0

CHUYÊN ĐỀ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

53 1,832 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:35

Nắm vững kiến thức về Dạng 1: Viết thêm số hạng vào trước, sau hoặc giữa một dãy sốDạng2 : Kiểm tra một số cho trước có phù hợp với dãy số đã cho hay không ?Dạng 3: Tìmcác số hạng của dãy số.Dạng 4: Các bàI toán tính tổng các số hạng của dãy số.Dạng 5: các bàI toán về dãy chữ Thực hiện được các dạng toán vừa nêu CHUYÊN ĐỀ : Các bài toán về dãy số cách đều I. MỤC TIÊU: - Nắm vững kiến thức về Dạng 1: Viết thêm số hạng vào trước, sau hoặc giữa một dãy số Dạng2 : Kiểm tra một số cho trước có phù hợp với dãy số đã cho hay không ? Dạng 3: Tìmcác số hạng của dãy số. Dạng 4: Các bàI toán tính tổng các số hạng của dãy số. Dạng 5: các bàI toán về dãy chữ - Thực hiện được các dạng toán vừa nêu II. CHUẨN BỊ: * HS: Ôn tập các kiến thức liên quan * GV: tài liệu: 10 chuyên đè BDHSG, toán chọn lọc III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP A. GV tổ chức cho HS ôn tập lí thuyết và giải bài tập theo từng dạng Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho trước (2 loại ) Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước Loại 2: Xoá một số chữ số của STN để được STN mới Các công thức cần nhớ: SSH = (SL –SB) : KC + 1 Tổng = ( SL+ SB) x SSH : 2 SL = ( SSH – 1) x KC + SB SB = SL – ( SSH – 1) x KC B. Bài tập tự luyện Dạng 1: Viết thêm số hạng vào trước, sau hoặc giữa một dãy số Bài 1: hãy viết tiếp 2 số hạng tiếp theo của dãy số sau : a. 3, 5, 8, 13, 21, …;… d. 0, 2, 4, 6, 12, 22, …;… b. 1, 5, 8, 75,…;… e. 0, 3, 7, 12, …;… c. 1, 3, 4, 7, 11, 18, …;… g. 1, 2, 6, 24, …;… Bài 2: Viết thêm 2 số hạng thích hợp vào mỗi dãy số sau: a. 105, 108, 111, 114, 117, …;… e. 1, 2, 3, 6, 10, 15, …;… b. 1, 2, 3, 5, 8, 13, …;… g. 2, 6, 12, 20, 30, 42, …;… c. 1, 2, 3, 6, 12, 24, …;… h. 2, 12, 30, 56, 90, …;… d. 1, 4, 9, 16, 25, 36,…;… i. 1, 2, 6, 24, 120, …;… Dạng2 : Kiểm tra một số cho trước có phù hợp với dãy số đã cho hay không ? Bài 3: Xác định các số tự nhiên sau có thuộc dãy số đã cho hay không ? a. Số15, 124 có thuộc dãy số 45, 48, 51, 54. b. Số 1000, 729, 1110 có thuộc dãy số 3, 6, 12, 24. Bài 4: Tìm 2 số hạng đứng đầu của dãy số sau : …;…; 75, 79, 83. Biết rằng dãy số trên có 20 số hạng. Bài 5: Cho dãy số : 27, 36, 45, 54, 63, 72, … a. Số hạng thứ 18 của dãy là số nào ? b. Số 2193 có thuộc dãy số trưên không? Dạng 3: Tìm các số hạng của dãy số. Bài 6: Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3 Bài 7: Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số chí hết cho 9. Bài 8: Cuốn SGk toán 4 có 220 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu lượt chữ số để đánh thứ tự số trang cuốn sách đó ? Bài 9: Để đánh thứ tự số trang của một cuốn sách, người ta đã dùng 648 lượt chữ số cả thảy. Hỏi cuốn sách đocs bao nhiêu trang ? Bài 10: Để đánh thứ tự các nhà trên một đường phố người ta đã dùng các số chẵn để đánh thứ tự các nhà của dãy phố thứ nhất và các số lẻ để đánh thứ tự các nhà của dãy phố thứ 2. Hỏi số nhà cuối cùng của dãy chẵn là số bao nhiêu ? Biết rằng khi đánh thứ tự dãy đó người ta đung 424 lượt chữ số cả thảy. Bài 11: Cho 8 số tự nhiên ở giữa số 13 và 40. Hãy viết 10 số đó, biết rằng hiệu số liền sau và số liền trước là một số không đổi. Bài 12: Viết dãy số cách đều biết số hạng đầu tiên là 1 và số hạng thứ 20 là 77 . Bài 13: Cho dãy số tự nhiên gồm 10 số hạng có tổng bằng 3400, biết rằng mỗi số sau hơn số liền trước là 10 đơn vị. Tìm số hạng đầu tiên và số hạng cuối cùng. Bài 14: Cho dãy số cách đề gồm 9 số hạng có số hạng thứ 5 là 19 và số hạng thứ 9 là 35. Hãy viết đủ các số hạng của dãy số đó. Dạng 4: Các bài toán tính tổng các số hạng của dãy số. Bài 15: Tìm tổng các số lẻ có 2 chữ số chia hết cho 3. Bài 16: Một rạp hát có 18 dãy ghế, dãy đầu có 14 ghế, mỗi dãy sau hơn dãy trước 1 ghế. Hỏi rạp hát đó có bao nhiêu chỗ ngồi ? Dạng 5: các bài toán về dãy chữ Bài 15: Một người viết liên tiếp nhóm chữ: SAMSONTHANHHOA… tạo thành dãy. a, Hỏi chữ cái thứ 2003 trong dãy đó là chữ gì? b. Một người đếm trong dãy được tất cả 2001 chữ A. Hỏi dãy đó có bao nhiêu chữ S, bao nhiêu chữ H, bao nhiêu chữ T. c. Một người đếm trong dãy được 2003 chữ H cả thảy. Hỏi người đó đếm đúng hay sai ? Tại sao ? d. Người ta tô màu các chữ cái trong dãy lần lượt theo thứ tự Xanh- đỏ- tím- vàng- nâu. Hỏi chữ cái thữ 2003 tô màu gì? Bài 19: Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHAMHOCCHAMLAM thành dãy. Hỏi: a. Chữ cái thứ 1000 trong dãy là gì ? b. Người ta đếm được trong dãy 1200 chữ H thì đếm được bao nhiêu chữ A? c. Một người đếm trong dãy được 1996 chữ C. Hỏi người đó đếm được đúng hay sai ? Tại sao ? Bài 20: Một người viết liên tiếp nhóm chữ: TOQUOCVIETNAM tạo thành dãy.Hỏi: a. Chữ cái thứ 1996 trong dãy đó là chữ gì? b.Một người đếm trong dãy được tất cả 50 chữ T. Hỏi dãy đó có bao nhiêu chữ O, bao nhiêu chữ L? c. Một người đếm trong dãy được 1995 chữ O . Hỏi người đó đếm đúng hay sai ? Tại sao ? d. Người ta tô màu các chữ cái trong dãy lần lượt theo thứ tự Xanh- đỏ- tím- vàng. Hỏi chữ cái thữ 1995 trong dãy được tô màu gì? C. Củng cố kiến thức: - GV gợi ý để HS ghi nhớ các dạng toán và phương pháp giải từng dạng - Dặn HS về nhà luyện tập thêm ********************************************************** CHUYÊN ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU: - Nắm vững kiến thức về số tự nhiên. - Biết và thực hiện được các dạng toán sau: Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho trước (2 loại ) Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước Loại 2: Xoá một số chữ số của STN để được STN mới Dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích số (5 loại) Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một STN Loại 2: Xoá bớt một số chữ số của STN Loại 3: Các bài toán về STN và tổng các chữ số của nó. Loại 4: Các bài toán về STN và hiệu các chữ số của nó Loại 5: Các bài toán về STN và tích các chữ số của nó Dạng 3: Những bài toán về xét các chữ số tận cùng của số đó II. CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập thuộc dạng sẽ học. - Các kiến thức có liên quan. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A. GV gợi ý để HS nhớ và nêu lại những kiến thức về STN 1) Trong hai số TN, số nào có chữ số nhiều hơn thì lớn hơn. 2) Nếu hai số có cùng chữ số thì số nào có chữ số đầu tiên kể từ trái sang phải lớn hơn thì số đó lớn hơn. 3) Số tự nhiên có tận cùng bằng 0 ; 2; 4; ;8 là các số chẵn. 4) Số TN có tận cùng bằng 1;3 ;5; ;9 là các số lẻ. 5) Hai số TN liên tiếp hơn ( kém ) nhau 1 đơn vị. Hai số hơn ( kém ) nhau 1 đơn vị là hai số tự nhiên liên tiếp. 6) Hai số chẵn liên tiếp hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị. Hai số chẵn hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị là hai số chẵn liên tiếp. 7) Hai số lẻ liên tiếp hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị. Hai số lẻ hơn ( kém ) nhau 2 đơn vị là hai số chẵn liên tiếp. B. Hướng dẫn HS luyện tập Dạng 1: Viết số tự nhiên từ những số cho trước. * GV đưa lần lượt từng bài tập, hướng dẫn HS tìm hiểu đề , gới ý cách giải và giải các các bài toán cùng dạng Loại 1: Viết STN từ những chữ số cho trước Bài 1 : Cho bốn chữ số : 0; 3; 8 và 9. a) Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho ? b) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho? c) Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho ? Bài giải a) Lần lượt chọn các chữ số nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị như sau: - Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn của số thoả mãn điều kiện của đầu bài ( vì số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn ). - Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm ( đó là 3 chữ số còn lại khác chữ số hàng nghìn ) - Có 2 cách chọn chữ số hàng chục ( đó là 2 chữ số còn lại khác chữ số hàng nghìn và hàng trăm còn lại ) - Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị ( đó là 1 chữ số còn lại khác chữ số hàng nghìn , hàng trăm , hàng chục ) Vậy các số được viết là: 3 × 3 × 2 × 1 = 18 ( số ) b) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho phải có chữ số hàng nghìn là chữ số lớn nhất ( trong 4 chữ số đã cho ). Vậy chữ số hàng nghìn phải tìm bằng 9. Chữ số hàng trăm phải là chữ số lớn nhất trong 3 chữ số còn lại. Vậy chữ số hàng trăm bằng 8. Chữ số hàng chục là số lớn nhất trong hai chữ số còn lại. Vậy chữ số hàng chục là 3. Số phải tìm là 9830. Tương tự số bé nhất thoả mãn điều kiện của đầu bài là 3089. c) Tương tự số lẻ lớn nhất thoả mãn điều kiện của đầu bài là : 9803 Số chẵn nhỏ nhất thoả mãn điều kiện của đầu bài là : 3098. Bài 2 : Cho 5 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4. a) Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho ? b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đã cho ? * GV cho HS tự luyện tập - GV chữa bài.) Loại 2: Xoá một số chữ số của STN để được STN mới Bài 1: Viết liên tiếp 15 số lẻ đầu tiên để được một STN. Hãy xóa đi 15 chữ số của STN này mà vẫn giữ nguyên thứ tự của chúng để được: a) Số lớn nhất b) Số bé nhất 1. a) Số tự nhiên theo đề cho là: 1357911131517192123252729 Xóa lần 1 (4 số gạch chân) Xóa lần 2 (9 số) và lần 3 (2 số) Ta có số lớn nhất: 9923252729 b) 1357911131517192123252729 Xóa như gạch chân được số bé nhất là:1111111122 Bài 2: Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một STN. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn giữ nguyên thứ tự của chúng để được số lớn nhất, số bé nhất? * GV gợi ý để cho HS luyện tập) * Các bài tập cần luyện: Bài 1, 2, 5 (10 chuyện đề bồi dưỡng toán 5 tập 1) ******************************************************* CHUYÊN ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ (TT) I. MỤC TIÊU: - Biết và thực hiện được các dạng toán sau: Dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích số (5 loại) Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một STN Loại 2: Xoá bớt một số chữ số của STN Loại 3: Các bài toán về STN và tổng các chữ số của nó. Loại 4: Các bài toán về STN và hiệu các chữ số của nó Loại 5: Các bài toán về STN và tích các chữ số của nó Dạng 3: Những bài toán về xét các chữ số tận cùng của số đó II. CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập thuộc dạng sẽ học. - Các kiến thức có liên quan. - Tài liệu: 10 chuyên đề BDHSG lớp 5, Toán chọn lọc 5 III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP A. Ôn tập các kiến thức cần nhớ và luyện tập - GV gợi ý cho HS ghi nhớ các kiến thức về các bài toán giải bằng phân tích số (có 5 loại ab = a × 10 + b abc = a × 100 + b × 10 + c = ab × 10 + c abcd = a × 1000 + b × 100 + c × 10 + d = abc × 10+d = ab × 100 + cd = a x 1000 + bcd Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên trái, bên phải hoặc xen ở giữa một STN. Bài 1: Tìm 1 số TN có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho ? Bài giải Gọi số phải tìm là ab . Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta được số ab9 . Theo bài ra ta có : ab9 = ab × 13 900 + ab = ab × 13 900 = ab × 13 - ab 900 = ab × ( 13 – 1 ) 900 = ab × 12 ab = 900 : 12 ab = 75 Vậy số phải tìm là 75. Bài 2: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 1112 đơn vị. Gọi số phải tìm là abc . Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải ta được số 5abc Theo bài ra ta có: 5abc = abc + 1112 10 × abc + 5 = abc + 1112 10 × abc = abc + 1112 – 5 10 × abc - abc = 1107 ( 10 – 1 ) × abc = 1107 9 × abc = 1107 abc = 1107 : 9 abc = 123 Vậy số phải tìm là 123. Bài 3. Tìm một STN có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai số thì số đó tăng lên 10 lần; nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận thì nó gấp lên 3 lần. Bài giải Gọi số cần tìm là ab. Theo đề: a0b = ab x 10 Vì ab x 10 có tận cùng là 0 nên b=0; Vậy số cần tìm có dạng a0. Ta lại có: 1a00 = a00 x 3 1000 + a00 = a00 x 3 1000 = 3 x a00 – a00 1000 = a00 x (3 – 1) 1000 = a00 x 2 => a00 = 500 Vậy a = 5; Số cần tìm là ab = 50 Bài 4: a) Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 31 lần số phải tìm. b) Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 26 lần số phải tìm. Bài 5: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới lớn hơn số phải tìm là 230 đơn vị. Bài 6: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng viết thêm chữ số 0 xen giữa chữ số hàng trăm và hàng chục ta được một số lớn gấp 7 lần số đó (Cho HS tự làm bài 4, 5, 6) Loại 2: Xoá bớt một số chữ số của STN Bài 1: Khi xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một stn có 4 chữ số, số đó giảm đi 4455 đơn vị. Tìm số đó? Bài giải Gọi số đó là abcd. Sau khi xóa ta còn ab. Theo đề ta có: abcd – ab = 4455 ab x 100 + cd – ab = 4455 cd + ab x (100 -1) = 4455 cd + ab x 99 = 4455 cd + ab x 99 = 45 x 99 cd = 45 x 99 – ab x 99 cd = (45 – ab) x 99 Nhận xét: Tích của một số nhân với 99 được 1 số có hai chữ số, nên (45 - ab) phải bằng 0 hoặc bằng 1. - Nếu 45 - ab = 0 thì ab = 45 và cd = 00 - Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99 Số cần tìm là: 4500 hoặc 4499 (Cho HS tự làm bài 2, 3, 4, 5) Bài 2: Tìm stn có 4 chữ số, biết rằng nếu ta xoá đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì ta được số nhỏ hơn số đó 3663 đơn vị. Bài 3: Cho số có 3 chữ số.Nếu ta xoá đi chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số đó. Bài 4: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi ta xoá chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 9 lần. Bài 5: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng khi ta xoá chữ số hàng nghìn thì số đó giảm đi 9 lần. - HS làm bài, GV theo dõi, giúp đỡ và chữa bài * GV cùng HS hệ thống lại các kiến thức vừa học [...]... các phép tính sau bằng cách nhanh nhất: a 5 1 2 6 3 16 5 + + + + + + 11 2 5 11 4 25 16 b 19 37 1 132 5 37 + + + + + 4 100 8 25 2 12 c 1313 1 651 65 424242 x x 2121 143143 151 5 15 d 19 95 19961996 199319931993 x x 1996 19931993 19 951 9 951 9 95 e.( 121 123 127 19 95 17 21 16 42 75 19 210 x + ) x( x − : ) x( x − x ) 122 1 25 129 1996 16 25 17 30 23 23 38 Dạng 4: Giải toán có lời văn Bài 26( B 21- T 99 _ Tập 1-... 18, 75 – 18, 75) : (4,9 95 – 0,997) = 5, 67 x 0 : (4,9 95 – 0,997) d) 3 ,54 x 73 + 0,83 x 25 + 3 ,54 x 27 + 0,17 x 25 = 0 : (4,9 95 – 0,997) e/ 1 75, 8 x 4,3 + 57 x 17 ,58 = 0 g/ ( 792,81 x 0, 25 + 792,81 x 0, 75 ) x ( 11 x 9 - 900 x 0,1 - 9 ) Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 73 x 3 ,52 7 + 3 ,52 7 x 27 b) 0,2 x 0,04 x 0,0 05 c) 0, 25 x 0,3 x 0,4 Bài 4:Tìm số tự nhiên bé nhất để: a, 21,6 x n > 64,79 b, n + 3 ,57 ... (4,9 95 – 0,997) 4,08 b) 0, 25 x 12 : 0, 15 - (2,04 + 10,2 : 10 ) : 0 ,51 4 b) 0, 25 x 12 : 0, 15 - (2,04 + 10,2 : Giải: a) (4 ,57 8 : 3,27 + 5, 232 : 3,27) x 4,08 - 4,08 = (4 ,57 8 + 5, 232) : 3,27 x 4,08 - 4,08 = 9,81 : 3,27 x 4,08 - 4,08 = - (2,04 + 4,08) : 0 ,51 - 6,12 : 0 ,51 - 12 8 12,24 - 4,08 = 20 20 20 3 x 4,08 - 4,08 = = = = = 10 ) : 0 ,51 4 8,16 c, 5, 67 x ( 18, 75 – 0,02 x 937 ,5) : (4,9 95 – 0,997) = 5, 67... không? Bài 10: Tổng kết năm học 2006-2007 ,một trường Tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 1 95 học sinh giỏi Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến 2 quyển vở Cô văn thư nhẩm tính phải mua 1996 quyển vở thì đủ phát thưởng Hỏi cô văn thư đã tính đúng hay sai?Tại sao? Bài 11: Tổng kết học kì 1 của một trường Tiểu học có 72 học sinh giỏi và 216 hóc inh tiên tiến... BDHSG lớp 5, Toán chọn lọc 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP A Ôn tập các kiến thức cần nhớ và luyện tập Loại 3: Các bài toán về stn và tổng các chữ số của nó Bài 1: Tìm một số có hai chữ số, biết số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó Gọi số cần tìm là ab Theo đề: ab = 5 x (a+b) a x 10 + b = 5 x a + 5 x b a x 10 – 5 x a = 5 x b – b 5xa = 4 x b (1) Do 5 x a chia hết cho 5 nên 4 x b cũng chia hết cho 5 Và... tích (trừ ra số 50 ) - Thừa số tận cùng là 5, 15, 35, 45, 55 , 65, 85, 95 khi nhân với 1 số chẵn cho 1 số 0 ở tích Vậy nhóm này tạo ra 8 chữ số 0 ở tích - Nhóm 3 thừa số 25, 50 , 75 khi nhân với một số chia hết cho 4 thì cho 2 chữ số 0 tận cùng ở tích Vậy nhóm này tạo ra 6 chữ số 0 - Thừa số 100 có 2 chữ số 0 ở tích Vậy tích có : 8 + 8 + 6 + 2 = 24 (chữ số 0 tận cùng ) ( Bài b và c, học sinh tự làm) d)... liệu bồi dưỡng (Toán nâng cao, chuyên đề bồi dưỡng, toán chọn lọc ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 GV giúp HS hệ thống lại các kiến thức về STP - So sánh STP - Cộng, trừ, nhân chia STP 2 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Tìm chữ số x sao cho: a, 9,2x8 > 9,278 b, 9,2x8 ab = 45 Bài 2: Tìm một số có hai chữ số, biết lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó, ta được thương bằng 5 và dư 12 Bài giải Gọi số cần tìm là ab Theo đề: ab = 5 x (a + b) + 12 a x 10 + b = 5 x a + 5 x b + 12 a x 10 – 5 x a = 5 x b – b + 12 5xa = 4 x b + 12 (1) Do 5 x a phải chia . tích. (trừ ra số 50 ) - Thừa số tận cùng là 5, 15, 35, 45, 55 , 65, 85, 95 khi nhân với 1 số chẵn cho 1 số 0 ở tích. Vậy nhóm này tạo ra 8 chữ số 0 ở tích. - Nhóm 3 thừa số 25, 50 , 75 khi nhân với. không? Bài 10: Tổng kết năm học 2006-2007 ,một trường Tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 1 95 học sinh giỏi .Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến 2 quyển. ab. Theo đề ta có: abcd – ab = 4 455 ab x 100 + cd – ab = 4 455 cd + ab x (100 -1) = 4 455 cd + ab x 99 = 4 455 cd + ab x 99 = 45 x 99 cd = 45 x 99 – ab x 99 cd = ( 45 – ab) x 99 Nhận xét: Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, CHUYÊN ĐỀ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5,

Từ khóa liên quan