0

Báo cáo chuyên đề II ubuntu và lập trình shell

42 381 0
  • Báo cáo chuyên đề II ubuntu và lập trình shell

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 15:52

Thực hành Chuyên đề II PHẦN I 100 CÂU LỆNH LINUX CƠ BẢN 1. ps –ef Hiện tất các tiến trình đã được thực hiện 2. ps –aux Hiển thị tất cả các tiền trình 3. ps aux| grep soft Hiển thị các tiến trình liên quan đến chương khởi động soft 4. kill pid Báo chấp dứt tiến trình đang mang số hiệu pid SVTH: Nhóm 12A 1 Thực hành Chuyên đề II 5. nano filename Dùng nano để soạn thảo filename 6. gedit filename Dùng trình gedit để soạn thảo 7. uname –r Cho biết phiên bản nhân Linux 8. lsusb Liệt kê các thiết bị usb có mặt trong máy tính 9. lspci Liệt kê các thiết bị pci có trong máy tính SVTH: Nhóm 12A 2 Thực hành Chuyên đề II 10. clear Lệnh này dùng để xóa màn hình 11. time command Thời gian thực hiện một command 12. uname –a Hiển thị tên của máy tính trong mạng (hostname) 13. ifconfig –a Hiện tất cả các giao diện đang có trong mạng SVTH: Nhóm 12A 3 Thực hành Chuyên đề II 14. ping địa chỉIP Thử nối mạng đến địa chỉ ip 15. top Xem tình trạng sử dụng tài nguyên RAM,CPU của hệ thống SVTH: Nhóm 12A 4 Thực hành Chuyên đề II 16 df –h Kiểm tra mức độ sử dụng HDD 17. uptime 18. cat /proc/meminfo Kiểm tra mức độ sử dụng bộ nhớ SVTH: Nhóm 12A 5 Thực hành Chuyên đề II 19. du –hs Kiểm tra dung lượng thư mục 20. vi /ect/resolv.conf Cấu hình DNS cho server 21. ls liệt kê các thư mục SVTH: Nhóm 12A 6 Thực hành Chuyên đề II 22. cat /proc/cpuinfo Hiển thị thông tin CPU 23. ls –l Liệt kê chi tiết các thư mục 24. ls –l filename/ thư mục Liêt kê chi tiết filename hoặc thư mục 25. ls –a Liệt kê chi tiết tất cả các file và thư mục kể cả đã bị ẩn SVTH: Nhóm 12A 7 Thực hành Chuyên đề II 26. ls –S Sắp xếp các thư mục theo dung lượng max đến min 27. nano filename Dùng trình soạn thảo nano để soạn thảo filename 28. pwd Hiện tên thư mục đang làm việc 29. id Chỉ danh người dùng 30. lp In tai liệu ra máy in SVTH: Nhóm 12A 8 Thực hành Chuyên đề II 31. pstree Hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây 32. mkdir tenthumuc Mở một thư mục mới 33. rmdir tenethumuc Xóa thư mục SVTH: Nhóm 12A 9 Thực hành Chuyên đề II 34. mv filename thumuc Di chuyển filename vào thumuc 35. mv filename thumuc/new filename Di chuyển filename vào thumuc và đổi tên thành new filename 36. rm filename Xóa filename SVTH: Nhóm 12A 10 [...]... lệnh Xem lệnh nằm ở đâu 73 info Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình 74 netstat Hiển thị kết nối mạng SVTH: Nhóm 12A 18 Thực hành Chuyên đề II 75 whereis lệnh Hiển thị đường dẫn đến lệnh 76 bc Nhập biểu thức tính toán, và thoát ra bằng cách “ctrl +d” 77 man bc Cách sử dụng lệnh bc SVTH: Nhóm 12A 19 Thực hành Chuyên đề II 78 sudo groupadd tên group Tạo một group có tên... Thực hành Chuyên đề II 94 wc filename Đếm số từ trong tập tin 95 cmp file1 file2 So sánh hai tập tin 96.comm file1 file2 So sánh hai tập tin theo từng dòng 97 time clear Thời gian thực hiện lệnh clear SVTH: Nhóm 12A 23 Thực hành Chuyên đề II 98 lspci Xem thông tin mainboard 99 gcc –v Compiler nào tôi đã cài đặt 100 lsmod Những gì được nạp vào module hạt nhân SVTH: Nhóm 12A 24 Thực hành Chuyên đề II 101... filename Giao quyền đọc(r) và ghi(w) cho filename SVTH: Nhóm 12A 14 Thực hành Chuyên đề II 53 chmod u+x filename Giao quyền thực thi(x) cho filename 54 df Xem dung lượng đĩa 55 env Xem thông tin về biến môi trường 56 free –t Xem bộ nhớ đang sử dụng 57 fsck Kiểm tra đĩa và hệ thống filesystem 58 echo “Chuổi cần in” In ra chuổi ở màn hình SVTH: Nhóm 12A 15 Thực hành Chuyên đề II 59 date Hiển thị ngày giờ... đang login SVTH: Nhóm 12A 16 Thực hành Chuyên đề II 65 watch lệnh Chạy và hiển thị kết quả của lệnh 66 passwd Đổi password cho tài khoản người dùng 67 uptime In ra thời gian kể từ lúc reboot gần nhất 68 who Liệt kê tất cả các người dùng vào máy 69 whoami Tên người dùng hiện hành 70 touch filename Tạo filename một file rỗng SVTH: Nhóm 12A 17 Thực hành Chuyên đề II 71 sort filename Sắp xếp các dòng trong... Nhóm 12A 24 Thực hành Chuyên đề II 101 sudo –k Ngưng sử dụng các câu lệnh với người dùng root 102 history Hiển thị lịch sử các câu lệnh đã dùng SVTH: Nhóm 12A 25 Thực hành Chuyên đề II PHẦN II BÀI TẬP LẬP TRÌNH SHELL 1 Giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 #!/bin/sh #include k=1 l=-1 echo "giai PT ax+b=0" echo "Nhap cac he so:" printf "a = "; read a printf "b = "; read b if [ $a = 0 ];then...Thực hành Chuyên đề II 37 mv thumuccu thumucmoi Đổi tên thumuccu thành thumucmoi 38 rm –rf thumuc Xóa bỏ thumuc với tất cả các tập tin trong đó 39 mkdir thumuccha thumuccon Tạo thumuccha và thumuccon đồng thời 40 diff file1 file2 so sánh nội dung của 2 tập tin hoặc của hai tập tin SVTH: Nhóm 12A 11 Thực hành Chuyên đề II 41 more filename xuất nội dung filename ra... gzip filename Nén filename thành filename.gz 44 gunzip filename.gz Giải nén tập tin filename SVTH: Nhóm 12A 12 Thực hành Chuyên đề II 45 bzip2 filename.txt Tạo tập tin nén filename.txt.bz2 46 bunzip2 filename.txt.bz2 Giải nén tập tin filename.txt SVTH: Nhóm 12A 13 Thực hành Chuyên đề II 48 cd thumuc Chuyển sang thumuc người dùng muốn 49 cd Trở lại thư mục cha, sau khi đã dùng câu lệnh 48 50 ls –t Sắp... Chuyên đề II 78 sudo groupadd tên group Tạo một group có tên là têngroup 79 useradd –g têngroup –c tênuser Tạo một tênuser thuộc nhóm têngroup SVTH: Nhóm 12A 20 Thực hành Chuyên đề II 80 motd: Thông điệp của ngày 81.finger tentruycap: Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng 82.startx: Khởi động X Window System server 83 less tentaptin hoặcr more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng... nghiem x = $x" fi fi exit 0 Kết quả: 2 Giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (với a khác 0) #!/bin/sh #include echo " GIAI PHUONG TRINH BAC 2" read -p " Nhap He So a: " a read -p " Nhap He So b: " b read -p " Nhap He So c: " c if [ $a = 0 ]; then if [ $b = 0 ]; then echo "Phuong trinh Vo So Nghiem" else SVTH: Nhóm 12A 26 Thực hành Chuyên đề II nghiem=`echo "scale=2; -$c/$b" | bc -l` echo... && $d2 -eq 0 ]; then echo "Phuong trinh vo so nghiem" else echo "Phuong trinh vo nghiem" fi else SVTH: Nhóm 12A 27 Thực hành Chuyên đề II x1=$(echo "scale=2; $d1/$d" | bc -l) echo "X1= $x1" x2=$(echo "scale=2; $d2/$d" | bc -l) echo "X2=$x2" fi exit 0 Kết quả: 4 Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss: #!/bin/bash #khai bao bien, mang declare -a a #chua gia tri he so cua he phuong trinh . 8 Thực hành Chuyên đề II 31. pstree Hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây 32. mkdir tenthumuc Mở một thư mục mới 33. rmdir tenethumuc Xóa thư mục SVTH: Nhóm 12A 9 Thực hành Chuyên đề II 34 soft 4. kill pid Báo chấp dứt tiến trình đang mang số hiệu pid SVTH: Nhóm 12A 1 Thực hành Chuyên đề II 5. nano filename Dùng nano để soạn thảo filename 6. gedit filename Dùng trình gedit để soạn. 12A 3 Thực hành Chuyên đề II 14. ping địa chỉIP Thử nối mạng đến địa chỉ ip 15. top Xem tình trạng sử dụng tài nguyên RAM,CPU của hệ thống SVTH: Nhóm 12A 4 Thực hành Chuyên đề II 16 df –h Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo chuyên đề II ubuntu và lập trình shell, Báo cáo chuyên đề II ubuntu và lập trình shell,