Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 05 pdf

5 250 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

-Trang 1- ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 05 (Thời gian: 75 phút) Câu 1: Tín hiệu )n3(u)n(u − là cách viết khác của tín hiệu:  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ  )3n()1n()n( −δ+−δ+δ  )3n()2n()n( −δ+−δ+δ  )2n()1n()n( −δ+−δ+δ Câu 2: Cho phổ biên độ của hai tín hiệu: (a) (b) (c) (b) (a) (b) Từ hình ảnh của hai phổ này, ta kết luận:  Không biết được thông tin gì về hai tín hiệu trên  Tín hiệu (a) biến đổi chậm hơn tín hiệu (b)  Tín hiệu (b) biến đổi chậm hơn tín hiệu (a)  Tín hiệu (b) biến đổi nhanh hơn tín hiệu (a) và cả hai đều là tín hiệu tuần hoàn Câu 3: Ba mẫu đầu tiên của đáp ứng xung của hệ nhân quả: )1n(x)n(x)1n(y4.0)n(y −−=−− lần lượt là:  0,0.6,-0.24  0,0.6,0.24  1,-0.6,-0.24  1,0.6,0.24 Câu 4: Cho hai hệ thống: (1) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y −−−+= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 222 −−−+=  Cả hai hệ đều tuyến tính  Cả hai hệ đều phi tuyến  Chỉ có hệ (2) tuyến tính  Chỉ có hệ (1) tuyến tính Câu 5: Cho hệ thống: Hàm truyền đạt của hệ trên là:  1 1 z1 aza − − + −−  1 1 z1 aza − − + +−  1 1 z1 aza − − + −  1 1 z1 aza − − + + Câu 6: Cho hai tín hiệu { } 0,0,0,0,1,1,1,1)n(x 1 ↑ = và { } 1,1,0,0,0,0,1,1)n(x 2 ↑ = Quan hệ giữa X 1 (k) và X 2 (k) là:  )k(X)j()k(X 2 k 1 =  )k(X)j()k(X 2 k 1 −=  )k(X)1()k(X 2 k 1 −=  )k(X)k(X 21 = Câu 7: Cho { } 7,6,5,4,3,2,1,0)n(x ↑ = . Từ lưu đồ thuật toán FFT phân thời gian N = 8, suy ra X(7) là:  )WWW1(4 3 8 2 88 ++−−  )WWW1(4 3 8 2 88 −−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +−−−  )WWW1(4 3 8 2 88 +++− Câu 8: Tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số lấy mẫu 16 kHz rồi tính DFT 512 mẫu. Tần số (Hz) tại vạch phổ k = 127 là:  0  31.25  3968.75  127 Câu 9: Bộ lọc nhân quả: y(n) - 0.2 y(n-1) = x(n) - x(n-2) có đáp ứng xung là:  )]2n(u)n(u[2.0 n −−  )]2n(u)n(u[2.0 2n −− −  )]2n(u5)n(u[2.0 n −−  )]2n(u25)n(u[2.0 n −− -1 a z - 1 -Trang 2- Câu 10: Cho bộ lọc thông thấp RC có hàm truyền là: RC 1 s RC 1 )s(H + = . Cho tần số lấy mẫu 1.5 kHz và 1/RC = 2360.4. Hàm truyền của bộ lọc số tương ứng là:  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − +  1 1 z1193.01 )z1(4403.0 − − − −  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + +  1 1 z9975.01 )z1(9987.0 − − + − Câu 11: Lượng tử hóa tín hiệu tương tự có dải biên độ từ 0V đến 5V. Muốn lỗi lượng tử hóa không vượt quá 6x10 -5 thì cần số bit ít nhất là:  8  16  17  15 Câu 12: Tai người có thể nghe được âm thanh từ 0- 22.05kHz. Tần số lấy mẫu nhỏ nhất (kHz) cho phép khôi phục hoàn toàn tín hiệu âm thanh từ các mẫu là:  441  44.1  4.41  0.441 Câu 13: Cho hai hệ thống: (1) [ ] )2n(x)1n(x)n(x 3 1 )n(y −+−+= (2) )1n(y2.0)n(x)n(y −+=  Hệ (1) không đệ quy, hệ(2) đệ quy  Hệ(1) đệ quy, hệ (2) không đệ quy  Cả hai hệ đều đệ quy  Cả hai hệ đều không đệ quy Câu 14: Cho tín hiệu )n(u 4 n cos π đi qua bộ lọc có đáp ứng xung )2n(3)1n()n(2 −δ+−δ−δ . Tín hiệu ra tại n = 1 là:  0  0.41  1  - 0.41 Câu 15: Cho 2 j 2j j e 2 1 1 e )e(X       − = ω− ω− ω . Đây là phổ của tín hiệu sau:  )1n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  )2n(u 2 1 )1n( 2n −       − −  Cả  và  đều đúng  Cả  và  đều sai Câu 16: Cho { } 3,2,1,0)n(x 4 ↑ = và các quan hệ sau: })n(y{DFT)k(X)k(Y};)n(x{DFT)k(X 4 2 4 === Tín hiệu 4 )n(y là:  }8,6,8,14{ ↑  }4,10,12,10{ ↑  }8,6,8,10{ ↑  }10,12,8,4{ ↑ Câu 17: Để tính x(n) từ X(z), người ta dùng các lệnh Matlab sau: >> b=1; a=poly ([0.9, 0.9, -0.9]); >> [r, p, c] = residuez (b, a) Các lệnh trên được áp dụng cho X(z) là:  )z9.01)(z9.01)(z9.01()z(X 111 −−− −−+=  )z9.01)(z9.01)(z9.01()z(X 111 −−− −++=  )z9.01)(z9.01)(z9.01( 1 )z(X 111 −−− −++ =  )z9.01)(z9.01)(z9.01( 1 )z(X 111 −−− −−+ = Câu 18: Đoạn lệnh Matlab sau: >> n = [0:1:3]; k = [0:1:3]; X1 = [5 2 -2 4]; >> W = exp(-j*2*pi/4); nk = n'*k; >> Wnk = W.^(nk); X2 = X1 * Wnk dùng để tính:  DFT{x(n)}  DFT -1 {X(k)}  DFT{x(n)} với { } 4,2,2,5)n(x −= ↑  DFT -1 {X(k)} với { } 4,2,2,5)k(X −= ↑ -Trang 3- Cõu 19: Muọỳn thióỳt kóỳ bọỹ loỹc FIR thọng daới coù tỏửn sọỳ giồùi haỷn daới thọng laỡ 3.5 kHz vaỡ 4.5 kHz, bóử rọỹng daới chuyóứn tióỳp 500Hz, suy hao daới chừn 50 dB, ta nón choỹn cổớa sọứ: Chổợ nhỏỷt Hanning Hamming Blackman Cỏu 20: Thióỳt kóỳ bọỹ loỹc FIR thọng thỏỳp coù tỏửn sọỳ giồùi haỷn daới thọng vaỡ daới chừn laỡ 10 kHz vaỡ 22.5 kHz, tỏửn sọỳ lỏỳy mỏựu laỡ 50kHz bũng cổớa sọứ Blackman. Nón choỹn chióửu daỡi cổớa sọứ laỡ: 23 24 25 26 Cỏu 21: Daới õọỹng cuớa mọỹt bọỹ A/D laỡ 60.2 dB. où laỡ bọỹ A/D: 8 bit 16 bit 10 bit 32 bit Cỏu 22: Tờn hióỷu )1n()n3(u2 n chờnh laỡ: { } 0,0,2,0 { } 0,0,2,0 { } 0,0,2,0 { } 0,0,2,0 Cỏu 23: Cho tờn hióỷu: )1n(u)6.0( 12 25 4 5 )1n( 6 5 )n(x 1n += Bióỳn õọứi Z cuớa x(n) laỡ: )6.0z)(1z(z 5.0 )6.0z(z 5.0 )1z(z 5.0 )6.0z)(1z( 5.0 Cỏu 24: Hóỷ thọỳng coù haỡm truyóửn õaỷt: )1z4)(1z2( z )z(H = coù phổồng trỗnh sai phỏn laỡ: )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y =+ )1n(x125.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y =+ )1n(x125.0)2n(y125.0)1n(y75.0)n(y =+ )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y25.0)n(y =+ Cõu 25: { } j22,2,j22,6)k(X 4 += l ph ri rc ca x(n) 4 . Nng lng ca x(n) 4 l: 14 2 2 4 2 14 Cỏu 26: Cho tờn hióỷu n )1( 2 3 )n(x = n õi qua hóỷ thọỳng coù )n(u)5.0()n(h n = . Tờn hióỷu ra laỡ: n )1( n n )1( 2 3 n n )1( 3 2 n 2 3 n Cỏu 27: Phổồng trỗnh cuớa bọỹ loỹc sọỳ thọng thỏỳp tỏửn sọỳ cừt 2.5 kHz, tỏửn sọỳ lỏỳy mỏựu 10 kHz thióỳt kóỳ bũng phổồng phaùp cổớa sọứ chổợ nhỏỷt N = 7 laỡ: )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y ++ + = )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y ++ + = )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y ++ ++ = )3n(x 2 1 )]4n(x)2n(x[ 1 )]6n(x)n(x[ 3 1 )n(y ++ ++ = Cỏu 28: Mọỹt bọỹ loỹc nhỏn quaớ taỷo tờn hióỷu sin tỏửn sọỳ 0 coù haỡm truyóửn õaỷt laỡ: 1cosz2z sinz )z(H 0 2 0 + = Duỡng bọỹ loỹc naỡy õóứ taỷo tờn hióỷu sin 2 kHz vồùi tỏửn sọỳ lỏỳy mỏựu 8 kHz. Khi tờn hióỷu vaỡo laỡ xung dirac, tờn hióỷu ra laỡ: )n(u)n 2 sin( )n(u)n 2 cos( -Trang 4- )n 2 sin( )n 2 cos( Cỏu 29: ởnh daỷng dỏỳu phỏứy õọỹng 16 bit gọửm 4 bit phỏửn muợ theo sau laỡ 12 bit phỏửn õởnh trở daỷng 1.11. Sọỳ hexa tổồng õổồng vồùi sọỳ 0.0259 laỡ: B6A0 B6A2 B6A3 B6A1 Cỏu 30: Bióứu dióựn 1.15 coù dỏỳu cho sọỳ - 0.5194 laỡ: 7D83h BD83h BD84h 7D84h Cỏu 31: Caùc cỷp caớm bióỳn - tờn hióỷu naỡo õuùng trong caùc cỷp sau: microphone - ỏm thanh, photodiode - aùnh saùng, thermocoupler - nhióỷt õọỹ microphone - nhióỷt õọỹ, photodiode - aùnh saùng, thermocoupler - ỏm thanh microphone - aùnh saùng, photodiode - ỏm thanh, thermocoupler - nhióỷt õọỹ microphone - ỏm thanh, photodiode - nhióỷt õọỹ, thermocoupler - aùnh saùng Cỏu 32: Cho tờn hióỷu )n(u) 2 n sin()n(u2 + õi qua hóỷ thọỳng FIR )1n(x5.0)n(x)n(y += . Tờn hióỷu ra taỷi n = 1 laỡ: 0 4 2 1 Cỏu 33: Cho 1 z25.01 1 )z(X + = . ỏy laỡ bióỳn õọứi Z cuớa haỡm x(n) sau: )n(u25.0 n )n(u)25.0( n )n(u25.0 n Khọng coù kóỳt quaớ naỡo õuùng Cỏu 34: Hóỷ sau: )2n(x)1n(y6.0)n(y =+ ỉn õởnh Khọng ọứn õởnh ỉn õởnh vồùi õióửu kióỷn hóỷ nhỏn quaớ ỉn õởnh vồùi õióửu kióỷn hóỷ khọng nhỏn quaớ Cỏu 35: Tờn hióỷu tổồng tổỷ ) 2 t10.2(cos2)t(x 4 += õổồỹc lỏỳy mỏựu vồùi tỏửn sọỳ 16 kHz vaỡ sọỳ hoùa, sau õi vaỡo bọỹ loỹc thọng cao tỏửn sọỳ cừt 2/ . Xem bọỹ loỹc naỡy laỡ lyù tổồớng. Tờn hióỷu ra bọỹ loỹc sau khi õổồỹc chuyóứn vóử laỷi tổồng tổỷ laỡ: khọng coù tờn hióỷu vỏựn laỡ x(t) x(t) vồùi bión õọỹ gỏỳp õọi x(t) vồùi bión õọỹ giaớm mọỹt nổớa Cỏu 36: Tờn hióỷu tổồng tổỷ õổồỹc lỏỳy mỏựu vồùi tỏửn sọỳ 44.1 kHz rọửi tờnh DFT vồùi kờch thổồùc cổớa sọứ DFT laỡ 23.22 ms. ọỹ phỏn giaới cuớa DFT (tờnh bũng Hz) laỡ: 40.07 43.07 42.07 41.07 Cỏu 37: Cho bọỹ loỹc FIR coù { } = 3/1,0,/1,2/1,/1,0,3/1)n(h d aùp ổùng bión õọỹ taỷi = , 2 ,0 lỏửn lổồỹt laỡ: 0.076, 0.5 vaỡ 0.92 0.92, 0.5 vaỡ 0.076 0.076, 0.92 vaỡ 0.076 0.92, 0.076 vaỡ 0.92 Cỏu 38: Bọỹ loỹc thọng thỏỳp Butterworth coù õỷc õióứm: dB25lg20 ;s/rad4.8152;s/rad9.10690 s ps = == Nón choỹn bỏỷc cuớa bọ ỹloỹc naỡy laỡ: 10 11 12 9 Cỏu 39: Sọỳ coù dỏỳu 8 bit 1111 1111 coù giaù trở thỏỷp phỏn tổồng õổồng laỡ: -1 1 -2 2 Cỏu 40: Duỡng mọỹt bọỹ xổớ lyù DSP 33MHz trong hóỷ thọỳng õổồỹc lỏỳy mỏựu vồùi tỏửn -Trang 5- sọỳ 25 kHz. Nóỳu bọỹ xổớ lyù naỡy coù khaớ nng thi haỡnh mọỹt lóỷnh trong mọỹt chu kyỡ õọửng họử thỗ sọỳ lóỷnh thi haỡnh õổồỹc trong mọỹt mỏựu laỡ: 1.32 1320 825 825000 H T . -Trang 1- ĐỀ THI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 05 (Thời gian: 75 phút) Câu 1: Tín hiệu )n3(u)n(u − là cách viết khác của tín hiệu:  )3n()2n()1n()n( −δ+−δ+−δ+δ . hai tín hiệu: (a) (b) (c) (b) (a) (b) Từ hình ảnh của hai phổ này, ta kết luận:  Không biết được thông tin gì về hai tín hiệu trên  Tín hiệu (a) biến đổi chậm hơn tín hiệu (b)  Tín hiệu. chậm hơn tín hiệu (b)  Tín hiệu (b) biến đổi chậm hơn tín hiệu (a)  Tín hiệu (b) biến đổi nhanh hơn tín hiệu (a) và cả hai đều là tín hiệu tuần hoàn Câu 3: Ba mẫu đầu tiên của đáp ứng xung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 05 pdf, Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 05 pdf, Đề thi xử lý tín hiệu số - mã đề 05 pdf