0

Rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học trong thế đối sánh cho học sinh giỏiI môn Ngữ Văn THPT

18 517 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 12:22

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC TRONG THẾ ĐỐI SÁNH CHO HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN THPT  Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc I. GIỚI THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ KIỂU BÀI SO SÁNH .  !"#"$%&' ()*+,- %. "/"0, ,123)245),/%)*  6,71.891!:4 ;< =!% ">,01!?)*+ &,1@6A 5)" B 1", C+ >,!,-D%  E= F,;)@)!!>@1.,,7)G  B E,"H ,/3+,FD+. +=I1G )*+   (  + ;J 1& &K1&L"M"H "+ , .+NN=+,1#"H 23))*1)*   !L&., ,&,OG 1 )*.,/&,OG =,'1 G )*.,/&,OG (, +"H  A/&5)*&,G "*  ! !L!G @=L1P,7 2 *,).,,7) .,/&,1)A "J 1' B1"   )&, .,/&,% %!I B,= Q,/&,G ' B% ,7   !',-&L6,7 - ,ER  1*,6?1"$ ",/)7S- T)"-,1; 1L01 0!71 ,@,!L1 ,,717!BS !L #/ U6,V!+?   T) C+ W)* ,E1 X #/6,V !+? T) C+   ,E W$ .@ W)*>,"(,1,+   T) C+!1!>,. + C+)*-G =YA "J  0, W C+ .,/&,' BG , U!+"H  Z,0. +,++, T)1+,  ,E1P"#I"H )$.P+1",/)  ; C+P ,E1P T)[I"H \"]!,' C+P T)[%"+6()@) C+   =Q@6P(,?"#1.,/&, ^#BL.DJ,E,'; C+%. +,+  ,7HG _)*% !I B,#B!", .F`&La1.@!  &, C+G ,,7+=bc,/,'1 N "0,F,"0,HG ,!G @1  ' B-% J,E, BE,H J1P+ =D+  ,' J B #) "*.#P+E,1.EJ,E,% ,0. + X BE,JHJF,%  C+  3)= 3,Db'+1 #/L)I,-.,/6(!&,O =d4P# "*>,,+1 #O "(,"e"(,=d4P&E I"0, H6W"/ #"0,6("e6(= So sánh lịch đại"$"0,H;J 1&fP1LE1 ,,===g !,!L>,,+1,'7  /,7#!   >,.L!F $ +"#=hi(1LE+,E,#j;! 0Y8F, LE+7j0 j;! +. , 0R1.i"O ">  U"F,  )(1F,+,, C+>,A+"*),-k,., ;J ;Yl(Vợ chồng A Phủg!%F,; OmfTắt đèng= So sánh đồng đạ,1,'7"0,H"+;J 1I"-"+& ! T)IF,! T). !+">, W)*>,.L=n,7  # 6A.i"O\"* "1J!,' C+"0,H1I"-=hW,-2M*, @@1>,@6;! "*% 6;+.,+, ;&k,7 % 2I< @I01+)h+ #F.)1),'E.@,0 +=@I0 ko,-"CA 1%X,V1");p,+, I i1Z,0. C+^,6;q!>,.L=+)h+(,6+6 !F  ; 7;T)&O "(1!F  7M 0 G,F,%2@"T C+  E=== So sánh đối dạngL) ,!,H 1"0,f-&E IgF,"0,H"+; J 1&1 U!+%E,++,J+"/.i"O ,+1 ,"] C+"0, H= i( E)2k !F )W+ C+VrL,!&,Đất nướcF, C+ d;m,7!&,Đây mùa thu tới=== So sánh đồng dạng"0,H;J 1&F,  "e6(!  T). "/.+, \!,'&,71"* " C+#=h#c.,/"^, K,!:I% E)A;< 1,= s 1.,/&,G  #' B.k1"+6(.# #/L)!+)*6&,.,jK+)MI E  6("-&,=!' B C+P "-&, A/* .,/&,1G , B,(1(=I"- 0C C+)G,&, O)"/P+`!kaP+`+a='< !L&)*&,O G  X.@",!+,)A "J "#= II. PHƯƠNG PHÁP LÀM KIỂU BÀI SO SÁNH VĂN HỌC 1. Phương pháp chung Bước 1:2 "O"k' B"-&,12 "O*,6 B= Bước 2:<21!L&o3"0, ,= Chỉ ra những nét tương đồng: '&,/,716p = bJ,E,';,0+ Chỉ ra những nét khác biệt: '&,/,716p = bJ,E,';. +  tm EO u tm E0 C+)Z, ; tm% ,0, C+o 7-,70j+",/)T))D= tm J C+ ,E= th?JG )Z, T)0 C+)* ; A /1 T))0e(,E, # ,>,1"* "1 #%(= Bước 3:H1",1.,j1; +I"-"M!L&1''oD+ C+%,0. +"#= Lưu ý: Q@';J  !>,)E,;J 1 ,+  &L6,7 !e,<2  &L6,7"#3%!F + HJ= I",/). + &EI= Q,G,'  &L6,7!6WP #J I7"0,#+= 2. Những bình diện cần lưu ý khi so sánh tác phẩm thơ. v a. Nội dung: hB,&?,c +%/,7!% ,L E)1 E)2k 1 ? C+!F ,7%  * 01)+J Cj+1;.J1"e>, #J j= Đối tượng trữ tình:"0,H"H  C/! L&KL E)1 E)2k 1 ?= Cảm xúc trữ tình:"O6+_G,' J2 L E)1 E)2k  C"( C+ "(1&, B=+"#!,/.+,)K&,/,7   & 1< ,. + C+ E)2k  C"(= - Chủ thể trữ tình: t ,E!% ,/,7f2@,gwx 6A!  /,7J ; % 1 Cj+1)+J ;;< 1 #!E,,7)<F,.,,7)1">, C+ >,,= t@j+)* C/!L. f ,E,I)LgwxJ. j+1., j ,-"0,H= => %; ,+)+J"0,= b. Hình thức - Thể loại:)Z,)*/ #",/)!,'!/,71,7 %+ G/(, WH*,6!Ij+!G=,7  B, C+>, B U!+% .F,+%%+ G/ C+ ,EWHF,*,6= -Tứ thơ:,7 <21  1 I   ;1"(1L('4 "* " &,= -Hình ảnh,ngôn ngữ, giọng điệu:  u6APfL)I)0,,'7,+  P1LE!&,_/,7!>oD+  C+ E&,1"(g1  &,7 P"$ < 1S 3. Những bình diện cần lưu ý khi so sánh tác phẩm văn xuôi. +=*,6 Hiện thực phản ánh:xã hộicon người@j+70&, 01%.,7= - Tư tưởng, chủ đề))0/,7@j+,7 E& !+ ,7% "#= y b.Hình thức: - Truyện ngắn, tiểu thuyết: tr,/)L!B  !B= tL0 1;)!(1"* th0!7")+(1!%16,V&,= t;?+"*1  2;6%!++z t@1,G",7 - Tùy bút, bút kí: t;1 C/ C+W&k ,@,&,/,7!++z thko0#+u6A1@1LE= th ,1  >,= - Kịch: tY;p12"*.O  t; tb>,(, III. LUYỆN ĐỀ. Đề 1: Hình tượng người phụ nữ trong hai đoạn thơ sau: Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy, Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa. Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa, Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trờii. Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời, Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan. fCa dao than thân1QFN{; +1 dn,6A 1=N1s{{|1!=N{}g Con gà rừng ăn lẫn với công Đắng cay chẳng có chịu được, ức! Mà để láng giềng ai hay? ~ Bông bông dắt, bông bông díu, Xa xa lắc, xa xa líu, Láng giềng ai hay, ức bởi xuân huyên. Chờ cho bông lúa chín vàng, Để anh đi gặt, để nàng mang cơm. Bông bông dắt, bông bông díu, Xa xa lắc, xa xa líu, Láng giềng ai hay, ức bởi xuân huyên. f!J Xúy Vân giả dại_hqKim Nham1 QFN{; +1dn,6A 1=N1s{{|1!=Nv{g Yêu cầu về kiến thức: !' ?,/&,- +6++;"(!J Xúy Vân giả dại1!J  q Kim Nham1G ,&,;J ),&%,0+. +,++, LH>,Aj++,"(= 1. Giới thiệu hai đoạn thơ: n, +6+*  W) +6++;= r(!J !Xúy Vân giả dại1!J  qQ,)+)=dk;,E6(,&* Q,)+)E,!E-"/",3!BR= 2. Phân tích đối sánh: a. Điểm giống nhau: hE+,&E"-* G 6;,+= >,A"+.L&O +)]46'1.@ #j-%+ G(k 1 '"%6j-0= G"-..+(k 1%6%+ G * 0@;,+"L= -L 7 t@,E6O= tLEH,EH, E)= tu6A,-&,7P=  t,G",7?+= | b. Điểm khác nhau: n, +6+ U6P(,?Z,HH +)]46'H +>, !+, .@C [. F,"( q,7% = QG(k 1L X. +=n, +6+ +/,7!:F )1 U)E&I([ ^"G+ qF )&L>1 A/h> &@k+ J r/+",$"/)+ )= -L . /(,1< ,!L XL). += 3. Đánh giá: +,"(+.< G+!:4;.G C+>,A 2+= +,"(/,7!:4?;"(!G !">,0, B C+6;* += Đề 2: Bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi và bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm đều là những bài thơ viết về cuộc sống ẩn dật. Anh (chị) hãy phân tích vẻ đẹp chung và vẻ đẹp riêng của nhân vật trữ tình trong hai bài thơ. Trên cơ sở hiểu biết về thời đại và cuộc đời tác giả, lí giải sự khác nhau trong quan niêm ẩn dật của hai nhà thơ. I Yêu cầu về kĩ năng ,/"k' B C+"-&,1&,  )&,OG 1&0 A  $ c1 6,V"(!16p  GG 1.@)< Z,6WP16,V"(= n, 6A  + O1,E,J 1;J 1 ),1BA = II. Yêu cầu về nội dung !' ? E)A T) W,/&,->,"(, * ">, ,E1J, B)!:  o+f #/!L&3,-  g 1. Nét chung hE+,"- #^L6;LF = hE+,"-!X&K6+H,1-?T1"eF,,','"/6,69,B= 2. Vẻ đẹp riêng n,Cảnh ngày hè • t! ,L C+V!M,1 E< ,','!(!% 1 !1e * 01/,7L E))MO' C+F,">,= t€V!M,1 E;).@1 , C+V!M,! Cảnh ngày hè ,&I"< 6D=I)^ C+V!M,I)^j0 1,6; ;< 1>!% 1 e *=b)+"/6;,1F )(F )1Z,!!? 0">, C+V!M,= n,Nhàn tVnUQ,'),!GF,,','=hE!@,7'' &L1+E= tLH;!L,7'!;)E1610F, ",-&L6O1• #,@6M=,"* C+VnUQ,').@F & * ">,1.,&U @6+=h, C+VnUQ,') , C+>, "M^A l1"M, *"H j>,` @;,a 3. Lí giải sự khác nhau nE I C+ (1)Z, # J!,'= +,&, # E!+">,. + +",/)0. + tQ@E,V!M,.@I,/j` @;,a1 >,V!M,>,.?,"Bb'1"IF +P+"* ++,),)"@ * C+,$ Y,1LL ^,-.#.)+,-)% !,/1!I B # &+,-,.,,=I)^ C+V!M,I)^;D+6(61 j0 1,6;.@"H ,6W'@E,!?-=mW0,+j' ! E!Z,1,F, E"] * 0@j'I)^@p@ F-"IF 1;6;=‚.@ +;)E"/+?!,')L) I2E; 0, "IF = tQ@E,VnUQ,').@j+;)F,%F,V!M, )>, C+@>,!F b'!1,+,"( "*.,"M1 ,-0,1!0,!3= VnUQ,')"M #,- 0<,kF 1,k6; p.@+","H  A 6,7=b>,“ta dại - người khôn”/,7,"* } )U+)+, C+VnUQ,')6 2M*,=-?T1.@)j+ @p,kF &5>,.'0   % .," >,= 4. Đánh giá ++,&,I"H \"];T)".J C++,& 6+V !M,VnUQ,')= %. +?)Z, T)('4"$ < !,'1)'%k C+ - +6;* = Đề 3: Phân tích hai bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão và Nỗi lòng (Cảm hoài) của Đặng Dung trong quan hệ đối sánh để làm nổi bật vẻ đẹp riêng của mỗi tác phẩm. Về kĩ năngn,  )&,OG 1u6A0+ "0,1 &,6,V"(!1&0 A !:!1. I $ c= Về kiến thức  <2  o #/. +1 B'"H   o &E+ a. Nét giống nhau: r-,+, T)"-/,7;)%1Z,,-) C++,=r#o? + E1 .J +W C+"I+),! * . ,f,6D@ Jg=  E!+">,+, T)"H ,!;)? C+.Jr@ƒ>,"(, !B= 7 E+, T)"-u6A&,7P)21LE&,/ H)k 1 #oD+;2+1  ",/J 1=== b. Nét khác nhau: „Thuật hoài"H ,!.@.Jj< C+">,!B1!k %  C+ j;6;>,!B"+F)(= n,,,7\"]>,!+,">,!B!,7)A&E7"IF fHoành sóc giang san cáp kỉ thug=I('%.LD!F .@,+1>,,+= )( "j;fTam quân tì hổ khí thôn ngưugH,,-)%-%F)( C+6;* = …  T)&KZ,^ C+ ,E"0,F,@"IF 1.i"O! ,7) C+.\)!+,F,)#H @6+=h,] C+R()XbM/,7\"] C+)* ;  = n, #;)",7W1"B.?,1.k ! +1&k,'-IH .,j= „n,Cảm hoài"H , 0,>,"(,!B1! * .?,D+ 0 j;Y,= T)/,7;)!(&,! C+>,+W!L F += b>, # J.JF1)0 0,,"M,'&e"+fThế sự du du nại lão hà===g1>,+W9 #!,o&(,?">,>,fThời lai đồ điếu thành công dị, Vận khứ anh hùng ẩm hận đag=  T)/,7^'F ,+1\"] C+o J>,+W)0H '!'(1Ip@),&MW!,,$ =  T)u6ALE!71 ;K,P1LE"0,1,G",7! L1;)?&,!p"B.J = c. Đánh giá: +,&,"-)0  #,G,!- +>,bo!B1/,7\"] >,+W1.Jr@ƒ=%. +?)Z, T)('4"$ < !,'1)'%k C+- +6;* = Đề 4: Sự gặp gỡ và những khám phá riêng về người nghệ sĩ của Nam Cao và Nguyễn Huy Tưởng qua nhân vật Hộ trong Đời thừa và nhân vật Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt cửu trùng đài – trích Vũ Như Tô. I Yêu cầu về kĩ năng r;6("-OG "0,)?=J, B% ;J  T)1"$ &,7  .DG "/,E,jI"-= ,/"k' B C+"-&,1&,  )&,OG 1&0 A  $ c16,V "(!16p  GG 1.@)< Z,6WP16,V"(= II. Yêu cầu về nội dung N{ [...]... ở hai thời đại + Hộ mê văn, coi văn là niềm vui và lẽ sống, muốn viết một tác phẩm văn chương đoạt giải Nôben Với nhà văn Hộ viết văn là để khẳng định bản thân, để nâng cao giá trị đời sống + Vũ Như Tô khát khao xây một toà đài hoa lệ, sẵn sàng vắt kiệt mình cho những đam mê Với người kiến trúc sư tài hoa đó, xây Cửu Trùng Đài là để thi thố tài năng, để thể hiện trách... sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ - Cả hai nhân vật đều lâm vào bi kịch đớn đau trong bối cảnh xã hội thối nát, bạo tàn 12 + Vũ Như Tô vì xây cử trùng đài mà bị nhân dân căm ghét và cuộc nổi loạn của phu phen cùng các phe cánh thống trị phong kiến đã đốt cử trùng đài và giết chết Vũ Như Tô + Lor ca là một tài năng sáng cho i của văn học Tây Ba Nha, là một tâm hồn trong trắng,... Tô có tài, khao khát sáng tạo cái đẹp để cống hiến cho nghệ thuật, cho cuộc đời Tuy vậy, Vũ Như Tô là người nghệ sĩ thiếu nhãn quan chí trị - xã hội sắc bén, ông chỉ biết sống chết cho nghệ thuật, xa rời thực tiễn Ông tưởng dựa vào thế lực, tiền bạc của bọn vua chúa phong kiến để xây một công trình tuyệt thế cho nhân dân, nhưng ông đâu biết rằng toà lâu đài ấy xây bằng... cây bút lớn Đề 5: Cảm nhận của anh, chị về bi kịch của hai hình tượng nhân vật Vũ Như Tô trong trích đoạn Vĩnh biệt cửu trùng đài của Nguyễn Huy Tưởng và hình tượng Lor ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor ca của Thanh Thảo 1 Tác giả, tác phẩm 2 Giới thuyết - Bi kịch hiểu theo nghĩa thông thường là nỗi đau khổ triền miên về tinh thần không có gì giải thoát được Nhưng theo văn học, bi kịch chỉ... yêu tự do nhưng cô đơn trong tranh đấu Người nghệ sĩ, chiến sĩ ấy suốt cả đời mình đã đấu tranh đòi công lí cho nhân dân và những cách tân trong nghệ thuật Lor ca điển hình cho thân phận người nghệ sĩ tài hoa mà mệnh bạc, phải chết oan khuất dưới tay bọn phát xít tàn bạo Tuy vậy, Lor-ca là một tâm hồn bất diệt, một nghệ sĩ chân chính Nhân cách và tài năng nghệ thuật của... luỵ của bọn tài tử khắp trong gầm trời và suốt cả xưa nay vậy” Đề 6: Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và hình tượng Lor ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor ca của Thanh Thảo 1 Tác giả, tác phẩm 2 Giới thuyết - Bi là buồn, bi ai – tráng là hào hùng, hùng tráng - Chất bi tráng hoà quyện vào nhau Cái bi là sự gian khổ, hi sinh nhưng không lụy Cái... tiều tuỵ tàn tạ trong hình hài nhưng lại cho i ngời vẻ đẹp lí tưởng, mang dáng dấp của những tráng sĩ thủa xưa Đó là ý chí, tư thế hiên ngang vượt lên, coi thường gian khổ, hi sinh (Tây Tiến đoàn binh….oai hùm) + Những câu thơ khẳng định mạnh mẽ khí phách của tuổi trẻ, không chỉ tự nguyện chấp nhận mà còn vượt lên cái chết, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nghĩa lớn của... của nền nghệ thuật già nua Vì thế, áo cho ng đỏ gắt vừa gợi được khí chất ngang tang của người nghệ sĩ yêu tự do, vừa gợi được tính chất quyết liệt trong cuộc đấu tranh giữa ánh sáng – bóng tối, chính – tà, cũ – mới trong nền chính trị và nghệ thuật Tây Ba Nha thời đó + Hình ảnh vầng trăng, yên ngựa, những trạng thái của người thi sĩ: chếnh cho ng, mỏi mòn khắc họa bức chân... - hát nghêu ngao” đến “bỗng kinh hoàng” là một sự đổ vỡ ghê gớm Tội ác của các thế lực tàn bạo là kẻ thù đối nghịch của cái đẹp gây nên nỗi kinh hoàng trong lòng người Hình ảnh Lor-ca bị hành hình được diễn tả qua nghệ thuật hoán dụ: áo cho ng bê bết đỏ, đi về bãi bắn được miêu tả trong tâm thế “như người mộng du” Lor-ca đã chết một cách nghệ sĩ, chập chờn bước vào cõi... của hai nhân vật Chí Phèo và nhân vật Hộ trong truyện ngắn Chí Phèo và Đời thừa của nhà văn Nam Cao Đề 3: Ánh sáng và bóng tối trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân và Hai đứa trẻ của Thạch Lam 17 Đề 4: Cái nhìn con người trên phương diện tài hoa nghệ sĩ của Nguyễn Tuân từ nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù đến nhân vật người lái đò trong Người lái đò sông Đà Đề 5: Hai truyện . RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC TRONG THẾ ĐỐI SÁNH CHO HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN THPT  Trường. lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão và Nỗi lòng (Cảm hoài) của Đặng Dung trong quan hệ đối sánh để làm nổi bật vẻ đẹp riêng của mỗi tác phẩm. Về kĩ năng n,  )&,OG. của nhân vật trữ tình trong hai bài thơ. Trên cơ sở hiểu biết về thời đại và cuộc đời tác giả, lí giải sự khác nhau trong quan niêm ẩn dật của hai nhà thơ. I Yêu cầu về kĩ năng ,/"k'
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học trong thế đối sánh cho học sinh giỏiI môn Ngữ Văn THPT, Rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học trong thế đối sánh cho học sinh giỏiI môn Ngữ Văn THPT,

Từ khóa liên quan