0

Tài liệu tự học word 2007 toàn tập

65 1,263 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 20:26

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình            !"#$%&'()*+, %-$./#(012345 %$!6/789  : %;$<77&=> ?4&@94A//  7B7(: &+C&)DE(E>&)4A//  F  G7FH I/J !"#$%&'()(54>+, &'&+CG7JK 2LMG45NJ %L7B89  80O 299  GLF2E+C4 4P(&A9  GQ/6J :9Q7 ./(9  (012345RS5/08/T U=4EVG94>+0J !6/789  :/4@&I8/(9  Q /62J %- ./#(012345 ./#(012345 K4/W O&)&@9 46E28123 45O(U> 9&XQJ 12345&+B89  G"4YE89+0O (F  24@G>6/Y/BG@ 7Q+=6BZ488 8/J )2Y(9  Q4W9T( =J    [U12345(9  8/+\ 123455  4] TU(F  9  O (0/7 :F  GW/   ^J !S:O4I_(7(54>4`7U 789  94a2&"&b(5 4>4`7U/  a(2&"/) 94J     <B6912345, ./#(04G@ Q12345LMG 4I7U J 874O/ (89  J 123454>24=4>>9&XJ^ 4642/  (U&  J ^4/  (/E27> /:89#(0J   .9  8/  MO/5  /    G/W& 4IF  G(J    %  W2?  G7/   (//  /c9dHG> +0&+C8   !  "#J %E/(/c9&&ID/)U2789 #0/&J<MLDE9  /    G #  5  57(:/4&'4Ye G94>+0QJ       <744"DE9     (4& DE9  X4 @MJ ?'2P/  6>(8/)(9  =(0O N+Dd5  2&"7(54>4 #J B89  2&+C6/E2W&F,     ! ! "#! $% ! [...]... các tính năng bạn dùng hàng ngày trong Word đều nằm ở trên Ruy-băng và dễ dàng tìm thấy Trang đầu Mới Tài liệu Gần đây Mơ Phát hành Đóng Tùy chọn Word Thoát khỏi Word Vâôy những thiết đăôt hâôu trường không dùng để tạo tài liêôu mà để điều khiển cách Word làm viêôc sẽ nằm ở đâu? Hâôu trường Bạn điều khiển cách Word làm viêôc như thế nào? Trang đầu Mới... Đóng Tùy chọn Word Nút Microsoft Office Thoát khỏi Word là nơi để bắt đầu Word Khi bạn nhấn nó, môôt menu xuất hiêôn mà bạn dùng nó để tạo, mở hoăôc lưu môôt tài liêôu Các kiểu thì sao? Kiểu Bạn quan tâm nhiều đến phương pháp định dạng hiêôu quả và thuyết phục hơn là đơn thuần các lêônh làm đâôm và nghiêng? Bạn sẽ muốn biết về các kiểu trong Word mới Bạn... trường Bạn điều khiển cách Word làm viêôc như thế nào? Trang đầu Mới Tài liệu Gần đây Mơ Phát hành Đóng Tùy chọn Word Thoát khỏi Word Tất cả các thiết đăôt này là môôt phần của Tùy chọn Word, bạn sẽ nhìn thấy khi bấm vào nút Tùy chọn Word Nó nằm trên menu được mở ra khi bạn bấm vào Nút Microsoft Office Gợi y thực hành 1 Thêm môôt danh sách dấu đầu... lời Chọn văn bản và trỏ vào nó Nó cũng sẽ xuất hiêôn nếu bạn bấm chuôôt phải vào vùng văn bản đã chọn của bạn Bài 2 Tìm các lêônh thường dùng Tìm các lêônh thường dùng Word 2007 là mới, và điều đó thâôt hấp dẫn Nhưng bạn có viêôc phải làm Vâôy bây giờ là lúc tìm ra những vị trí chính xác của phần lớn các lêônh thông dụng nhất Thí dụ, Bạn tạo... 3 Làm viêôc với Thanh công cụ Mini 4 Sử dụng Thanh công cụ Truy nhâôp Nhanh 5 Ẩn các nhóm và các lêônh Kiểm tra 1, câu hỏi 1 Nếu bạn bấm vào nút này (Chọn môêt đáp án.) trong Word 2007, điều gì xảy ra? 1 Bạn tạm thời ẩn Ruy-băng để bạn có thêm chỗ cho tài liêôu của bạn 2 Bạn áp dụng cỡ phông lớn hơn cho văn bản của bạn 3 Bạn thấy các tùy chọn bổ sung... Truy nhâôp Nhanh Kiểm tra 1, câu hỏi 1: Trả lời Bạn thấy các tùy chọn bổ sung Thường môôt hôôp thoại sẽ xuất hiêôn, nó có thể trông quen thuôôc như từ các phiên bản trước đây của Word Kiểm tra 1, câu hỏi 2 Thanh công cụ Truy nhâêp Nhanh nằm ở đâu và khi nào bạn nên dùng nó? (Chọn môêt đáp án.) 1 Nó nằm ở góc trên bên trái của màn hình, và bạn nên dùng nó... thấy cách nhâôn được các kiểu bạn muốn Kiểu Nhanh là các kiểu được tạo-sẵn, chuyên nghiêôp có thể áp dụng nhanh và dễ dàng Chúng có môôt diêôn mạo mới trong phiên bản này của Word Bấm phím này để xem thêm môôt vài Kiểu Nhanh sẵndùng Bấm vào Bôô khởi chạy Hôôp thoại để mở ngăn Kiểu Bút Định dạng Môôt lêônh định dạng tốc đôô-cao khác là Bút Định dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tự học word 2007 toàn tập, Tài liệu tự học word 2007 toàn tập,

Mục lục

Xem thêm