36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết)

31 35.4K 252
36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong cuộc sống, cần có tấm lòng nhân hậu của con người với con người. Đó là lối sống có trước có sau, biết làm việc thiện, giàu lòng vị tha. Chính điều ấy sẽ tạo nên một cuộc sống xã hội ,gia đình tràn ngập hạnh phúc, tình thương yêu, nhân ái.Mọi người sống hiền hòa, vui vẻ, bao dung, hiểu nhau. Người có tấm lòng nhân hậu là người sẵn lòng giúp đỡ , sẵn lòng chia sẻ với người khốn khó, tha thứ lỗi lầm của người khác, kể cả những người không thân thuộc.Người có lòng nhân hậu biết chấp nhận con người không hoàn hảo, cái riêng của người khác như chấp nhận chính bản thân mình,biết dùng tình thương yêu, chia sẻ để cảm hóa. Lòng nhân hậu khiến ta nghĩ đến điều thiện, có sự giúp đỡ, làm vơi nhẹ gánh nặng của nhiều người.

 ! "#$%&&'()*+,& (/0 1234  '564 1- Gii thch:  !"#$ %&'()*$+,  $ "/01.$2*"#%"#!3 &' 3.45673!"#,& 2- Bn lun, mở rộng vấn đề: 89!3 6:5!"#%!"#&;:   :"%:))&<,$5=>!03 3 ?3$.>.1"/0@&AB"#  C!D(& 8"#:5"#E1.$2EC%"# F F:+G6"#F@F(H*"#FI3&"#: 5.!"#FI!H!@0"#F@" 5.,HDJ"/0C$(H:&' F$$):K1.$2/-@L "#& 83 5!?3=M*"! ,!@*NB!OKIH"#& 890P6$L$1G&<:"%.)$"Q) @!3$#& 3- Bi hc nhn thức v hnh động: 8AG"#61!H3BR6:5!3  &&AB"#!$?360S$T?U %1.$2 !* 3 & 8<6(*"#?S&<:*$3K V,$"#?3& 1274WXY)R  !"#$$% &'() *$+(,-./0(/12 %3124$ 5.6.7 312$89*5$:";"<3+= 9>.6 ?@5@"$A@"$B@1/CD5 E5(:=F+"G=>.62HIC9+(?AB(! = 9J X9O!K6L$F*(28Z[9C\]]^Y& '564 1. Gii thch ý nghĩa câu chuyện. 8_`H'08I[888F()3a b$"QB$+ CS$"#F@5M$35$/HO&"#?: 1  ! O3I!V5Q&5IF:O>6cO!0I& dc5"M$(I5F:& 8e$3c()K$cHCa%G$"# F@&fJQ.%,,@3$+CgbX"(:*UMG *#$30hY&e$3$/H"?5.@VH K0$$"QH@FH!& 8i)D`H'08I[888 $!KHIC*! "#%!3 & 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 8<HICH*!"#%R0"/$301. $2"Q0$"Q*F:F!3 & 8WKHICIJ6!3 !"#R j9!3 $6*F:F!"#I.H kGK! FI.H!#B)PD`O!l &F!"#.H$  L%*5>5@,)BJK&m$:!"#6K 1.$2$30C3$c&X_n+Y& jWKHIC1.!"#Q%G$K5@:0 K+>!3 ! S)*!"#! "# $ /)k:/& 8<:@()KHICR#:UM)KJ O!!H.o3,"#$"QC&W!$/H5.H?5 .@VHK$3& 8i)KHICV3$+C bD`H Fp $R0"/H5 :!"#6?%! $+,$:$"Q.@($F$+C$:"7& 8f0.@*"#:  ,FM!HL/"%*F:F 5>"#F@& 3. Bi hc nhn thức v hnh động ;(!3 70 $ !"#.H:"/@ CkF%& 124WXY5$>!KB$"#)q '564 1. Gii thch khái niệm: ?M(12*I>!n55.Il$>!l?1 .>5@."#F@0*b"/!!"#!.>"# B& 8?M(12D`D"%+R>!K(?@>!K6& 2. Thực trạng: 8[>!KB$"#):?"%:.@(.+>. D`7/D!$:$735>?3& 8[>!KB$"#D`D"%().+>.R  jZ1.>>Mo$>..4b"/L 6!"#IS#:& 2  !  j;@$.>b>+FrO?.>/(!"#I S*>!K& jA33.0!$:1h 3. Hu qu: 8s%>Rb"/(?@6lLH"7$ 3 B.& 8'@I"#@!Do& 8s%?3R>!l5b!k!& 8s%"#>!KR!"#.@(FI!D)t6  3@tr"/,tB"#0@?@a& 4. Nguyên nhân: 8WK.@(!D)o@FHF(!@ +?UHFu )!S$( & 8<:*)l& 8_!H"7I"#:>!KV3 .H& 89KS$& 8WK@!Do!"#RLD>F+:"1BD> Fu !B& 8Z3":KS$1+":*H.@.K$c3 )$(& 5. Gii pháp: 8Z36:*H.@.$c3&<6. Q.L=*$ "#?3!)@!DoB& 89"#@!Do$>!$+D>Fu "/%*@) u& 8<:*).@.S)$(@!Do$O"/!"#F@& 6. Liên hệ bn thân: 8<:S$(+$3$1$k*S)   $ & 8;5 @!*>!KB$"#& 1284'&9I8?I!NR ?(;2(<N0$O.2*$:=M+$ & Wv:0& '564 1. Gii thch: 8P$O.2R*@56"#F@! !t*/3k5#D!F@S$O>& 83D:RF0!"#6:@$3 $3FI0I #!"#F@&<3 G"#D!,G1>!0& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề: 89!3$#G"#$IF=$"QSL5#V3 &m $:=:k$"Q"7>.1!3$#&mI(. 3  ! l@0$O.23 $O>!!"#5$ DoBSL5"!& 8903 FI.H1!PH$rH$6!c3  3"#$53 I4*F:F.+>.&A 3  , $ K03 & 8"#F$"QSL5#R:l#$Qw>,. .,*SL5&f0.@3 "#o$3l,"/0M# $Q*SL5#FIK03 & 3. Bi hc nhn thức, hnh động: 9fH$3F+x)@ H:,"7:"%/ $(0*$FyD)!3 ,& 8fH5N$=F>Q$NF3$O %LR=F(DL="!88)(#S=Q 12:4s&ezIV:RIT(2$=B9,$LQ( %L'(9$$U"$B9,$12L0V(9$ J vlF0& '564 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 8T$URmH$L)KFa!a!/"#,@>!"Q& 8R95F!DR ;.45$L)Sl@7!"#3K,) c!"#& 8AQ(%L'"$0V@:H()@$3$@@ !5$ %*.45S,@!"#$c#P333 S$(@$@@!"#R<M$!!BI*$ $= :@!,).4@!"#!$:@D5$@!B "23& 2. Phân tch, lý gii: 8s!LQ(%L'("G$URs$U()!5 FH,)!"#$F) 5$(!"#Fp$@ H$::.!3 H3$c&; D)% FIM$"Q0"2@.o$"Q736(! +$(K!)H& 8s!L0V("GRs?a$JK D!"#!$#0/76$>!&;( %"#% $#G@6"QS*6@,Fw$+!/ ,H$(:(0"/1.$2+KK& *GK"#F@?5.@V I$@$(I& 3. Bn lun, mở rộng vấn đề: 8s(:RA3%X3oH 5Y "#/(kl@5!"/ P"3 &{5@$3$!35& 4  ! 8AL,KR;?53@$@@3@$3$1$ %*@  $ !"#&9!#P6$"Q$! !#P6 $"Q!B&AB()) .$6.H0@ .0.@& 8A73!R jmI0)$ !@, !3 ! !"#n:.45F@6$"Q!B& j<6?@. S)* X0)%S$(ec <,AR<:FI:$+IDo&<:$+FI:FI$"Q )Y& 4. Bi hc nhn thức v hnh động 124<:lF!NRA$=F>Q$NF 3$O%LR=F(DL="!88)(#S= Q Wv$0& '564 1 Gii thch. A$=FH<@:H$(M*3.+Q. 3 RQF:F $ @?5L!I& 83FH!"#$>$$3l!I)& 83$O%LR=F(DL="!88)(#S= QH9V0)3 G"#=>!0@.43$#& 8<:$Fp$$!S$G@$ %3  ,&<,@$3 K H=0@l 3 G"#& 2. Bn lun, mở rộng. 8;3S$( ,K>=k& 8<3 I!*3.+>.1 3@ $3,K>B*@?5Do.@*$  $ F:FU@/3=:3%LR3$# =F(DL& 8I?I.:L$3$(3 I$F5@.43$# G1M*"!88)& 8A730.H$R90FI.H1!FI.H%5+  7!P$"Q&9@.43$#G"#K@ $3FIr!HF@S& 3. Liên hệ bn thân v rút ra bi hc. AG"#.H$3F+x)@ H:,"7: "%/&e k7*)0!5$(0 @.4)$ !3$#& 5  ! 12;4Wv:/f@.f?!<I.0RI312 B881G(4%*L12) BJ '564 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 8 K12) BR'*"#M !0FIS$ "#F@I!Q"#F@$3>#H&*"#$:I  FI!.F6!.!#P,$@Q!H& 8W4%R@>JFI:H!"#& 8312B881G(4%*L12) BR*"#,FM FI!#5L $ M5*L?5"#F@& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề: 8mp$l$1$kR<:/f@.!!$1$k() @@$@@.D)3!"#*FC,FM&"# ,FMI!BH0:@$@@3$#?3O!@0 $L"?O"#!F"#F@&"#,FMFI: K$cHC&s5H*FI0S$BFI$O>Q ,!B$FC?5?&;@@6!>r& 8<@$1$k!"#R j;(:@$@@$1!"#6 @$L !"#F@$((T!HB& j<!"#P:L L?56$@@$6$! D) k*L B$(D`DIH+& 3. Bi hc nhn thức v hnh động: 8W !!.(3$cFI,FMoQ@& 8;5 *()  ,FM@"%%? 3 $ & 12<4Wvo*RI&(#X$)(#$J '564 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 83XR1"#F:kOlF"# F@I*$"Q!F,!!.+?U@?Fk$ $6& 8$RFSH $ !H$@$1"! & 8&>)R*! :,5"%)& 8AR<IF0!3 0"#n$( >! S) @& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề: 8mp$L$1o*R<o*()3S)?U $1$kI&[73  $D>.+>.&A3!"# "#:5 S)F@X!$!?3Y&A .@ (!"#.H$!FQ.@%$("#+>$O> )SH!5&WK!!!.IJ6$:@+?U :)SH."/  5&X9,60.,$"Q@Dn +K!$!?3$(+Y& 6  ! 89065No*M003@5& 9!K$# FI.HKn1"#!#PH.@.  5&m$ L%@?5@@Kn>$c%@$3x @"Q>70K:H7K"/0!)H G"#P"H3$c&X9,60.,$"Q@Dn +K$(+Y& 3. Bi hc nhn thức v hnh động: 89yV !H$ "Qo($(KB@+?U.J Q.& 89!!.6:@$3DC!":VK: 0k& 8i >@@H!)@)FI/"%*)5 ..@.t>D>.0.@*@$3)FI$1B"# ?S& 12=49!/3@.@GD81`_R IT( /L12 YZ (/N2DJ </0Q!vnUq '564 1. Phân tch v lý gii: ;rDoF+(3Dl*#tFH H$(N@*!"%0"/-& [\*2DHFIM#$)$(DGDCr !K()c5"#@&9-H "%!#Uk"#-%!&:+$K!$: H3(%6"#-:$"Q ?DK!$+!R 8'#0"/R+$K0I#-D!!&9! 05!HSl@5K!%$ 5H3  "#-& 8'#6)"%!R2KUk!"%"/ !%K"7(5cKI!3 & 8'#kF0D>H!R<+$KH)3$#"# -K(F@Bo(F)-!!K( F)$>!"#= 7$#=.H6.HO! *%>6DV>*>n(0@*"% $"#G"#.H$Sh <!DJ#0"/#6)#kP4 "#-!*$+!0!$"#$#)>:K4 FIMNF+F)NH50&'=K0 !G"#-I!cH3@!Do3."/.@.@!Do @5$n0"/& &C(/RmI5FIDJFI((FI  *-$4!!S#5R 895!DI#-& 7  ! 8WKO7$2DDkB$#-S*#& 8<H@5,"#!SH)3$#F> H>*:$"QV#0"#-& '#"#!%-#QKI@I#nU -D!!&</$B0HD5,$$(G!"#$"Qc >!0$(H$3& 2. Bình lun, đánh giá: &snUR 8'I"# 5!K.@(c,H,) $+!& 8'$(K!+>$+!!3 & 8'@ )cID"2"/.4!"#! 3$#t:lH%!"#F$+"%#K623@& 8'/?5.@P J!"#!3 $6 5k(& &[()nURsIJ$D>.!.1!$"%%@ $, J!!!& &9@$36:$ %nURmIM$:6 H )K$MH$(:..6!H@@00 -!,@F-005cK H & 123>4"?@AB4  A$12%,]^(+9]]12A/ %12\ 9$(1< 31"Z E5?3U_7>.X"L7"$L%. `(9>.XF%"$L= a=!3Ub7>.E ="$.4(M(W/Ucd7(:9!(?%.+12"$ 0=/(Xe$"("(# A"$?="$ "#f3NU(9(#aM%(# >1 g(#"#&129;.E1"Z/L'5(71Gh e$"("(# Y$@(:/4T; (9e(/4%$`(9(: $(1<.=1h"$iLA$jkaLX|}D!.* $30"#AuY& d:Vl$!>0q '564 1. Gii thch ý nghĩa của đoạn tin. 8;!>3)FD)3*$30bAu:0 |}D!.&9V3$+CFakR+FrO@0g b)@)|}D!.$F0.)$(:($> "#&'0~bI$$>$"Q:"%/7$30$F&W 65>X !@3YInFIH&W kI$k$"Q"/•.& 8  ! 8<)|}D!.Q5"/*!"#FI !#$6 .R|}D!.$"Q0!H5>H FIM$(7!"#"#7!"#?5 1& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 89!3 :FI,"#L..H!H5>XD!4D! >)hY&"#! $:$"/0FIVKFp$ €"FI.•& 8<)|}D!."#F@QR jWKF.o"23%*!"#l,K! 3 & jmI:F:F!!"#FI("QS$SB 6.H:l,K:!!"%/:0%3 & 89@)G"#!?3%BR j<HIIB+FI?@C>B& j;301.$2>!$F)$(B.@FH& 8f0.@33.FIrX50Y FI:Kl, "%/!!& 3. Liên hệ bn thân v rút ra bi hc. 12334 l#$$= )*0>= )X+/1G?>@ >= )=+/1G=/>@8L X$ )(#a/\‚ƒgg\99Y& WXY$0& '564 1. Gii thch ý nghĩa của lời nhn định. l#$H9!S)"#?""#:FI* B3(:$1."%$O>3  !D&e"#:H$+>"/n$>!$+ $# !D"2.4>!H$O$+>.oo!$5"%& 9:>*"#:+$>!$+:KF@B  !$5"%D3& 3= )H50K .@($5"%?3& 8<HRmp$6SB$L)$ %S D 3&[:lS$$K$5"%& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 8mp$,$1$k$R<:99""7 SBKbF$"# "Q!@@!Do&;3""7 +$1$k3:l!B#BS D3&[77# !7$5"%!n"#>!.6%*@5 6$L)7B:FH.@$!@$@ /"# "#& 8"%:,@!ID"2$!>!$3,$@%"# &9!#$>F+#$>7U3.!6 9  ! ,@.@(!@@!Do7BS $L)@"%.@( $"Q1B&s%"%@!DoI$"Q!S @$6& 3. Bi hc nhn thức v hnh động. 8„+$"Q6SB$ %$5"%& 8<:@$3B%& 8[H kB.D"2$(7"#:,!$5"%& 12374WXYl/R Y) 9($ T+ 9=$$=8 3\+.1G T1hm=FU XTM =+n3 )f‚ec<,AY '564 1. Gii thch ý nghĩa của bi thơ. 8[/$.$)"QK0RFI:HJ$IP FI:$"QH!J?&;ISc%$?$:S 5K0& 89VSK0/0"7$!"#R9!F:FFb !"#$K$"Q"QS$"Q*F:FU@=$$"Q% H!3 & 8*"%"/L..H*U@x)!6 0&[/()6>S"#@>& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 8mp$S)[@!/!!$1R j9!3 FI5FIL.F:FFb&9"%*7 >FI$"QS@H.H**!,"7o$, 3 & j*5HF:FL..H"/:>J$I&$K "QS$"QJ$I>=!=$"Q !H!?& ;$::"QSFb=$$"Q%I&$:=1. 1"/0!3 &<,!Fb!"#=*/& 9"/L.!3$#==1.60@&eW:(5Dn+ X3$#[@ec@@>!$5Dn+JcK F0n>S"QS*U@6> S@>Y& 8f0.@*FCQF:FFbH,S"%* F:FU@!3 & 3. Bi hc nhn thức v hnh động. 8W 70$#F$?@$$"Qo$,$1$k $$I .HHS*U@&"QS$"Qkk=$>$"Q$ ! & 8<5.$"/$6%F:FU@$OFH:..6 !K).@>K).?DK$b%$5"%& 10 [...]... Anh /chi có suy nghĩ gì về câu nói của Fran KA.Clark: 18 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ” (Dẫn theo “Hành trang vào đời”, NXB Tổng hợp tp Hồ Chí Minh - 2008, tr.38) Gợi ý: 1.Giải thích: - Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao: khát vọng hướng. .. và hành động: 15 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) - Trong cuộc sống không tự biến mình thành những con chim Chàng Làng - Không ngừng học hỏi, không ngừng tư duy, sáng tạo để khẳng định mình và đi tới thành công Câu 18: Trong bức thư của một du học sinh Nhật bàn về văn hóa Việt” có đoạn: “Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến Thật xấu... cực biết quan tâm, chia sẻ, yờu thương, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống lại kẻ xấu và lối sống ích kỉ, thiếu trách nhiệm Câu 27: “Trên con đường thành công không có vết chân của người lười biếng” (Lỗ Tấn) Viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) phát biểu suy nghĩ của anh (chi ) về ý kiến trên 24 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) Gợi ý: - Giải... trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện nhân cách của mỗi người 27 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) Câu 31:Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh /chi về mối quan hệ giữa nói và làm Gợi ý: 1 Giải thích ý kiến: - Nói và làm là hai hoạt động chủ yếu, quan trọng của con người Nói... nhân: 28 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) + Phía nhà trường: chương trình, sách giáo khoa Lịch sử khô cứng, không hấp dẫn; thầy, cô dạy không có phương pháp và thiếu nhiệt tình, không truyền được niềm đam mê lịch sử cho học sinh + Phía các kênh tuyên truyền: nặng về cung cấp thông tin một chi ̀u hoặc chưa lưu ý đến hiệu quả xấu của việc cho chi ́u... Vinh nhân ngày khai trường năm học 2013-2014, thầy Hiệu trưởng Văn Như Cương có viết: " Trẻ em càng đươc nhận nhiều thì sự biết ơn càng giảm sút.,." Anh/ chi hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên Gợi ý: 29 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) 1 Giải thích ý kiến:Trẻ em càng được nhận nhiều thì sự... ngại khổ, không có ý chí, nghị lực (dẫn chứng minh họa) 4 Liên hệ rút ra bài học về nhận thức và hành động Câu 23: Trình bày suy nghĩ của anh /chi về quan niệm sống thể hiện trong các câu sau: - Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm (trích Giục giã - Xuân Diệu) 20 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) - Sống tung sóng gió thanh cao... thành tựu rực rỡ 30 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) + Bàn luận vấn đề: sống theo sự mách bảo của trái tim và trực giác nhưng không nên tuyệt đối hóa cái Tổi, cần đế cái tôi khát khao, ước muốn hòa nhập với thế giới xung quanh một cách vừa nhân văn, vừa trí tuệ! - Bài học nhận thức và hành động cho bản thân Câu 36: Tại buổi họp báo... nhận thức và hành động: - Biết học trong sách vở nhưng cũng cần biết học ở cuộc sống, quan tâm đến đời sống xã hội Đó là chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi con người 13 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) - Biết yêu cuộc sống, nhận ra vẻ đẹp từ những điều bình dị nhất của vạn vật quanh ta Học kiến thức song song với rèn luyện đạo đức,... nhìn thiển cận, hời hợt ta sẽ không phát hiện đúng bản chất cuộc sống dẫn đến những quyết định sai lầm - Đó cũng có thể là bài học về cho và nhận mà cả cho và nhận luôn luôn chuyển hóa: tưởng rằng cho đi nhưng lại được nhận lại và ngược lại… 22 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có hướng dẫn làm bài chi tiết) Điều quan trọng không phải là những thứ ta mang theo bên mình, mà . %H$@50+$GF@& X9O!@!9bC8[JZ'3LEaXV‰!A!OA!Y& WvB1V)0& '564 a. Giới thiệu vấn đề cần nghị lun b. Gii thch nội dung, ý nghĩa câu chuyện v rút ra bi hc 8<a$ D)%F:FDJ. $!KHIC*! "#%!3 & 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 8<HICH*!"#%R0"/$301. $2"Q0$"Q*F:F!3. $3FI0I #!"#F@&<3 G"#D!,G1>!0& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề: 89!3$#G"#$IF=$"QSL5#V3 &m $:=:k$"Q"7>.1!3$#&mI(. 3 

Ngày đăng: 17/09/2014, 16:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn

  • ( Theo Đoàn Công Lê Huy trong mục “Trò chuyện đầu tuần” của báo Hoa Học Trò)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan