DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV

2 266 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 02:00

Đề cương ôn tập thi kiểm tra học kỳ 2 - Tin học Khối 11 - Năm học: 2009 - 2010 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Tin học – Khối 11 - Thời gian thi: 45 phút I./ PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1: Thế nào là mảng một chiều. Cách khai báo trực tiếp mảng một chiều, cho ví dụ? Câu 2: Thế nào là mảng hai chiều. Cách khai báo trực tiếp mảng hai chiều, cho ví dụ? Câu 3: Viết cú pháp khai báo gián tiếp và trực tiếp mảng hai chiều. Giải thích các thành phần trong khai báo mảng hai chiều. Áp dụng: Khai báo gián tiếp và trực tiếp mảng hai chiều B gồm 4 hàng, 7 cột, các phần tử kiểu số thực. Câu 4: Viết cú pháp và nêu các thành phần trong khai báo mảng 1 chiều cho hai trường hợp trực tiếp và gián tiếp. Áp dụng: khai báo trực tiếp của mảng 1 chiều để khai báo mảng A gồm 50 phần tử các phần tử trong mảng kiểu nguyên. Câu 5: Thế nào là dữ liệu kiểu xâu? Cách khai báo biến kiểu xâu, cho ví dụ? Câu 6: Cho 2 xâu: S1 ‘Truong THPT Nguyen Dang’ S2 ‘TH’ Hãy cho biết kết quả của các hàm sau: Length(S1)= ? Pos(S2,S1)=? (các xâu S1, S2 và các thủ tục, hàm chỉ mang tính ví dụ mà thôi) Câu 7: Thế nào là chương trình con? Viết cấu trúc chung của chương trình con, viết cấu trúc thủ tục, cấu trúc hàm. Câu 8: Chương trình con là gì? Phân loại chương trình con. Viết cấu trúc của thủ tục. Áp dụng: Viết phần đầu của thủ tục để hoán đổi giá trị của hai biến nguyên x, y. Câu 9: Trình bày các lợi ích của việc sử dụng chương trình con trong lập trình. Câu 10: Chương trình con là gì? Chương trình con được phân thành mấy loại? Kể tên và trình bày các lọai đó? II./ PHẦN LẬP TRÌNH Bài 1: Viết chương trình nhập dãy A gồm 10 số nguyên A 1 , A 2 , …, A 10 . a. Tìm và đưa ra màn hình phần tử lớn nhất của dãy số nguyên. b. Tính và đưa ra màn hình số lượng số chẳn và số lẻ. c. Tính và hiển thị giá trị trung bình của các phần tử trong mảng. Bài 2: Cho mảng A= [1 15 ] mà các phần tử là kiểu nguyên. Lập trình thực hiện theo yêu cầu sau: a. Nhập dữ liệu cho mảng A. b. Từ mảng A hãy tạo mảng B chứa tất cả các số chẵn và mảng C chứa tất cả các số lẻ. Hiển thị ra màn hình cả 2 mảng vừa tạo. http://Violet.vn/thpt-nguyendang-travinh 1 Đề cương ôn tập thi kiểm tra học kỳ 2 - Tin học Khối 11 - Năm học: 2009 - 2010 Bài 3: Cho mảng A gồm 5 dòng 8 cột, các phần tử của mảng là các số nguyên. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a. Nhập dữ liệu cho mảng từ bàn phím. b. Tính và hiển thị giá trị trung bình cộng các phần tử thuộc các cột lẻ trong mảng. c. Tính và hiển thị giá trị trung bình cộng các phần tử trong các dòng chẵn nhưng thuộc các cột lẻ của mảng. Bài 4: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím các phần tử của mảng hai chiều B gồm 5 hàng, 7 cột với các phần tử là các số nguyên và một số nguyên k. Sau đó, đưa ra màn hình các phần tử của mảng có giá trị nhỏ hơn k. Bài 5: Viết chương trình có chứa các chương trình con thực hiên theo yêu cầu sau: a. Thủ tục nhập xâu S từ bàn phím. b. Hàm đổi xâu S thành xâu kí tự in hoa. c. Thủ tục kiểm tra xem xâu S có bao nhiêu từ. Bài 6: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng kí tự ‘em’. Bài 7: Viết chương trình hiển thị giá trị lớn nhất trong 5 số được nhập từ bàn phím. Trong đó có sử dụng hàm tìm giá trị lớn nhất. Bài 8: Viết chương trình nhập hai xâu từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau : a. Hiển thị ra màn hình độ dài của hai xâu. b. Kiểm tra kí tự gần cuối của xâu thứ hai có trùng với kí tự đầu của xâu thứ nhất không ? Bài 9: Viết chương trình nhập 3 số nguyên từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau: a. Viết hàm tính trung bình cộng từ 3 số vừa nhập. b. Hiển thị ra màn hình số nhỏ nhất từ 3 số vừa nhập, trong đó có sử dụng hàm tìm số nhỏ nhất trong hai số - Hết - http://Violet.vn/thpt-nguyendang-travinh 2 . 7: Thế nào là chương trình con? Viết cấu trúc chung của chương trình con, viết cấu trúc thủ tục, cấu trúc hàm. Câu 8: Chương trình con là gì? Phân loại chương trình con. Viết cấu trúc của thủ tục. Áp. y. Câu 9: Trình bày các lợi ích của việc sử dụng chương trình con trong lập trình. Câu 10: Chương trình con là gì? Chương trình con được phân thành mấy loại? Kể tên và trình bày các lọai đó? II./. phần trong khai báo mảng hai chiều. Áp dụng: Khai báo gián tiếp và trực tiếp mảng hai chiều B gồm 4 hàng, 7 cột, các phần tử kiểu số thực. Câu 4: Viết cú pháp và nêu các thành phần trong khai
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV, DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV, DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV