Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part4 pdf

21 247 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted I. KIN NGH I VI C QUAN NH NC. 1. Cn sm hon chnh hnh lang phỏp lý cho hot ng kinh doanh bo him ti Vit Nam. Xut phỏt t c thự hot ng kinh doanh ca doanh nghip bo him thng mi v luụn gn lin vi cỏc trỏch nhim bo v hng ngn t chc, hng triu cỏ nhõn trc cỏc ri ro v thit hi kinh t cng nh cỏc c hi tit kim v u t. Vỡ th s bo m kh nng ti chớnh ca cụng ty bo him cú ý ngha ht sc quan trng i vi nhiu cỏ nhõn, t chc. Cựng vi s phỏt trin ca i sng kinh t- xó hi, cụng ty bo him ngy cng úng mt vai trũ c bit trong vic bo v li ớch cng ng. M trc li bo him li nh hng trc tip ti hot ng ti chớnh ca cụng ty. Mi quc gia u thit lp mt c quan chuyờn trỏch ca Nh nc qun lý hot ng kinh doanh bo him, cú th gi l c quan giỏm sỏt bo him Nh nc hoc c quan Qun lý bo him. C quan ny cú trỏch nhin bo m hot ng ca cỏc cụng ty bo him tuõn th theo ỳng nhng quy nh ca phỏp lut v cỏc quy nh khỏc cú liờn quan ca quc gia. i vi Vit Nam, qun lý Nh Nc v hot ng kinh doanh bo him c thc hin thụng qua: - Chớnh ph thng nht qun lý Nh nc v kinh doanh bo him. - B ti chớnh chu trỏch nhim trc Chớnh ph thc hin qun lý Nh nc v kinh doanh bo him. Cỏc B, c quan ngang b, c quan thuc chớnh ph trong phm vi nhim v, quyn hn ca mỡnh cú trỏch nhim qun lý Nh Nc v kinh doanh bo him theo quy nh ca phỏp lut. Lut kinh doanh bo him ó c Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam khoỏ X, k hp th 8 thụng qua ngy 09 thỏng 12 nm 2000, song vic ỏp dng vo thc t rt chm chm, cha to c mụi trng phỏp lý ton din, y , vng chc, cha tng ng vi tm vúc v tim nng ca th trng. Do vy, lnh mnh hoỏ th trng, m bo cnh tranh cụng bng ũi hi, cỏc c quan qun lý Nh nc v bo him phi ban hnh v hng dn thc hin cỏc quy phm phỏp lut v kinh doanh bo him, xõy dng chin lc, quy hoch v chớnh sỏch phỏt trin th trng bo him Vit Nam. Lut kinh doanh bo him ó to c s phỏp lý ban u cho hot ng kinh doanh ca cỏc cụng ty bo him v cú vai trũ tớch cc trong vic iu tit th trng. Nhng lut kinh doanh bo him cú ti IX chng, 129 iu nhng li cha cú chng no, iu no cp ti vn trc li bo him. Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Do vy, mt vn bc xỳc t ra l khi cỏc doanh nghip bo him phỏt hin ra trc li thỡ cng khụng bit x lý th no ngoi vic t chi bi thng. Bi l, trong cỏc vn bn di lut t trc n nay ca Chớnh ph, B ti chớnh, B cụng an cng cha cú vn bn no quy nh v vic x pht i vi cỏc i tng gian ln bo him. Vỡ vy trong thi gian ti, Chớnh Ph cn phi ban hnh mt vn bn di lut quy nh v ti danh ny. Trong vn bn ú phi quy nh chi tit s tin gian ln bao nhiờu l b x pht hnh chớnh, bao nhiờu l b x tự. ng thi phi cú thụng t hng dn cỏc B, cỏc ngnh cú liờn quan trong vic thc hin nhm bo m tớnh thc thi ca vn bn ú. 2. B ti chớnh cn nghiờn cu v tip tc hon thin cỏc quy tc v bo him núi chung v vn trc li bo him xe c gii núi riờng. B ti chớnh v cỏc c quan chc nng phi cú hng trin khai trit , ngn chn khiu ni gian ln trong bo him nc ta. B ti chớnh cn thnh lp mt ban thanh tra c lp ngn chn hnh vi tiờu cc ca cỏc c quan thc hin phỏp lut nh cnh sỏt giao thụng, Vin kim sỏt m bo quyn li ca cỏc n v cỏ nhõn trong hot ng bo him. Ban thanh tra cũn cú th tr giỳp cỏc cụng ty bo him trong nhng v gian ln cú thit hi ln, tớnh cht, mc phm phỏp nguy him cú tớnh t chc. ng thi t chc nhng lp tp hun ngn hn hay di hn c trong vic hp tỏc vi cỏc nc phỏt trin o to nõng cao trỡnh , kh nng ca cỏc thanh tra viờn, giỏm nh viờn cng nh truyn t cỏc thụng tin nhanh chúng trong cỏc cụng ty trờn phm vi ton quc. B ti chớnh cn cú vn bn yờu cu s giỳp ca cỏc B, cỏc c quan ngang B trong vic phi hp vi c quan bo him hn ch vic gian ln bo him, x lý nghiờm nhng nhõn viờn tip tay cho hnh vi gian ln (Vớ d: B y t cn cú bin phỏp x lý i vi trng hp bỏc s thụng ng vi ngi tham gia bo him kờ tng bnh ỏn cng nh n thuc) hay cn cú bin phỏp kim tra x lý i vi trng hp xe tham gia giao thụng nhng khụng tham gia bo him TNDS ca ch xe c gii. 3. B Cụng an phi i tiờn phong trong vic tn cụng cỏc i tng phm ti trong ngnh bo him. B Cụng an l c quan cú hot ng gn bú mt thit vi cỏc c quan bo him nht. B cn phi hp vi B Ti chớnh gim bt cỏc hnh vi Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted gian ln bo him. C th, B phi nhc nh cỏc chin s Cnh sỏt giao thụng tng cng kim tra cỏc giy bo him bt buc ca xe c gii nh bo him TNDS ca ch xe, bo him tai nn hnh khỏch. Vic tham gia y cỏc loi hỡnh bo him bt buc cng s hn ch c tỡnh trng trc li. Bờn cnh ú, B cn tng cng nhc nh ph bin cỏc hỡnh thc trc li bo him i vi cỏc nhõn viờn iu tra. Ngoi ra trong thi gian ti, B Cụng an nờn a cụng tỏc qun lý xe c gii v mng vi tớnh ton quc. iu ny s giỳp cho cỏc nh bo him thun tin hn khi kim tra lý lch ca chic xe tham gia bo him. ng thi B cng nờn lp danh sỏch cỏc i tng ó cú tin s trong vic trc li bo him gi ti cỏc Cụng ty bo him phũng. Trong cụng tỏc u tranh chng ti phm v trt t an ton xó hi chỳng ta ó cú s in thoi núng 113 (CSC) c c xó hi ng h. Vy ti sao trong cụng tỏc chng tham nhng, mua chuc cỏn b v gian ln kinh t chỳng ta khụng thnh lp mt ng dõy núng tng t m khi gi n s ny ch vi phỳt sau lc lng chuyờn mụn ó cú mt bt qu tang v gii quyt kp thi nhng hnh vi gian di la o. iu ny gii thớch ti sao trong nhng nm va qua chỳng ta liờn tc tuyờn truyn, phỏt ng tun l an ton giao thụng, thỏng an ton giao thụng nhng tai nn giao thụng li c tng, iu ch trờu thay trong nhng thỏng phỏt ng tai nn giao thụng li cao hn nhng thỏng khụng phỏt ng. Mt iu na m chỳng ta khụng th khụng núi n hin nay, bờn cnh nhng chin s cụng an ht lũng vi cụng vic canh gi s bỡnh yờn cho xó hi l tỡnh trng tha hoỏ, bin cht v o c ca mt b phn cỏn b trong ngnh Cụng an. Ngnh Cụng an l ngnh dc li cú cụng vic chớnh l iu tra, thanh tra, kim tra nhng ngnh khỏc, cng nh mi hot ng trong xó hi. Chớnh vỡ lý do ú m mt b phn cỏn b trong ngnh c ngh mt tay cú th che c bu tri chy theo ng tin lm nhng vic ty tri. Bng chng trong nhng nm va qua chỳng ta liờn tc phỏt hin nhng v cỏn b cụng an cú chc cú quyn buụn bỏn ma tuý m nu khụng phi do n chia khụng u t giỏc ln nhau thỡ chỳng ta cú th phỏt hin c khụng? Gi s, chỳng khụng t giỏc ln nhau thỡ n bao gi chỳng ta mi phỏt hin c? v s cú bao nhiờu gia ỡnh tan nỏt, bao nhiờu con ngi b hu hoi tng lai di bn tay ca nhng k mt ngi d qu. ú l cha k n hng nm cú bao nhiờu con em chỏu cha trong ngnh Cụng an vt qua c cỏnh ca cỏc trng i hc, hc vin trong ngnh nh: i hc an ninh; Hc vin kim sỏt; i hc cnh sỏt nhõn dõn m ú l nhng trng m c ca nhng hc sinh nghốo hc gii nhng min quờ xa xụi, ho lỏnh, ri vi nm sau ú, khi ra trng chỳng li l bn sao ca b m Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted chỳng. Cũn nhng hc sinh nghốo kia ch giỏm nhỡn qua cỏnh cng trng i hc m t ra nhng cõu hi khụng bao gi cú cõu tr li. Mt iu mt thy tai nghe na, chỳng ta hóy mt ln i trờn nhng chuyn xe khỏch v cỏc tnh l thỡ bit. Ti sao, khi cụng an thi cũi xe dng li ph xe chy xung ri chy lờn ngay nh mt phn x t nhiờn. Hi ra mi bit tin ó kp trong ng giy t ú ri v cụng an õu cú quan tõm n iu gỡ ngoi iu ú. Nhng ngy thng thỡ (20.000- 30.000 ng) nhng dp l tt xe ụng thỡ s cao hn (50-100.000 ng) nhng cỏn b ny ang coi mng sng ca nhng ngi i trờn xe ch ỏng giỏ bng y tin. Th mi cú chuyn mt chic xe khỏch Bc Ninh ch cht chỏy, n trỏi phộp t Lng Sn v tn Bc Ninh m khụng b phỏt hin cho ti khi xe chỏy thỡ mi ngi mi ngó nga ra trờn xe cú cht n. Ai dỏm chc rng ú l ln u tiờn chic xe ú ch nhng cht cm. Vy mt cõu hi ln c t ra l ti sao li cú nhng hnh vi trờn? Nu khụng phi do tham ụ, tham nhng, tha hoỏ, bin cht t trờn xung di thỡ mt cỏ nhõn cú th giỏm lm nhng iu trờn hay khụng? M ngnh bo him li phi gii quyt tt c nhng hu qu trờn. ụi khi nhng hu qu ú cú li trc tip ca nhng cỏn b ngnh cụng an sau ú h li l nhng ngi lp biờn bn, giỏm nh hin trng (quyn sinh, quyn sỏt nm trong tay) liu h cú giỏm nhn li thuc v mỡnh hay li quy ht li thuc v lỏi xe v nh xe thỡ nh bo him ch bit bi thng khụng giỏm kờu ai v nh ai iu tra. õy l mt iu bt cp v cng l mt nguyờn nhõn gia tng tỡnh trng trc li bo him. Theo tụi, gii quyt mõu thun ny ngnh bo him phi liờn kt vi ngnh cụng an nh tay phi v tay trỏi. Khi cú tai nn, biờn bn v v tai nn bi thng bo him phi cú xỏc nhn ca i din ngnh bo him thỡ mi cú hiu lc. Mun nh vy, thỡ i dien ngnh bo him phi cú mt ng thi vi i din ngnh cụng an trong quỏ trỡnh giỏm nh tai nn. Nh vy, tt c nhng hnh vi gian di nhm trc li bo him nh: thay i tỡnh tit v tai nn cú li cho khỏch hnh, khai tng s tin tn tht s b phỏt hin v ngn chm kp thi. II. KIN NGH VI HIP HI BO HIM VIT NAM. T 10 doanh nghip bo him hi viờn sỏng lp ban u khi thnh lp nm 1999 gm: Bo Vit, Bo Minh, Bo Long, PV insurance, PJICO, VinaRe, VIA, UIC, PTI v Vit c n nay, Hip hi bo him Vit Nam ó l ngụi nh chung, th hin s hp tỏc liờn kt ca 21 doanh nghip bo him, cựng vi cỏc hi viờn tỏn tr l cỏc doanh nghip mụi gii bo him, doanh nghip t vn giỏm nh bo him, vn phũng i din cụng ty bo Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted him nc ngoi v cỏc trng i hc cú b mụn bo him. Nhng cho n ny hot ng ca Hip hi vn cha em li hiu qu thit thc. Do vy, trong thi gian ti Hip hi phi phỏt huy vai trũ on kt cỏc Cụng ty chng li hin tng trc li bo him. C th l: - i din cỏc hi viờn tham gia ý kin vo vic son tho cỏc ch trng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh Nc v bo him v cỏc vn cú liờn quan; gúp ý kin vi c quan qun lý Nh nc trong vic nghiờn cu xõy dng chin lc phỏp trin ngnh bo him Vit Nam; thu thp v phn ỏnh vi cỏc c quan Nh Nc cú thm quyn ý kin ca cỏc hi viờn v cỏc vn chớnh sỏch, ch ỏp dng vi ngnh bo him; c bit Hip hi phi nhanh chúng son tho nt chng trỡnh phũng chng trc li bo him cho tt c cỏc cụng ty thnh viờn trong hi gúp phn phỏt trin bn vng ngnh bo him. - T chc din n ph cp phỏp lut v ch trng chớnh sỏch ca Nh Nc, c bit chỳ trng nhng din n ph bin kinh nghim phỏt hin gian ln bo him qua thc tin thc hin, gúp ý kin nhm hon thin cỏc vn bn phỏp quy hin hnh v bo him v cỏc vn cú liờn quan. - Xõy dng v thụng qua nguyờn tc chung v ni dung phi hp hot ng gia cỏc hi viờn, chỳ ý n cụng tỏc phi hp chng trc li bo him gia cỏc thnh viờn; quy ch t qun nhm to lp mụi trng cnh tranh lnh mnh trong hot ng kinh doanh bo him. - i din cỏc hi viờn tham gia ý kin vo cỏc quy tc, iu khon, biu phớ bo him ca cỏc nghip v bo him do B ti chớnh ban hnh. c bit, l biu phớ bo him xe c gii vỡ nghip v ny thay i theo tc tng ca s lng xe v tng s v tai nn giao thụng xy ra. T chc nghiờn cu xõy dng quy tc, iu khon, biu phớ ca cỏc nghip v bo him theo yờu cu ca hi viờn di hỡnh thc ti nghiờn cu khoa hc cõ. - T chc trung tõm thụng tin ca Hip hi theo quy nh ca phỏp lut hin hnh; tin hnh thng kờ nghip v bo him trong khuụn kh ca Hip hi t ú ra cỏc gii phỏp c th cho tng nghip v cng nh xut cỏc bin phỏp hn ch ti mc thp nht hin tng trc li bo him t phớa khỏch hng. - ỏnh giỏ kt qu hot ng ca ngnh bo him; phõn tớch tỏc hi ca trc li bo him i vi cỏ nhõn, doanh nghip v xó hi; ra nhng phng hng hot ng ca ngnh bo him. - Phi hp hot ng gia cỏc hi viờn trong vic o to bi dng tp hun nghip v bo him chỳ trng i ng giỏm nh- bi thng, o to i lý, cng tỏc viờn. Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted - T vn cho hi viờn v t chc hot ng, phỏt trin kinh doanh cng nh giỳp hi viờn trong vic x lý nhng trng hp trc li bo him v cỏc vn khỏc cú liờn quan. - Nghiờn cu, xut hoc tham gia ý kin v cỏc bin phỏp phũng hn ch tn tht chung cú liờn quan chỳ ý, cụng tỏc phũng v hn ch tn tht trong nghip v bo him xe c gii n cỏc doanh nghip bo him hi viờn, phi hp cỏc hi viờn v cỏc c quan liờn quan t chc thc hin. - T chc tuyờn truyn hot ng bo him trong c nc mi ngi dõn hiu qu bo him dựng bi thng cho nhng ngi cú kh nng gp phi cựng mt ri ro ch khụng phi l qu phỳc li. - Ho gii tranh chp gia cỏc hi viờn; kin ngh vi cỏc c quan chc nng ca Nh Nc v vic x lý cỏc trng hp vi phm phỏt lut trong lnh vc bo him. - Thit lp cỏc mi quan h vi cỏc c quan, n v, t chc kinh t v cỏc on th cú liờn quan n hot ng ca hi xõy dng quan h tt p vi ngnh cú liờn quan h mt thit vi bo him nh: cụng an, thanh tra, u t Quan h hp tỏc vi Hip Hi bo him cỏc nc v tham gia cỏc t chc quc t theo quy ng ca Nh nc. Vi nhng bin phỏp trờn, Hip hi bo him Vit Nam s khụng nhng nõng cao vai trũ, uy tớn ca mỡnh m cũn to cho cỏc cụng ty thnh viờn mi quan h on kt, s ng lũng trong vic chng gian ln bo him xe c gii, gúp phn lm lnh mnh hoỏ th trng bo him Vit Nam. III. KIN NGH VI CễNG TY PJICO. - Cụng ty cn tip tc m rng, tng cng quan h, liờn kt vi cỏc cụng ty bo him khỏc mt cỏch cht ch, ng b ớt nht l cụng tỏc ngn chn, khiu ni gian ln khụng khỏch hng li dng yu im ca tỡnh trng cnh tranh ginh git khỏch hng gia cỏc cụng ty m tip tc lm gia tng khiu ni gian ln. Xõy dng mi quan h tt p vi C quan Cụng an, Y t, cỏc c quan giỏm nh trong nc v quc t. - Thng xuyờn ụn c, nhc nh, hng dn cỏc phũng kinh doanh, phũng giỏm nh- bi thng tuõn th cht ch quy trỡnh nghip v. X lý nghiờm nhng cỏ nhõn, tp th mc sai phm trong chuyờn mụn, nghip v dn n vic khỏch hng li dng nghip v trc li bo him. c bit, Cụng ty cn thng tay xa thi nhng cỏn b cú hnh vi tip tay cho gian ln. - Cụng ty cn ban hnh mt quy ch khen thng c th i vi nhng ngi cú cụng phỏp hin ra trc li. Nờn chng trong quy ch ny cn quy nh c th v t l s tin khen thng trờn s tin hũng trc li ca Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted khỏch hng. Vic ny s l mt ng lc khuyt khớch tinh thn lm vic ca cỏn b giỏm nh. Ngoi ra cng cú th ỏp dng quy ch ny i vi nhng cnh sỏt iu tra. - Cụng ty nờn cú nhng phũng tip khỏch hng, lng nghe ý kin khỏch hng ng thi gii thớch rừ cỏc quy nh, quy tc ca Nh Nc, ca cụng ty cho khỏch hng v i tng quan tõm v tớnh nhõn o, tớnh cht ch trong hot ng bo him, li ớch ca bo him i vi cỏ nhõn cng nh cng ng, gii thớch cho h hiu qu bo him l qu bi thng ri ro ch khụng phi l qu phỳc li, nõng cao nhn thc ca h nhm hn ch bt s phỏt sinh tớnh gian ln nhm trc li t trong ý ngh. i ụi vi bin phỏp trờn, Cụng ty cn phi tip tc hon thin cỏc khõu ca quỏ trỡnh kinh doanh nh: - i vi cụng tỏc qun lý n ch: . Ton b n ch cỏc phũng nhn t cụng ty u phi vo s theo dừi. Riờng i vi s em s dng phi theo dừi c i tng s dng, thi gian s dng v phi cú quyt toỏn. n ch xut dựng s dng khụng ht phi nhp li kho. . Phũng phi c cỏn b theo dừi v qun lý n ch, ụn c kim tra v quyt toỏn n ch vi i lý v vi cụng ty. . Ch c giao cho i lý nhng loi n ch c phộp giao theo quy nh ca cụng ty. i vi nhng n ch cú s tin ln thng d gõy trc li, cụng ty cn hn ch v qun lý tp chung ti phũng bo him khu vc hay cụng ty. . S lng n ch giao cho i lý phi cn c theo tng loi n ch v i tng lm i lý. Trong cỏc trng hp s lng ln hn 1 cụng ty cn cú cỏc quy nh cht ch trỏnh cỏc hin tng tiờu cc xy ra. . Thi gian quyt toỏn phi gn lin vi vic np phớ bo him. Trong thi gian cha np c phớ v phũng, i lý phi thụng bỏo s phớ, s n bo him vo s theo dừi ti phũng. . Phng thc quyt toỏn tng t. Khi quyt toỏn phi kim tra thi giỏn ghi trờn n ch, tun t thi gian trong mt quyn, i chiu thi gian ghi trờn n ch vi thi gian i lý bỏo v ca nhng n ch khụng quyt toỏn trong ngy, i chiu xỏc nhn s tin ghi trờn n ch vi s phớ thc t ó thu. . Kim tra vic s dng n ch ca i lý nh k hoc khi nghi ng cỏc hin tng trc li bo him cụng ty phi tin hnh kim tra vic ghi chộp v phỏp hnh hoỏ n ca i lý, i chiu thi gian v ni dung ghi trờn liờn gc v liờn giao cho khỏch hng. - i vi cụng tỏc nõng cao cht lng i lý: Formatted: Font: Times New Roman Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted . i lý phi tuõn th trỡnh t kim tra tt c cỏc xe trc khi nhn bo him c bit i vi xe mua bo him l, xe t nhõn, xe ng ký tnh khỏc. Nhõn viờn phi c bit chỳ ý ti nguyờn tc ny, phi mt thy tai nghe v chic xe trc khi bỏn bo him. Nu s bt ch xe a xe ti cú nhiu ry r mt thi gian thỡ nhõn viờn lm bo him cú th i kim tra s b ri mi bỏn bo him. . Nhõn viờn nờn kim tra lý lch quỏ trỡnh hot ng ca xe, nu i tng nhiu ln ri ro hoc ch xe cú tin ỏn, tin s thỡ trong quỏ trỡnh lm vic i lý phi linh hot, khộo lộo trong vic t chi bỏn bo him. . Cụng ty phi tng cng khõu tuyn chn v o to i lý, cng tỏc viờn. Tuyn la i lý, cng tỏc viờn cú phm cht o c tt, trung thc, t chc cho h tham gia cỏc lp o to, hng dn v khai thỏc nghip v. Theo tụi, trong khõu tuyn chn i lý nờn chng Pjico nờn tuyn chn ngay t gc bng cỏch n cỏc trng i hc cú khoa bo him chn ly nhng sinh viờn nm th 3, th 4 cú hc lc tt, phm cht tt, tõm huyt vi ngh ph bin cho h cỏch khai thỏc bo him cỏch vit n ch v da vo sc tr s sỏng to ca h cho h i khai thỏc mt, mt qung bỏ hỡnh nh cụng ty mt khỏc to cho h nhng kinh nghim thc t h cũn thiu v qua õy cú th tuyn chn c mt vi i lý t tiờu chun cng nh sau khi h ra trng cú th tuyn thnh nhõn viờn chớnh thc cho cụng ty. Cú th núi õy l cỏch lm mi m nhng hiu qu rt cao v cú mt vi cụng ty ó ỏp dng, nờn Pjico phi nghiờn cu v coi õy nh l mt chin lc phỏt trin ngun nhõn lc cho cụng ty sau ny. . nh k t chc cỏc lp tp hun, ng thi cng cn t chc thng xuyờn cỏc t kim tra cụng vic, trỡnh ca cỏc i lý, cng tỏc viờn nm bt c nhng hn ch ca h t ú cú nhng bin phỏp iu chnh, un nm kp thi. H thng i lý nh mng chõn rt rt quan trng i vi s sng cũn ca cụng ty h khụng ch em li doanh thu cho cụng ty m cũn l b mt ca cụng ty vỡ vy, cụng ty luụn phi hng dn o to cho nhõn viờn bỏn bo him nhng kin thc cn thit cú th t vn cho khỏch hng ch khụng phi n thun l bỏn bo him. . Mt iu quan trng na l hin nay i lý khụng thuc biờn ch ca cụng ty nờn cú tõm lý lm vic khụng tớch cc, nhanh chỏn nn, d phỏp sinh tiờu cc. Vỡ vy cụng ty cn cú nhng bin phỏp khc phc tỡnh trng ny nh: b nhim cỏc i lý gii vo cỏc chc v t trng i lý, tuyn nhng i lý xut sc lm nhõn viờn thuc biờn ch ca cụng ty iu ny chc chn s tng ng c lm vic cho mi i lý. - i vi khõu giỏm nh bi thng: Giỏm nh- bi thng l vn ln hng ngy, hng gi nh hng trc tip n hiu qu kinh doanh bo him xe c gii. Chớnh vỡ vy nõng Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted cao hiu qu kinh doanh, nõng cao cht lng phũng chng gian ln bo him thỡ phi nõng cao cht lng khõu giỏm nh- bi thng. thc hin c iu ny, cụng ty cn phi quan tõm gii quyt mt s vn sau: . Tng cng u t c s vt cht, tranh thit b k thut phc v cho cụng tỏc giỏm nh. . Khụng nờn i ch cỏc lp tp hun, nõng cao nghip v ca cụng ty m phi ch ng nõng cao trỡnh ca cỏc giỏm nh viờn thụng qua vic gi cỏc giỏm nh viờn theo hc cỏc lp ngn ngy ti cỏc trng k thut, hoc mi cỏc chuyờn gia iu tra bờn B Cụng an v núi chuyn chuyờn , ph bin kinh nghim. . Giỏm nh viờn s c phõn thnh nhiu bc t thp n cao, mi bc cú chc nng, nhim v, quyn li riờng ỏp ng nhu cu ca cụng vic, gii quyt cỏc v tai nn tu theo mc phc tp. Giỏm nh viờn phi iu tra trờn s v ó bi thng hoc s v cn phi iu tra ti thiu cho phũng trong mt thỏng (hoc 1 tun). Trờn c s ú, phũng s ch ng phi hp vi cỏc phũng, ban chc nng tin hnh hot ng v bỏo cỏo nh k vi Ban Giỏm c. . Cụng ty nờn thc hin ch khoỏn chi cho phũng ging nh cỏc phũng kinh doanh. Vic ny s ci thin c mc thu nhp ca nhõn viờn trong phũng, giỳp h yờn tõm tp trung vo cụng vic. Vic phũng chng trc li bo him xe c gii yờu cu mang tớnh liờn tc, nhanh chúng nhng khụng c t chỏy giai on. Trong quỏ trỡnh cụng ty tin hnh cỏc bin phỏp trờn ũi hi phi cú s phi hp thng nht v ng b gia Ban Giỏm c v cỏc phũng trc thuc, gia cỏc phũng ban vi nhau, gia cỏc nhõn viờn khai thỏc, giỏm nh- bi thng v thanh tra. Cú nh vy, cụng tỏc ny mi thc s em li hiu qu v mt kinh t cng nh xó hi. Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted KT LUN Thc tin trin khai nghip v bo him xe c gii ti cụng ty Pjico cho thy kinh doanh nghip v ny khụng nhng t kt qu khỏ cao m cũn nõng cao c trỏch nhim ca ngi tham gia bo him hn ch c tỡnh hỡnh tai nn giao thụng hin nay, úng gúp chung vo s bo m trt t an ton xó hi. Tuy nhiờn bờn cnh ú vn tn ti hnh vi trc li bo him. Hnh vi ny rt nguy him i vi tt c cỏc Cụng ty bo him, bi vỡ nú khụng ch gõy thit hi v mt ti chớnh ca cỏc Cụng ty bo him m kộo theo ú l s tha hoỏ bin cht ca mt s cỏn b viờn chc, nh hng n uy tớn cng nh cht lng hot ng ca cỏc Cụng ty bo him. Vỡ vy cỏc Cụng ty bo him núi chung v cụng ty Pjico núi riờng cn phi cú nhng biờn phỏp hu hiu nhm phỏt hin v ngn chn kp thi hnh vi trc li bo him ng thi phi hp vi cỏc c quan cú chc nng tin hnh x pht mt cỏch nghiờm minh i vi hnh vi ny bo him hot ng ngy cng hiu qu hn. Chuyờn : Trc li bo him v gii phỏp nhm hn ch tỡnh hỡnh trc li bo him xe c gii ti cụng ty Pjico. L kt qu ca quỏ trỡnh nghiờn cu v tỡm hiu tỡnh hỡnh trc li bo him xe c gii ti cụng ty Pjico. Em hy vng rng cỏc gii phỏp ny s cú ớch trong vic hn ch tỡnh hỡnh trc li bo him xe c gii ti cụng ty trong thi gian ti. Tuy nhiờn do hn ch v thi gian cng nh kin thc nờn chuyờn mi ch dng li vic nghiờn cu cỏc hin tng trc li trong bo him xe c gii. Trờn thc t cho thy hin tng trc li bo him cú th xy ra tt c cỏc nghip v bo him. Vy nờn cú cỏi nhỡn tng quỏt hn v hin tng trc li bo him xe c gii cn thit phi nghiờn cu mt cỏch ton din trờn tt c cỏc loi hỡnh bo him. Mt ln na em xin chõn thnh cm n Thc s V Qunh Anh cựng cỏc anh ch ti vn phũng VII, c bit l anh Nguyn Tin Hi ó tn tỡnh ch bo em trong thi gian thc tp v giỳp em hon thnh chuyờn ny. [...]... quỹ bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm quản lý Quỹ này nhằm đảm Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted bảo bồi thường nhanh chóng, khắc phục hậu quả kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của những người bị thiệt hại về thân thể và tài sản do xe cơ giới. .. hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted 11 Tp chớ giao thụng vn ti 12 Lut kinh doanh bo him 13 Mt s ti liu ca u ban an ton giao thụng Quc gia 14 B lut dõn s Nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam 15 Cỏc ti liu khỏc cú liờn quan Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới I Thực trạng về tình... nào và hoàn toàn nằm Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted ngoài ý muốn chủ quan của con người Thêm vào đó xe cơ giới dù là xe máy cũng là một tài sản có giá trị lớn Do vậy bảo hiểm xe cơ giới ra đời góp phần ổn định tài chính, khắc phục những hậu quả khó khăn về vật... tình hình xe cơ giới tại Việt Nam hiện nay Xe cơ giới: Là tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó, trừ xe đạp máy Theo Luật giao thông đường bộ: tại Điều 3, Mục 13, 15 Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm: xe ôtô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự kể cả xe cơ giới dành... đã tăng 3,6 lần Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Formatted Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted - Xe cơ giới có tính động cơ cao, tính việt dã tốt và nó tham gia triệt để vào quá trình vận chuyển vì vậy xác xuất rủi ro là rất lớn - Xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phụ thuộc rất lớn vào cơ sở hạ tầng,... các hình thức khác, phù hợp với hoàn cảnh đất nước và thu nhập của người dân Việt Nam - Việc sử dụng các phương xe cơ giới cũng đơn giản và thuận tiện hơn các loại phương tiện khác Với ưu điểm trên số lượng xe cơ giới tại Việt Nam hiện nay đang phát triển như vũ bão Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh... tư: Chủ xe (lái xe) phải có lỗi Thực tế chỉ cần đồng thời xảy ra ba điều kiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba là phát sinh TNDS đối với người thứ ba của chủ xe (lái xe) Nếu thiếu một trong ba điều kiện trên TNDS của chủ xe sẽ không phát sinh, và do đó không phát sinh trách nhiệm của bảo hiểm Điều kiện thứ tư có thể có Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại... bồi thường thiệt hại và đề phòng hạn chế tổn thất, nó còn được dùng để nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, một mặt góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặt khác hạn chế tai nạn giao thông xảy ra và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động III Một số nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 1 Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ... thức bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả các chủ xe cơ giới, bởi vì: - Xe cơ giới là một nguồn nguy hiểm cao độ có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào mà con người không thể lường trước được Đất nước ngày càng phát triển, mạng lưới giao thông ngày càng dày đặc thì tai nạn do xe cơ giới gây ra ngày càng nhiều - Bảo hiểm TNDS của xe cơ giới là một biện pháp kinh tế mà các chủ xe có trách nhiệm đóng góp về mặt... báo nguy hiểm và tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi về luật giao thông, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông a Đối tượng bảo hiểm: Người tham gia bảo hiểm thông thường là chủ xe, có thể là cá nhân hay đại diện cho một tập thể Người bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm cho phần TNDS của chủ xe phát sinh do sự hoạt động và điều khiển xe cơ giới của người lái xe Như . Chơng I: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới. I. Thực trạng về tình hình xe cơ giới tại Việt Nam hiện nay. Xe cơ giới: Là tất cả các loại xe tham. BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted - Xe cơ giới có tính động cơ cao, tính việt dã tốt và. BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted 2. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xe cơ giới.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part4 pdf, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part4 pdf, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part4 pdf

Từ khóa liên quan