0

Bài giảng phân tích hệ thống

37 1,255 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 10:32

Bài giảng phân tích hệ thống 1HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝQUẢN LÝBÀI GIẢNGBÀI GIẢNGCHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG2Nội dung Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) 1 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) 2 Các phương tiện đặc tả chức năng331. Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC)1.1. Khái niệm và ký pháp sử dụng1.2. Xây dựng biểu đồ1.3. Biểu diễn biểu đồ1.4. Các dạng biểu đồ1.5. Xây dựng biểu đồ từ dưới lên1.6. Các bước xây dựng biểu đồ1.7. Đặc điểm của mô hình41.1. Khái niệm và ký pháp sử dụngMô tả chức năng nghiệp vụ của toàn hệ thống được phân thành các mức ở dạng cây phân cấp.Biểu đồ phân cấp chức năng BPC là công cụ cho phép phân rã dần các chức năng từ mức cao nhất, tổng thể nhất thành các chức năng chi tiết hơn, cụ thể hơn và cuối cùng thu được một cây chức năng. Nắm hiểu tổ chức và hoạt động của nó. Hỗ trợ xác định miền nghiên cứu Thể hiện vị trí công việc trong hệ thống Cơ sở để cấu trúc hệ thống chương trình51.1. Khái niệm và ký pháp sử dụngCác phần tử của biểu đồKhái niệm Ký pháp Tên gọi Đối tượng mô tảChức năng – công việcĐộng từ + bổ ngữTập hoạt động của tổ chức thực hiện trong một phạm viLiên kết Mối quan hệ giữa chức năng 2 mứcx.tênChức năng mức cao nhất: chức năng gốc (mức 0)Chức năng mức thấp nhất: chức năng láSố chức năng gồm 2 phần: m.n, m – chức năng cha, n – số thứ tự chức năng con61.2. Xây dựng biểu đồXây dựng biểu đồ tương ứng với tiếp cận:■Từ trên xuống: phân rã mỗi chức năng nhận được thành chức năng mức thấp hơn nếu có thể■Từ dưới lên: gộp dần các chức năng cùng mức có quan hệ với nhau thành một chức năng mức trênNguyên tắc phân rã đảm bảo■Tính thực chất: mỗi chức năng con thực sự tham gia thực hiện chức năng cha■Tính đầy đủ: mọi chức năng con được thực hiện đảm bảo thực hiện chức năng cha71.3. Biểu diễn biểu đồBố trí, sắp xếp biểu đồ■Không nên phân rã biểu đồ quá sáu mức■Các chức năng cùng mức sắp xếp trên cùng hàng, cùng dạng■Bố trí cân đối, rõ ràngĐặt tên chức năng■Tên duy nhất■Là mệnh đề động từ81.3. Biểu diễn biểu đồMô tả chi tiết chức năng lá■Tên chức năng■Sự kiện kích hoạt■Qui trình thực hiện■Yêu cầu giao diện■Dữ liệu vào■Công thức (thuật toán)■Dữ liệu ra■Qui tắc nghiệp vụ91.4. Các dạng biểu đồCác dạng biểu đồ■Biểu đồ dạng chuẩn■Biểu đồ dạng công ty101.5. Xây dựng biểu đồ từ dưới lênÁp dụng cho hệ thống nhỏ, có thể biết ngay được công việc chi tiếtCách làm:■Liệt kê các chức năng nghiệp vụ chi tiết■Nhóm dần các chức năng từ dưới lên, đặt tên thích hợp cho nhóm■Vẽ biểu đồ dạng chuẩn.[...]... quanThêm vào các kho dữ liệu, các luồng dữ liệu mới 16Ví dụ: Biểu đồ phân rã chức năng 15Ví dụ: Lập bảng phân tích 51.1. Khái niệm và ký pháp sử dụngCác phần tử của biểu đồKhái niệm Ký pháp Tên gọi Đối tượng mô tảChức năng – công việcĐộng từ + bổ ngữTập hoạt động của tổ chức thực hiện trong một phạm viLiên kết Mối quan hệ giữa chức năng 2 mứcx.tênChức năng mức cao nhất: chức năng... liệu và luồng dữ liệu liên quan■Thêm vào các luồng dữ liệu mới■Đánh số hiệu cho tiến trình 28Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống đặt bữa ăn 232.1. Các khái niệmLuồng dữ liệu (data flow) là các dữ liệu di chuyển từ một vị trí này đến một vị trí khác trong hệ thống trên một vật mang nào đó.Vật mang dữ liệu có thể là một đối tượng hay đường truyềnTên luồng dữ liệu: là 1 mệnh đề danh...31. Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC)1.1. Khái niệm và ký pháp sử dụng1.2. Xây dựng biểu đồ1.3. Biểu diễn biểu đồ1.4. Các dạng biểu đồ1.5. Xây dựng biểu đồ từ dưới lên1.6. Các bước xây dựng biểu đồ1.7. Đặc điểm của mơ hình 131.6. Các bước xây dựng biểu đồ1. Lập bảng phân tích (tiếp)■Gạch chân các danh từ, động từ + bổ ngữ■Ghi động từ... 33Ví dụ: biểu đồ mức 0 61.2. Xây dựng biểu đồXây dựng biểu đồ tương ứng với tiếp cận:■Từ trên xuống: phân rã mỗi chức năng nhận được thành chức năng mức thấp hơn nếu có thể■Từ dưới lên: gộp dần các chức năng cùng mức có quan hệ với nhau thành một chức năng mức trênNguyên tắc phân rã đảm bảo■Tính thực chất: mỗi chức năng con thực sự tham gia thực hiện chức năng cha■Tính đầy đủ: mọi... tượng mang dữ liệu1.Lập biểu đồ phân rã chức năng 302.5. Sơ đồ hình thành các biểu đồ 272.4. Quy tắc phân rã một tiến trình 32Xây dựng biểu đồ mức 0Các bước tiến hành■Xuất phát từ biểu đồ ngữ cảnh■Thực hiện lần lượt 3 thao tác:Thay thế tiến trình duy nhất của biểu đồ ngữ cảnh bằng các tiến trình con tương ứng với các chức năng mức 1 trong biểu đồ phân rã chức năngGiữ nguyên các... tra xe ở hiện trường. Nếu đúng như sự việc xẩy ra thì tiến hành lập biên bản giải quyết và trong trường hợp cần thiết thì viết phiếu chi bồi thường cho khách. 29Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn 111.5. Xây dựng biểu đồ từ dưới lênCác chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 21. Nhận dạng loại xe vào gửiNhận xe vào bãiTrông gửi xe ở bãi 2. Kiểm tra chỗ trống trong... trữ, phân phối hay trình diễnTên tiến trình: là 1 mệnh đề gồm động từ + bổ ngữ■Động từ: chỉ hành động■Bổ ngữ: chỉ đối tượng dữ liệu chịu tác động■Tên tiến trình: ngắn gọn, duy nhất, phản ánh được nội dung hoạt động và phù hợp với người dùng■Ví dụ: Lập đơn hàng 31Xây dựng biểu đồ ngữ cảnhBiểu đồ ngữ cảnh chỉ gồm 1 DFD, trong đó chỉ có 1 chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ. .. 1 DFD, trong đó chỉ có 1 chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ thống) trao đổi các luồng dữ liệu với các tác nhân. 242.2. Ký pháp sử dụng 37 34Xây dựng biểu đồ mức iCác bước tiến hành■Thay thế tiến trình đang xét của DFD mức i-1 bằng các tiến trình con tương ứng với các chức năng mức i trong biểu đồ phân rã chức năng■Giữ nguyên các tác nhân ngoài, kho dữ liệu và luồng... đồCác dạng biểu đồ■Biểu đồ dạng chuẩn■Biểu đồ dạng công ty 14Ví dụ: Mơ tả bài tốnMột bãi trong gửi xe có 2 cổng: Một cổng xe vào, một cổng xe ra. Người ta chia bãi thành 4 khu dành cho 4 loại xe khác nhau: xe máy, xe buýt, xe tải và công-ten-nơ. Khi khách đến gửi xe, người coi xe nhận dạng xe theo bảng phân loại, sau đó kiểm tra chỗ trống trong bãi. Nếu chỗ dành cho loại xe đó đã hết... láSố chức năng gồm 2 phần: m.n, m – chức năng cha, n – số thứ tự chức năng con 182. Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) 2.1. Các khái niệm 2.2. Ký pháp sử dụng2.3. Các quy tắc xây dựng biểu đồ2.4. Quy tắc phân rã một tiến trình2.5. Sơ đồ hình thành các biểu đồ 222.1. Các khái niệmKho dữ liệu (data store) là các dữ liệu được lưu giữ tại một chỗ, trên một vật mang■Cùng 1 loại dữ liệu, trên cùng 1 . 1HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝQUẢN LÝBÀI GIẢNGBÀI GIẢNGCHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG2Nội dung Biểu đồ phân cấp chức. năng nghiệp vụ của toàn hệ thống được phân thành các mức ở dạng cây phân cấp.Biểu đồ phân cấp chức năng BPC là công cụ cho phép phân rã dần các chức năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng phân tích hệ thống, Bài giảng phân tích hệ thống, , Lập bảng phân tích:

Hình ảnh liên quan

1.Lập bảng phân tích: - Bài giảng phân tích hệ thống

1..

Lập bảng phân tích: Xem tại trang 12 của tài liệu.
1.Lập bảng phân tích (tiếp) - Bài giảng phân tích hệ thống

1..

Lập bảng phân tích (tiếp) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Ví dụ: Lập bảng phân tích - Bài giảng phân tích hệ thống

d.

ụ: Lập bảng phân tích Xem tại trang 15 của tài liệu.
2.5. Sơ đồ hình thành các biểu đồ - Bài giảng phân tích hệ thống

2.5..

Sơ đồ hình thành các biểu đồ Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan