0

tom_tat_chuong_bang_tuan_hoan.pdf

2 936 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:10

Tài liệu tóm tắt chương Bảng tuần hoàn hóa học.
- Xem thêm -

Xem thêm: tom_tat_chuong_bang_tuan_hoan.pdf,

Hình ảnh liên quan

Đều có /ớp ngoài cùng gồm 8 elec(ron (trừ He: 1s ?): cầu hình electron bền vững electron đã phép đôi, lớp vỏ đạt số electron ngoài cùng bão hòa - tom_tat_chuong_bang_tuan_hoan.pdf

u.

có /ớp ngoài cùng gồm 8 elec(ron (trừ He: 1s ?): cầu hình electron bền vững electron đã phép đôi, lớp vỏ đạt số electron ngoài cùng bão hòa Xem tại trang 2 của tài liệu.