Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

30 4.9K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:45

I. TÀI LIỆU THAM KHẢO1.SGK toán lớp 4 (tr 26)2. Vở BT toán lớp 4 (tr 24)3. SGV toán lớp 4 ( tr )4. Toán nâng cao lớp 4 (tr18)5. Luyện giảI toán lớp 4 (tr 11)6. Tuyển chọn 400 bài toán lớp 4 (tr 41)7. Các bài toán điển hình 4, 5 (tr 5)8. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 (tr 19)9. Thực hành giải toán tiểu học T1 (tr 58) 10. Các phương pháp giải toán ở tiểu học T 1 (tr 6)11. Các bài tập có trong các đề thi của các năm … Chuyờn bi dng hc sinh gii lp 4 GV: T Th Thu Xuõn Chuyờn 1: TèM S TRUNG BèNH CNG I. TI LIU THAM KHO 1.SGK toỏn lp 4 (tr 26) 2. V BT toỏn lp 4 (tr 24) 3. SGV toỏn lp 4 ( tr ) 4. Toỏn nõng cao lp 4 (tr18) 5. Luyn giI toỏn lp 4 (tr 11) 6. Tuyn chn 400 bi toỏn lp 4 (tr 41) 7. Cỏc bi toỏn in hỡnh 4, 5 (tr 5) 8. Toỏn bi dng hc sinh gii lp 4 (tr 19) 9. Thc hnh gii toỏn tiu hc T1 (tr 58) 10. Cỏc phng phỏp gii toỏn tiu hc T 1 (tr 6) 11. Cỏc bi tp cú trong cỏc thi ca cỏc nm II. PHNG PHP GING DY 1. Hỡnh thnh khỏi nim v phng phỏp gii cỏc bi toỏn v tỡm s trung bỡnh cng. Th i gia n Ni dung cỏc hot ng dy hc Phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc Ghi chỳ 4 34 B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng: *Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó đợc rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Bài giải: Tổng số lít dầu rót vào hai can là: 6 + 4 = 10 ( lít) Số lít dầu rót đều vào mỗi can là: 10 : 2 = 5 ( lít) - GV giới thiệu và ghi tên bài * Vấn đáp- giảng giải - GV đa ra đề toán . - 2HS đọc đề. - GV hớng dẫn HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ. - HS quan sát hình vẽ tóm tắt và nêu cách giải bài toán . - GVviết lời giải của bài toán lên bảng. Phấn màu Bảng phụ 1 Chuyờn bi dng hc sinh gii lp 4 GV: T Th Thu Xuõn Th i gia n Ni dung cỏc hot ng dy hc Phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc Ghi chỳ Đáp số: 5 lít dầu. Nhận xét: Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 đợc số lít dầu rót đều vào mỗi can: (6 + 4) : 2 = 5 (l) Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4. Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trung bình mỗi can có 5 l. - Số trung bình cộng của 4 và 6 là: ( 6 + 4 ) : 2 = 5 Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào? + Ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2. * Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lợt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Bài giải : Tổng số học sinh của 3 lớp là: 25 + 27 + 32 = 84 ( học sinh) Trung bình mỗi lớp có số học sinh là: 84 : 3 = 28 ( học sinh) Đáp số: 28 học sinh. Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của 3 số 25, 27, 32 Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28 Muốn tìm trung bình cộng của 3 số ta làm thế nào? + Ta tính tổng của ba số đó rồi chia tổng đó cho 3. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào? + Muốn tìm số trung bình cộng của - GV giúp HS rút ra các nhận xét. - HS nêu cách tìm số trung bình cộng của 4 và 6. - Gv hỏi, HS trả lời. - 1 HS đọc đề bài. - 1 HS khá lên bảng làm - Cả lớp làm vào nháp. - GV giúp đỡ những HS yếu. - HS nêu nhận xét - GV dẫn dắt để HS nêu đợc quy tắc tìm trung bình cộng của nhiều số. - HS nêu, GV ghi bảng. 2 Chuyờn bi dng hc sinh gii lp 4 GV: T Th Thu Xuõn Th i gia n Ni dung cỏc hot ng dy hc Phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc Ghi chỳ nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng. 3. Luyện tập Bài 1:Tìm số trung bình cộng của các số sau : a) 42 và 52 Số trung bình cộng của 42 và 52 là: ( 42 + 52 ) : 2 = 47 b) 36 ; 42 và 57 Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: ( 36 + 42 + 57 ) : 3 = 45 c) 34 ; 43 ; 52 và 39 Số trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là: ( 34 + 43 + 52 + 39 ) : 4 = 42 d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: ( 20 + 35 + 37 + 65 +73 ) : 5 = 46 - Nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hng, Thịnh lần lợt cân nặng là 36kg , 38kg , 40kg , 34 kg .Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? Bài giải: Cả 4 em cân nặng là: 36 + 38 + 40 + 34 = 148 ( kg ) Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là: 148 : 4 = 37 ( kg ) Đáp số: 37 kg Bài 3: Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9. Cách 1: Số trung bình cộng của các số tự nhiên - HS đọc lại nhiều lần phần ghi nhớ và học thuộc lòng. *Luyện tập- thực hành - 1 HS đọc đề - 2 HS làm bài trên bảng (mỗi em làm 2 phần). - Cả lớp làm vào vở. - HS và GV nhận xét - 1 HS trả lời. - 1HS nêu yêu cầu của đề - HS làm bài vào vở. - 1 HS chữa bài trên bảng - HS đổi vở chữa bài. - 1 HS nêu yêu cầu - HS tự làm - Chữa miệng. 3 Chuyờn bi dng hc sinh gii lp 4 GV: T Th Thu Xuõn Th i gia n Ni dung cỏc hot ng dy hc Phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc Ghi chỳ 2 liên tiếp từ 1 đến 9 là : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5 Cách 2 : Nhận xét - Dãy số trên là dãy số tự nhiên liên tiếp có 9 số hạng - Trung bình cộng của dãy chính là số đứng ở chính giữa của dãy (Số 5) C.Củng cố- Dặn dò: - Nhắc lại cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. - GV khuyến khích hs tìm số TBC bằng cách nhanh hơn đối với dãy số có số số hạng là lẻ và có khoảng cách nhất định - Cho HS áp dụng tìm sốTBC với vài dãy số có tính chất tơng tự. - 1HS nhắc lại. - GV nhận xét tiết học. * L u ý: - Dùng phơng pháp SĐĐT để dạy hình thành khái niệm số TBC. - Khi giải toán về tìm số TBC hs vận dụng quy tắc và cộng thức để giải không cần dùng SĐĐT * Ghi nhớ: Muốn tìm số TBC của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Nâng cao: 1. Nu mt trong hai s ln hn TBC ca chỳng a n v thỡ s ú ln hn s cũn li a x 2 n v. VD: cho hai sú 39 v 21 thỡ : TBC ca hai s l: (39 + 21) : 2 = 30 39 ln hn TBC ca hai s l: 39 30 = 9 39 ln hn 21 l: 39 21 = 18 M 18 = 9 x 2 2. TBC ca mt s l cỏc s cỏch u nhau chớnh l s chớnh gia dóy s. VD 1: Cho 3 s cỏch u nhau; 3, 5, 7 thỡ TBC ca 3 s ú l: (3 + 5 + 7) : 3 = 5 M 5 chớnh l s gia dóy s ó cho. 4 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân VD 2: Cho 5 số cách đều nhau; 3, 6, 9, 12, 15 thì TBC của 5 số đó là: (3 + 6 + 9 + 12 + 15) : 5 = 9 Mà 9 chính là số ở giữa dãy số đã cho. 3. TBC của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng 2 1 tổng của một cặp các số cách đều hai đầu dãy số. VD 1: Cho 4 số cách đều; 2, 4, 6, 8 thì TBC của 4 số đã cho là: (2 + 4 + 6 + 8) : 4 = 5. Mà 5 = (2 + 8) : 2 = (4 + 6) : 2 VD 2: Cho 6 số cách đều; 5, 11, 17, 23, 29, 35 thì TBC của 5 số đã cho là: (5 + 11 + 17 + 23 +29 + 35) : 6 = 20. Mà 20 = (5 + 35) : 2 = (11 + 29) : 2 = (17 + 23) : 2 4. Trong các số đã cho, nếu một số bằng TBC của các số còn lại thì số đó chính bằng TBC của tất cả các số đã cho đó. 5.Cho 3 số a, b, c và số chưa biết là x. Nếu cho biết x lớn hơn (bé hơn) số TBC của 4 số a, b, c, x là n đơn vị thì số TBC của 4 số đó được tìm như sau: Số TBC của 4 số a, b, c, x = (a + b + c + n): 3 hoặc (a + b + c - n): 3 hoặc có thể ghi; 4 xcba +++ = 3 ncba +++ VD: Cho 3 số là 12, 13, 15. Số thứ tư hơn TBC của 4 số đó là 2 đơn vị. a. Tìm số TBC của 4 số đó b. Tìm số thứ tư. Số TBC của 4 số đó là: 3 2151312 +++ = 14 Số thứ tư là: 14 + 2 = 16 Thử lại: 4 16151312 +++ = 14 2. Bài tập thực hành Dạng 1 5 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Bài 1: Một nhà máy, ngày thứ nhất sản xuất được 231 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất hơn ngày thứ nhất 21 sản phẩm và hơn ngày thứ ba 12 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? HD: Bài toán cho biết gì?, hỏi gì? ?, Muốn tìm trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ta làm ntn?Muốn tìm số TBCta làm ntn? Bài 2: Một đội công nhân tham gia trồng cây gồm 3 tổ. Tổ 1 có 7 người, mỗi người trồng được 12 cây, tổ 2 gồm 8 người trồng được 90 cây, tổ 3 gồm 10 người trồng được 76 cây. Hỏi trung bình mỗi công nhân trồng được bao nhiêu cây? HD: Bài toán cho biết gì?, hỏi gì?, các dư kiện đã cho trong bài toán có mqh với nhau ntn?, đã cùng đơn vị, cùng đại lượng chưa? - Muốn tìm trung bình mỗi công nhân trồng được bao nhiêu cây ta phải làm như thế nào? Bài 3: Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, trong hai giờ đầu mỗi giờ ôtô chạy được 46 km, giờ thứ ba ôtô chạy được 52 km, hai giờ sau mỗi giờ ôtô chạy được 43 km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu km và trung bình mỗi giờ ôtô chạy được bao nhiêu kilômét? HD: Bài toán cho biết gì?, hỏi gì? các dư kiện đã cho trong bài toán có mqh với nhau ntn?, đã cùng đơn vị, cùng đại lượng chưa? - Muốn tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu km và trung bình mỗi giờ otô chạy được bao nhiêu kilômét ta làm ntn? Bài 4: Hai người đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 216 km đi ngược chiều nhau và sau 3 giờ hai người gập nhau. Hỏi trung bình mỗi giờ một người đi được bao nhiêu kilômét? HD: Thời gian 2 người cùng đi là 3 giờ vậy tổng thời gian 2 người đã đi là bao nhiêu? Biết quang đường và tổng thời gian đã đi tìm TBC mỗi giờ ntn? Bài 5: Một đội công nhân sửa đương sắt, ngày thứ nhất sửa chữa được 15 m đường, ngày thứ hai hơn ngày thứ nhất 1m, ngày thứ ba hơn ngày thứ nhất 2m. Hỏi TB mỗi ngày đội công nhân ấy sửa chữa được bao nhiêu mét đường sắt? 6 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Bài 6. Lớp 4A quyên góp được 33 quyển vở, lớp 4B quyên góp được 28 quyển vở, lớp 4C quyển góp được nhiều hơn lớp 4B 7 quyển vở. Hỏi trung bình mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở. Bài 7. Ba đội trồng rừng, đội 1 trồng được 1356 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 là 246 cây, đội 3 trồng được bằng 1/3 tổng số cây của đội 1 và đội 2. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Bài 8. Trong hai ngày Lan đã đọc xong 1 quyển truyện. Ngày thứ nhất Lan đọc được 20 trang, ngày thứ 2 đọc được 40 trang. Hỏi nếu mỗi ngày Lan đọc được số trang sách đều như nhau thì mỗi ngày sẽ đọc được bao nhiêu trang. Bài 9: Theo kế hoạch 4 tuần cuối năm, một công nhân phải dệt trung bình mỗi tuần 168 m vải. tuần đầu công nhân đó dệt được 150 m vải, tuần thứ hai dệt được hơn tuần thứ nhất 40 m vải, tuần thứ ba dệt kém tuần thứ hai 15 m vải. Hỏi muốn hoàn thành kế hoạch người công nhân đó phải dệt bao nhiêu mét vải? HD: Theo kế hoạch người công nhân đó phải dệt bao nhiêu mét vải? biết TBC của 4 tuần, tìm tổng 4 tuần ntn? Nêu cách tìm số mét vải dệt trong tuần 2, 3 và tuần 4 Bài 10: TBC của tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi, TBC tuổi của bố và tuổi cháu là 23, ông hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu? HD: Biết TBC của tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi suy ra tổng số tuổi của 3 người, biết TBC tuổi của bố và tuổi cháu là 23 suy ra tổng số tuổi của 2 người, biết hiệu số tuổi của ông và cháu suy ra tuổi ông và tuổi cháu. (Bài toán tìm số TBC và bài toán Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó). Bài 11. Cho các chữ số 3, 4, 5. a. Viết tất cả các số khác nhau đều có 3 chữ số trên, mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần trong mỗi số. 7 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân b. Tìm số TBC của các số vừa viết. HD: Có bao nhiêu cách chọn chữ số hàng trăm? hàng chục? hàng đơn vị? Bài 12: Cho ba số có TBC bằng 21. Tìm ba số đó, biết rằng số thứ ba gấp ba lần số thứ hai, số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất. Bài 13: TBC của 2 số bằng 14. Biết rằng một phần ba số này bằng một phần tư số kia. Tìm mỗi số. Bài 14. TBC của 3 số là 37. Tìm 3 só đó biết rằng trong 3 số đó một số là số có 3 chữ số, một số là số có 2 chữ số, một số là số có 1 chữ số. Giải Tổng của 3 số là: 37 x 3 = 111 Mà 111 = 100 + 10 + 1 = 100 + 11 + 0 = 101 + 10 + 0 Bài 15. TBC của 3 số là 369. Biết trong 3 số đó có một số có 3 chữ số, một số có hai chữ số, một số có một chữ số. Tìm ba số đó. Giải Tổng của ba số đó là: 369 x 3 = 1 107 Mà 1107 = 999 + 99 + 9, ngoài ra không còn trường hợp nào khác. Vậy 3 số phải tìm là: 999 , 99,9. Bài 16: Tìm số có 3 chữ số biết TBC các chữ số của số đó là 6 và chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Giải: Tổng các chữ số của số đó là: 6 x 3 = 18 Vì chữ số nhỏ hơn 10 nên nếu chữ số hàng đơn vị là 1 thì chữ số hàng trăm là 3 và chữ số hàng chục sẽ là: 18 – (1 + 3) = 14 > 9 (loại) 8 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Chữ số hàng đơn vị là 2 thì chữ số hàng trăm là 6, chữ số hàng chục là: 18 – (2 + 6) = 10 > 9 (loại) Chữ số hàng đơn vị là 3 thì chữ số hàng trăm là 9, chữ số hàng chục là: 18 – (3 + 9) = 6 Vậy số phải tìm là 963. Đáp số : 963 Bài 17: Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số, biết TBC các chữ số của số đó là 2 và thương giữa các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của các số đó là 4. Giải Tổng các chữ số của số đó là: 2 x 3 = 6 Để số có 3 chữ số là nhỏ nhất thì hàng trăm là 1. Số đó nhỏ nhất khi chữ số hàng trăm, hàng chục là nhỏ nhất có thể có được nên chữ số hàng đơn vị phải gấp 4 lần chữ số hàng trăm. Vậy số đó là: 114 Bài 18: Khi đánh số trang một quyển sách, người ta thấy TBC mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang? HD: Từ trang 1 đến trang 9 được đánh bởi các số có mấy chữ số? Từ trang 10 đến trang 99 được đánh bởi các số có mấy chữ số? Để TBC mỗi trang được dùng 2 chữ số để đánh số trang thì số trang được đánh 3 chữ số phải bằng số trang được đánh bằng một chữ số. Có bao nhiêu trang được đánh bằng 3 chữ số? Bài 19: Tìm 3 số có TBC bằng 60, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai và số thứ 3 gấp 4 lần số thứ nhất. Giải: Tổng của 3 số cần tìm là; 60 x3 = 180 Số thứ nhất viết thêm chữ số 0 vào bên phải ta được số thứ hai vậy số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất: Số thứ nhất: Số thứ hai: 9 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Số thứ ba: 180 so với số thứ nhất gấp số lần là: 1 + 10 + 4 = 15 (lần) Số thứ nhất là: 180 : 15 = 12 Số thứ hai là: 12 x 10 = 120 Số thứ ba là: 12 x 4 = 48 ĐS: số thứ nhất: 12, số thứ hai 120, số thứ ba 48. Bài 20: Con heo và con chó nặng 102 kg, con heo và con bò nặng 231kg, con chó và con bò nặng 177 kg. hỏi Trung bình mỗi con nặng bao nhiêu kg? Giải: Hai lần heo, chó, bò nặng là; 102 + 231+ 177 = 510 (kg) Heo, chó, bò nặng là: 510 : 2 = 255 (kg) Trung bình mỗi con nặng là: 255 : 3 = 85 (kg) ĐS: 85 kg Dạng 2: Bài 1. Tìm hai số biết TBC của chúng là 875 và số lớn hơn trong hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Cách1: HD: Tìm tổng của 2 số. Số lớn nhất có 3 chữ số là bao nhiêu? Giải Tổng của 2 số là: 875 x 2 = 1750 Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 nên số bé là: 1750 – 999 = 751 ĐS : 751 Cách 2: 10 [...]... hay khụng a, 45 9 + 690 1 236 b, 2 45 4 - 3 74 Giải : a, 45 9, 690, 1 236 đều là số chia hết cho 3 nờn 45 9 + 690 + 1 236 chia hết cho 3 b, 245 4 chia hết cho 3 và 3 74 khụng chia hết cho 3 nờn 245 4 - 3 74 khụng chia hết cho 3 Bài 6 : Tổng kết năm học 2001- 2002 một trường tiểu học cú 46 2 học sinh tiờn tiến và 195 học sinh xuất sắc Nhà trường dự định thưởng cho học sinh xuất sắc nhiều hơn học sinh tiờn tiến... nhau từ 4 chữ số 0, 4, 5, 9 thoả món điều kiện a, Chia hết cho 2 b, Chia hết cho 4 c, Chia hết cho 2 và 5 Giải : a, Cỏc số chia hết cho 2 cú tận cựng bằng 0 hoặc 4 Mặt khỏc mỗi số đều cú cỏc chữ số khỏc nhau, nờn cỏc số thiết lập được là 540 ; 5 04 940 ; 9 04 450; 9 54 950; 5 94 490 590 25 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân b, Ta cú cỏc số cú 3 chữ số chia hết cho 4 được viết từ 4 chữ... chúng là 47 Giải: Vì dãy số có 8 số chẵn liên tiếp nên TBC của chúng bằng TBC của hai số cách đều hai đầu dãy số Do đó 1 tổng của cặp số thứ tư của dãy số là 47 x 2 = 94 2 Vậy số hạng thứ tư và thứ năm của dãy số là 46 và 48 `Vì hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên ta tìm được 8 số lẻ liên tiếp của dãy số là: 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 , 50; 52; 54 13 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ... chữ số đó cho là : 540 ; 5 04; 940 ; 9 04 c, Số chia hết cho 2 và 5 phải cú tận cựng 0 Vậy cỏc số cần tỡm là 540 ; 45 0 ;49 0 940 ; 950; 590 Bài 2: Với cỏc chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiờu số cú 4 chữ số chia hết cho 5? Giải: Một số chia hết cho 5 khi tận cựng là 0 hoặc 5 Với cỏc số 1, 2, 3, 4, ta viết được 4 x 4 x 4 = 64số cú 3 chữ số Vậy với cỏc số 1, 2, 3, 4, 5 ta viết được 64 số cú 5 chữ số (Cú... 30 học sinh lớp 4A là 12 tuổi Nếu không kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi TB của 30 học sinh lớp 4A là 11 tuổi Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi? Giải Tổng số học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 4A là: 30 + 1 = 31 (người) Tổng số tuổi của 31 người đó là là: 12 x 31 = 372 (người) Tổng số tuổi của 30 học sinh là: 11 x 30 = 330 (người) Tuổi của cô giáo là: 372 – 330 = 42 (tuổi) ĐS: 42 tuổi 17 Chuyên đề bồi. .. thừa số thứ hai là: (26 04- 1932): 8= 84 Thừa số thứ nhất là: 1932: 84= 23 5 - Khi cộng một số tự nhiên với 107, một bạn học sinh đã chép nhầm 107 thành 1007 nên được kết quả là 1996 Tìm tổng đúng của phép cộng - Khi cộng 2009 với một số tự nhiên, một bạn học sinh đã chép nhầm 2009 thành 209 nên được kết quả là 6 84 Tìm số hạng chưa biết 22 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân 6,... chia hết cho 7 nờn xy bằng 14; 21; 28; 35; 42 ; 49 ; 56; 63; 70; 77; 84; 91 hoặc 98 Số xy0 chia hết cho 3 thỡ x + y + 0 chia hết cho 3 Kết hợp cỏc điều kiện trờn thỡ a + 1 = 42 0 vậy a = 41 9 Đỏp số : 41 9 e Vận dụng tớnh chất chia hết và chia cũn dư để giải toỏn cú lời văn 28 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Bài 9 : Tổng số HS khối 1 của một trường tiểu học là 1 số cú 3 chữ số và... 2297- 1 34 = 2163 Ta thấy 2163 : 9 = 240 dư 3 21 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Vậy chữ số viết thêm là 3, số bị trừ là: (2163-3): 9 = 240 Số trừ là: 240 – 1 34 = 106 3, Tổng của hai số là 79 Nếu tăng số thứ nhất lên 4 lần và tăng số thứ hai lên 5 lần thì được tổng mới là 370 Tìm hai số đó - Tổng của hai số là 270 Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và tăng số thứ hai lên 4 lần...Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 Số lớn hơn TBC của 2 số là: 999 – 875 = 1 24 Hiệu giữa 2 số là: 1 24 x 2 = 248 Số bé là: 999 – 248 =751 Bài 2 Cho 2 số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn TBC của 2 số là 173 Tìm số bé HD: Tìm TBC của 2 số Tìm tổng của 2 số Tìm số lớn Tìm cách giải khác Giải: Trung bình cộng của 2 số là: 1 516 – 173 = 1 343 Tổng... ngày 24 tháng 12 năm 2010 toán Mối quan hệ giữa các thành phần của phép tính (tt) i mục tiêu: - HS biết Vận dụng mối quan hệ để tìm các thành phần của phép tính, vận dụng kĩ thuật tính để giải toán ii hoạt động dạy học B/ Vận dụng kĩ thuật tính để giải toán: 1, Tổng của hai số là 82 Nếu gấp số hạng thứ nhất lên 3 lần thì được tổng mới là 156 Tìm hai số đó 20 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: . toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lợt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Bài giải : Tổng số học sinh của 3 lớp là: 25 + 27 + 32 = 84 ( học. số là 46 và 48 . `Vì hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên ta tìm được 8 số lẻ liên tiếp của dãy số là: 40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 , 50; 52; 54 13 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV:. sắt? 6 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 GV: Tạ Thị Thu Xuân Bài 6. Lớp 4A quyên góp được 33 quyển vở, lớp 4B quyên góp được 28 quyển vở, lớp 4C quyển góp được nhiều hơn lớp 4B 7 quyển vở.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nội dung các hoạt động

    • B. Bµi míi:

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan