Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH ppsx

182 1,994 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

    !"#$"%"&' 1 () *  *   !"#"$ %&%!'! "( 2 +,-./01 * )*+,-. * ./)012345"6%7 89:";<*+=>? * @!A"BA2AC?DCEFG" HIJEE!B!II?D?K=" @?LMMN * GEB!EAB=EE6IE" O!J?E!E!?6!EE"@?LMM0 3       !  " # $%&% '%()( *+ ,  *-% . /0 *1 %)2%3 234"5)6)7 234"5)6)7 * B  /JE!circuit elements) ,P)%Q %&;R*QST' S=U?B ! VVS? * OW *3  #X!W U#Y? 5 * O,IS)!!V =UZ> W[?B )! *3!Q">"W+"3 W)"3>W? * O9V=U >W3[R!Y[? \%[!=' 9 ? 6 234"5)6)7 * B%&7*+]\"=U" ,I<? * B VY^ >W?:3 Y^? 7 234"5)6)7 45 6#%#( 7"# 89 "0:  * Dòng điện là sự chuyển dời có hướng của các điện tích dương. * \%&*_4E!EI/41`0B*aI T`0?bMLL×0M20cB * KU%&#Y@? * ,%["=UW*<#d E[? 8 9:;<:2"#9=)4>direct current? @& 8 9:;:ABCD#CE=)F)2 GF)$')H"#9:;I' alternating current?.@& 9 234"5)6)7 + ; 9: J ")K: J #DL: J  )M)3 J )C4N J )O J )" J  <=>=?? ? '%5 ? '? @'%? == A ; B<> C D D D D D@5EF# +D%GCH  D  = i [...]...Tổng quan về lý thuyết mạch • Điện áp là lực điện được cung cấp bởi nguồn hay hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện • Được đo bằng Volts, kí hiệu là V hay v 11 Tổng quan về lý thuyết mạch • Kí hiệu v và i thường được sử dụng như là các hàm của điện áp hay dòng điện theo thời gian • Kí hiệu V và... hỏng mạch • Trong thực tế không tồn tại các nguồn lý tưởng • Về nguyên tắc cho phép tồn tại hai nguồn áp lý tưởng mắc song song nhưng sẽ không được áp dụng trong thực tế 20 Nguồn dòng lý tưởng: Mắc nối tiếp? • Các nguồn dòng lý tưởng không thể mắc nối tiếp • Các nguồn dòng mắc nối tiếp có thể làm hỏng mạch 21 Ghép nối các nguồn dòng • Các nguồn dòng phải được ghép nối theo kiểu song song 22 Ngắn mạch. .. Công suất dương nghĩa là năng lượng được tiêu thụ; công suất âm là năng lượng được cung cấp 14 i(t) Phần còn lại của mạch + v(t) - • Nếu p(t) > 0, phần tử mạch tiêu thụ công suất từ phần còn lại của mạch • Nếu p(t) < 0, phần tử mạch cung cấp cung suất cho phần còn lại của mạch Phần tử mạch đang xét 15 Các phần tử tích cực và thụ động • Phần tử tích cực có thể tạo ra năng lượng – Ví dụ: các nguồn... nó không phụ thuộc vào điện áp hay dòng điện khác trong mạch • Một nguồn phụ thuộc có giá trị phụ thuộc vào điện áp hay dòng điện khác trong mạch 17 Nguồn độc lập vs ( t ) + - Nguồn áp is ( t ) Nguồn dòng 18 Liên kết các nguồn áp lý tưởng Nguồn áp lý tưởng được liên kết theo kiểu nối tiếp 19 Nguồn áp liên kết theo kiểu song song? • Các nguồn áp lý tưởng không thể liên kết theo kiểu song song • Trong... zero • Một phần tử hoặc dây dẫn với R = 0 được gọi là ngắn mạch • Thường chỉ được vẽ như một đoạn dây dẫn 23 Ngắn mạch khi nguồn áp bằng zero (0 V) • Nguồn áp lý tưởng Vs = 0 V thì xem như mạch ngắn • Vì v = iR và R = 0, v = 0 bất chấp i • Có thể vẽ nguồn với Vs = 0 V, nhưng điều này không thực hiện trong thực tế • Không thể nối nguồn áp với mạch ngắn • Thực tế dây dẫn không hỏng mà nguồn áp bị hỏng... ở trạng thái ổn định 12 Tổng quan về lý thuyết mạch • Dòng điện được quy ước theo chiều dịch chuyển của điện tích; dòng điện cùng chiều với hướng quy ước có giá trị dương; dòng điện có hướng ngược với chiều quy ước có giá trị âm • Điện áp được quy ước theo cực; áp rơi theo cực quy ước có giá trị dương; áp rơi ngược với cực quy ước có giá trị âm • Khi phân tích mạch, cực điện áp quy ước thường được... khiển bằng dòng điện - Current Controlled Current Source (CCCS) 26 Các phần tử thụ động • Điện trở • Tụ điện và mạch tương đương • Cuộn cảm và mạch tương đương 27 Điêên trở là phần tử mạch điêên rất thông dụng Chức năng của điện trở là gì ? Điện trở • Điện trở là phần tử là phần tử mạch hấp thụ điện năng và toả năng lượng, thường là nhiệt năng • Các thiết bị theo mô hình điện trở trong thực tế:... trở i(t) phần còn lại của mạch + R v(t) v( t ) = Ri ( t ) - • Điện trở được đo bằng ohm(Ω) • Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện tuân theo định luật ohm • R=U/I 30 Điện dẫn • Đôi khi sử dụng điện dẫn thay cho điện trở • Điện dẫn đo khả năng dẫn điện của phần tử mạch điện • Điện dẫn nghịch đảo với điện trở • • 31 Trở kháng có thể tính toán dựa trên cấu trúc hình học của điêên trở L σ A L... vào vật liệu Tiết diện dây dẫn lớn cho điện trở thấp Dây đồng có điêên trở rất thấp σ = 5.8 10 L ≈ 0.3 m 7 A ≈ 10 -6 m2 Ωm L R= σA R ≈ 5.17 m Ω Chú ý Giá trị của điện trở và kích thước vật lý của điện trở không phụ thuộc nhau, cùng kích thước nhưng giá trị có thể khác nhau Công suất tỏa nhiệt của điện trở phụ thuộc kích thước của điện trở 100 Ω resistor 1200 Ω resistor 4-Band Resistors Giá . ; B<> C D D D D D@5EF# +D%GCH  D  = i * Điện áp là lực điện được cung cấp bởi nguồn hay hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. * \%&*_eI"#Ye 11 234"5)6)7 * fYvi%[%&I
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH ppsx, Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH ppsx, Bài giảng môn học LÝ THUYẾT MẠCH ppsx, Bài tập 1.1: Xác định giá trị danh định và dung sai của điện trở sau đây, Các phần tử trữ năng lượng, Ứng dụng của các phần tử trữ năng lượng, Điện trở nối tiếp, Cầu phân áp (Voltage Divider), Bài tập 1.5: Cho mạch như sau, tìm các thông số chưa biết, Công suất trong mạch nối tiếp, Hở mạch khi nguồn dòng bằng zero (0A), Bài tập 2.2: Xác định điện trở giữa A và B tại các vị trí chuyển mạch, Điện trở song song (parallel), Thêm nhánh song song vào mạch, Chương 2: Các định luật cơ bản phân tích mạch điện, Mô hình tương đương Thevenin/Norton, Tìm trở tương đương theo thevenin, Tìm dòng tương đương Norton, Công suất truyền tối đa, Phân tích node và lưới, Phân tích node: 4 nodes, Ví dụ: mạch có 2 nguồn dòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm