0

Tuyển tập các đề thi olympic hóa học 10 (có đáp án chi tiết)

91 16,320 96

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:08

Để điều chế FeS người ta cho sắt tác dụng với lưu huỳnh nóng chảy. Quá trình này được thực hiện trong khí cacbonic khô, không được tiến hành trong không khí. Hãy giải thích vì sao điều chế FeS không được tiến hành trong không khí, viết các phương trình phản ứng minh hoạ.3. Bằng thuyết lai hoá giải thích sự tạo thành iôn phức Cu(NH3)42+ và sự tạo thành phức chất trung hoà Fe(CO)5.4. Giải thích ngắn gọn các ý sau:a. NF3 không có tính bazơ như NH¬3.   Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đàlạt ĐỀ KIỂM TRA OLIMPIC LỚP 10 !"# Tổ Hoá học Thời gian: 180 phút ****** (Không kể thời gian phát đề) *********** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Câu 1 (5 điểm) 1. Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron. a. CuFeS x + O 2 → Cu 2 O + Fe 3 O 4 + SO 2 b. S + O 2 → SO 2 + SO 3 2. Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp ion electron. a. MnO 4 - + SO 3 2- + ? → Mn 2+ + SO 4 2- +? b. Al + NO x - + OH - + H 2 O → … 3. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a. NaCl + H 2 SO 4 đặc, nóng → b. NaBr + H 2 SO 4 đặc, nóng → c. NaClO + PbS → d. Cl 2 + Ca(OH) 2 → e. Ag + HClO 3 → f. NH 3 + I 2 tinh thể → 4. Cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm và cấu trúc hình học của các phân tử và ion sau: BrF 5 , Ni(CN) 4 2- , CrO 4 2- , HSO 3 - . Câu 2 (5 điểm) 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: S Na 2 S 2 O 3 S SO 2 SO 2 Cl 2 H 2 SO 4 SO 2 SOCl 2 HCl H 2 SO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 Na 2 S Na 2 S 2 O 3 Na 2 SO 4 HCl Cl 2 2. Để điều chế FeS người ta cho sắt tác dụng với lưu huỳnh nóng chảy. Quá trình này được thực hiện trong khí cacbonic khô, không được tiến hành trong không khí. Hãy giải thích vì sao điều chế FeS không được tiến hành trong không khí, viết các phương trình phản ứng minh hoạ. 3. Bằng thuyết lai hoá giải thích sự tạo thành iôn phức Cu(NH 3 ) 4 2+ và sự tạo thành phức chất trung hoà Fe(CO) 5 . 4. Giải thích ngắn gọn các ý sau: a. NF 3 không có tính bazơ như NH 3 . b. SnCl 2 là chất rắn, SnCl 4 là chất lỏng sôi ở 114,1 0 C. c. NO 2 có khả năng nhò hợp dễ dàng trong khi đó ClO 2 không có khả năng đó. d. Cho hỗn hợp KIO 3 và KI vào dung dòch AlCl 3 thấy xuất hiện kết tủa keo trắng. Câu 3 (5 điểm) 1. Hợp chất A được tạo thành từ các ion đều có cấu hình electron của khí hiếm Argon. Trong 1 phân tử A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 164. 1  a. Xác đònh CTPT của A, biết A tác dụng với 1 nguyên tố (đơn chất) có trong A theo tỷ lệ mol 1:1 tạo thành chất B. Viết CT Lewis, CTCT của A và B. b. Cho A và B tác dụng với một lượng vừa đủ brôm đều thu được chất rắn X. Mặt khác, cho m gam Y (chỉ có hoá trò n) tác dụng hết với oxi thu được a gam oxit, nếu cho m gam kim loại Y tác dụng hết với X thu được b gam muối. Biết a = 0,68b. Hỏi Y là kim loại gì? 2. Cho 2+ 0 Fe /Fe E = - 0,44V; 3+ 2+ 0 Fe /Fe E = + 0,775 V a. Tính 3+ 0 Fe /Fe E b. Tính hằng số cân bằng K của phản ứng: 3Fe 2+ = 2Fe 3+ + Fe Có thể kết luận gì về độ bền của Fe 2+ . c. Giải thích vì sao trong môi trường kiềm tính khử của Fe 2+ tăng lên. d. Thiết lập sơ đồ pin dung điện cực hidrô tiêu chuẩn để xác đònh thế điện cực 2+ 0 Fe /Fe E . Câu 4 (5 điểm) 1. Cho 0,01 mol NH 3 , 0,1 mol CH 3 NH 2 và 0,11 mol HCl và vào H 2 O được 1 lít dung dòch. Tính pH của dung dòch thu được ? Cho + NH 4 pK = 9,24 , + 3 CH NH 3 pK = 10,6 , H O 2 pK = 14 2. Trong bình kín dung tích V lít chứa 5,08 gam iot và 0,04 gam hidrô ở nhiệt độ 430 0 C. Tốc độ ban đầu của phản ứng là 1,44.10 -5 mol.phút -1 . Sau một thời gian (tại thời điểm t) số mol HI là 0,015 mol và khi phản ứng: H 2 + I 2 ˆ ˆ† ‡ ˆˆ 2HI đạt trạng thái cân bằng thì số mol HI là 0,03 mol. a. Tính hằng số cân bằng K p , K c , K n , K x và hằng số tốc độ của phản ứng thuận, phản ứng nghòch. b. Tính tốc độ tạo thành HI tại thời điểm t. 3. Xác đònh độ tan của AgSCN trong dung dòch NH 3 0,003M. Biết: T AgSCN = 1,1.10 -12 và hằng số phân li của phức [Ag(NH 3 ) 2 ] + bằng 6.10 -8 . Câu 5. (5 điểm) 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,741 gam đơn chất X trong oxi rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào 100 ml dung dòch NaOH 25% có khối lượng riêng d = 1,28 g/ml được dung dòch A. Nồng độ của NaOH trong dung dòch A giảm đi 1/4 so với nồng độ của nó trong dung dòch ban đầu. Dung dòch A có khả năng hấp thụ tối đa 17,92 lít khí CO 2 (đktc). Xác đònh đơn chất X và sản phẩm đất cháy của nó. 2. Cho 3,64 gam một hỗn hợp oxit, hidrôxit và cacbonat của kim loại hoá trò II tác dụng với 117,6 gam dung dòch H 2 SO 4 10% thu được 448 ml một chất khí (đkc) và dung dòch 10,867% của một hợp chất. Nồng độ dung dòch là 0,543 mol/lit và khối lượng riêng là 1,09 g/cm 3 . Hãy cho biết những hợp chất gì có trong hỗn hợp. $$$$$$%&$$$$$$ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ OLYMPIC HOÁ 10 - LẦN 1 Câu 1: 1. a. 8 2 2x 2 2 0 1 2 4 3 x 2 2 3 4 2 Cu Fe S O Cu O Fe O SO + + − − + − + + → + + Chất khử: CuFeS x Chất oxi hóa: O 2 Sự oxi hóa 4333)1211( 4 3 8 12222 ×++→+− + + +−−+ SxFeCuexSFeCu x x 2 HSC  Sự khử )1211(24 2 2 xOeO +×→+ − 12 CuFeS x + (11+12x) O 2 → 6Cu 2 O + 4Fe 3 O 4 + 12xSO 2 b. 64 2 20 ++ +→+ SbSaOS Chất khử: S Chất oxi hóa: O 2 Sự oxi hóa 2)64()( 640 ×+→+−+ ++ SbSaebaSba Sự khử )32(24 2 2 baOeO +×→+ − 2(a+b)S + (2a+3b)O 2 → 2aSO 2 + 2bSO 3 2. a. MnO 4 - + SO 3 - + H + → Mn 2+ + SO 4 2- + H 2 O Chất khử: SO 3 - Chất oxi hóa: MnO 4 - Môi trường: H + Sự oxi hóa 2SO 3 - + H 2 O – 2e → SO 4 2- + 2H + x 5 Sự khử MnO 4 - + 8H + + 5e → Mn 2+ + 4H 2 O x 2 2MnO 4 - + 5SO 3 - + 6H + → 2Mn 2+ + 5SO 4 2- + 3H 2 O b. Al + NO x - + OH - + H 2 O → AlO 2 - + NH 3 Chất khử: Al Chất oxi hóa: NO x - Môi trường: OH - Sự oxi hóa Al + 4OH - - 3e → AlO 2 - + 2 H 2 O x (2x+2) Sự khử NO x - + (x+3)H 2 O + (2x+2)e → NH 3 + (2x+3)OH - x 3 (2x+2)Al + 3NO x - + (2x-1)OH - + (5-x)H 2 O → (2x+2)AlO 2 - + 3NH 3 2.a. 2NaCl tt + H 2 SO 4đặc 0 t → Na 2 SO 4 + 2HCl NaCl tt + H 2 SO 4đặc 0 t → NaHSO 4 + HCl b. 2NaBr + 2H 2 SO 4đặc 0 t → Na 2 SO 4 + Br 2 + SO 2 + 2H 2 O 2NaBr + 3H 2 SO 4đặc 0 t → 2NaHSO 4 + Br 2 + SO 2 + 2H 2 O c. 4NaClO + PbS → 4 NaCl + PbSO 4 d. Cl 2 + Ca(OH) 2 rắn,ẩm → CaOCl 2 + H 2 O 2Cl 2 + 2Ca(OH) 2 loãng → Ca(ClO) 2 + CaCl 2 + 2H 2 O e. 6Ag + 6HClO 3 → AgCl + 5AgClO 3 + 3H 2 O f. 2NH 3 +3 I 2 → NI 3 .NH 3 + 3HI 3. Phân tử và ion Trạng thái lai hóa Cấu trúc hình học BrF 5 sp 3 d 2 Chóp đáy vuông Ni(CN) 4 2- dsp 2 Vuông phẳng CrO 4 2- d 3 s Tứ diện đều HSO 3 - sp 3 Chóp đáy tam giác 3 HSC HSC HSC  Câu 2: 1. S + Na 2 SO 3 → Na 2 S 2 O 3 Na 2 S 2 O 3 + 2HCl → 2NaCl + S + SO 2 + H 2 O S + 2HNO 3 → H 2 SO 4 + 2NO H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 + 2HCl 4HCl đặc + MnO 2 0 t → MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O S + O 2 0 t → SO 2 SO 2 + Cl 2 → SO 2 Cl 2 SO 2 Cl 2 + H 2 O → H 2 SO 4 + 2HCl 2H 2 SO 4 đặc + Cu 0 t → CuSO 4 + SO 2 +2H 2 O SO 2 + PCl 5 → SOCl 2 + POCl 3 SOCl 2 + H 2 O → H 2 SO 3 + 2HCl 3S + 6NaOH đặc 0 t → 2Na 2 S + Na 2 SO 3 + 3H 2 O 2Na 2 SO 3 + O 2 → 2Na 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 4C 0 t → Na 2 S + 4CO 2Na 2 S + 2O 2 + H 2 O → Na 2 S 2 O 3 + 2NaOH Na 2 S 2 O 3 + 4Cl 2 + 5H 2 O → Na 2 SO 4 +H 2 SO 4 + 8HCl 2. Không điều chế FeS trong không khí vì xảy ra sự oxi hóa: Fe + S 0 t → FeS 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 S + O 2 0 t → SO 2 4FeS + 7O 2 0 t → 2Fe 2 O 3 + 4SO 2 3. Cu (z = 29) [Ar] 3d 10 4s 1 Cu – 2e → Cu 2+ [Ar] 3d 9 4s 0 4p 0 Cu 2+ dùng 1 obitan s và 3 obitan p trống để tổ hợp tạo thành 4 obitan lai hóa sp 3 . Mỗi obitan lai hóa sp 3 sẽ liên kết với cặp điện tử tự do trên NH 3 để tạo thành phân tử Cu(NH 3 ) 4 2+ Fe (z = 26) [Ar] 3d 6 4s 2 4p 0 Fe* [Ar] 3d 8 4s 0 4p 0 Fe* dùng 1 obitan d, 1 obitan s và 3 obitan p trống để tạo thành 5 obitan lai hóa dsp 3 . Mỗi obitan lai hóa dsp 3 sẽ liên kết với một phân tử CO tạo thành Fe(CO) 5 . 4. a. Do F có độ âm điện lớn hơn của H nên sẽ làm giảm mật độ e của nguyên tử N trung tâm. Do đó NF 3 khó nhận thêm proton H + hơn so với NH 3 hay NF 3 không có tính bazơ như NH 3 . b. SnCl 2 là chất rắn vì trong phân tử có liên kết ion. SnCl 4 là chất lỏng vì trong phân tử có liên kết cộng hóa trò.                4  c. NO 2 nhò hợp được là nhờ có cặp e độc thân nằm trên N. ClO 2 thì e độc thân làm giải tỏa toàn phân tử. d. Al 3+ + 3H 2 O  Al(OH) 3 + 3H + (1) IO 3 - + 5I - + 6H + → 3I 2 + 3H 2 O (2) (2) làm dòch chuyển (1) theo chiều thuận nên có kết tủa keo trắng tạo ra. Câu 3: 1. a. Số electron của mỗi ion là 18. Giả sử phân tử A gồm a ion. Vì phân tử A là trung hòa nên: ∑∑ == ape 18 Gọi N là số nơtron n có trong 1 phân tử a : ∑ ∑∑ =++ 164npe 36a + n =164 ⇒ n = 164 – 36a Mà 5,11 ≤≤ ∑ p N ⇒ 18a ≤ n ≤ 27a ⇒ 18a ≤ 164 – 36a ≤ 27a ⇒ 2,6 ≤ a ≤ 3,03 ∑ ∑ == 54pe , ∑ = 56n - Nếu A gồm 2 cation 1+ và 1 anion 2- ⇒ A là K 2 S - Nếu A gồm 1 cation 2+ và 2 anion 1- ⇒ A là CaCl 2 A tác dụng với 1 nguyên tố có trong A theo tỷ lệ 1:1 tạo thành chất B nên A là K 2 S K 2 S + S → K 2 S 2 b. K 2 S + Br 2 → 2KBr + S K 2 S 2 + Br 2 → 2KBr + 2S Vậy chất rắn X là S Y + O 2 → Y 2 O n ( 2 n YO ) Y + S → Y 2 S n ( 2 n YS ) a = Yx + 8nx b = Yx + 16nx mà a = 0,68b ⇒ Y = 9n Nhận n = 3 ; Y = 27 Vậy kim lọai Y là Al. 2. a. Ta có chu trình Hess Fe Fe 3+ Fe 2+ G 1 = G 2 + G 3 FEnFEnFEn Fe Fe Fe Fe Fe Fe 0 1 0 2 0 1 2 323 + +++ += 775,01)44,0(23 0 3 ×+−×=× + Fe Fe E = - 0.035 V b. E 0 = 00 2 32 + ++ − Fe Fe Fe Fe EE = -0,44 – 0.775 = -1,215 V 5  0592,0 215,12 10 −× =K =10 -41 Do K << nên Fe 2+ bền ở điều kiện thường. c. )1( ][ ][ lg0592,0 2 3 0 23 + + += ++ Fe Fe EE Fe Fe Fe Fe mà 33 )( ]].[[ 3 −+ = OHFeT OHFe 22 )( ]].[[ 2 −+ = OHFeT OHFe 3 2 3 Fe(OH) 2 Fe(OH) T [Fe ] (2) [Fe ] T .[OH ] + + − ⇒ = Thay (2) vào (1) ta có ]lg[0592,0lg0592,0 2 3 2 3 )( )( 0 − −+= + + OH T T EE OHFe OHFe Fe Fe Fe Fe Do đó khi [OH - ] tăng thì Fe Fe E +3 giảm ⇒ tính khử của Fe 2+ tăng. d. )298,1( )()1()1()( 2 2 2 2 )( Ktatp FeMCFeMCHPt H FeH H == +==− ++ ++ Câu 4: 1. CH 3 NH 2 + HCl → CH 3 NH 3 Cl 0,1 0,1 0,1 (mol) NH 3 + HCl → NH 4 Cl 0,01 0,01 0,01 (mol) Do V= 1 (l) nên C M = n. Dung dòch chứa CH 3 NH 3 Cl 0,1M và NH 4 Cl 0,01M CH 3 NH 3 Cl → CH 3 NH 3 + + Cl - NH 4 Cl → NH 4 + + Cl - CH 3 NH 3 +  CH 3 NH 2 + H + K 1 = 10 -10.6 (1) NH 4 +  NH 3 + H + K 2 = 10 -9.24 (2) Bằng phép tính gần đúng và do (1) và (2) là sự điện li của 2 axít yếu nên ta có 10,6 9.24 6 1 1 2 2 . . 0,1.10 0,01.10 2,875.10 lg 5,54 H C K C K pH H + − − − +   = + = + =     ⇒ = − =   2. a. 0,0075 0,0075 0,015 [] 0,015 0,015 0,03 0Do n∆ = € 2 2 H I 2 2 bđ 1 0,04 n = = 0,02(mol) 2 5,08 n = = 0,02(mol) 254 H + I 2HI t 0,02 0,02 0 t 6  ( ) ( ) = = = = = 2 p x n C 2 0,03 nênK K K K 36 0,015 v 0 = k t .0,02.0,02 =1,44.10 -5 ⇒ v 0 = 0.036 mol -1 .phút − = ⇒ = = = 3 t t n n k k 0,036 K k 10 k K 36 mol -1 .phút b. v 1 = v t - v n = 0,036.(0,0125) 2 – 10 -3 .(0.015) 2 = 5,4.10 -6 mol.phút -1 3. Gọi s là độ tan của AgSCN trong dung dòch NH 3 0,003M. AgSCN  Ag + + SCN - T AgSCN = 1,1.10 -12 (1) Ag + + 2NH 3  [Ag(NH 3 ) 2 ] + K’ = (6.10 -8 ) 2 (2) Tổ hợp (1) và (2) ta có AgSCN + 2NH 3  [Ag(NH 3 ) 2 ] + + SCN - K=T AgSCN .K’=1,83.10 -5 [] 0,003 -2s s s (M) Theo đònh luật tác dụng khối lượng ta có: − − ⇒ = 2 -5 2 5 s K = 1,83.10 = (0,003 2s) s 1,27.10 (mol/ l) Câu 5: 1. = = = = = = = = = 2 ddNaOH NaOH NaOH CO m V.d 100.1,28 128(g) 128.25% m 32(g) 100% 32 n 0,8(mol) 40 17,92 n 0,8(mol) 22,4 Do A hấp thu tối đa CO 2 nên NaOH + CO 2 → NaHCO 3 Vậy n NaOH = 0,8 (mol) không thay đổi so với ban đầu nên dung dòch chỉ bò pha loãng. Vậy oxit là H 2 O và X là H 2 Thử lại: = = + → = = = + = = = 2 2 H 2 2 2 H O ddNaOHlúcsau 4,741 n 2,3705(mol) 2 H O H O m 2,3705.18 42,669(g) m 128 42,669 170,669(g) 32.100% C% 18,75% 170,669 Thỏa C% giảm đi ¼. 2. Ta có 7  = ⇒ = = = M M 10.d.C% 10.d.C% 10.1,09.10,867 C M 218 M C 0.543 Vậy muối suafat tạo thành có M = 218 Chỉ nhận được là Mg(HSO 4 ) 2 Vậy hỗn hợp chứa MgO, Mg(OH) 2 , MgCO 3 ' Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đàlạt ĐỀ KIỂM TRA OLIMPIC LỚP 10 !"#' Tổ Hoá học Thời gian: 180 phút ****** (Không kể thời gian phát đề) *********** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Câu 1 Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M + và ion X 2 − . Trong phân tử M 2 X có tổng số hạt (p, n, e) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M + lớn hơn số khối của ion X 2 − là 23. Tổng số hạt (n, p, e) trong ion M + nhiều hơn trong X 2 − là 31 hạt. a. Viết cấu hình êlectrôn của M + và X 2 − b. Xác đònh vò trí của X , Y trong HTTH Câu 2 Tích số tan của CaCO 3 bằng 1.10 − 8 . Hãy tính khi có kể tới sự thủy phân của ion cacbonat. a. Độ tan trong nước của CaCO 3 . b. pH của dung dòch bão hòa CaCO 3 . c. Độ tan của CaCO 3 ở pH = 7,00. Cho : H 2 CO 3 : K 1 = 4.10 − 7 ; K 2 = 5.10 − 11 Câu 3 Trộn V lít dung dòch HCOOH amol/l với V lít dung dòch CH 3 COOH bmol/l thu được dung dòch A có pH = 2,485. Trộn V lít dung dòch CH 3 COOH amol/l với V lít dung dòch bmol/l thu được dung dòch B có pH = 2,364. a. Tính a, b b. Trộn dung dòch A với dung dòch B thu được dung dòch C có pH bằng bao nhiêu? c. Trộn V lít dung dòch NaOH 0,6M vào dung dòch C thu được dung dòch D có pH bằng bao nhiêu? Cô cạn dung dòch D thu được 4,5g muối khan, tính V? Cho K HCOOH = 1,78.10 -4 ; 5 1,80.10 3 − =K CH COOH Câu 4 1. So sánh pH của các dung dòch 0,1 M của các chất sau đây, sau đó thử lại bằng tính toán cụ thể: NaHCO 3 K 1 = 10 –7 K 2 = 10 –11 NaHSO 3 K 1 = 10 –2 K 2 = 10 –6 NaHS K 1 = 10 –7 K 2 = 10 –13 NaHC 2 O 4 K 1 = 10 –2 K 2 = 10 –5 2. Tính thể tích dung dòch HCl 6M cần cho vào 10 ml dung dòch Pb(NO 3 ) 2 10 –3 M sao cho nồng độ chì giảm xuống còn 10 –5 M. Cho K S = 10 –4,8 . 8  3. Nếu ta biểu diễn công thức hóa học của các oxi axit là XO m (OH) n thì khi m = 0, các axit kiểu X(OH) n là những axit yếu; khi m = 1, các axit có dạng XO(OH) n là axit trung bình; còn khi m > 1 là các axit mạnh. Điều đó có đúng không? Hãy cho ví dụ chứng minh (mỗi trường hợp chọn 3 chất). 4. Tính độ tan của FeS ở pH = 5 cho biết Fe 2+ + H 2 O FeOH + + H + có lgβ = -5,92 K FeS = 10 -17,2 ; H 2 S có K a1 = 10 -7,02 ; K a2 = 10 -12,9 Câu 5 Một trong các chuỗi phân hủy phóng xạ tự nhiên bắt đầu với Th 232 90 và kết thúc với đồng vò bền Pb 208 82 . 1. Hãy tính số phân hủy ( − β ) xảy ra trong chuỗi nầy . 2. Th 228 là một phần tử trong chuỗi thori , thể tích của heli theo cm 3 tại 0 o C và 1 atm thu được là bao nhiêu khi 1 gam Th 228 (t 1/2 = 1,91 năm) được chứa trong bình trong 20 năm ? Chu kỳ bán hủy của tất cả các hạt nhân trung gian là rất ngắn so với chu kỳ bán hùy của Th 228 . 3. Một phần tử trong chuỗi thori , sau khi tách riêng , thấy có chứa 1,5.10 10 nguyên tử của một hạt nhân và phân hùy với tốc độ 3440 phân rã mỗi phút . Chu kỳ bán hủy là bao nhiêu tính theo năm ? Câu 6 1. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52 .Xác đònh tên nguyên tố X, biết X là đồng vò bền. 2. Cân bằng các phương trình phản ứng sau : Ag + HXO 3 AgXO 3 + …… Fe + HXO 3 …………. FeSO 4 + HXO 3 + H 2 SO 4 ……… 3. Hãy cho biết chất oxi hóa trong các phản ứng trên. Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử, hãy giải thích tính chất oxi hóa của chất đó. Câu 7 1. Tính % lượng MgNH 4 PO 4 bò mất đi khi rửa 1,37 gam hợp chất này bằng: a. 200ml nước cất. b. 150ml dung dòch NH 4 Cl 0,1M rồi bằng 50ml nước cất. 2. Có thể rửa MgNH 4 PO 4 bằng dung dòch NaH 2 PO 4 được không? Giải thích. Cho T MgNH4PO4 =2,5.10 -13 ; H 3 PO 4 có k 1 =7,5.10 -3 ; k 2 =6,3.10 -8 ; k 3 =1,3.10 -12. . Cho H=1; N=14; O=16; P=31. Câu 8 Hai nguyên tố A , B trong cấu electron có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử sau : A ( n = 2 ; l = 1 ; m = -1 ; s = - ½ ) B ( n = 3 ; l = 1 ; m = 0 ; s = - ½ ) 1. Viết cấu hình electron và xác đònh vò trí của A và B trong bảng tuần hoàn 2. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất trong công thức phân tử có chứa 3 nguyên tố A, B và hidro. Cho biết loại liên kết hóa học trong phân tư û của các hợp chất tìm thấy 3. So tính axit của các hơp chất trên . Câu 9 1. Nêu ý nghóa của hằng số K b bazơ. NH 3 và C 6 H 5 NH 2 chất nào có hằng số K b lớn hơn ? Tại sao ? 2. Dung dòch NH 3 1M có α = 0,43 % . Tính hằng số Kb và pH của dung dòch đó 3. Cho dung dòch axit CH 3 COOH 0,1M , biết Ka = 1,75 .10 -5 , lg K CH3COOH = -4,757. Tính nồng độ các ion trong dung dòch và tính pH dung dòch. 9  HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 Xác đònh M và X − Ta có : M 2 X + Gọi ( ) ( ) / / / 2 / / / X : Z , e , n M : Z, e, n M : Z, e 1 , n X : Z , e 2 , n + −       − +     − Có hệ phương trình : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        =−+− =−+− =+−+ =+++ )4(34NNZ2Z2 )3(23NNZZ )2(44NN2Z2Z4 )1(140NN2Z2Z4 // // // // Giải hệ ta được : Z = 19 ; Z / = 8. Vậy : Z = 19(K) ; Z / = 8 (0) a. Viết cấu hình e − : − M + : ( K + ) : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; O 2 − : 1s 2 2s 2 2p 6 b. Xác đònh vò trí X , Y : Nguyên tố STT Chu kỳ Nhóm Phân nhóm K 19 4 I I A O 8 2 VI VI A Câu 2 a. Độ tan trong nước của CaCO 3 CaCO 3 + H 2 O Ca 2+ + − 3 HCO + OH − K [ ][ ][ ] [ ] [ ] OHCaCO OHHCOCa K 23 3 2 −−+ = vì : [ CaCO 3 ] = 1 ; [H 2 O ] = 1 ⇒ K = [Ca 2+ ] [ − 3 HCO ] [ OH − ] = T = S.S.S = S 3 ( Vì [Ca 2+ ] = [ − 3 HCO ] = [ OH − ] = S ) + K = [Ca 2+ ] . [ − 3 HCO ] . [ OH − ] (1) + CaCO 3 Ca 2+ + −2 3 CO ; T = [Ca 2+ ] + [ −2 3 CO ] ⇒ [ ] [ ] − + = 2 3 2 CO T Ca (1) / + − 3 HCO H + + −2 3 CO ; [ ] [ ] [ ] − −+ = 3 2 3 2 HCO COH K ⇒ [ − 3 HCO ] = K 2 − 1 .[ H + ] [ −2 3 CO ] (2) / + H 2 O H + + OH − ; K W = [ H + ] [OH − ] ⇒ [ ] [ ] + − = H 1 KOH W (3) / Thế (1) / , (2) / , (3) / vào (1) : 10 [...]... trình xảy ra : HCl → H+ + Cl– Pb(NO3)2 → Pb2+ + 2NO3– Pb2+ C + 10 3 ˆ ˆˆ ‡ ˆ† PbCl2 ↓ ( KS ) –1 = ( 10 4,8 ) –1 C? ∆C – ( 10 - 10 ) –3 2Cl– –5 –1,98 10 3 13 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) [ ] 10 5 (C – 1,98 10 3 ) Theo đltd kl: [Pb2+ ] [ Cl– ]2 = KS 10 5 (C – 1,98 10 3 )2 = 10 4,8 C − 1,98 10 3 = (10 4,8 / 10 5 )1/2 = 1,259 C = 1,261 M Gọi V là thể tích dung dòch... → - H+ (0,5điểm) OH (B) 22 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 4: ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ - HĨA HỌC - KHỐI 10 Câu I : Xét các phân tử BF3, NF3 và IF3 Trả lời các câu hỏi sau : I.1 Viết cơng thức chấm electron Lewis của các chất trên I.2 Dựa vào thuyết lai hóa obitan ngun tử hãy cho biết tr ạng th ái lai hóa của ngun tử trung tâm và dạng hình học của mỗi phân tử 1.3 Xác định... với 0,693 1x6,023 x10 23    = 9,58 x10 20 năm-1 V = kN =   1,91  228  228 Th Số hạt He thu được : NHe = ( 9,58 x 102 0 ) 20 x 5 = 9,58 x 102 2 hạt He 9,58 x10 22 x 22,4 x103 = 3,56 x103 cm 3 VHe = 6,023 x10 23 0,693 0,693 N 0,693 x1,50 x1 010 = = 3,02 x106 phút = 5,75 năm 3 t1/2 = = k V 3440 14 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Câu 6 1 Từ tổng số hạt của nguyên.. .Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) S3 = [ T − CO 3 ] [ ][ ] [K ] = T.K K H (5 .10 ) 10 = 1,26 .10 − 2 ⋅ K 21 H + CO 3 − ⋅ − ⇒ S = 3 T.K 21 K W = 3 10 −8 W + −1 2 −11 −1 W −14 b Tính pH của dd bão hòa CaCO3 : + S = [ OH− ] = 1,26 .10 4 = 10 3,9 10 −14 + pH = − lg [H+ ] = − lg − 3,9 = 10, 1 ; 10 c Tính độ tan : CaCO3 trong pH = 7 : 2 CaCO3 Ca2+ + CO3− T −4 mol /  pH = 10, 1... [HCO3-] [OH-] Kb2 = [CO3 ] 2- Kb2 = 10- 14 :10- 10,35 = 2,14 .10- 4 Kb1 =2,34 .10- 8 20 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Vì: Kb2 >> Kb1 do đó ta chỉ xét sự proton hố một nấc của CO32- [ ] CO32- + H2O C0 – x mol/l HCO3- + x mol/l (1điểm) OH- Kb2 x mol/l C0(Na2CO3) = 1,700 g.l-1 : 106 g.mol-1 = 0,016 mol.l-1 ⇒ x2 : (0,016 – x) = 2,14 .10- 4 ⇒ x = 1,75 .10- 3 ⇒ pH = 11,3 (1điểm) 4.2 (2điểm)... hiệu suất phản ứng theo S 3 V1 n FeS 100 n FeS 100 5 > = 100 = 60(%) (do nS < nFe) H = 2 3 n FeS + n S n Fe + n FeS V1 + V1 5 5 - Vậy hiệu suất thấp nhất của phản ứng nung trên là 60% ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ TỔ HĨA HỌC KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI - MƠN HĨA THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT 28 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) Câu1: (3đ) 1 X là ngun tố thuộc... MgNH4PO4 tan khi rửa bằng dung dòch NH4Cl) 15 Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) 2+ + 3-13 -13 → Khi đó: T =  Mg   NH 4   PO4  = 2,5 .10  s ( s + 0,1) s = 2,5 .10     Với s . ] 2 2 121 21 HH.KK.K K.K α= ++ ++ ⇒ /mol10.4 101 0 .10. 410. 5 .10. 4 10. 5 .10. 4 4 1477117 117 2 − −−−−− −− ≈ ++ =α Ta có : T = S.S. α 2 = S 2 . α 2 ⇒ /mol10.5 10. 4 10T S 3 4 8 2 − − − == α = S = 5 .10 − 3 mol/  Câu. bd .10 CH COO bd .10 = + K K         -14 -14 2 - -10 -4 -5 0,06 .10 0,06 .10 OH = + = 0,367 .10 1,78 .10 1,80 .10     5 0,6058.10OH − −   =   -14 + -9 -5 10 H = =1,6507 .10 0,6058 .10 . 1,78 .10 -4 ; 5 1,80 .10 3 − =K CH COOH Câu 4 1. So sánh pH của các dung dòch 0,1 M của các chất sau đây, sau đó thử lại bằng tính toán cụ thể: NaHCO 3 K 1 = 10 –7 K 2 = 10 –11 NaHSO 3 K 1 = 10 –2 K 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi olympic hóa học 10 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi olympic hóa học 10 (có đáp án chi tiết), , Khối lượng của 0,1mol C là = 3,2.100:45,07 = 7,1g (1điểm)

Từ khóa liên quan