0

baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

25 984 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:10

Bài tập môn hóa học lớp 10 chương 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: baitap_hoahoc10_chuong1.pdf,

Hình ảnh liên quan

Khối lượng electron bảng khoảng 1840 khối lượng của hạt nhân - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

h.

ối lượng electron bảng khoảng 1840 khối lượng của hạt nhân Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (S) ở trạng thái cơ bản và của nguyên tử oxi (O) có đặc điểm nào chung ? - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

u.

hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (S) ở trạng thái cơ bản và của nguyên tử oxi (O) có đặc điểm nào chung ? Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.23 Cấu hình electron của ion nào sau đây giống như của khí hiếm ? A_ Te?” - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.23.

Cấu hình electron của ion nào sau đây giống như của khí hiếm ? A_ Te?” Xem tại trang 7 của tài liệu.
1.27 Ghép đôi cấu hình electron nguyên tử ở cộ tA với tên nguyên tố hoá học ở cột B sao cho thích hợp - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.27.

Ghép đôi cấu hình electron nguyên tử ở cộ tA với tên nguyên tố hoá học ở cột B sao cho thích hợp Xem tại trang 8 của tài liệu.
1.28 Hãy điển cấu hình electron, cho sấn trong bảng dưới đây vào các chỗ - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.28.

Hãy điển cấu hình electron, cho sấn trong bảng dưới đây vào các chỗ Xem tại trang 9 của tài liệu.
1.33 Trong các cấu hình electron sau, cấu hình nào viết sưi ? A 1 s22s”2p”„2p'v2p L - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.33.

Trong các cấu hình electron sau, cấu hình nào viết sưi ? A 1 s22s”2p”„2p'v2p L Xem tại trang 11 của tài liệu.
Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s?3pŠ. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử 2 - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

t.

nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s?3pŠ. Ở dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu nguyên tử 2 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cấu hình electron của các nguyên tử có số hiệu Z= 3, Z.= l1 và Z=19 có đặc điểm nào sau đây là chung ? - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

u.

hình electron của các nguyên tử có số hiệu Z= 3, Z.= l1 và Z=19 có đặc điểm nào sau đây là chung ? Xem tại trang 13 của tài liệu.
Nguyên tố R và cấu hình electron là: A. Na, 1972s22p 53s". - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

guy.

ên tố R và cấu hình electron là: A. Na, 1972s22p 53s". Xem tại trang 15 của tài liệu.
lon MỸT có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2sˆ2pŠ. Tên nguyên tố và cấu hình electron của M là : - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

lon.

MỸT có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2sˆ2pŠ. Tên nguyên tố và cấu hình electron của M là : Xem tại trang 19 của tài liệu.
Quan sát hình vẽ và điển những thông tin thích hợp cho trước (A, B ,C hay D ) vào những chỗ trống trong đoạn văn sau : - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

uan.

sát hình vẽ và điển những thông tin thích hợp cho trước (A, B ,C hay D ) vào những chỗ trống trong đoạn văn sau : Xem tại trang 20 của tài liệu.
1.63 Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm tìm ra electron : - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.63.

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm tìm ra electron : Xem tại trang 20 của tài liệu.
d. kim loại e. cấu hình electron g. bền vững h. electron 1. trong cùng - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

d..

kim loại e. cấu hình electron g. bền vững h. electron 1. trong cùng Xem tại trang 21 của tài liệu.
Tên của nguyên tố X là ...(1)...Cấu hình electron của X là....(2)..Công - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

n.

của nguyên tố X là ...(1)...Cấu hình electron của X là....(2)..Công Xem tại trang 21 của tài liệu.
dạng hình Obita np gồm ba - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

d.

ạng hình Obita np gồm ba Xem tại trang 22 của tài liệu.
7 cấu hình năng lượng phân bố chuyển động - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

7.

cấu hình năng lượng phân bố chuyển động Xem tại trang 24 của tài liệu.
1.72 Cột ÄÁ gồm các cấu hình electron của các nguyên tử, cột B gồm kí hiệu - baitap_hoahoc10_chuong1.pdf

1.72.

Cột ÄÁ gồm các cấu hình electron của các nguyên tử, cột B gồm kí hiệu Xem tại trang 24 của tài liệu.