Đề tài: Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học phổ thông

31 1.7K 2
Đề tài: Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học phổ thông

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm, do đó dạy và học hóa học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt và lĩnh hội kiến thức khoa học mà còn phải nâng cao tính thực tiễn của môn học: rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo thực hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn sản xuất. Trong dạy học hóa học, bài tập hóa học (BTHH) là nguồn quan trọng để HS thu nhận kiến thức, củng cố khắc sâu những lí thuyết đã học phát triển tư duy sáng tạo của học sinh, nâng cao năng lực nhận thức. Tuy nhiên việc bố trí thời lượng trong làm bài cho phần kiến thức, bài tập hóa học rất ít đặc biệt với các bài tập trắc nghiệm Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học M U I L DO CHN TI Hoỏ hc l b mụn khoa hc quan trng trong nh trng ph thụng. Mụn hoỏ hc cung cp cho hc sinh mt h thng kin thc ph thụng, c bn v thit thc u tiờn v hoỏ hc, giỏo viờn b mụn hoỏ hc cn hỡnh thnh cỏc em mt k nng c bn, ph thụng v thúi quen hc tp v lm vic khoa hc lm nn tng cho vic giỏo dc xó hi ch ngha, phỏt trin nng lc nhn thc, nng lc hnh ng. Cú nhng phm cht cn thit nh cn thn, kiờn trỡ, trung thc, t m, chớnh xỏc, yờu chõn lớ khoa hc, cú ý thc trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh, xó hi cú th ho hp vi mụi trng thiờn nhiờn, chun b cho hc sinh lờn v i vo cuc sng lao ng. Trong mụn hoỏ hc thỡ bi tp hoỏ hc cú mt vai trũ cc k quan trng nú l ngun cung cp kin thc mi, vn dng kin thc lớ thuyt, gii thớch cỏc hin tng cỏc quỏ trỡnh hoỏ hc, giỳp tớnh toỏn cỏc i lng: Khi lng, th tớch, s mol Vic gii bi tp s giỳp hc sinh c cng c kin thc lớ thuyt ó c hc vn dng linh hot kin thc vo lm bi. gii c bi tp ũi hi hc sinh khụng ch nm vng cỏc tớnh cht hoỏ hc ca cỏc n cht v hp cht ó hc, nm vng cỏc cụng thc tớnh toỏn, bit cỏch tớnh theo phng trỡnh húa hc v cụng thc hoỏ hc. i vi nhng bi tp n gin thỡ hc sinh thng i theo mụ hỡnh n gin: Nh vit phng trỡnh hoỏ hc, da vo cỏc i lng bi ra tớnh s mol ca mt cht sau ú theo phng trỡnh hoỏ hc tớnh s mol ca cỏc cht cũn li t ú tớnh c cỏc i lng theo yờu cu ca bi . Nhng i vi mt s dng bi tp thỡ nu hc sinh ch ỏp dng theo phng phỏp thụng thng thỡ rt mt nhiu thi gian lm bi hn na li trỡnh by di dũng v khú hiu.Qua ging dy tụi thy rng phng phỏp gii nhanh cỏc bi toỏn l mt vn rt quan trng, cn phi gii quyt c thỡ mi nõng cao c cht lng hc tp ca Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 1 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hc sinh, c bit l hc sinh gii. Chớnh vỡ nhng lý do trờn m tụi ó chn ti : Phng phỏp gii nhanh mt s dng bi tp húa hc II- MC CH V NHIM V CA TI 1- Mc ớch: - Nõng cao cht lng v hiu qu dy- hc hoỏ hc - Giỳp cho hc sinh nm chc c phng phỏp lm nhanh mt s dng bi tp dng t ú rốn k nng gii nhanh mt s dng bi tp húa hc - Phỏt huy tớnh tớch cc v to hng thỳ cho hc sinh trong hc tp c bit l trong gii bi tp hoỏ hc - L ti liu rt cn thit cho vic ụn hc sinh gii khi 9 v giỳp giỏo viờn h thng hoỏ c kin thc, phng phỏp dy hc. 2- Nhim v: - Nờu c nhng c s lý lun v phng phỏp gii nhanh cỏc bi toỏn hoỏ hc; nờu ra mt s phng phỏp c th v nguyờn tc ỏp dng cho mi phng phỏp. - Thc trng v trỡnh v iu kin hc tp ca hc sinh lp 9 c bit l hc sinh trong i tuyn hc sinh gii lp 9 trc v sau khi vn dng ti. - T vic nghiờn cu vn dng ti, rỳt ra bi hc kinh nghim phỏt trin thnh din rng, gúp phn nõng cao cht lng ging dy c bit l vic bi dng hc sinh gii . - Mt s bi tp minh ho III PHNG PHP NGHIấN CU - hon thnh tt ti ny tụi ó s tụi ó vn dng cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc nh: - Phõn tớch lý thuyt, iu tra c bn, tng kt kinh nghim s phm v s dng mt s phng phỏp thng kờ toỏn hc trong vic phõn tớch kt qu thc nghim s phm v.v . Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 2 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học - Nghiờn cu k sỏch giỏo khoa lp 9 v cỏc sỏch nõng cao v phng phỏp gii bi tp tham kho cỏc ti liu ó c biờn son v phõn tớch h thng cỏc dng bi toỏn hoỏ hc theo ni dung ó ra. - ỳc rỳt kinh nghim ca bn thõn trong quỏ trỡnh dy hc. - Tham kho, hc hi kinh nghim ca mt s ng nghip . - p dng ti vo chng trỡnh ging dy i vi hc sinh lp 9 i tr v ụn thi hc sinh gii CHNG I : TNG QUAN I- C s lớ lun. Nh chỳng ta ó bit cỏc bi tp hoỏ hc rt phong phỳ v a dng. Mi dng bi tp hoỏ hc u cú nguyờn tc riờng v cú phng phỏp gii c trng riờng. Tuy nhiờn do vic phõn loi cỏc bi tp hoỏ hc ch mang tớnh tng i, vỡ vy trong mi loi bi tp loi ny thng cha ng mt vi yu t ca loi bi tp kia. iu ú gii thớch ti sao cú nhiu bi toỏn hoỏ hc gii c bng nhiu cỏch gii khỏc nhau. gii c mt bi toỏn khụng phi ch n thun l gii ra ỏp s m vic bit gii khộo lộo, tit kim c thi gian m vn cho kt qu chớnh xỏc mi l iu quan trng. V nguyờn tc, mun gii nhanh v chớnh xỏc mt bi toỏn hoỏ hc thỡ nht thit hc sinh phi hiu sõu sc ni dung v c im ca bi toỏn ú, nm vng cỏc mi quan h gia cỏc lng cht cng nh tớnh cht ca cỏc cht, vit ỳng cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. Thc t cú rt nhiu bi toỏn rt phc tp: cỏc d kin bi cho dng tng quỏt , hoc khụng rừ, hoc thiu nhiu d kin tng chng nh khụng bao gi gii c. Mun gii chớnh xỏc v nhanh chúng cỏc bi toỏn loi ny thỡ phi chn mt phng phỏp phự hp nht ( phng phỏp gii thụng minh ). Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 3 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học Tụi ngh, giỏo viờn ging dy mụn húa hc c bit l giỏo viờn bi dng hc sinh gii s khụng t c mc ớch nu khụng bit chn lc nhng phng phỏp gii toỏn thụng minh, nờu ra c im ca phng phỏp v nguyờn tc ỏp dng. Cỏc phng phỏp ny l cm nang giỳp hc sinh bit tỡm hng gii d dng, hn ch ti a nhng sai lm trong quỏ trỡnh gii bi tp, ng thi phỏt trin tỡm lc trớ tu cho hc sinh ( thụng qua cỏc bi tp tng t mu v cỏc bi tp vt mu ). Trong phm vi ca ti ny, tụi xin c mn phộp trỡnh by kinh nghim bi dng mt s phng phỏp gii nhanh cỏc bi tp hoỏ hc. Ni dung ti c sp xp theo 5 ch , mi ch cú nờu nguyờn tc ỏp dng v cỏc vớ d minh ho. Sau õy l tờn mt s phng phỏp gii bi tp hoỏ hc c th hin trong ti: 1. Phng phỏp t do chn lng cht. 2. Phng phỏp tng gim khi lng. 3. Phng phỏp ỏp dng nh lut bo ton nguyờn t, bo ton khi lng. 4. Phng phỏp s hp thc. 5. Phng phỏp khi lng mol trung bỡnh. II- Phõn tớch thc trng ca ti 1. Thc trng chung: Khi chun b thc hin ti, nng lc gii cỏc bi toỏn hoỏ hc ca hc sinh trng THCS Chớ Tõn cũn rt yu. Mc dự a s cỏc em u cú sỏch tham kho thm chớ mt s em cú rt nhiu sỏch tham kho nhng cỏc em li cha bit la chn mua cỏc loi sỏch phự hp , ch yu l s dng cỏc sỏch Hc tt hoc Bi tp nõng cao . Vic Giỏo viờn m rng kin thc cho hc sinh c bit l kin thc khú trong cỏc gi hc cũn hn ch. Hc sinh thng rt lỳng tỳng khi phi gp cỏc bi tp phc tp nh : cỏc dng cú d kin khụng c bn (tng quỏt), hoc cỏc bi tp quỏ nhiu phn ng, hoc cỏc bi tp d kin cho khụng rừ 2- im mi ca ti Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 4 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học - Hc sinh nm c bn cht ca phn ng nờn cỏc em cm thy d hiu, hiu sõu sc vn gii thớch c nguyờn nhõn dn n cỏc trng hp ca bi toỏn - Cú th ỏp dng cho nhiu i tng hc sinh khi cp 2: vi hc sinh i tr, ỏp dng vi cỏc i tng hc sinh khỏ gii. - Ti liu ny cú th dựng cho cỏc hc sinh khi trung hc ph thụng hoc giỏo viờn cú th tham kho. 3- im hn ch ca ti - ti khú ỏp dng vo vic ging dy trc tip trờn lp m ch yu ỏp dng vo vic bi ph hc sinh ngoi gi hoc bi dng i tuyn hc sinh gii. - ti ch cp mt s phng phng phỏp gii nhanh c bn. CHNG II : NI DUNG I. PHNG PHP T CHN LNG CHT. 1- C s lớ thuyt. - Vi cỏc bi toỏn bi cho cỏc lng cht di dng tng quỏt ( dng t l mol, t l % theo th tớch, khi lng , hoc cỏc lng cht bi cho u cú cha chung mt tham s : m (g), V(l), x(mol)) thỡ cỏc bi toỏn ny s cú kt qu khụng ph thuc vo lng cht ó cho. - Phng phỏp ti u nht l t chn mt lng cht c th theo hng cú li cho vic tớnh toỏn, bin bi toỏn t phc tp tr nờn n gin. Sau khi ó chn lng cht thớch hp thỡ bi toỏn tr thnh mt dng rt c bn, vic gii toỏn lỳc ny s thun li hn rt nhiu. Chỳ ý: Nu bi toỏn kho sỏt v % m ( hoc % V ) ca hn hp thỡ nờn coi hn hp cú khi lng 100 gam ( Quy v 100 ). Trong cỏc phn ng hoỏ hc thỡ thng chn s mol cht bng h s trong PTHH. 2 Vớ d : * Vớ d 1 : Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 5 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học Cho m gam hn hp Na v Fe tỏc dng ht vi axớt HCl. Dung dch thu c cho tỏc dng vi Ba(OH) 2 d ri lc ly kt ta tỏch ra , nung trong khụng khớ n lng khụng i thu c cht rn nng m gam. Tớnh % lng mi kim loi ban u ? Gi ý HS GV giỳp HS phỏt hin cõy l dng bi cho dng tng quỏt v chỳ ý cỏc d kin : hn hp tỏc dng ht vi axit HCl, dung dch thu c tỏc dng vi Ba(OH) 2 d, nung kt ta n lng khụng i Gii PTHH xy ra khi cho m gam hn hp Na v Fe tỏc dng vi HCl : 2Na + 2HCl 2NaCl + H 2 (1) Fe + 2HCl 2FeCl 2 + H 2 (2) PTHH xy ra khi cho dung dch thu c tỏc dng vi Ba(OH) 2 d: FeCl 2 + Ba(OH) 2 Fe(OH) 2 + BaCl 2 (3) PTHH xy ra khi nung kt ta trong khụng khớ : 4Fe(OH) 2 + O 2 2Fe 2 O 3 + 4H 2 O (4) Gi m = m Fe + m Na = 100gam Theo bi 2 3 2 3 Fe O Fe O 100 m 100gam n 0,625mol 160 = = = - Theo PTHH (4): 2 2 3 Fe( OH) Fe O n 2.n 2.0,625 1,25mol= = = - Theo PTHH (3): 2 2 FeCl Fe( OH) n n 1,25mol= = - Theo PTHH (2): 2 Fe FeCl Fe n n 1,25mol m 1,25.56 70gam= = = = - Vy: %Fe = 70% % Na = 30%. * Vớ d 2: Ho tan mt lng oxit ca kim loi R vo trong dd H 2 SO 4 4,9% ( va ) thỡ thu c mt dung dch mui cú nng 5,87%. Xỏc nh CTPT ca oxit kim loi. Gi ý HS: Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 6 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học GV: Ch cho HS thy õy l trng hp lng cht cho dng tng quỏt ( dng t l % ), vỡ vy bi ny cú th c t do chn lng cht. HS : xut cỏch chn lng cht : chn 100 2 4 dd H SO m gam = hoc gi s cú 1 mol oxit ó tham gia phn ng. Gii : t cụng thc tng quỏt ca oxit l R 2 O x ( x l hoỏ tr ca R ) Gi s ho tan 1 mol R 2 O x R 2 O x + xH 2 SO 4 R 2 (SO 4 ) x + xH 2 O 1mol x(mol) 1mol (2M R + 16x) g 98x (g) (2M R + 96x)g Theo nh lut bo ton khi lng ta cú : dd sau pử R R .x m ( M x) ( M x)g , = + + ì = + 98 2 16 100 2 2016 4 9 Phng trỡnh nng % ca dung dch mui l : R R M x % , M x + = + 2 96 100 5 87 2 2016 suy ra ta cú M R = 12x Vỡ x l hoỏ tr ca kim loi trong oxit baz nờn : 1 x 4 Bin lun: x 1 2 3 4 M R 12 24 36 48 Vy kim loi l Mg ; oxit kim loi l : MgO * Vớ d 3 : Cho a gam dung dch H 2 SO 4 loóng nng C% tỏc dng hon ton vi hn hp 2 kim loi K v Fe ( Ly d so vi lng phn ng ). Sau phn ng, khi lng khớ sinh ra l 0,04694 a (g). Tỡm giỏ tr C% ? Gi ý HS : GV : gi ý cho HS phỏt hin ra vỡ kim loi ly d nờn ton b lng axit v nc trong dung dch u phn ng. Cỏc lng cht u cho di Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 7 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học dng tng quỏt ( cha chung tham s a ), vỡ vy bi toỏn s khụng ph thuc vo lng a (gam ). HS : Nờu cỏch chn lng cht : chn a = 100 gam. Gii : Gi s a = 100 g 2 4 2 2 ( ) 100 ( ) 4,694( ) H SO H O H m c gam m c gam m gam = = = Vỡ hn hp kim loi Fe, Na ly d nờn xy ra cỏc phn ng sau : 2K + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + H 2 (1) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2 (2) 2K (d) + 2H 2 O 2KOH + H 2 (3) Theo cỏc ptp (1),(2),(3) ta cú : 2 2 4 2 1 100 4,694 ( ) 2 18 2 C 1 + 98 2 H H SO H O c n n n = + ì ì = 31 C = 760 C = 24,5 Vy nng dung dch H 2 SO 4 ó dựng l C% = 24,5% 3 . Bi tp ỏp dng. Bi 1. Hn hp gm NaCl, KCl (hn hp A) tan trong nc thnh dung dch. Thờm AgNO 3 d vo dung dch ny thy tỏch ra mt lng kt ta bng 229.6% so vi A. Tỡm % mi cht trong A. ỏp ỏn : %NaCl 70,2% %KCl 100% 70,2% 29,8% = = = Bi 2. Hn hp cha Fe, FeO, Fe 2 O 3 . Nu ho tan a gam hn hp bng HCl d thỡ lng H 2 thoỏt ra bng 1% lng hn hp em thớ nghim. Nu kh a gam hn hp bng H 2 núng, d thỡ thu c 1 lng nc bng 21,15% lng hn hp em thớ nghim. Xỏc nh % mi cht trong hn hp. Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 8 Phơng pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ỏp ỏn : 2 3 %Fe 28% %FeO 35,8% %Fe O 36,2% = = = Bi 3. Hn hp gm CaCO 3 ln Al 2 O 3 v Fe 2 O 3 trong ú Al 2 O 3 chim 10,2%, Fe 2 O 3 chim 9,8%. Nung hn hp ny nhit cao thu c cht rn cú lng bng 67% lng hn hp ban u. Tớnh % lng cht rn to ra. ỏp ỏn : 2 3 2 3 10,2 %Al O .100% 15,22% 67 9,8 %Fe O .100% 14,62% 67 = = = = 3 5 %CaCO .100% 7,4% 67 %CaO 62,6% = = = II. PHNG PHP TNG GIM KHI LNG 1- C s lớ thuyt. Nguyờn tc ca phng phỏp ny l da vo s tng hoc gim khi lng trong quỏ trỡnh lm bin i cht ny thnh cht khỏc. V bn cht phng phỏp ny da trờn c s ca nh lut bo ton khi lng, vỡ vy trong nhiu ti liu dy hc hoỏ hc nhiu tỏc gi vớ phng phỏp ny v phng phỏp bo ton khi lng nh anh em sinh ụi. -Phng phỏp chung: +) Tỡm tng ( hoc gim ) khi lng theo PTHH ( m 2 ) +) Tỡm tng ( hoc gim ) khi lng theo ( m 1 ) +) Suy lun tỡm s mol ca cỏc cht phn ng v cht sn phm, hoc cú th tỡm nhanh s mol ca mt cht A theo cụng thc sau : Nguyễn Thành Đạt - THCS Chí Tân - Khoái Châu - Hng Yên 9 Ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét sè d¹ng bµi tËp hãa häc A độ tăng theo đề ( m ) n hệ số độ tăng theo ptpư ( m ) ∆ = × ∆ 1 2 Như vậy nếu biết độ tăng ( giảm ) khối lượng theo đề bài thì ta ln tìm được số mol của các chất trong phản ứng ( và ngược lại ). Còn khối lượng tăng ( giảm ) theo phương trình thì ln tìm được, kể cả các trường hợp chưa biết CTHH của chất tham gia và chất sản phẩm. 2- Ví dụ : * Ví dụ 1: Hồ tan hồn tồn 28,4 gam một hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm IIA ở 2 chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hồn trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được một dung dịch X và 6,72 lít khí Y ( đktc). Cơ cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Xác định 2 kim loại. Gợi ý HS : GV: Đây là bài tốn rất quen thuộc mà HS có thể giải bằng phương pháp bảo tồn khối lượng hoặc phương pháp ghép ẩn số. Tuy nhiên muốn giải nhanh chóng thì nên dùng phương pháp tăng giảm. HS: Viết PTHH dạng tổng qt và tìm độ tăng khối lượng của muối theo PTHH. Giải: Đặt cơng thức tổng qt cho hỗn hợp muối cacbonat là : M CO 3 ( M là khối lượng mol trung bình của 2 kim loại nhóm IIA ) Phương trình phản ứng: M CO 3 + 2HCl → M Cl 2 + H 2 O + CO 2 ↑ 1mol 1mol 1mol ⇔ ( M + 60)g ( M + 71)g Ngun Thµnh §¹t - THCS ChÝ T©n - Kho¸i Ch©u - Hng Yªn 10 [...]... trên Đáp số: b/ % Fe2O3 = 57,14% và % FeO = 42,86% c/ VH 2 = 3,584 lit CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Sau khi hồn thành đề tài Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ’ tơi đã áp dụng ngay với học sinh Trường THCS Chí Tân nơi tơi đang cơng tác Trong năm học 2009 – 2010 tơi đã triển khai lý thuyết dạng bài tập trong các tiết luyện tập, ngoại khố đặc biệt trong thời gian ơn thi học sinh... thức nâng cao kỹ năng giải tốn đặc biệt phải nắm chắc bản chất của phản ứng hóa học và hiểu sâu sắc các phương pháp tính tốn hóa học - Hệ thống hố kiến thức Hệ thống bài tập phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Đối với học sinh phải nắm chắc kiến thức có khả năng phân tích từ những bài tập đơn giản mở rộng ra các bài tập khó hơn - Khơng ngừng học hỏi, học ở thầy, học ở bạn, học ở sách vở Ngun... dụng đề tài vào lớp 9A ) Lớp Sĩ số 9A 9B 38 39 Điểm giỏi SL % 14 36,85 3 7,69 Điểm khá SL % 19 50 10 25,65 Điểm TB SL % 5 13,15 23 58,97 Điểm yếu SL % 0 0 3 7,69 Ở đợt 2 lớp 9A có được kết quả nâng lên rõ rệt là do học sinh đã hiểu thấu đáo vấn đề ở những góc độ khác nhau của phương pháp giải nhanh bài tập hóa học Đặc biệt là ở học sinh đã hình thành được kỹ năng giải bài tập, biết phân tích bài tốn... của đề tài tuỳ thuộc vào đối tựơng học sinh Đối với các lớp đại trà tơi chỉ rèn luyện cho các em phương pháp làm nhanh các bài đơn giản Đối với đội tuyển học sinh giỏi thì phải khắc sâu giúp học sinh hiểu được bản chất của phản ứng, thường là đi từ bài tập tổng qt sau đó mới đưa ra các dạng bài tập từ dễ đến khó giúp học sinh hình thành kỹ năng một cách dễ dàng * ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG -Để áp dụng được đề. .. LUẬN CHUNG Trên đây tơi đã đề xuất Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ’ vấn đề của tơi nêu ra trong tài liệu này có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh ở bậc học THCS Với phạm vi nghiên cứu của đề đài chỉ là một mảng kiến thức tương đối hẹp so với tồn bộ chương trình hố học nhưng tơi hi vọng nó sẽ giúp ích cho các em học sinh và các thầy cơ giáo trong việc giảng dạy phần... NGUN TỐ , BẢO TỒN KHỐI LƯỢNG 1- Cơ sở lí thuyết Trong các phản ứng hố học, “ tổng số mol ngun tử của một ngun tố hoặc nhóm ngun tử trước phản ứng và sau phản ứng ln bằng nhau” Ý nghĩa của phương pháp : Phương pháp này giúp giải nhanh các bài tốn có nhiều biến đổi hố học phức tạp hoặc các bài tập hỗn hợp phức tạp, chẳng hạn : các bài tốn xảy ra phản ứng giữa các hỗn hợp muối, axit, bazơ … Ví dụ : Phản... có cách nhìn tổng qt hơn về dạng tốn này và là tài liệu hữu ích cho việc ơn luyện học sinh giỏi của khối 9 và cho học sinh cấp 3 tham khảo Các bài tập trong đề tài ở mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, giúp các em rèn luyện được kỹ năng khơng chỉ giải được dạng bài tập phần này mà còn rèn được một số kỹ năng khác như kỹ năng tính số mol, kỹ năng phân tích,viết phương trình phản ứng Mặc... < M2 ( giả sử M1 < M2 ) Đây là phương pháp cho phép giải nhanh chóng nhiều bài tốn hố học phức tạp Phương pháp này có thế mạnh khi giải các bài tập xác định 2 kim loại cùng một phân nhóm chính và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong Ngun Thµnh §¹t - THCS ChÝ T©n - Kho¸i Ch©u - Hng Yªn 20 Ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét sè d¹ng bµi tËp hãa häc bảng tuần hồn các ngun tố hố học, hoặc xác định cơng thức phân tử của... Từ quan hệ số Ngun Thµnh §¹t - THCS ChÝ T©n - Kho¸i Ch©u - Hng Yªn 22 Ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét sè d¹ng bµi tËp hãa häc mol H2 và số mol N2 có thể giải quyết được điều gì ? Từ đó xác định các bước để giải bằng phương pháp đại số Giải: Giả sử có 1mol hỗn hợp khí A gồm : x mol N2 , 3x mol H2 và (1- 4x) mol NH3 Theo đề bài ta có : M hh = 28x + 2.3x + 17 ( 1 – 4x ) = 32.0,425 = 13,6 (1) Giải phương trình... R(NO3)2 và Pb(NO3)2 đã phản ứng hết.Suy ra số mol Pb(NO3)2 ở 2 phản ứng bằng nhau -Bài tốn này vẫn có thể giải được bằng phương pháp đại số kết hợp với ghép ẩn số Giải: Đặt cơng thức muối nitrat ban đầu là R(NO3)2 Các phương trình phản ứng: R(NO3)2 + Pb  → Pb(NO3)2 + R (1) Pb(NO3)2 + Fe  → Fe(NO3)2 + Pb (2) Từ đề bài nhận thấy : Lượng muối ở 2 phản ứng đều đã phản ứng hết Ngun Thµnh §¹t - THCS ChÝ . ú 43 gam hn hp BaCl 2 v CaCl 2 , sau khi kt thỳc phn ng thỡ thu c 39,7 gam kt ta A v dung dch B. a. Chng minh hn hp mui clorua ó phn ng ht. b.Tớnh % khi lng ca cỏc cht cú trong kt ta A. Gi. giải nhanh một số dạng bài tập h a học dng tng quỏt ( cha chung tham s a ), vỡ vy bi toỏn s khụng ph thuc vo lng a (gam ). HS : Nờu cỏch chn lng cht : chn a = 100 gam. Gii : Gi s a = 100. mol 11 CO Na CO NH CO n n n= + = = < 0,35 Vy lng (CO 3 ) cũn d nờn hn hp BaCl 2 v CaCl 2 ó phn ng ht. Gi x, y l s mol ca BaCO 3 v CaCO 3 trong kt ta A, ta cú: 197 100 39,7 0,3 0,2 x=0,1 A x

Ngày đăng: 04/10/2014, 08:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan