0

80 cấu trúc câu phổ biến trong Tiếng Anh cực hay

10 8,112 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2014, 09:42

Trong tiếng Anh, có một số cấu trúc ngữ pháp bạn nên ghi nhớ vì rất thường xuyên sử dụng, Tiếng Anh là chuyện nhỏ sẽ chia sẻ cho các bạn 80 cấu trúc phổ biến nhé Vì sợ post liền 80 cấu trúc sẽ khiến bạn khó khăn trong việc ghi nhớ1. S + V + too + adjadv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.2. S + V + so + adj adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. . 80 CẤU TRÚC CÂU PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG ANH  
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 cấu trúc câu phổ biến trong Tiếng Anh cực hay, 80 cấu trúc câu phổ biến trong Tiếng Anh cực hay,

Từ khóa liên quan