ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ ppt

3 273 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

THI MÔN BI N I TÍN HI U SĐỀ Ế ĐỔ Ệ Ố s : 062 - Th i gian: 45 phútĐề ố ờ Câu 1: Ba m u u tiên c a áp ng xung c a h ẫ đầ ủ đ ứ ủ ệ nhân qu :ả )1n(x)n(x)1n(y4.0)n(y −−=−− l n l t là:ầ ượ  0 , 0.6 , - 0.24  0 , 0.6 , 0.24  1 , - 0.6 , - 0.24  1 , 0.6 , 0.24 Câu 2: Tín hi u ệ )n3(u)n(u − là cách vi t khácế c a tín hi u:ủ ệ  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ  )3n()1n()n( −δ+−δ+δ  )3n()2n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ Câu 3: Cho h th ng:ệ ố Hàm truy n t c a h này là:ề đạ ủ ệ  a−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Câu 4: Cho hai h th ng:ệ ố (1) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y −−−+= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 −−−+=  C hai u tuy n tínhả đề ế  C hai u phiả đề tuy nế  Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế  Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 5: Cho hai tín hi u ệ { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và { } 1,1,0,0,0,0,1,1)n(x 2 ↑ = . Quan h gi a ệ ữ X 1 (k) và X 2 (k) là:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Câu 6: Cho { } 7,6,5,4,3,2,1,0)n(x ↑ = . Từ l u thu t toán FFT phân th i gian ư đồ ậ ờ N = 8, suy ra X(7) là:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Câu 7: B l c nhân quộ ọ ả: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có áp ngđ ứ xung là:  )]2n(u)n(u[2.0 n −−  )]2n(u)n(u[2.0 2n −− −  )]2n(u5)n(u[2.0 n −−  )]2n(u25)n(u[2.0 n −− Câu 8: Tín hi u t ng t c l y m u v i t n sệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ ố 16 kHz r i tính DFT ồ 512 m u. T n s (Hz) t iẫ ầ ố ạ v ch ph ạ ổk = 127 là:  0  31.25  3968.75  127 Câu 9: Cho tín hi u ệ )n(u 4 n cos π i qua b l c có đ ộ ọ áp ng xung đ ứ )2n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  0.41  1  - 0.41 Câu 10: Cho hai h th ng:ệ ố (1) [ ] )2n(x)1n(x)n(x 3 1 )n(y −+−+= (2) )1n(y2.0)n(x)n(y −+=  H (1) không quy, h (2) quy ệ đệ ệ đệ  H (1) quy, h (2) không quy ệ đệ ệ đệ  C hai h u quy ả ệđề đệ  C hai h u không quyả ệđề đệ -1 a z - 1 THI MÔN BI N I TÍN HI U SĐỀ Ế ĐỔ Ệ Ố s : 062 - Th i gian: 45 phútĐề ố ờ Câu 11: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = và các quan h sau:ệ })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hi u ệ 4 )n(y là:  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Câu 12: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω ây là ph c a tín hi u sau:Đ ổ ủ ệ  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  C ả  và  u úng đề đ  C ả  và  uđề sai Câu 13: M t b l c nhân qu t o tín hi u sin ộ ộ ọ ả ạ ệ t n s ầ ố 0 ω có hàm truy n t là:ề đạ 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 +ω− ω = Dùng b l c nàyộ ọ t o để ạ tín hi u sin ệ 2 kHz v i t n s l y m u ớ ầ ố ấ ẫ 8 kHz. Khi tín hi u vào là xung dirac, tín hi u ra là: ệ ệ  )n(u)n 2 sin( π  )n(u)n 2 cos( π  )n 2 sin( π  )n 2 cos( π Câu 14: Cho tín hi u ệ n )1( 2 3 )n(x −= n ∀ i quađ h th ng có ệ ố )n(u)5.0()n(h n = . Tín hi u ra là:ệ  n )1(− n ∀  n )1( 2 3 − n ∀  n )1( 3 2 − n ∀  2 3 n ∀ Câu 15: Cho 1 z25.01 1 )z(X − + = . ây là bi nĐ ế i Z c a hàm x(n) sau:đổ ủ  )n(u25.0 n −  )n(u)25.0( n −  )n(u25.0 n  Không có k t qu nào úngế ả đ Câu 16: Cho tín hi u ệ )n(u) 2 n sin()n(u2 π + iđ qua h th ng FIR ệ ố )1n(x5.0)n(x)n(y −+= . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  4  2  1 Câu 17: H sau:ệ )2n(x)1n(y6.0)n(y −=−+  n nh Ổ đị Không n nhổ đị  n nh v i i u ki n h nhân qu Ổ đị ớ đề ệ ệ ả  n nh v i i u ki n h không nhân quỔ đị ớ đề ệ ệ ả Câu 18: Tín hi u t ng t c l y m u v i t n sệ ươ ựđượ ấ ẫ ớ ầ ố 44.1 kHz r i tính DFT v i kích th c c a s DFT làồ ớ ướ ử ổ 23.22 ms. phân gi i c a DFT (tính b ng Hz) là:Độ ả ủ ằ  40.07  43.07  42.07  41.07 Câu 19: B l c Haar có áp ng t n s là:ộ ọ đ ứ ầ ố  ω + j e 2 1 2 1  ω− + j e 2 1 2 1 THI MÔN BI N I TÍN HI U SĐỀ Ế ĐỔ Ệ Ố s : 062 - Th i gian: 45 phútĐề ố ờ  ω − j e 2 1 2 1  ω − j e 2 1 2 1 Câu 20: Cho tín hi u i qua h th ng l c phânệ đ ệ ố ọ chia h s M = 2, áp ng xung c a b l c là: ệ ố đ ứ ủ ộ ọ )3n( 4 1 )2n( 4 2 )1n( 4 3 )n()n(h −δ+−δ+−δ+δ= Tín hi u ra h th ng trên ệ ệ ố )n(y 2H↓ là:  )2n( 4 3 )1n( 4 9 )n( −δ+−δ+δ  )1n( 4 9 −δ  )1n( 4 9 )n( −δ+δ  )2n( 4 3 −δ . không quy ệ đệ ệ đệ  C hai h u quy ả đề đệ  C hai h u không quyả đề đệ -1 a z - 1 THI MÔN BI N I TÍN HI U SĐỀ Ế ĐỔ Ệ Ố s : 062 - Th i gian: 45 phútĐề ố ờ Câu 11: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = . )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 −−−+=  C hai u tuy n tínhả đề ế  C hai u phiả đề tuy nế  Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế  Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 5: Cho hai tín hi u ệ { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và. THI MÔN BI N I TÍN HI U SĐỀ Ế ĐỔ Ệ Ố s : 062 - Th i gian: 45 phútĐề ố ờ Câu 1: Ba m u u tiên c a áp ng xung c a h ẫ đầ ủ đ ứ ủ ệ nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ ppt, ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ ppt, ĐỀ THI MÔN BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ ppt