0

Tập xác định của hàm số lượng giác

3 15,867 64
  • Tập xác định của hàm số lượng giác

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 17:57

ThS Đinh Xuân Nhân 0984321969 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số 1 cos sin x y x + = . Hàm số xác định sin 0 , .x x k k ¢ π ⇔ ≠ ⇔ ≠ ∈ . Tập xác định là { } \ ,D k k ¢¡ π = ∈ . Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số ( ) sin cos x y x π = − . Hàm số xác định ( ) 3 cos 0 , 2 2 x x k x k k ¢ π π π π π π ⇔ − ≠ ⇔ − ≠ + ⇔ ≠ + ∈ . Tập xác định là 3 \ , 2 D k k ¢¡ π π   = + ∈     . Bài 3. Tìm tập xác định của hàm số 2 tan 5 3 y x π   = +  ÷   . Hàm số xác định 2 2 cos 5 0 5 , 3 3 2 30 5 x x k x k k ¢ π π π π π π   ⇔ + ≠ ⇔ + ≠ + ⇔ ≠ − + ∈  ÷   . Tập xác định là \ , 30 5 D k k ¢¡ π π   = − + ∈     . Bài 4. Tìm tập xác định của hàm số 2 cos 1 sin x y x + = − . Hàm số xác định sin 1 2 , 2 x x k k ¢ π π ⇔ ≠ ⇔ ≠ + ∈ . Tập xác định là \ 2 , 2 D k k ¢¡ π π   = + ∈     . Bài 5. Tìm tập xác định của hàm số 2 cos 2 sin x y x + = − . Hàm số xác định sin 2x⇔ ≠ (luôn thoả với mọi x). Tập xác định là D ¡= . Bài 6. Tìm tập xác định của hàm số 2 sin cos 1 x y x + = + . Ta có 1 sin 1x− ≤ ≤ và 1 cos 1x− ≤ ≤ nên 2 sin 0x+ > và cos 1 0x + ≥ . Hàm số xác định ( ) 2 sin 0 cos 1 , cos 1 cos 1 0 luoân thoaû x x x k k x x ¢ π π +  ≥  ⇔ ⇔ ≠ − ⇔ ≠ + ∈ +   + ≠  . Tập xác định là { } \ ,D k k ¢¡ π π = + ∈ . Bài 7. Tìm tập xác định của hàm số 5 3cos2 1 sin 2 2 x y x π − =   + −  ÷   . Ta có 1 cos2 1x− ≤ ≤ nên 5 3cos2 0x− > . Mặt khác 1 sin 2 0 2 x π   + − ≥  ÷   . ThS Đinh Xuân Nhân 0984321969 Hàm số xác định ( ) 5 3cos2 0 1 sin 2 2 sin 2 1 2 2 , 2 2 2 1 sin 2 0 2 luoân thoaû x x x x k x k k x ¢ π π π π π π π −  ≥     + −   ÷   ⇔ ⇔ − ≠ − ⇔ − ≠ − + ⇔ ≠ ∈     ÷       + − ≠  ÷     . Tập xác định là { } \ ,D k k ¢¡ π = ∈ . Bài 8. Tìm tập xác định của hàm số 2 1 cot 3 tan 3 4 x y x π π   + +  ÷   =   −  ÷   . Hàm số xác định 2 sin 0 3 3 3 cos 3 0 3 , 4 4 2 4 3 3 tan 3 0 4 12 3 4 x x k x k x x k x k k x k x k x ¢ π π π π π π π π π π π π π π π π      + ≠ + ≠ ≠ − +  ÷              ⇔ − ≠ ⇔ − ≠ + ⇔ ≠ + ∈     ÷           − ≠ ≠ + − ≠     ÷      . Tập xác định là \ , , , 3 4 3 12 3 D k k k k ¢¡ π π π π π π   = − + + + ∈     . Bài 9. Tìm tập xác định của hàm số 1 tan 4 2sin 2 x y x − = − . Hàm số xác định 4 8 4 2 cos4 0 2 2 , 2 4 4 sin 2 3 3 2 2 4 4 x k x k x x k x k k x x k x k ¢ π π π π π π π π π π π π   ≠ + ≠ +   ≠       ⇔ ⇔ ≠ + ⇔ ≠ + ∈    ≠       ≠ + ≠ +     . Tập xác định là 3 \ , 2 , 2 , 8 4 4 4 D k k k k ¢¡ π π π π π π   = + + + ∈     Bài 10. Tìm tập xác định của hàm số 1 cos cot 6 1 cos x y x x π +   = + +  ÷ −   . Vì 1 cos 1x− ≤ ≤ nên 1 cos 0x+ ≥ và 1 cos 1 cos 0 0 1 cos x x x + − ≥ ⇒ ≥ − . Hàm số xác định sin 0 , 6 6 6 2 2 1 cos 0 x x k x k k x k x k x π π π π π π π      + ≠ + ≠ ≠ − +     ÷ ⇔ ⇔ ⇔ ∈         ≠ ≠ − ≠    ¢ . Tập xác định là \ , 2 , 6 D k k k ¢¡ π π π   = − + ∈     . Bài 11. Tìm tập xác định của hàm số 2 1 2 sin tan 1 y x x = + − − . Vì 1 sin 1x− ≤ ≤ nên 2 sin 0x+ ≥ . ThS Đinh Xuân Nhân 0984321969 Hàm số xác định ( ) 2 2 sin 0 tan 1 4 tan 1 0 , , cos 0 cos 0 2 luoân thoaûx x k x x k m x x k x π π π π   + ≥ ≠ ± +   ≠ ±   ⇔ − ≠ ⇔ ⇔ ∈    ≠    ≠ + ≠   ¢ . Tập xác định là \ , , 4 2 D k k k ¢¡ π π π π   = ± + + ∈     . Bài 12. Tìm tập xác định của hàm số 2 1 tan 2 3 cot 1 x y x π   + +  ÷   = + . Hàm số xác định ( ) 2 cot 1 0 2 cos 2 0 , 3 2 12 2 3 sin 0 luoân thoaûx x k x k x k x kx k x π π π π π π ππ  + ≠    + ≠ + ≠ +      ⇔ + ≠ ⇔ ⇔ ∈     ÷      ≠≠    ≠  ¢ . Tập xác định là \ , , 12 2 D k k k ¢¡ π π π   = + ∈     . ThS Đinh Xuân Nhân . 0984321969 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số 1 cos sin x y x + = . Hàm số xác định sin 0 , .x x k k ¢ π ⇔ ≠ ⇔ ≠ ∈ . Tập xác định là { } ,D k k ¢¡ π = ∈ . Bài 2. Tìm tập xác định. tập xác định của hàm số 2 cos 1 sin x y x + = − . Hàm số xác định sin 1 2 , 2 x x k k ¢ π π ⇔ ≠ ⇔ ≠ + ∈ . Tập xác định là 2 , 2 D k k ¢¡ π π   = + ∈     . Bài 5. Tìm tập xác định của.  . Bài 5. Tìm tập xác định của hàm số 2 cos 2 sin x y x + = − . Hàm số xác định sin 2x⇔ ≠ (luôn thoả với mọi x). Tập xác định là D ¡= . Bài 6. Tìm tập xác định của hàm số 2 sin cos 1 x y x + = + . Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập xác định của hàm số lượng giác, Tập xác định của hàm số lượng giác,

Từ khóa liên quan