0

Bài thảo luận môn Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về mặt hàng sữa

29 1,263 5
  • Bài thảo luận môn Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về mặt hàng sữa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 11:01

Để thực hiện công tác quản lý ,các cơ quan quản lý nhà nước phải hoạch định các chiến lược, các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế, tổ chức, và phối hợp theo cấp và ngành trong quản lý, điều hành, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động về kinh tế đảm bảo phát triển đúng hướng đạt mục tiêu. Để vận hành quá trình quản lý phải có bộ máy tổ chức, phải xây dựng các quy định cho bộ máy vận hành và hệ thống văn bản pháp lý. + Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về thương mại là một bộ phận hợp thành của quản lý nhà nước về kinh tế, đó là sự tác động có hướng đích, có tổ chức của hệ thống cơ quan quản lý trên tầm vĩ mô về thương mại các cấp đến hệ thống bị quản lý thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện môi trường xác định. +Quản lý nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa Quản lí nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa đó là sự tác động có hướng đích,có tổ chức của hệ thống cơ quan quản lý trên tầm vĩ mô về thương mại các cấp đến hệ thống bị quản lý thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện môi trường xác định như bình ổn giá sữa, đảm bảo chất lượng sữa,.bảo vệ lợi ích người tiêu dùng,định hướng phát triển cho ngành sữa đạt được các chỉ tiêu ngành về lợi nhuận,đóng góp ngân sách,các chương trình xã hội.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận môn Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về mặt hàng sữa, Bài thảo luận môn Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về mặt hàng sữa, Bài thảo luận môn Quản lý nhà nước về thương mại: Quản lý nhà nước về mặt hàng sữa