Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

25 2K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 20:39

. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ1. Số tự nhiên nhỏ nhất: 02. Không có số tự nhiên lớn nhất.3. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.4. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp hơn, kém nhau 2 đơn vị.5. Để viết các số trong hệ thập phân, người ta dùng 10 chữ số là: 0, 1, 2, 3, .. 8, 9(Hệ thập phân cong gọi là hệ cơ số 10).Trong hệ thập phân: Cứ mười đơn vị ở một hàng nào đó thì lập thành một đơn vị ở hàng trên nó.6. Có thể biểu diễn các số tự nhiên trên tia số.       ! " #$%&' ()*+%,- ./'01(233456673 ./'0.(276787673  9* Chúc các em chăm ngoan học giỏi!    !"#$"%&'()*+,#-'+'.'/012'"+,#3 4"56"789+':(; <=%&'()*+,#-'+'.'+'>"?/#@5%:7+A3 0'<'B785A 7C+D/E7-FG'B7+#1A#51H+I/J=/7='J'K"'L+,# -'+8MJ" KH%&'()*N+$+778'%:7+AH7)(" H+)O++,# 1+P+D<Q'F'7)D+,#-'+G+H'.'3 816"789+%'!-1;G+078+G+.'+R7+'B"-N73S 8T7/1-U NV+'K779+#@57+$ #0'1<=##%S#+W+" ++,#-'+  Chúc các em chăm ngoan học giỏi! X  3YZ[\]^_ 3`a 3\F7U+'!+.+T7bc X3+0#N-F7U+'!JQ+T73 d35'-F7U+'!J'!7'B+OGe/+5"O<f3 g35'-F#+hi+1j#JklJ'!7'B+OHGe/+5"XO<f3 m3<'B7##-F781+K7+S+AH)n'75(Pc#+R-FJ=bcHHXHdH33oH piK7+S+A#1,'J=+K#O-Fcl3 81+K7+S+Ab/)n'O<f2/E7+==1N7+9JS7+=+/E7O<f2 +=78!N3 q3N7+%'"('r##-F7U+'!78!7'5-F3 cXdgmqsopcttt3 s3=<=JQ3 53=O<fH+=#+W#H+=78?/+D7+=+JQO<f3 =+9H+=#+W#+9H+=78?/+9+D7+=+JQ+93 =78'K"H+=#+W#78'K"H+=78?/78'K"+D7+=+JQ78'K"3 ,#-F  'B7-F Q78'K" Q+9 QO<f = 78?/ 78'K" = #+W# 78'K" = 78'K" = 78?/ +9 = #+W# +9 = +9 = 78?/ = #+W# = O <f 578?//)n' +5'  78'K"  -" 78?/  7/ /)O'  = +5'78?/ dX3qoc3Xcc d  X q o c X c c +u  78?/ #+u  /)O' 78'K" : 78?/J'+ 7/78'K"?/ 78?/  +5' /)O'  %5 +9  %F 78?//)n'  +Sve7b'78f#@5/w'#+R-F+W7+"E#<=1<f78u#@5N781-FN3 'B7/w'-F7+=+7Cb Ybosdgmxoc3cccys3cccydccygcym Chúc các em chăm ngoan học giỏi! d  xovc3cccysv3cccydvccygvcym o3\1-+-F7U+'!b 5381X-F7U+'!b \F=1#N+'>"#+R-F+O7+9JQ+O B"+5'-F#N-F#+R-F%I+5"7+9-1-+7z#j#+R-F-2#P/E7+= G7z78'-5+:'3 %3+Sve7b 81({ -F7U+'!bcHHXHdHgHmHqHsHoHpHt3 \F78)Q#%e+O-F-5"H-F-5"JQ+O-F78)Q#3 p3\F+.+T7H-FJQ+T7b 53\F+.+T7#N3 X#+R-FJ=bci#N#+R-Fcl d#+R-FJ=bcci#NX#+R-Fcl tttttt3 #+R-FJ=    c33333333333c |#+R-Fc %3\FJQ+T7#N3 #+R-FJ=-Fbp X#+R-FJ=-Fbpp d#+R-FJ=-Fbppp ttttt3 #+R-FJ=    p3333333333333pp #+R-Fp c381({ -F7U+'!H#-F#+hJ;'B/E7-FGkH8&'J;'B/E7-F#+h3 9<S B"b Y{ %}7$"7z-FJki+1j##+hl<=GB77+L#J=-F#+hi+1j#Jkl7+9-FJ)D## -FJk%I-FJ)D##-F#+h3 Y{ -F%}7$"7z-FJki+1j##+hl<=GB77+L#J=-FJki+1j##+hl7+9-FJ)D ##-FJki+1j##+hl+'>"+O##-F#+hi+1j#JklJ=-F3 3~•3 ='b81({ -F7U+'!b 53 N%51+'!"-F#N/E7#+R-F€+5'#+R-F€%5#+R-F€ %3 N%51+'!"-F#+h#N/E7#+R-F€%51+'!"-FJk#N/E7#+R-F€%51 +'!"-F#+R#N+5'#+R-F€ ='Xb'B7/w'-F-5"7+=+7Cb 53dgm•smqocs•qpXdms%35%#(H/6•5%#(‚+3 ='db!"'78f#@5#+R-Fm781/w'-F-5"3 53smdqo•%3msqso•#3spogmqs ƒ/+{ ,###-F78!<=#+1%'B7/E7#+R-F2##-F7+"E#+==1€ Chúc các em chăm ngoan học giỏi! g  ='gb9/-F7U+'!v%'B73 53v„m%3X„v„m#3qo„v„pXi%'B7vJ=-F781#+W#l3 ='mb;1=7u+7C##-F#+h781+;/<'7zXcBpo)D#XcXm3 +07u+7C##-FNH‚/+{ #+1%'B71=7u+L+5 -5'€9-51€ ='qb'B7##-F7U+'!+.+T7<=JQ+T7%'B7-FN&/b 53m#+R-F€ %3d#+R-FJkG+#+5"€ #3g#+R-F#+hG+#+5"€(3c#+R-FG+#+5"€ ='sb)n'75+:'(P%51+'!"J)D7#+R-F+-F##785#@56"  -#+1A#51(= Xcs785€ ='ob'>(T"7+u#++Di„x…l<=1078F 53 qq+aa qd aa + %3 cba dXddX ++  Xdgm+abc #3ppmy abc  cba gmmgd ++ ='pbN%51+'!"-F&/d#+R-F781N#N#+R-Fq€ ='cb+1({ -Fb•c•c••c•c••c•c••t33 i}7$"%I#+R-Fl7'BBJ=+5'-Fc8&'J;'B-Ft3.'b 53 \F+;7+dJ=-F+5 -Fc€ %3 +'<'B7B-F+;7+cc7+975{<'B7)D#7T7#:%51+'!"#+R-FH%51 +'!"#+R-Fc€ 3†‡\]Yˆ‰Ša‹Œb 3 `a3 53 +!/%Q7+1j#7+5 C'###+R-F#@5/E7-Fbi)585<u(Wl3  'B77+!/<=1%!78'/E7-F7+9-FN7?7+!//E7-FO<fH+W7+"E#<=1 -FN#N/T #+R-F<=#+R-F)D#<'B77+!/3  'B77+!/<=1%!+:'/E7-F7+9-FN)D#TJ!/E7-FJ$#E#+R-F <'B77+!/i+W7+"E#<=1#+R-F<'B77+!/l3  •N5'#+R-F2%!78'/E7-F7+9-FN%Q7'/E7-FO<f+W7+"E#<=1-F %fvN5<=#+R-F%fvN53  •N5'#+R-F2%!+:'/E7-F7+9-FN':/'/E7-FO<f<=/E7-FJ$ i+W7+"E#<=1#+R-F%fvN5l3 %3 Y{ -F" !3  9/6" J"S7({ -F3i4"5-7H+Ave7l  ?#<=16" J"S7v#f+##-F#Ž7+'B"iB"#Nl3  N%5##+7u+7C({ -F#O%:3 y9/-F-F+;bp\11-#"F'|-F$"lb+1:##+y y9/-F#jb yB"-F-F+;#+h#+•<'K##+'5#+1X Chúc các em chăm ngoan học giỏi! m  yB-F-F+;Jk7+9%Q7'-F$"8&'#+'i\5"G+'7u+v17C7+9#E<=1l y9/'78f#@5/E7#jb i\F#"F'y-F$"lB"J=-F-F+;#+h3 yu+7Cb\F#jv'78f#@5#j3 i•&'#E-F$"B"-F-F+;Jkl   9/-F-F+;#N781({   E7+!//E7({ -F+)7+B7+‚17+7U)D#J;'3  u+7C-5"N#+'50'3 Yb\xyXydytyppycc \xccyppytydyXy !X\xcycytycyci#Ncc-F+;l3 Y1N\xcvccbXxmcmc X3 ~• ='b+1/E7-F7U+'!HG+'<'B77+!//E7-F%e+Occ<=1%!+:'-F{ #+'7+9-FN7?7+!/XdgO<f3 9/-F{#+1<=-F<'B77+!/3 ='Xb9//E7-F#Ng#+R-F%'B78IB"75vN5'#+R-F7S#P%!78'#@5 -FN7+975)D#-F/Q'%I s  -F+:'79/€+1%'B7#+R-F%fvN5J=#+R-FX3 ='db9//E7-F7U+'!H%'B78IB"<'B77+!//E7#+R-Fc<=1'R5#+R-F +=#+W#<=+=O<f#@5-FN75)D#/E7-FTsJ$-FN€ ='gb+1-F#Nq#+R-F3B"#+" <f78u#+R-F2+=#51+T77+=+<f78u +=7+T+T7iG+07+5 C'##-F#ŽJ;'l7+9)D#-F/Q'TdJ$-F{ #+1€ ='mb'B77+!/X-F+;R5<=1({ -F-5"bHXHqHXgHXc3333€ ='qb+1({ -FbsHHmHpH3333HgdH333 53 zsBgd({ -F#N%51+'!"-F+;€ %3 \F+;7+ppdJ=-F/T € #3 u+7C#@5cc-F+;$"7'!#@5({ -F€ ='sbNc%51;1/=-F;1U781##%517+‚17+7UJ=/E7({ -Fb GHdGHqGHcGH3333 53 ƒ/+{ 79/7'B##%51;1#@5({ -F= € %3 B"/"FJT 7;;1%I##%51" !7+9#N7+#+,+R%51=1€ ='ob+1({ -FboqHoHsqH333%'B7-F#"F'#P#@5({ -FJ=/E7-F7U+'! +.+T7#+'#+1m)D#X()3.'b 53 Y{ -F78!#N7T7#:%51+'!"-F#NX#+R-F€ %3 Y{ -F78!#N7T7#:%51+'!"#+R-F€ #3 u++5+7C#@5({ -F78!€ ='pb+1({ -FXHXcHmqHcHoXH333 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! q  9/-F+;7+cc#@5({ -F€ 4..:; 4 <=*>?** 3 O<f1E(='3 :O<f1E(='b @A A BCA A BA DA AA G/ +/ (5/ / (/ #/ // xc+/ xc(5/ xc/ xc(/ xc#/ xc// x c  #/ x c  G/ x c  +/ x c  (5/ x c  / x c  (/ X3 :O<f1G+F'J)Di:O<f1l E 0 FG <% % C%  7Txc 7; 7;xc B  Bx cG Gxc + +xc (5 (5xc  x c  (5 x c  7T x c  7; x c   B x c  G x c  + d3 O<f17+n''57+07+)n3 †E7-FO<f17+)nj H$ I/ J %$ &% KA G @L   'A  x qc  +L7   +L7  x qc   'nx qc'A   'n  x qc   = xqc+L7 =  ≈ dc   7+ xXg'n 7+x  X  ?/ ≈ dcHdH XoHXp=   ?/  x cc   7+B G‘ xX7+   7+B G‘  x cc ?/ g3 O<f1('K7u#+ <A M *A M CA M N M A M A M NA M G/ X x cc+/ X +/ X x cc(5/ X x (5/ X x cc/ X x / X xcc (/ X x cc  (/ X x cc#/ X #/ X x cc// X x // X x cc  Chúc các em chăm ngoan học giỏi! s  cc  G/ X cc  +/ X (5/ X x cc  / X cc  (/ X #/ X +)n6" )Q#(5/ X x5H+/ X x+53 4 O( ='Xcb'B7-F7+u#++D<=1#+w#+T/3 53 m'nx3333333333333333+L7 d'nm+L7x3333333333+L7 gXc'A x3333333333333333+L7 X  'nx333333333333+L7 %3g+L7x3333333333333333'A  d+L7Xm'A x3333333333333333'A X'nx3333333333333333333333'A c  +L7x333333333333333333333'A #3m7+BG‘x33333333333333?/ Xc  7+BG‘x33333333333333333333?/ X7+BG‘x3333333333333333?/ X3ccc?/x333333333333333337+BG‘ ='Xdb 53 #&-'+?/opc3#&-'+<=17+BG‘=1€#&85'79/)n #")Q#<=1?/p3?/N7+"E#7+BG‘=1€ %3 #+/;7+7/7+=+#0<=1?/pgm3?/N7+"E#7+BG‘=1€ #3 =8'K"J{+;1G+2'+’5#+F6"A00?/Xgo3?/N7+"E# 7+BG‘=1€ ='Xgb'B7-F7+u#++D<=1#+w#+T/3 53m/ X x3333333333333333333#/ X c  / X x3333333333333333333333333(/ X cd/ X x333333333333333333333(/ X c  (/ X x333333333333333333333333#/ X Xc(/ X x33333333333333333#/ X c  / X x33333333333333333333333333#/ X %3mcc#/ X x33333333333333333333(/ X c/ X x3333333333333333333(/ X dcc(/ X x3333333333333333333333/ X (/ X x33333333333333333333/ X qc3ccc#/ X x333333333333333333/ X #/ X x333333333333333333/ X #3m/ X p(/ X x33333333333333333(/ X scc(/ X x333333333333333/ X o/ X mc#/ X x3333333333333333333#/ X mc3ccc#/ X x33333333333/ X 4PN,Q1P*R 4<=*>?** 3†"F79/-F78"%9+#E#@5+'>"-FH757u+7C##-FNH8&'#+'57CN #+1-F##-F+;3 X3†"F79//E7-FG+'%'B778"%9+#E#@5N<=-FG'535JT 78"%9+#E +AX8&'78z'-FG'53 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! o  d3N7+7+5 +e#E##-F+;%I+5"%2'+e+A3 g3†"F79/7C##-F75JT -F78"%9+#E#@5#+L+A<Q'-F##-FT 3 4O ='Xmb8!/E7#078)n)n-}7)n'75{})D#sm/)n781 = 7++T7Hom/)n781= 7+X3= 7+d#N/)5!#+•})D# mXo/)n3.'78"%9+/w'= })D#%51+'!"/!€ ='Xqb†E7E'#0+A}!+ŽJW7g= $"/w'= })D#m/!H q= -5"/w'= })D#gc/!3.'78"%9+/w'= E'#0+AN })D#%51+'!"/!€ ='Xsb+'"5('K7#+"E7+JL5H+,#-'+78)n+5+51{('K7)D#dmgc#1 781D7/E7HD7+5'('K7)D#+'>"+OD7/E7gqm#1HD7%5('K7Ge/D7+5' sc#13.'78"%9+/w'D7('K7)D#%51+'!"#1#+"E7€ ='Xob8"%9+#E#@5%5-FJ=sm3B"7+!/c<=1%!+:'-F7++5'7+9)D# -F7++T73B"TgJ$-F7++5'7+9)D#-F7+%539/%5-FN€ ='Xpb†E7E'v‚7:'#Nm#+'B#v‚H781N#N+5'v‚<=/w'v‚#+2)D#d 7TH+5'v‚<=Y/w'v‚#+2)D#g7T8)*'H#Žv‚ƒ#+2)D#+'>"+O/# 78"%9+#@571=E'J=7T3{ 7u+v‚/v‚ƒ#+2)D#/T 7T€ ='dcb81':'<0f#+%N7+B'Q'“”1"8(#L•#NE'%N#@5/E7)Q# /=7"C'78"%9+#@5#$"7+@85-AJQ+O7"C'-1<Q'7"C'78"%9+#@5c #$"7+@iG+07u+E'78)2l3u+v‚/7"C'#@5E'78)2+'>"+O7"C'78" %9+#@5#:E'J=%51+'!"€ Y3•–•‡•–••— 3`a 3•+e#Eb\F+;y-F+;xC 53C#@5X-FJk+1j#X-F#+hJ=/E7-F#+h3 %3C#@5/E7-FJk<Q'/E7-F#+hi+1j#/E7-F#+h<Q'/E7-FJklJ=/E7-FJk3 #3C##-F#+hJ=-F#+h3 ‚3C/E7-FJk##-FJkJ=-FJk3 3†"F79/-F+;#+)5%'B775JT 7C78z'-F+;{%'B73 +3u+#+T7b '51+1b5y%x%y5 B7+Db5yi%y#lxi5y%ly# E<Q'cb5ycxcy5x5 X3•+e78zb\F%f78z|-F78zx'K" 53†"F7+˜J;'+e#E75#N7+JT 7C78z'/E7-F+;HB")D#GB76":J= -F+;#ŽJ;'7+9+e7u+J=/L3 %3'K"#@5X-F#+h+1j#X-FJkJ=-F#+h3 #3'K"'R5/E7-F#+h<Q'/E7-FJk+1j#/E7-FJk<Q'/E7-F#+hJ=-FJk3 (3†"F79/-F%f78z75JT +'K"#E<Q'-F78z3 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! p  ‚3†"F79/-F78z#+)5%'B775JT -F%f78z78z'+'K"3 d39/+5'-F%'B77C<=+'K"#@5X-FN3 53\F%exiC|'K"lbX %3\FJQxiCy'K"lbX 3~• ='dbu+%I##+7+"S7'K+T7b 53sopyXomym %3d3Xmgygqy3qpo ggoympgymX g3gccyX3goyXmX qssypqpyXd gqsypppyp3mdd ='dXb9/vb 53 v|d3Xsomxp3qsm #3mo3qs|ivymsplx3gqd %3 mq3sop|vxsXc (3X3dsoyig3qsp|vlxs3dso ='ddb"C'%F<=7"C'#1#EJ;')D#mo7"C'3F+O#1do7"C'3.'%F%51 +'!"7"C'H#1%51+'!"7"C'€ ='dgb5%;&H156H5#N7T7#:dg#'%)":+3'B78I-F%)":+#@5 15+'>"+O&g#'-1J;'Ge/5q#+'B#3u+-F%)":+#@5/w'%;€ ='dmb5%;5H=1H&#7T7#:Xs#'G™13B"5#+1=1m#'H=1#+1 &d#'H&#+1J;'5/E7#'7+9-FG™1#@5%5%5%;%I+5"3.'JL#$" /w'%;#N/T #'G™1€ ='dqbN+5'7+PU7T7#:dpoJu7($"+Q73B"JT %Q7mcJu727+P7++T7 C-57+P7++5'7+97+P7++5'-šU+'>"+O7+P7++T7qJu73u+ v‚/JL#$"/w'7+P#+5%51+'!"Ju7€ ='dsb†E7/:+<)n+9+#+R+S7#N#+"<'%I#+"<'7+˜58"E+9+<"0 #;+oc/3B"':/#+'>"(='/:+<)n'dc/<=7?#+'>"8E7+!/c/7+9 /:+<)nN-š#N+9+<"03u+('K7u#+/:+<)n€ S4*T**T* 4<=*>?** 3•+e+Ab+z5-Fv7+z5-Fx7u#+ 53†"F79/7+z5-F#+)5%'B775JT 7u#+#+'5#+17+z5-F{%'B73 %3u+#+T7'51+1b5v%x%v5 +'C'#+w##7+z5-F781/E77u#+7+97u#+G+07+5 C'3 #3u+#+T7GB7+Dbi5v%lv#x5vi%v#l +'+A/E77u#++5'-F<Q'-F7+%5H75#N7++A-F7++T7<Q'7u#+#@5-F7+ +5'<=-F7+%53 (3+A/E7-F<Q'b5vxv5x5 ‚3+A/E7-F<Q'/E77C3 5vi%y#lx5v%y5v# +'+A/E7-F<Q'/E77CH75#N7++A-FN<Q'7z-F+;#@57C8&' #E##GB76":J;'<Q'+5"3 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! c [...]... mỗi công ty được chia? Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 19 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ Bài 74: Ba lớp cùng góp bánh để liên hoan cuối năm Lớp 4A góp 5kg bánh, lớp 4B góp 3kg bánh cùng loại Số bánh đó đủ dùng cho 3 lớp nên lớp 4C không phải mua bánh mà phải trả lại hai lớp kia 24. 000 đồng Hỏi mỗi lớp 4A, 4B được nhận bao nhiêu tiền? (Ba lớp góp bằng nhau) Bài 75: Hai người thợ xây,... 32 + 4 x 27 x 24 + 16 x 41 x 6 677 x8 74 + 253 678 x8 74 − 621 c Bài 2: (4 điểm) Tổng cuẩ hai số tự nhiên là 627 Số lớn có ba chữ số và là số trong chục Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn thì được số bé Tìm hai số đó? Bài 3: (5 điểm) Trung bình số sách toán của bqa lớp 4 là 35 quyển Số sách của lớp 4A và lớp 4B gấp rưỡi số sách của lớp 4C Số sách của lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 13 quyển Hỏi mỗi lớp. .. II BÀI TẬP: Bài 72: Lớp 4A có 47 học sinh, lớp 4B có 43 học sinh Cả hai lớp được mua 45 0 quyển vở Mỗi học sinh đều được mua số vở như nhau Hỏi mỗi lớp được mua bao nhiêu quyển vở? Bài 73: Ba công ty góp vốn kinh doanh, tiền lãi chia tùy theo số vốn góp Công ty A góp 300 triệu đồng, công ty B góp 500 triệu đồng, công ty C góp 700 triệu đồng Sau một năm tổng số tiền lãi thu được là 45 0 triệu đồng Tính... ngoan học giỏi! 13 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ (2 + 4 + 6 + 8 + + 100 + 102) : 3 = 815 Không làm phép tính, em cho biết Đức tính đúng hay sai? Tại sao? Bài 46 : Cho 4 số: 13 34, 125, 673, 511 a Tìm số dư trong phép tính mỗi số trên cho 4/ b Tìm hai số (trong bốn số trên) có hiệu chia hết cho 4 Bài 47 : Không làm phép tính trừ, hãy cho biết hiệu sau chia hết cho số nào? 64 – 47 28 – 16... các tổng sau: a 75 18 19 1 3 13 + + + + + 100 21 32 4 21 32 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 16 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ 2 6 3 3 1 1 +5 + 2 + + + 5 9 4 5 3 4 27 291 38 547 839 + + + + c 10 100 100 1.000 10.000 1995 x19 94 − 1 d 1993 x1995 + 19 94 19191919 88888 + ) e 18 x( 21212121 99999 1 1 1 1 1 1 1 g + + + + + + 2 4 8 16 32 64 128 6 1 Bài 57: Cho hai phân số va  Hãy tìm phân... mở rộng biết chu vi mảnh vườn lúc đầu là 42 cm 8 ĐỀ SỐ 8: Bài 1 (4 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống a 145 x 133 – 45 132 x 145 + 99 b abc + m000 c 2006 2007 m0bc + a 00 2008 2009 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 23 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ Bài 2 (4 điểm): Ba bạn An, Bình, Hiếu cùng tham gia trồng cây Bạn An và bạn Bình trồng được 46 cây Bạn Bình và bạn Hiếu trồng được 35... rộng 24m Chiều rộng bằng 2 5 chiều dài Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? Bài 64: Một hình vuông có chu vi là 64 cm tính diện tích hình vuông đó Bài 65: Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm Tính diện tích miếng kính đó? Bài 66: Cho hình vẽ bên Có AE = 24 cm Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 18 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ A EG = 8 cm GH = 4 cm,... thương là 2 dư 1 Tìm ba số đó? Bài 3 (4 điểm): Trong dịp tết trồng cây, ba lớp 4 trồng được 144 cây Số cây của lớp 4A trồng được bằng 2 tổng số cây của ba lớp Nếu lớp 4B trồng bớt đi 5 cây và lớp 8 4C trồng thêm 3 cây thì số cây trồng được của hai lớp sẽ bằng nhau Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Bài 4 (3 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi là 132cm Nếu bớt chiều rộng 2 cm và thêm vào chiểu dài... lớn nhất? Bài 4 (6 điểm): Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng cuẩ nó Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 2m, thì diện tích vườn trường tăng thêm 144 m2 Tính diện tích vườn trường trước khi mở rộng? 6 ĐỀ SỐ 6: Bài 1 (5 điểm): Tính nhanh giá trị biểu thức sau: a 13 x 27 + 26 x 35 + 13 x 4 – 13 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 22 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo:... chia hết cho số m thì tổng (hoặc hiệu) của chúng cũng chia hết cho số m Ví dụ: 126 : 3  (126 + 42 + 6) = 1 74 : 3 42 : 3  ==> hoă c(126 − 42 − 6) = 78 : 3 6:3   Tổng quát: A m, B  m, C  m thì (A + B + C) m hoặc (A – B – C) m, đk (A>B>C) Chúc các em chăm ngoan học giỏi! 12 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN 4 Thầy giáo: Lê Hồng Sỹ i Nếu một số hạng của một tổng không chia hết cho số m còn tất cả các số . -FXHXcHmqHcHoXH333 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! q  9/-F+;7+cc#@5({ -F€ 4 ..:; 4 <=*>?** 3. xx xxxxx *4 NR,Q:*P**X 4 <=*>?** 3'/H1;7+›H)n7+›H7'5 X3N#+,HN#7PHN#%™7HN#<"03 Chúc các em chăm ngoan học giỏi! s  d35')n7+›<"0N#H-1-13 g3+U#+=+<š+9+#+R+S7H+9+%9++=+H+9+<"0H+9+7+1'3 539+#+R+S7b †"F7u+#+"<'+9+#+R+S775JT. +'!"?/3+O%Fdc7"C'3u+ -F7"C'/w')n'3 4 NR,Q:.]*^**_`N*X1 4 a4.],Qa(.]**X*X,*b`N*Xa775Ua77 74  !"# $%&' ='big'/l'>(T"7+u#++D<=1078FiG+07u+l 53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan