skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc

43 2.6K 1
skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo dc ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT qua bi 6- chng trỡnh GDCD 12 S GIO DC V O TO THANH HểA TRNG THPT VNH LC SNG KIN KINH NGHIM: GIáO DụC ý THứC PHáP LUậT CHO HọC SINH THPT QUA BàI 6 CHƯƠNG TRìNH GDCD 12 : CÔNG DÂN VớI CáC QUYềN Tự DO CƠ BảN Trng Trung HcPh Thụng Vnh Lc T: S- a - Giỏo Dc Cụng Dõn Mụn: Giỏo Dc Cụng Dõn Giỏo Viờn: Nguyn Thanh Hi Nm hc 2012-2013 CNG TI Nguyn Thanh Hi- giỏo viờn THPT Vnh Lc 1 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 A.ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu. 2. Mục đích nghiên cứucủa đề tài. 3.Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 4. Đối tượng ngiên cứu của đề tài. 5 Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 6.Phạm vi nghiên cứu của đề tài. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2. Kết quả của thực trạng trên. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu II. Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu III. Giải pháp thực hiện: 1.Giải pháp thứ nhất: Thiết kế các phương pháp và kỹ thuật dạy hocjcho phù hợp với từng đối tượng học sinh. 2.Giải pháp thứ 2:Thiết kế bài giảng trong một giáo án cụ thể là bài 6 chương trình GDCD 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản. 3. Giải pháp thứ 3: Thực hiện giảng một tiết giảng trong thực tế. 4. Giải pháp cuối cùng: tổng kết, rút kinh nghiệm. C. KẾT LUẬN 1. Kết quả đạt được 2. Kiến nghị, đề xuất I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lời mở đầu: Luật Giáo dục khẳng định: “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 2 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân,đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Giáo dục và đào tạo phải là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do nghành giáo dục có nhiệm vụ: nâng cao dân trí ,đào tạo nhân lực và đào tạo nhân tài, vì thế giáo dục có nhiệm vụ quan trọng là sự phát triển toàn diện con người Việt nam trong đó việc hình thành ý thức pháp luật, văn hóa chấp hành pháp luật- văn hóa pháp lý trong nhân dân. Hoạt động giáo dục pháp luật là một hoạt động giáo dục cụ thể gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung.Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chương trình giáo dục của nền giáo dục Việt nam. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt nam lần thứ VIII đã chỉ rõ: “ Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ, môi trường ,dân số, rèn luyện thể chất cho học sinh”. Trong thời gian qua công tác giáo dục pháp luật trong hệ thống giáo dục quốc dân đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, phương pháp và hình thức tiến hành. Tuy nhiên trong một thời gian khá dài công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong các nhà trường chưa thực sự được chú trọng đúng mức, cho nên sự hiểu biết pháp luật của học sinh còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng một số ít học sinh đã vi phạm pháp luật với mức độ ngày càng gia tăng.Trong thời gian tiếp theo chúng ta cần có những biện pháp gì ,dặc biệt là trong môn học GDCD 12 để năng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong học sinh THPT, từ đó năng cao ý tức chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần giảm thiểu những vi phạm pháp luật của học sinh THPT trong gia đoạn mới. Chính vì thế mà Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 ) Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật có đoạn viết: “ 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. 2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 3. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 4. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.” Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 3 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nội dung của giáo dục pháp luật là một phần của nội dung chương trình giáo dục ở các cấp học và trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục pháp luật tốt không chỉ góp phần ổn định hoạt động của nghành giáo dục và đào tạo mà còn góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đát nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động giáo dục pháp luật cần được thường xuyên, liên tục. Nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội do ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường và nạn bạo lực học đường cũng đang là vấn nạn trong trường học. Việc triển khai vấn đề giáo dục pháp luật trong trường THPT đã được Bộ giáo dục và đào tạo định hướng qua cuốn tài liệu “ Phổ biến giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân cấp THPT” năm học 2012-2013. Tháng 1 năm 2013 Nhà nước ta đã ban hành luật Phổ biến giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân cấp THPT” Ở trường THPT Vĩnh Lộc cũng đã triển khai ngay trong năm học 2012-2013 thông qua môn học Giáo dục công dân cả 3 khối. Tuy thời gian chưa dài song bản thân đã có nhiều cố gắng và cũng đã thu được một số kết quả nhất định. Thông qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản” Ý thức giáo dục pháp luật của một bộ phận học sinh chậm tiến đã có bước chuyển biến đáng kể. Vì vậy thông qua đề tài này, bản thân chỉ ghi chép lại một số kinh nghiệm đã làm trong năm học 2012-2013 để mọi người cùng bàn bạc và góp ý thêm cho phù hợp. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản. nhằm cho học sinh xác định được bản thân mình có những quyền cơ bản gì từ đó xác định được ý thức pháp luật cho chính bản thân khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. 3.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục ý thức pháp luật cho học sinhTHPT qua bài 6:Công dân với các quyền tự do cơ bản. nhằm cho học sinh xác định được bản thân mình có những quyền cơ bản gì từ đó xác định được ý thức pháp luật cho chính bản thân khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời 4. Đối tượng ngiên cứu Các đối tượng là học sinh THPT ở trường THPT Vĩnh Lộc năm học 2012- 2013 và các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chính các em. 5 Phương pháp nghiên cứu Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 4 Giỏo dc ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT qua bi 6- chng trỡnh GDCD 12 - Phng phỏp nghiờn cu lý lun ( thụng qua vic c v phõn tớch cỏc vn bn cú liờn quan: B lut dõn s B lut hỡnh s B lut t tng hỡnh s B lut t tng dõn s - iu tra s liu thc t - S dng cỏc phng phỏp, k thut dy hc tớch cc son giỏo ỏn bi 6 chng trỡnh GDCD 12: Cụng dõn vi cỏc quyn t do c bn. - Son giỏo ỏn cho tit ging bi 6 6. Phm vi nghiờn cu Phm vi nghiờn cu ca ti l nhúm i tng 1: 2 lp 128, 12a9 l cỏc lp cú cht lng u vo lp 10 thp hoc do ỳp li cỏc nm trc.i tng th 2 l cỏc lp 12 vũn li t 12a1-12a7 s hc sinh cú cht lng u vo cao hn. II. Thc trng ca vn nghiờn cu 1. Thc trng ca vn nghiờn cu Giáo dục công dân là một môn học mang tính trừu tợng và khái quát hoá cao. Đặc biệt trong phần giáo dục pháp luật lớp 12 THPT, với lợng kiến thức rộng, chủ yếu tập trung vào các khái niệm, phạm trù pháp luật khô cứng, yêu cầu chính xấc tới từng câu chữ với lợng kiến thức rộng, chủ yếu tập trung vào các khái niệm , phạm trù điều chỉnh các mối quan hệ xã hội đợc pháp luật điều chỉnh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân, tổ chức mà không đợc áp dụng trong thực tế nên học sinh rất khó nhớ, khó tiếp thu nội dung bài học. Chơng trình GDCD 12 ở trờng THPT có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhận thức, hành vi pháp luật và thái độ tôn trọng pháp luật cho học sinh ( Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trong môn GDCD cấp THPT Hà nội tháng 7/2012). Vì vậy muốn lôi cuốn học sinh vào bài giảng, ngoài những hiểu biết sâu sắc, ngời giáo viên cần phải vận dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học nhằm kích thích t duy sáng tạo, khả năng tự tìm tòi phát hiện của học sinh. Không thể phủ nhận đợc tác dụng đợc tác dụng quan trọng của các phơng pháp truyền thống nh thuyết trình, đàm thoại, nêu gơng, sử dụng đồ dùng trực quan, thì các phơng pháp hiện đại cũng có ảnh hởng tích cực tới hoạt động của học sinh nh phơng pháp thảo luận nhóm, phơng pháp động não, phơng pháp đóng vai, phơng pháp nghiên cứu trờng hợp, phơng pháp tổ chức trò chơi, phơng pháp dự án và các kỹ thuật dạy học tích cực nh kỹ thuật chúng em biết 3, kỹ thuật đọc hợp tác, kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật KWL Các phơng pháp kỹ thuật này có thể đợc học theo nhóm, theo lớp, cá nhân có thể tổ chức học tập theo nhóm trong hoặc ngoài lớp. Hiện nay do sự phát triển của công nghệ thông tin vào bài giảng đã cho các em thấy những vấn đề trong thực tế mà không có giáo án nào bù lấp đợc khoảng trống đó. Một trong các phơng pháp dạy học mới thờng đợc giáo viên sử dụng đó là phơng pháp thảo luận nhóm, phơng pháp động não , phơng pháp nghên cứu trờng hợp điển hình là phù hợp với với khả năng của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên trong thực tiễn dạy học nói chung và dạy môn GDCD hiện nay nói riêng, phơng pháp này cha đợc giáo viên áp dụng một cách khoa học, thờng Nguyn Thanh Hi- giỏo viờn THPT Vnh Lc 5 Giỏo dc ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT qua bi 6- chng trỡnh GDCD 12 mang tính đối phó, chiếu lệ và đặc biệt cha có sự chuẩn bị chu đáo, vì thế phần nào cha phát huy hết tác dụng và tính hiệu quả của nó. Một trong những phơng pháp dạy học mới thờng đợc giáo viên sử dụng, đó là phơng pháp thảo luận nhóm. Tuy nhiên trong thực tiễn dạy học nói chung và dạy môn GDCD hiện nay nói riêng, phơng pháp này cha đợc giáo viên áp dụng một cách khoa học, thờng mang tính đối phó, chiếu lệ và đặc biệt cha có sự chuẩn bị chu đáo, vì thế phần nào cha phát huy hết tác dụng và tính hiệu quả của nó. L mt giỏo viờn ging dy mụn GDCD trng THPT Vớnh Lc hin nay tụi ó s dng cỏc phng phỏp ny vo nhiu bi ging di nhng hỡnh thc khỏc nhau nh ch s dng n thun t chc hc sinh tho lun nhúm, phng phỏp ng nóo , phng phỏp nghiờn cu trng hp in hỡnh, hoc tho lun nhúm cú s dng phiu hc tp v s dng tranh nh tho lun nhúm. Qua thc t ging dy, bn thõn tụi nhn thy trong quỏ trỡnh t chc tho lun nhúm, phng phỏp ng nóo, phng phỏp nghiờn cu trng hp in hỡnh, nu giỏo viờn bit kt hp vi phng phỏp dy hc mi thỡ tớnh hiu qu ca phng phỏp ny s cao hn, gi hc s sinh ng hn. Trong bi vit ny tụi xin trao i mt vi kinh nghim v vn giỏo dc ý thc giỏo dc phỏp lut cho hc sinh THPT qua bi 6 - chng trỡnh GDCD 12 Cụng dõn vi cỏc quyn t do c bn.Vi mong mun s gúp mt phn nh bộ ca mỡnh vo vic i mi phng phỏp dy hc, gúp phn lm thay i nn giỏo dc mi ca huyn nh. 2. Kt qu ca thc trng trờn Lõu nay ging dy theo cỏc phng phỏp truyn thng ch cú s truyn th t mt phớa theo kiu thy c trũ chộp, sao li kin thc ca thy mt cỏch mỏy múc, th ng khụng cú tớnh sỏng to. u im ca phng phỏp ny l tớnh lụ- gic, i t n gin n phc tp, cú gii ngha cỏc t khú cho hc sinh theo cỏch hiu ca thy , lm cho thi gian 45 phỳt truyn t ti hc sinh ht theo ni dung kin thc cn truyn t l mt iu ht sc khú. Cng c hc tp kin thc tin hc nhng mt s giỏo viờn ng tui bt u thy ngi vỡ ó cú tui mt kộm hn, kh nng tip thu kin thc, x lý cỏc tỡnh hung s phm cú ng dng khoa hc k thut vo ging dy ó khụng cũn nhy bộn . Qu tht nu khụng cú kin thc tin hc thỡ trong vũng 45 phỳt khụng th s dng ht hiu qu ca mỏy múc. B mụn GDCD trng THPT cng ó c gng vn lờn trong tip nhn kin thc, nm bt s phỏt trin ca khoa hc k thut, t hc , t bi dng cú c hc qua chng trỡnh o to cp chng ch tin hc ca tnh,,ỏp ng yờu cu ca giai on mi, h ó cú c k nng k xo trong x lý cỏc tỡnh hung ca mỏy chiu a nng, kh nng x lý cỏc phn mm Power Poin trong mụi trng Windows, kốm theo d cp nht hng ngy cỏc thụng tin thi s trong v ngoi nc lm c s cho cụng tỏc ging dy ca bn thõn. Cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử loài ngời đã diễn ra hết sức chóng vánh, chỉ trong vòng cha đầy 100 năm xã hội loài ngời đã có những thay đổi diễn ra mau lẹ, trên quy mô lớn khiến nhiều ngời không thể tởng tợng nổi : Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà máy ghi âm, phim ảnh ,điện thoại,đã đợc đa vào để phục vụ con ngời .Tiếp đó là hàng loạt những thành tựu KH&KT khác đã lại ra đời trong đó có máy tính điện tử . Nguyn Thanh Hi- giỏo viờn THPT Vnh Lc 6 Giỏo dc ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT qua bi 6- chng trỡnh GDCD 12 Trong một số thời gian gần đây xã hội loài ngời có sự bùng nổ thông tin , theo quan điểm truyền thống áp dụng cho thời đại ngày nay thì ba nhân tố cơ bản của nền kinh tế có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển mọi mặt của nền kinh tế-xã hội là đất đai (bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên ),lao động và t bản không còn thực sự đúng nữa . Ngày nay,ngời ta khẳng định rằng : phải là 4 yếu tố then chốt là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế một nớc -đất đất đai,lao động,t bản và thông tin,trong đó thông tin đợc xem là một dạng tài nguyên mới. Cùng với việc sáng tạo ra hệ thống công cụ mới ,con ngòi từng bớc xây dựng ngành tin học tơng ứng đáp ứng nhiều cho việc khai thác tài nguyên thông tin với các nội dung, mục tiêu, phơng pháp riêng ngày càng đa dạng và ứng dụng trong hầu hét các lĩnh vực của đời sống xã hội.Điểm đặc thù của môn khoa học này là trong quá trình nghiên cứu và triển khai không tách rời với việc sử dụng máy tính . Vậy ta hãy cùng nhau tìm hiểu về việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy bộ môn GD CD ở trơng TH PT trong giai đoạn hiện nay,thực trạng và những kiến giải của bản thân về vấn đề này . Sự phát triển mạnh mẽ của KH-KT cung với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới,xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt khi Việt nam gia nhập WTO ,trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thơng mại thế giới , ngành GD&ĐT không thể đứng ngoài cuộc . Đó là sự nghiệp của toàn nhân loại ,.nó kéo theo sự tụt hậu rất nhanh của cả một quốc gia,một dân tộc .Có thể nói đây vừa là thời cơ vừa là thách thức, nó đòi hỏi sự thực dụng trong mọi vấn đề ,tất cả đều có sự đòi hỏi cao về nguồn nhân lực có trình độ cao ,đáp ứng đủ về chất cho sự nghiệp phát triển kinh tế . Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích mời năm thì phải trồngngời câu nói này ai cũng khắc ghi trong lòng lời Bác dặn . Bộ môn GD CD có nhiệm vụ góp phần hình thành nhân cách ,thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh, việc đầu t cho giáo dục là đầu t cho tơng lai vững bền nhất . B. GII QUYT VN I. C s lý lun ca ti nghiờn cu a. Mt s khỏi nim giỏo viờn cn lu ý C s lý lun ca vn giỏo dc ý thc phỏp lut cho hc sinh THPT trc ht mi giỏo viờn cn phi hiu c cỏc khỏi nim sau: Phỏp lut : phi c hiu l h thng cỏc quy phm phỏp lut mang tớnh bt buc chung do Nh nc ban hnh v dc m bo thi hnh bng chớnh sc mnh ca Nh nc, nhm iu chnh cỏc mi quan h phỏt sinh trong tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi. Phỏp lut c hiu l cỏc vn bn lut v vn bn di lut t Hin phỏp n cỏc b lut, lut, cỏc ngh nh do Quc hi v cỏc c quan nh nc cú thm quyn ban hnh. Ph bin phỏp lut l s chuyn ti nhng thụng tin c th ca phỏp lut ti mt i tng nht nh nhm t ti c mt mc ớch c th no ú ca Nh nc. Tuyờn truyn phỏp lut l chuyn ti nhng thụng tin c th ca phỏp lut ti mi thnh viờn trong xó hi nhm t c mt mc ớch c th ca Nh nc. Nguyn Thanh Hi- giỏo viờn THPT Vnh Lc 7 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Hàng loạt các khái niệm pháp luật mà học sinh phải biết, phải tìm hiểu vì chỉ có 45 phút/ 1 tiết giảng giáo viên không thể chuyển tải hết thông điệp cần thiết cho học sinh. Khái niệm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể: đó là quyền không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang. Pháp luật cũng quy định cụ thể có 3 trường hợp bắt, giam giữ người: Trường hợp 1: Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền mà pháp luật cho phép có quyền quyết định bắt bị can , bị cáo để tạm giam, khi có căn cứ xác đáng chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điểu tra , truy tố và xét xử hoặc tiếp tục phạm tội. Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo Điều 81 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003. “ 1. Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp: a.Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm cực kỳ nghiêm trọng. b. Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện hành vi tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn. c. Khi thấy có đấ vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn hoặc tiêu hủy chưng cứ. 4. Trong mọi trường hợp việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát cùng câp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ , kể từ khi nhận được đề nghị phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp , Viện kiểm sát phải ra ngay quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Trường hợp 3:Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Điều 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. *. Đối với người đang thực hiện phạm tội hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị bắt, cũng như người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiếm sát hoặc UBND nơi gần nhất.Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền. * Khi bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí của người bị bắt. Một số khái niệm khác giáo viên cũng cần phải nắm được: Khái niệm tuân thủ pháp luật, khái niệm sử dụng pháp luật, khái niệm thi hành pháp luật, khái niệm áp dụng pháp luật, khái niệm bộ luật , luật là gì ? Khái niệm sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật của cá công dân, cá nhân tổ chức. Các chủ thể pháp luật được chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép , không phụ thuộc vào ý chí của người khác khác. Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 8 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật . Các chủ thể pháp luật( là các cá nhân, tổ chức) phải thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm bằng những hành động cụ thể. Tuân thủ pháp luật : là hình thức thực hiện pháp luật có tính chất cấm đoán, theo đó các cá nhân tổ chức không được làm những việc , những hành động bị pháp luật cấm. Áp dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật mà ở đó các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật để đề ra các quy định làm phát sinh ,chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cụ thể của các cá nhân, tổ chức.Trong một số trường hợp cá nhân, tổ chức chỉ có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thông qua hình thức sau: - Các quyền và nghĩa vụ của ông dân không tự phát sinh hay chấm dứt nếu không có một văn bản, quyết định áp đụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Cơ quan nhà nước ra quyết định xử lý người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân tổ chức. Căn cứ vào các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người vi phạm pháp luật hoặc các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ngành luật : Là tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. Bộ luật tố tụng là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định trình tự thủ tục giải quyết các vụ án dân sự , hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình. Quy định các quyền tự do cơ bản của công dân thuộc phạm vi điều chỉnh của bộ luật dân sự, nhưng giải quyết các vụ án hình sự lại thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng hình sự. Bộ luật hình sự chỉ quy định thế nào là tội phạm và các hình phạt tương ứng với loại hình tội phạm đó. Bộ luật hình sự quy định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có đủ năng lực pháp luật hình sự thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội do pháp luật hình sự bảo vệ ( đó là tính mạng , tài sản ,danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, hay của nhà nước.) Như vậy khái niệm tội phạm phải được cấu thành bởi 4 yếu tố theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt nam đã sủa đổi bổ sung ngày 19/6/2009 chứ không phải bằng 3 yếu tố như trong sách giáo khoa đã viết: trong đó đã thiếu hẳn yếu tố khách quan của tội phạm. tội phạm ở đây được hiểu là động từ. khái niệm trong sách giáo khoa chỉ nói tới một phía là kẻ phạm tội thế họ phạm tội gì ? với ai ? Nếu học sinh có suy nghĩ sẽ nhìn thấy điều này. Ví dụ :Khái niệm tội phạm với tội danh giết người nếu chỉ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện. Vậy kẻ giết người đó chưa có đối tượng để giết sao trở thành tội phạm.Trong sách giáo khoa không thể viết như thế vì rất dễ làm cho học sinh hiểu sai vấn đề. Nếu người giáo viên không chú ý tới điều này cũng rất dễ mắc sai lầm trong khi lên lớp. Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 9 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Phân biệt thế nào là bị các, bị can. Điều 9 Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng khẳng định: Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Giáo dục pháp luật là sự chuyển tải những thông tin về các quy định của pháp luật theo mục đích chung, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật, để từ đó hình thành lối sống tuân thủ pháp luật đối với tất cả mọi thành viên trong xã hội. Như vậy để giáo viên chuyển tải được những tinh túy nhất của pháp luật đẽ hiểu nhưng phải chính xác, khoa học đảm bảo cho học sinh dễ tiếp thu từ đó mới chuyển thành hành động chấp hành pháp luật và qua bài 6 các em biết rằng pháp luật luôn bảo vệ những người luôn biết thực hiện pháp luật và kiên quyết xử lý người phạm tội. b. Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật trong các trường THPT - Cơ sở lý luận chung về vấn đề giáo dục pháp luật cho học sinh THPT: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( năm 1986) đã ghi nhận: “Coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật, giáo dục thể chất và quốc phòng cho học sinh.” Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ rõ: “ Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ, môi trường ,dân số, rèn luyện thể chất cho học sinh”. Hội nghị lần thứ 2 BCH TW khóa VIII tháng 12/ 1996 đã nhấn mạnh “Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân”. Đặc biệt tháng 1/2013 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã ra đời và có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2013. Điều 2 Luật giáo dục khẳng định : “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. “ Nhằm định hướng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, Bộ giáo dục và đào tạo đã xây dựng cuốn tài liệu : Phổ biến giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân cấp THPT” và đã đưa vào giảng dạy lồng ghép đúng vào năm học 2012-2013 ở các trường THPT.Yêu cầu là phải lồng ghép được kiến thức pháp luật trong tất cả các bài học và các đề kiểm tra ở các khối lớp phần các vấn đề xã hội của khối 10 và 11. Có thể nói đây là yêu cầu mới và cũng rất khó khi giáo viên phải dạy ở các khối lớp 10 và 11 THPT. C. Cơ sở thực tiễn và pháp lý của đề tài nghiên cứu Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 10 [...]... Lộc 32 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 33 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 34 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 35 Giáo dục ý thức pháp luật cho học. .. cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 26 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 27 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 28 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình. .. GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 29 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 30 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 31 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh. .. HỌC NHÀ TRƯỜNG Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 23 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 24 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 25 Giáo dục ý thức pháp luật cho học. .. một giáo án cụ thể là bài 6 chương trình GDCD 12: Cơng dân với các quyền tự do cơ bản Bài 6 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN ( 4 tiết ) TiÕt 14 tn 14 Ngµy so¹n Ngµy ®¨ng ký gi¸o ¸n Ngêi dut gi¸o ¸n I.Mục tiêu bài học: 1.Về kiến thức: Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 14 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 - Nêu được khái niệm, nội dung, ý. .. tượng học sinh Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 11 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Trường THPT Vĩnh lộc có tổng số học sinh lớp 12 là 450 học sinh/ 1120 em tồn trường rải khắp các địa bàn trong huyện.chia thành 9 lớp từ 12a1- 12a9 thành các lớp ban tự nhiên và các lớp ban cơ bản Các lớp ban tự nhiên các em có nhận thức tốt hơn vì thế các em biết tự. .. tự do lao động và sáng tạo, tự do kinh doanh , học tập và tự do nghiên cứu khoa học Các quyền này được gọi là các quyền tự do cơ bản của công dân, vì nó quy đònh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân và vì nó được ghi nhận trong Hiến pháp – luật cơ bản của Nhà nùc Bài học không đặt ra mục đích tìm hiểu tất cả các quyền tự do cơ bản của công dân , mà chỉ tìm hiểu một số quyền tự do cơ bản quan... về các quyền được quy định trong Hiến pháp và luật thân thể của cơng dân ? - Quy định mối quan hệ cơ bản giữa Nhà Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 17 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 nước và cơng dân Cách thức tiến hành - Nhằm xác định địa vị pháp lý của cơng Thuyết trình, vấn đáp dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và Thảo luận nhóm cơng dân trong... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 13 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Các phương pháp mới đã được thực hiện như phương pháp thảo luận lớp, phương pháp thảo luận nhóm, các kỹ thuật dạy học tích cực như kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật hỏi chun gia, Chúng ta lần lượt tìm hiểu các phương pháp đó phù hợp như thế nào đối với học sinh THPT Vĩnh lộc qua bài 6 chương trình. .. mà tất cả nghành giáo dục, các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội - Giáo dục pháp luật tốt khơng chỉ góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo ục pháp luật, nhằm tăng cường nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam ngày càng vững mạnh Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 21 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Vĩnh lộc ngày 4/5/2013 Người làm SKKN Nguyễn Thanh . định. Thông qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản Ý thức giáo dục pháp luật của một bộ phận học sinh chậm. tượng học sinh. Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 11 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Trường THPT Vĩnh lộc có tổng số học sinh lớp 12 là 450 học. biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản. nhằm cho học sinh xác định được bản thân mình có những quyền cơ bản gì

Ngày đăng: 19/07/2014, 10:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan