TUYỂN TẬP 36 ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY

45 8.2K 33
TUYỂN TẬP 36 ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

  !"#$%&'()%$*'+,()#-#./ 012,$3tm lng nhân hu trong cuc sng. 4%5 1- Gii thch:   !"#$%&!'()* +)!,+-./0+) 2- Bn lun, mở rng vn đề: 12()*".3-+43 *3(3*"/+"567-$*89%+) )*:;)"<(!9!&"<#$%"=>? *7"@"A" 13-+*B&!'"*B*@ CC3"D.+C="CECF)3 /-!CFE"=(%C= -!E+<"/AG<#$%"*@E+3 C/H/7"3*I&!'"+# =J7  1/)*/-+<(:;)*8K+" ="L?"M*IFE+/< 12$%N.J&D63/+!O =() 3- Bi h$c nhn thức v hnh đng: 1>D.(&(E+)?P.3-+() *>?(<":;).%Q+"R:S"&!' (<)* 16.<+:Q+<63)/I+< T<"(":;) 67#./ 0118 !9$3  #:-1 1  !"# $%&"'&()*+,"* /0 1 2)3)45 0 67$289/:0%/;7<=)3 >&?2?@A=?&/,B?-*CD2 E2"8&@;F%G/;<=)3&.HIC7%",>AB" /;7J U2MK3LF$".1VW2(@"XYYZ[ 4%5 1. Gii thch ý nghĩa câu chuyện. 1\]E%1FW1*11C$7+)^_O<? (@Q+/C=-K<)(-#EM+:3+ M++)F;T+-O<-$FC3"M+9.(`M%F a+`(-/KF-$C3 1b)`+*I`E+"*@^D C=cGO!+"=+)(@d_U3SKD 7")%e[b)$#E:-!=T<E+ I%;/+OE+<=+CE 1f$"A]E%1FW1*11+7*IE+F*@ ()* 2. Bn lun, mở rng vn đề. 16E+F"*@<E+P$%#")%"&! 'O%OC3Cg()* 1hIE+F"*@FG./()*P i2()*.$C3Cg"F!EjDI* CF!E+?NA](Mk+7C!E +J-9"+-+="+$?GIl3.*I &!'")%*@)`U\m[ ihIE+F*@&!OD"*I+-+="3%+5 I"*+97+()*"++Q $ !#"j3# 2 1637=*IE+F*@P3"SK"+/IG$ ME"!n)+O*@h7#E-!E:- !=T<E+"*I() 1f$7*IE+F*@T+)(@_"A]E+Co 5P5"$%#E-3"<$.: 3O!=(/C(@3(0 1c%!=3*CK"E+J+#(C3Cg -9C= 3. Bi h$c nhn thức v hnh đng 4)*(0% !"!E3<#5="/ *@jC/ 7#./ 0118 !9$3$;<3(=>?@ A <BC.%:1#D 4%5 1. Gii thch khái niệm: >M" F9"m"--!Fk"9k":& !9+"(-=!C=$%_#(!9+( ? 1>M" A](A7<P9I:=9I. 2. Thực trạng: 1W9I?$3:g3"!=(!9!" A](07#"A3(0+)-9:;) 1W9I?A](A7!9!P  iV&!9+"g+9"*Kn"9!!,+"+_#7+J .FQ3  i4=!"9"+_97*CpM":+!9+#F Q9I i>))!%3&e 3. Hu qu: 1q9P_#7:="."$+kJ7"E0/ )*"?! 3 1+/=+F(=An 1q:;)P9+k-_"j"+ 1q$(9IP!=(CFAr+.++ )=r+p#+<r5+?%=":="g+^ 4. Nguyên nhân: 1hI!=(/A"/n7="/CEgC+*= :SE"/Csg*"*(Q+* 163g+k 1\E0+F(g39IT)*!+E 12/*IQ+< 1hI=An((PJ7A9$C/g3"&(?A9$ Csg*?* 1V;)3*IQ+&+"3E!=!/I"`)" ( 5. Gii pháp: 1V;).3E!=!`)6.!O!J8<" (:;)(=An?* 12g=An9"A9$Csg*"#=(5"" +s 163!=!Q$/=An"(gM"+#C= 6. Liên hệ bn thân: 163Q+)&j"<Q+*  ! 14-("=9I? E)$*.1FGHI'G% >+J. Bạn đừng nên chờ đợi những qu tặng bt ngờ của cuc sng m hãy tự mình lm nên cuc sngF 7#./ 01K !$3 L%'+MF 4%5 1. Gii thch: 4 1NO)/.4P=(5-".+C=( +<r#)"+$+j-AC=QM+9 1)A3PC$%.3=)*)"CF%(F C=6)*+DA+D&9% 2. Bn lun, mở rng vn đề: 12()+DFC*8OQJ-T)*l 3*83+$+jO07+"9!&()lF! kH=(5+O)/.+)*M+9"-7 /An"((?QJ-$/ 12$%")*CF!E&NE+p(E.$`")* +)((-")*F7+,C3Cg"!9!>) *+< !<;$I+<+%)* 17COQJ-P3+kO"t9"+! !QJ-$c%!=+)*n)"/k#%"K OQJ-+CFI+<+%)* 3. Bi h$c nhn thức, hnh đng: HcE)(5C/"(u$=*EH"30"3+# +%7CvA)*+< 1cE-$(L"4;F<PQF,0O LR;F"DL;=6/6#/"S&;P N)$*F#G'O.L%“Trên đời ny chỉ có mt thứ m ta phi cúi đầu thán phục đó l ti năng v chỉ có mt thứ m người ta phi quỳ gi tôn tr$ng đó l lng tt”. K !(,?P5Q%&'+MF 4%5 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 1TUPlEgJ"*IC^^#"(*=9O 1@4P2-+5"CAP 4$!,+-JQk=0")HI( +` 5 1AP"L!+V4&=3<E=)== -!,+-Q=`N))+) Q+7===P6K7"(?F< !8" 3=(5((!,+="3=A$-=(?" '+) 2. Phân tch, lý gii: 1q<*LP"L!"4GUPq<U- CEg("7C-Co5=(5 E33!)*E)`4Ag" CFKO%+'"=!n+O+0().+/" IE 1q<*L+V4&"4G@4Pq<@4:^/G*I$*" A/"(%#*0.94" "+D=./OQ.=Ct"/# E+<3$%#"&!'<"I*I DI<C=:-!=TF=F 3. Bn lun, mở rng vn đề: 1q5/3P>)gU)nE$/g-+[" #/**jkH"=(5g"-+(g# N)*w5/-$"=)7+)-$/ 1>JIP47:-+)===+)=)&=(5  !2gN.O7"N. O(?>?+5!g7.!E%=" !%!= 1>0()"P ilF%$=5(g<()*"( m37!,+-C=.O(? i6.:=!+QgU%Q+b` 6>P63+CF3FAn63+CF3CF+O <[ 4. Bi h$c nhn thức v hnh đng 6 L5Q%& >+J.Cuc sng l nguyên liệu thô, chúng ta l những nghệ nhân. Nho nặn nên mt tác phẩm tuyệt đẹp hay mt vt thể xu x tt c đều nằm trong tay chúng ta. 7#./ 01K !$3P<!'+MF 4%5 1 Gii thch. A4;FH6=3<EK)7!O! )*POC3Cg" !=:-"<J;F 10F,Hg"+$/9/)k(F+< 10OLR;F"DL;=6/6#/"S&; PH2T$%)*+D*89%=!,+)+< 163;Co57(Q$/5+D=)* +<6=)*"gI*E*8+%=(5"k H)*+D 2. Bn lun, mở rng. 14$+)Q+*I"+9+8**j 16)*F+(+<)7"!9!"/&*+)= )I"/9?=:-"An!=$7  !"/C3Cg"S=#)<*83+)LR)+< ;F"DL 1/F:F!3+J"5))*(F"C-$=!,+) +D&K=6/6# 1>0()%!E7P2$%"CF!E&"CF!E-" +(0/NO2=!,+)+D5*I= )CFpEC=Q 3. Liên hệ bn thân v rút ra bi h$c. >D!E)(5C/"(u$=*EH"30"3 +#b;$j(0$%+-+% =!,+$ !)+< 7 R7#./ 011K !$3 L% 01)'STU+*.I>1GUM“Người ta chỉ xu xa trước đôi mắt ráo honh của phường ch kỉ”. 4%5 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 1 K #BPK/*(%+<"CFQ+/ C="F*OC=)9+"E+<3F* +<"CF/!C./!N/=OE 1W1&P=<9G"CF3<E+ 10 B6/6&-G"1&$L #BPCK CF<-$+J !+K<-$+J:-C= 2. Bn lun, mở rng vn đề: 1lo5kH&jP63#c=!&j" =<"===!/A+)77C@CK CKF(?E%3=<"==)":;)M=(% +<+J(:M+"CC=CKCF73 *I`E+*@q<$-ECF%Q/?"CFM+9O ?7C@:-:4$=<*(=.9p 16=<&j7P i43=<"==&7.*5"="J +<5/C=(RE? i6N3+J"+J:-".<==.$" A"j<(+J?A]AFE+" 3. Bi h$c nhn thức v hnh đng: 1h+<!)`"CFCK"nO= 14-(*CK"=H":; ) ! V7#./ 011K !$3 'W .X“Mt điều nhịn l chn điều lnh”. 4%5 1. Gii thch ý nghĩa câu nói: 8 10XP&"/C7+/3"/jMkC/ C="FOC(/!":S"(=:Cj. 1PC/QE !"E="&++ 1 <#P*3- 1A,P6FC$%()*%/5"m5 9+Q"= 2. Bn lun, mở rng vn đề: 1lo5+J&nP6n+)Q+:S /&jFW0<)*A9!9!>) 3(-7+QC=U(<":;)[>!= ("!E/C/O!=g*+9"M+9 QE-hI(/!FG./<3=:S 3QE"!#+*-U2*.%!O=Am I/(<":;)+[ 12$%.-$(LnK%%+)=(- 2(I/*"CF!E*Im5"&NE!=! -l+J=:-"==<*Im59`H=)u ="O"9(0%I<3E(0*I#%"E +DNE)`U2*.%!O=Am I/+[ 3. Bi h$c nhn thức v hnh đng: 12vT<"E"OnI?=:S!G O! 12(/!.3=)+7+A@"<H3T+I"3 $%j 1f$/+9=="E="CF+#(- <"!!=!r+9A9!%!==)"+CF&+? :Q Y+>.()%'S Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa .#Z[#$%&' “ Ta đi tr$n kiếp con người 9 Vẫn không đi hết những lời mẹ ru”. 'S'+M.4% >1K !-#./.,$3',2\']D 4%5 1. Phân tch v lý gii: 4pAnC/"/7)AkH(rCE g$E+/L(=++<$%#+  YZ$.D&HCFKADA(@p +*I+`"-+=(2/(+ <E+" +"Sj++<+ +<3I(3 E+).++ 3O++:$AIP 1$%#PI<$%F/+ A2( <$%-$"*EQk=-"7+I !-"E)* +  1.$"+P.&*ISj++7# *I(07-+`"*IF()* 1j"C$%(g"A9$EP6I(E+) + "*I/"C=?($7n/"C++ "*I /C+79+"78*0"78!E.!EM"7 9./AT9"79+m$$+%(="7 +D!EQe 6AG$%#".$$j<N,5 + (%9*$3"*I,5 CFKLC/C++LE-+<$%8I%" (+D+ F`+E+)=An+)!#!=!=An (=+-+m+$%# C"*PlF-$/"CFAG/"CF//"CF */<+ ;,5Q(-$P 12-+AF+  1hIM0"'"A<Aj(?+ Q( 16E+=-+Q(E+)C<9" E+9<3OT(<$%+  10 [...]... thế nào thì tương lai họ nhận được sẽ như thế, thậm chí còn tồi tệ hơn thế Câu nói đề nghị một lối sống, một thái độ sống: trân trọng quá khứ, biết ơn quá khứ 15 - Ý kiến thứ hai: Bằng cách nói nhấn mạnh, phủ định để khẳng định: chớ để…chỉ bằng cách… sống trọn vẹn từng ngày, người nói muốn đề nghị một lối sống: trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại, sống hết mình trong hiện tại... Nhật bàn về văn hóa Việt” có đoạn: “Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường” Là một người Việt trẻ tuổi, anh/chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên? Gợi ý: 1 Giải thích ý kiến - Tự hào: là sự hãnh diện, tự tin về điều gì đó - 4000 năm văn hiến: là... không chứng minh cho truyền thống văn hoá lâu đời đó Ý cả câu là một lời cảnh tỉnh đối với mỗi người Việt Nam: không nên ngủ quên trong quá khứ và hãnh diện về truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc mà cần để truyền thống văn hoá tốt đẹp đó thể hiện trong thực tế cuộc sống hàng ngày 2 Phân tích lý giải 2.1 Vì sao nói “thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến”? - Vì trong thực tế... nước và giữ nước, tạo nên những truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp của dân tộc - Xấu hổ: cảm giác hổ thẹn vì lỗi lầm hoặc sự kém cỏi, không xứng đáng 22 - 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường”: chỉ sự tương phản đầy nghịch lý, nhấn mạnh những truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp chỉ là lý thuyết đóng... đã tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần, hình thành bản sắc văn hoá của dân tộc với những nét tốt đẹp, biểu hiện phong phú ở nhiều lĩnh vực của đời sống 2.2 Vì sao nói “Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường”? - Vì 4000 năm văn hiến là nền tảng, hành trang quý báu, nhưng nó hoàn toàn là thành... mình một phương hướng cụ thể nhằm đạt được những thành công trong cuộc sống Câu 28: “Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm” (Trích tự sự - Nguyễn Quang Hưng) Anh/ chị suy nghĩ như thế nào về ý nghĩa được gợi ra từ hai câu thơ trên Gợi ý: 1 Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Thái độ của con người trước cuộc sống 2 Giải thích - Méo mó- tròn: Đối lập... Ta thường hay chê: thói đời thường hay chê bai, khinh chê Chính cái chê của ta có khi nó khiến cuộc đời trở nên méo mó trước mắt ta - Cuộc đời méo mó: cuộc đời không bằng phẳng, chứa đựng nhiều điều không như con người mong muốn -Tròn tự trong tâm: cái nhìn, thái độ, suy nghĩ đúng đắn của con người cần tích cực, lạc quan trước cuộc đời cho dù hoàn cảnh như thế nào 36 ... 13 tuổi cô đã có thể đi lại một cách bình thường và cô quyết định trở thành một vận động viên điền kinh Cô tham gia vào một cuộc thi chạy và về cuối cùng Những năm sau đó cô đều tham dự tất cả các cuộc thi điền kinh, nhưng cũng đều về cuối Mọi người nói cô nên từ bỏ nhưng cô vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một vận động viên điền kinh Và rồi cô đã chiến thắng trong một cuộc thi Từ đó trở đi cô... mình cho hiện tại và biết vun đắp cho tương lai 2 Phân tích, bàn luận - Tại sao sống là phải biết trân trọng quá khứ? + Quá khứ là truyền thống, là lịch sử, là nguồn cội, tổ tiên, là văn hoá, văn minh xưa… Quá khứ là những gì đã xảy ra, trôi qua, không bao giờ lấy lại được Do đó, con người phải biết trân trọng quá khứ, nguồn cội…, trân trọng chính mình + Vì phải có quá... vấn đề: 18 - Đây là tâm tình của một người cha: thể hiện tình yêu con, mong muốn con trưởng thành - Lời đề nghị của ông với thầy hiệu trưởng, với nhà trường còn thể hiện mong ước của một người yêu thương, quan tâm đến sự phát triển toàn diện nhân cách của thế hệ trẻ - Nội dung lời đề nghị sâu sắc, chính đáng: + Không phủ nhận vai trò quan trọng của sách, của kiến thức văn hóa . nguyên liệu thô, chúng ta l những nghệ nhân. Nho nặn nên mt tác phẩm tuyệt đẹp hay mt vt thể xu x tt c đều nằm trong tay chúng ta. 7#./ 01K !$3P<!'+MF 4%5 1. chuyện. 1]E%1FW1*11C$7+)^_O<? (@Q+/C=-K<)(-#EM+:3+ M++)F;T+-O<-$FC3"M+9.(`M%F a+`(-/KF-$C3 1b)`+*I`E+"*@^D C=cGO!+"=+)(@d_U3SKD 7")%e[b)$#E:-!=T<E+ I%;/+OE+<=+CE 1f$"A]E%1FW1*11+7*IE+F*@ ()* 2. Bn lun, mở rng vn đề. 16E+F"*@<E+P$%#")%"&! 'O%OC3Cg()* 1hIE+F"*@FG./()*P i2()*.$C3Cg"F!EjDI* CF!E+?NA](Mk+7C!E +J-9"+-+="+$?GIl3.*I &!'")%*@)`Um[ ihIE+F*@&!OD"*I+-+="3%+5 I"*+97+()*"++Q $. 4 1NO)/.4P=(5-".+C=( +<r#)"+$+j-AC=QM+9 1)A3PC$%.3=)*)"CF%(F C=6)*+DA+D&9% 2. Bn lun, mở rng vn đề: 12()+DFC*8OQJ-T)*l 3*83+$+jO07+"9!&()lF! kH=(5+O)/.+)*M+9"-7 /An"((?QJ-$/ 12$%")*CF!E&NE+p(E.$`")* +)((-")*F7+,C3Cg"!9!>) *+<

Ngày đăng: 13/04/2015, 14:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn

  • ( Theo Đoàn Công Lê Huy trong mục “Trò chuyện đầu tuần” của báo Hoa Học Trò)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan