Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 052 ppsx

5 253 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

-Trang 1 THI MÔN X LÝ TÍN HI U SĐỀ Ử Ệ Ố S 052 (Th i gian: 70 phút)ĐỀ Ố ờ Câu 1: B l c nhân quộ ọ ả: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có áp ngđ ứ xung là:  )]2n(u)n(u[2.0 n −−  )]2n(u)n(u[2.0 2n −− −  )]2n(u5)n(u[2.0 n −−  )]2n(u25)n(u[2.0 n −− Câu 2: Cho b l c thông th p RC có hàm truy n là:ộ ọ ấ ề RC 1 s RC 1 )s(H + = . Chuy n b l c này sang l c sể ộ ọ ọ ố v i t n s l y m u ớ ầ ố ấ ẫ 1.5 kHz b ng phép bi n iằ ế đổ song tuy n, cho bi t ế ế 1/RC = 2360.4. Hàm truy nề c a l c s là:ủ ọ ố  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − +  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − −  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + +  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + − Câu 3: L ng t hóa tín hi u t ng t có d i biênượ ử ệ ươ ự ả t độ ừ 0V n đế 5V. Mu n l i l ng t hóa khôngố ỗ ượ ử v t quá ượ 6x10 -5 thì c n s bit ít nh t là:ầ ố ấ  8  16  17  15 Câu 4: Tai ng i có th nghe c âm thanh t 0ườ ể đượ ừ -22.05kHz. T n s l y m u nh nh t (kHz) choầ ố ấ ẫ ỏ ấ phép khôi ph c hoàn toàn tín hi u âm thanh t cácụ ệ ừ m u là:ẫ  441  44.1  4.41  0.441 Câu 5: Cho hai h th ng:ệ ố (1) [ ] )2n(x)1n(x)n(x 3 1 )n(y −+−+= (2) )1n(y2.0)n(x)n(y −+=  H (1) không quy, h (2) quy ệ đệ ệ đệ  H (1) quy, h (2) không quy ệ đệ ệ đệ  C hai h u quy ả ệ đề đệ  C hai h u không quyả ệ đề đệ Câu 6: Cho tín hi u ệ )n(u 4 n cos π i qua b l c cóđ ộ ọ áp ng xung đ ứ )2n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  0.41  1  - 0.41 Câu 7: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω . ây là ph c a tín hi u sau:Đ ổ ủ ệ  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  C ả  và  u úng đề đ  C ả  và  uđề sai Câu 8: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = và các quan hệ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hi u ệ 4 )n(y là: -Trang 2  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Câu 9: tìm Để x(n) t ừ X(z), ng i ta dùng cácườ l nh Matlab sau:ệ >> b = 1 ; a = poly ([0.9, 0.9, -0.9]) ; >> [r, p, c] = residuez (b, a) Các l nh trên c áp d ng cho ệ đượ ụ X(z) là:  )z9.01)(z9.01)(z9.01()z(X 111 −−− −−+=  )z9.01)(z9.01)(z9.01()z(X 111 −−− −++=  )z9.01)(z9.01)(z9.01( 1 )z(X 111 −−− −++ =  )z9.01)(z9.01)(z9.01( 1 )z(X 111 −−− −−+ = Câu 10: o n l nh Matlab sau:Đ ạ ệ >> n = [0:1:3]; k = [0:1:3]; X1 = [5 2 -2 4]; >> W = exp(-j*2*pi/4); nk = n'*k; >> Wnk = W.^(nk); X2 = X1 * Wnk dùng tính:để  DFT{ x(n) }  DFT -1 {X(k)}  DFT{ x(n) } v iớ { } 4,2,2,5)n(x −= ↑  DFT -1 {X(k)} v i ớ { } 4,2,2,5)k(X −= ↑ Câu 11: Mu n thi t k b l c FIR thông d i có t nố ế ế ộ ọ ả ầ s gi i h n d i thông là 3.5 kHz và 4.5 kHz, b r ngố ớ ạ ả ề ộ d i chuy n ti p 500Hz, suy hao d i ch n 50 dB, taả ể ế ả ắ nên ch n c a s :ọ ử ổ Ch nh tữ ậ  Hanning  Hamming Blackman Câu 12: Thi t k b l c FIR thông th p có t n sế ế ộ ọ ấ ầ ố gi i h n d i thông và d i ch n là 10 kHz và 22.5ớ ạ ả ả ắ kHz, t n s l y m u là 50kHz b ng c a sầ ố ấ ẫ ằ ử ổ Blackman. Nên ch n chi u dài c a s là:ọ ề ử ổ  23  24  25  26 Câu 13: D i ng c a m t b A/D là 60.2 dB. óả độ ủ ộ ộ Đ là b A/D:ộ  8 bit  16 bit 10 bit  32 bit Câu 14: Tín hi uệ )1n()n3(u2 n −δ− chính là:  { } 0,0,2,0 ↑  { } 0,0,2,0 ↑  { } ↑ 0,0,2,0  { } 0,0,2,0 ↑ Câu 15: Cho tín hi u:ệ )1n(u)6.0( 12 25 4 5 )1n( 6 5 )n(x 1n −       −+−δ= − Bi n i Z c a x(n) là:ế đổ ủ  )6.0z)(1z(z 5.0 −−  )6.0z(z 5.0 −  )1z(z 5.0 −  )6.0z)(1z( 5.0 −− Câu 16: H th ng có hàm truy n t: ệ ố ề đạ )1z4)(1z2( z )z(H −− = có ph ng trình sai phân là:ươ  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x125.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y −=−+−− -Trang 3  )1n(x125.0)2n(y125.0)1n(y75.0)n(y −=−+−−  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y25.0)n(y −=−+−− Câu 17: { } j22,2,j22,6)k(X 4 −−−+−= ↑ là ph r i r c c a ổ ờ ạ ủ x(n) 4 . N ng l ng c aă ượ ủ x(n) 4 là:  14  2 2  4 2  1 4 Câu 18: Cho tín hi u ệ n )1( 2 3 )n(x −= n ∀ i quađ hệ th ng có ố )n(u)5.0()n(h n = . Tín hi u ra là:ệ  n )1(− n ∀  n )1( 2 3 − n∀  n )1( 3 2 − n ∀  2 3 n ∀ Câu 19: Ph ng trình c a b l c s thông th p t nươ ủ ộ ọ ố ấ ầ s c t ố ắ 2.5 kHz, t n s l y m u ầ ố ấ ẫ 10 kHz thi t kế ế b ng ph ng pháp c a s ch nh t ằ ươ ử ổ ữ ậ N = 7 là:  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π −−+ π −=  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π =  )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y −+−+− π +−+ π −= Câu 20: M t b l c nhân qu t o tín hi u sin t nộ ộ ọ ả ạ ệ ầ số 0 ω có hàm truy n t là:ề đạ 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 +ω− ω = Dùng b l c nàyộ ọ t o tín hi u sin để ạ ệ 2 kHz v i t nớ ầ s l y m u ố ấ ẫ 8 kHz. Khi tín hi u vào là xung dirac,ệ tín hi u ra là: ệ  )n(u)n 2 sin( π  )n(u)n 2 cos( π  )n 2 sin( π  )n 2 cos( π Câu 21: nh d ng d u ph y ng 16 bit g m 4Đị ạ ấ ẩ độ ồ bit ph n m theo sau là 12 bit ph n nh tr d ngầ ũ ầ đị ị ạ 1.11. S hexa t ng ng v i s ố ươ đươ ớ ố 0.0259 là:  B6A0  B6A2  B6A3  B6A1 Câu 22: Bi u di n 1.15 có d u cho s ể ễ ấ ố - 0.5194 là:  7D83h  BD83h  BD84h  7D84h Câu 23: Các c p ặ c m bi n - tín hi uả ế ệ nào úngđ trong các c p sau:ặ microphone - âm thanh, photodiode - ánh sáng, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - nhi t , photodiode - ánh sáng,ệ độ thermocoupler - âm thanh  microphone - ánh sáng, photodiode - âm thanh, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - âm thanh, photodiode - nhi t ,ệ độ thermocoupler - ánh sáng Câu 24: Cho tín hi u ệ )n(u) 2 n sin()n(u2 π + iđ qua h th ng FIR ệ ố )1n(x5.0)n(x)n(y −+= . Tín hi u ra t i ệ ạ n = 1 là:  0  4  2  1 Câu 25: Cho 1 z25.01 1 )z(X − + = . ây là bi nĐ ế i Z c a hàm x(n) sau:đổ ủ -Trang 4  )n(u25.0 n −  )n(u)25.0( n −  )n(u25.0 n  Không có k t qu nào úngế ả đ Câu 26: H sau: ệ )2n(x)1n(y6.0)n(y −=−+  n nh Ổ đị Không nổ nhđị  n nh v i i u ki n h nhân qu Ổ đị ớ đ ề ệ ệ ả  n nh v i i u ki n h không nhân quỔ đị ớ đ ề ệ ệ ả Câu 27: Tín hi u t ng t ệ ươ ự ) 2 t10.2(cos2)t(x 4 π += c l y m u v i t n s đượ ấ ẫ ớ ầ ố 16 kHz và s hóa, sau iố đ vào b l c thông cao t n s c t ộ ọ ầ ố ắ 2/π . Xem b l cộ ọ này là l t ng. Tín hi u ra b l c sau khi cý ưở ệ ộ ọ đượ chuy n v l i t ng t là:ể ề ạ ươ ự  không có tín hi u ệ  v n là x(t)ẫ x(t) v i biên g p ôiớ độ ấ đ  x(t) v i biên gi m m t ớ độ ả ộ n aử Câu 28: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s 44.1 kHz r i tính DFT v i kích th c c a s DFTố ồ ớ ướ ử ổ là 23.22 ms. phân gi i c a DFT (tính b ng Hz)Độ ả ủ ằ là:  40.07  43.07  42.07  41.07 Câu 29: Cho b l c FIR có ộ ọ { } π−πππ−= ↑ 3/1,0,/1,2/1,/1,0,3/1)n(h d áp ng biên t i Đ ứ độ ạ π π =ω , 2 ,0 l n l t là:ầ ượ  0.076, 0.5 và 0.92  0.92, 0.5 và 0.076  0.076, 0.92 và 0.076  0.92, 0.076 và 0.92 Câu 30: B l c thông th p Butterworth có cộ ọ ấ đặ i m: đ ể dB25lg20 ;s/rad4.8152;s/rad9.10690 s ps −=δ =Ω=Ω Nên ch n b c c a bô ül c này là:ọ ậ ủ ọ  10  11  12  9 Câu 31: S có d u 8 bit ố ấ 1111 1111 có giá tr th pị ậ phân t ng ng là:ươ đươ  -1  1  -2  2 Câu 32: Dùng m t b x l DSP 33MHz trong hộ ộ ử ý ệ th ng c l y m u v i t n s 25 kHz. N u bố đượ ấ ẫ ớ ầ ố ế ộ x l này có kh n ng thi hành m t l nh trong m tử ý ả ă ộ ệ ộ chu k ng h thì s l nh thi hành c trongỳ đồ ồ ố ệ đượ m t m u là:ộ ẫ  1.32  1320  825  825000 Câu 33: Tín hi u ệ )n3(u)n(u − là cách vi t khácế c a tín hi u:ủ ệ  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ  )3n()1n()n( −δ+−δ+δ  )3n()2n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ Câu 34: Cho ph biên c a hai tín hi u:ổ độ ủ ệ (a) (b) (a) (b) T hình nh c a hai ph này, ta có th nói:ừ ả ủ ổ ể  Không bi t c thông tin gì v tín hi uế đượ ề ệ  Tín hi u (a) bi n i ch m h n tín hi u (b)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i ch m h n tín hi u (a)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i nhanh h n tín hi u (a) vàệ ế đổ ơ ệ c hai u là tín hi u tu n hoànả đề ệ ầ -Trang 5 Câu 35: Ba m u u tiên c a áp ng xung c aẫ đầ ủ đ ứ ủ h nhân quệ ả )1n(x)n(x)1n(y4.0)n(y −−=−− là:  0 , 0.6 , - 0.24  0 , 0.6 , 0.24  1 , - 0.6 , - 0.24  1 , 0.6 , 0.24 Câu 36: Cho hai h th ng:ệ ố (1) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y −−−+= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 −−−+= C hai h u tuy n tínhả ệ đề ế  C hai h u phiả ệ đề tuy nế Ch có h (2) tuy n tính ỉ ệ ế  Ch có h (1) tuy n tínhỉ ệ ế Câu 37: Cho h th ng:ệ ố Hàm truy n t c a h này là:ề đạ ủ ệ  1 1 z1 aza − − + −−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Câu 38: Cho hai tín hi u ệ { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và { } 1,1,0,0,0,0,1,1)n(x 2 ↑ = . Quan h gi a ệ ữ X 1 (k) và X 2 (k) là:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Câu 39: Cho { } 7,6,5,4,3,2,1,0)n(x ↑ = . Từ l u thu t toán FFT phân th i gian ư đồ ậ ờ N = 8, suy ra X(7) là:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Câu 40: Tín hi u t ng t c l y m u v i t nệ ươ ự đượ ấ ẫ ớ ầ s ố 16 kHz r i tính DFT ồ 512 m u. T n s (Hz) t iẫ ầ ố ạ v ch ph ạ ổ k = 127 là:  0  31.25  3968.75  127 H TẾ Khoa i n t - Vi nĐ ệ ử ễ thông -1 a z - 1 . -Trang 1 THI MÔN X LÝ TÍN HI U SĐỀ Ử Ệ Ố S 052 (Th i gian: 70 phút)ĐỀ Ố ờ Câu 1: B l c nhân quộ ọ ả: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có áp ngđ ứ xung là:  )]2n(u)n(u[2.0 n −− . microphone - nhi t , photodiode - ánh sáng,ệ độ thermocoupler - âm thanh  microphone - ánh sáng, photodiode - âm thanh, thermocoupler - nhi t ệ độ  microphone - âm thanh, photodiode - nhi t. u (b)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i ch m h n tín hi u (a)ệ ế đổ ậ ơ ệ  Tín hi u (b) bi n i nhanh h n tín hi u (a) vàệ ế đổ ơ ệ c hai u là tín hi u tu n hoànả đề ệ ầ -Trang 5 Câu 35: Ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 052 ppsx, Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 052 ppsx, Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 052 ppsx