0

cau_hoi_trac_nghiem_kiem_toan.pdf

30 516 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 11:19

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán KI M TỐNỂCH NG 1ƯƠ1.1. Ki m tra D án c u v t Ngã t s , theo h p đ ngể ự ầ ượ ư ở ợ ồ ki m tốn đã ký v i Ch đ u t D án, nh m đánh giáể ớ ủ ầ ư ự ằ hi u qu và kh năng hồn thành ti n đ D án …ệ ả ả ế ộ ựTL : Là lo i hình ki m tốn ho t đ ng do các ki m tốnạ ể ạ ộ ể viên đ c l p th c hi n.ộ ậ ự ệ1.2. Ki m tốn dùng đ đánh giá tính hi u l c và hi u quể ể ệ ự ệ ả c a dây chuy n s n xu t m i l p đ t …ủ ề ả ấ ớ ắ ặTL : là ki m tốn ho t đ ng.ể ạ ộ1.3. Trong q trình ki m tốn báo cáo tài chính c a m tể ủ ộ doanh nghi p, ki m tốn viên đ c l p A ph trách cu cệ ể ộ ậ ụ ộ ki m tốn đã nh n q t ng là cu n l ch c a ngân hàng,ể ậ ặ ố ị ủ đ ng th i nh n l i m i đi ăn c m tr a v i k tốn tr ngồ ờ ậ ờ ờ ơ ư ớ ế ưở ngân hàng …TL : là vi ph m tính đ c l p trong ki m tốn.ạ ộ ậ ể1.4. Ki m tốn viên (đ c l p) A n m gi 2% c phi u trongể ộ ậ ắ ữ ổ ế cơng ty Z, do đó A khơng đ c phép ki m tốn cơng ty Z doượ ể khơng b o đ m tính đ c l p.ả ả ộ ậTL : đúng.1.5. B n ch t c a ki m tốn ả ấ ủ ểTL : là ki m tra s li u k tốn.ể ố ệ ế1.6. Tính đ c l p c a các ki m tốn viên n i b ch đ cộ ậ ủ ể ộ ộ ỉ ượ b o đ m …ả ảTL : m t cách t ng đ i.ộ ươ ố1.7. Tính đ c l p c a các ki m tốn viên n i b hồn tồnộ ậ ủ ể ộ ộ khơng đ c b o đ m do … ượ ả ảTL : đây là m t b ph n thu c đ n v và ch u s qu n lýộ ộ ậ ộ ơ ị ị ự ả c a ban lãnh đ o đ n v .ủ ạ ơ ị1.8. Tiêu chu n ki m tốn viên theo IFAC, tiêu chu n quanẩ ể ẩ tr ng mang nét đ c thù ngh ki m tốn… ọ ặ ề ểTL : là tính đ c l p.ộ ậCHƯƠNG 3: KI MỂ SỐT HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ 1TOÁN3.1. Nh ngữ câu nào sau đây không ph iả là 1 trong 5 thành ph nầ của hệ thống KSNB theo COSOa. Đánh giá rủi rob. Các chính sách kiểm soát nội bộc. Giám sát, theo dõid. Thông tin truy nề thông3.2. Nh ngữ câu nào sau đây là saia. Kiểm soát phát hi nệ có trước kiểm soát ngăn ng a ừb. Kiểm soát s aử sai có trước kiểm soát ngăn ng aừc. Kiểm soát ngăn ng a từ ư nơ g đương v iớ ki mể soát phát hi n ệd. Kiểm soát ngăn ng aừ có trước kiểm soát phát hi nệ3.3. Nh ngữ câu nào sau đây về môi trường ki mể soát là saia. Thái độ của nhà qu nả lý đối v iớ hệ thống KSNB và hành vi đ oạ đ cứ có 1 ảnh hư nở g không đáng k ể đ nế hành động, suy nghĩ của nhân viênb. Một c uấ trúc tổ ch cứ ph cứ t p,ạ không rõ ràng có thể sẽ đem đ nế nhi uề v nấ đề ph c ứt pạc. Việc ghi lại (trên giấy) các chính sách và hư nớ g d nẫ th cự hi nệ các thủ tục là một trong nh ngữ công cụ quan trọng để phân chia quy nề h nạ và trách nhi m ệcủa tổ ch cứd. Giám sát là một vi cệ quan trọng trong một tổ ch cứ mà không thể th cự hiện báo cáo trách nhiệm ho c ặtổ ch c ứđó quá nhỏ để có thể phân chia ch c ứ năng, nhi mệ vụ đ uầ đủ3.4. Những ch cứ năng kế toán nào sau đây ph iả được tách bi tệ để đ tạ được việc phân chia các ch c ứnăng hi uệ qu :ảa. Kiểm soát, ghi chép và theo dõib. Xét duy t, ệghi chép và b oả qu nả tài s nảc. Kiểm soát, b oả qu nả tài s nả và xét duy t ệd. Theo dõi, ghi chép và ho chạ định23.5. Các ho tạ động sau đây là ho tạ động kiểm tra độc lập, ngo iạ tr :ừa. L pậ bảng đối chi uế v iớ ngân hàng b. Đối chi uế sổ chi ti tế và sổ cáic. L pậ bảng cân đối số phát sinhd. Đánh trước số thứ tự các hoá đ nơ3.6. Những thủ tục ki mể soát nào sau đây liên quan đ nế ho tạ động thi tế kế và sử dụng chứng từ s sáchổa. Khoá tủ giữ các phi uế chi ti nềb. So sánh số tồn kho th c ựtế và sổ sáchc. Trên mỗi phi uế nh p ậkho ph iả có chữ ký của thủ khod. Kế toán ph iả thu được quy nề xét duy tệ xóa nợ khó đòi nhỏ h nơ 5 tri u.ệ3.7. Trình tự nào sau đây là thích h pợ cho quá trình đánh giá rủi roa. Nh nậ dạng nguy c ,ơ đánh giá rủi ro và tổn th t,ấ xác đ nhị thủ tục ki m soát,ể ước tính l iợ ích chi phí b. Xác định thủ tục ki mể soát, đánh giá rủi ro và tổn th t,ấ nh nậ dạng nguy c ,ơ ước tính l iợ ích chi phí c. Đánh giá rủi ro và tổn th t,ấ xác đ nh ịthủ tục ki m soát,ể nh nậ dạng nguy c ,ơ ước tính l iợ ích chi phí d. Ước tính l iợ ích chi phí, nh nậ d ngạ nguy c ,ơ xác đ nhị thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn th tấ3.8. Hệ thống hi nệ hành có đ tin cộ ậy ước tính là 90%. Nguy cơ chủ y uế trong hệ th nố g hi nệ hành n u ế x yả ra sẽ làm tổn th t 30.ấ 000.000. Có 2 th tủ ục ki m soátể để đối phó v iớ rủi ro trên. Thủ tục A v iớ chi phí thi tế l pậ là là 1.000.000 và sẽ giảm rủi ro xuống còn 6%. Thủ tục B chi phí ước tính là 1.400.000 và giảm rủi ro xuống còn 4%. N uế thiết l pậ cả 2 thủ tục ki mể soát A và B thì chi phí ước tính là 2.200.000 và rủi ro sẽ gi mả còn 2%. Thủ tục nào nên được l aự chọn3a. Thủ tục Ab. Thủ tục Bc. Cả 2 thủ tục A và Bd. Khơng thiết l pậ thủ tục nàoCH NG 4: ĐÁNH GIÁ H TH NG KI M SỐT N IƯƠ Ệ Ố Ể Ộ BỘ4.1. Theo liên đồn k tốn qu c t (IFAC), h th ng ki mế ố ế ệ ố ể sốt n i b là m t h th ng chính sách và th t c đ cộ ộ ộ ệ ố ủ ụ ượ thi t l p nh m đ t đ c m c tiêu :ế ậ ằ ạ ượ ụa. B o v tài s n c a đ n v .ả ệ ả ủ ơ ịb. B o đ m đ tin c y c a thơng tin.ả ả ộ ậ ủc. B o đ m vi c th c hi n các ch đ pháp lý.ả ả ệ ự ệ ế ộd. B o đ m hi u qu c a ho t đ ng và năng l c qu n lýả ả ệ ả ủ ạ ộ ự ảe. T t c các m c tiêu trên.ấ ả ụ4.2. Lo i hình ki m tốn đánh giá th ng xun v tínhạ ể ườ ề hi u qu c a vi c thi t k và v n hành các chính sách ….ệ ả ủ ệ ế ế ậ ?: a. Ki m tốn n i b . (n u là chính sách c a doanh nghi p)ể ộ ộ ế ủ ệb. Ki m tốn đ c l p.ể ộ ậc. Ki m tốn Nhà n c. (n u là các chính sách c a nhà n c)ể ướ ế ủ ướd. C A và B. (n u ghi chung chung thì ch c là c 2)ả ế ắ ả4.3. B ph n ki m tốn n i b là b ph n :ộ ậ ể ộ ộ ộ ậa. Tr c thu c m t c p cao nh t đ khơng gi i h n ph m viự ộ ộ ấ ấ ể ớ ạ ạ ho t đ ng c a nó.ạ ộ ủb. Ph i tr c thu c m t c p cao đ đ khơng gi i h n ph m viả ự ộ ộ ấ ủ ể ớ ạ ạ ho t đ ng c a nó.ạ ộ ủc. Ph i đ c giao m t quy n h n l n và ho t đ ng hồn tồnả ượ ộ ề ạ ớ ạ ộ đ c l p v i phòng k tốn và các b ph n ho t đ ng đ cộ ậ ớ ế ộ ậ ạ ộ ượ 4ki m tra.ểd. Ph i đ c giao m t quy n h n t ng đ i r ng rãi và ho tả ượ ộ ề ạ ươ ố ộ ạ đ ng t ng đ i đ c l p v i phòng k toán và các b ph n ho tộ ươ ố ộ ậ ớ ế ộ ậ ạ đ ng đ c ki m tra.ộ ượ ểe. C câu B và Dả4.4. Th t c ki m soát do các nhà qu n lí xây d ng d aủ ụ ể ả ự ự trên các nguyên t c :ắa. Nguyên t c b t kiêm nhi m, nguyên t c phân công phânắ ấ ệ ắ nhi m và làm vi c cá nhânệ ệb. Nguyên t c phân công phân nghi m và nguyên t c t ki mắ ệ ắ ự ể trac. Nguyên t c phân công phân nhi m, nguyên t c b t kiêmắ ệ ắ ấ nhi m và nguyên t c y quy n và phê chu n.ệ ắ ủ ề ẩd. Không câu nào đúng4.5. Nh ng ng i n m trong y ban ki m soát :ữ ườ ằ ủ ểa. Thành viên HĐQT.b. Thành viên Ban Giám Đ c.ốc. Các chuyên gia am hi u v lĩnh v c ki m soát.ể ề ự ểd. Thành viên HĐQT kiêm nhi m các ch c v qu n lý.ệ ứ ụ ả4.6. Vi c đánh giá xem li u các BCTC có th ki m toánệ ệ ể ể đ c hay không n m trong khâu nào trong trình t đánh giáượ ằ ự h th ng ki m soát n i b :ệ ố ể ộ ộa. Thu th p hi u bi t v h th ng ki m soát n i b và mô tậ ể ế ề ệ ố ể ộ ộ ả chi ti t h th ng ki m soát n i b trên gi y t làm vi c.ế ệ ố ể ộ ộ ấ ờ ệb. Đánh giá ban đ u v r i ro ki m soát đ l p k ho ch choầ ề ủ ể ể ậ ế ạ các kho n m c trên BCTC.ả ục. Th c hi n th nghi m ki m soát.ự ệ ử ệ ểd. L p b ng đánh giá ki m soát n i b .ậ ả ể ộ ộĐÁP ÁN : A4.7. Ph ng pháp ti p c n đ thu th p hi u bi t v hươ ế ậ ể ậ ể ế ề ệ th ng ki m soát n i b và đánh giá r i ro ki m soát baoố ể ộ ộ ủ ể 5g m :ồa. Ti p c n theo kho n m c.ế ậ ả ụb. Ti p c n theo chu trình nghi p v .ế ậ ệ ục. Ti p c n theo các kho n m c phát sinh.ế ậ ả ụd. Ti p c n theo kinh nghi m.ế ậ ệe. Câu A, B đúng.4.8. Trong th nghi m ki m soát, n u các th t c đ l iử ệ ể ế ủ ụ ể ạ d u v t trên tài li u thì nên áp d ng ph ng pháp :ấ ế ệ ụ ươa. Phép th “Walk through”.ửb. Ph ng v n nhân viên đ n v v các th t c ki m soát.ỏ ấ ơ ị ề ủ ụ ểc. Th c hi n l i các th t c ki m soát.ự ệ ạ ủ ụ ểd. T t c đ u sai.ấ ả ề4.9. M c tiêu c a ki m soát n i b trong vi c đ m b oụ ủ ể ộ ộ ệ ả ả đ tin c y c a các thông tin:ộ ậ ủa. Thông tin cung c p k p th i v th i gian.ấ ị ờ ề ờb. Thông tin đ m b o đ chính xác và tin c y c a th c tr ngả ả ộ ậ ủ ự ạ ho t đ ng.ạ ộc. Thông tin đ m b o tính khách quan và đ y đ .ả ả ầ ủd. C 3 ph ng án trên.ả ươ4.10. B ph n ki m toán n i b cung c p m t s quan sát,ộ ậ ể ộ ộ ấ ộ ự đánh giá th ng xuyên v :ườ ềa. Ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.ạ ộ ủ ệb. Ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.ạ ộ ả ấ ủ ệc. Tính hi u qu và hi u năng c a công tác ki m soát n i b .ệ ả ệ ủ ể ộ ộd. Toàn b ho t đ ng c a doanh nghi p, bao g m c tính hi uộ ạ ộ ủ ệ ồ ả ệ qu c a vi c thi t k và v n hành các chính sách th t c vả ủ ệ ế ế ậ ủ ụ ề ki m soát n i b .ể ộ ộ4.11. Trong ki m toán BCTC, vi c đánh giá r i ro ki mể ệ ủ ể soát, n u r i ro ki m soát đ c đánh giá m c t i đaế ủ ể ượ ở ứ ố thì:6a. Ki m toán viên ph i d a vào ki m soát n i b đ gi m b tể ả ự ể ộ ộ ể ả ớ các th nghi m trên các s d và nghi p v .ử ệ ố ư ệ ụb. Ph i tăng c ng các th nghi m c b n đ phát hi n nh ngả ườ ử ệ ơ ả ể ệ ữ hành vi gian l n và sai sót.ậc. Không ph i th c hi n th nghi m ki m soát( Th nghi mả ự ệ ử ệ ể ử ệ tuân th )ủd. B và Ce. A và C.4.12.M c đích c a th nghi m ki m soát là :ụ ủ ử ệ ểa. Tìm ra gian l n và sai sót c a k toán viên.ậ ủ ếb. Thu th p b ng ch ng v s h u hi u c a các quy ch và thậ ằ ứ ề ự ữ ệ ủ ế ủ t c ki m soát đ gi m b t các th nghi m c b n trên s d vàụ ể ể ả ớ ử ệ ơ ả ố ư nghi p v .ệ ục. Thu th p b ng ch ng v k t qu tuân th các quy ch và thậ ằ ứ ề ế ả ủ ế ủ t c ki m soát n i b .ụ ể ộ ộd. Phát hi n và bày t ý ki n v s h u hi u c a các quy chệ ỏ ế ề ự ữ ệ ủ ế và th t c ki m soát.ủ ụ ểII. Câu h i Đúng/ Sai và gi i thíchỏ ả4.13. B n m c tiêu c a h th ng ki m soát n i b (b o vố ụ ủ ệ ố ể ộ ộ ả ệ tài s n c a đ n v , b o đ m đ tin c y c a các thông tin,ả ủ ơ ị ả ả ộ ậ ủ b o đ m vi c th c hi n các ch đ pháp lý, b o đ m hi uả ả ệ ự ệ ế ộ ả ả ệ qu c a ho t đ ng và năng l c qu n lý) luôn là th th ngả ủ ạ ộ ự ả ể ố nh t và hòa h p.ấ ợTL : SAIGT : 4 m c tiêu c a h th ng ki m soát n i b đôi khi mâuụ ủ ệ ố ể ộ ộ thu n v i nhau nh tính hi u qu c a ho t đ ng v i m c đíchẫ ớ ư ệ ả ủ ạ ộ ớ ụ b o v tài s n, s sách hay cung c p thông tin đ y đ và tinả ệ ả ổ ấ ầ ủ c y.ậ4.14. Doanh nghi p TNHH Nhà n c 1 thành viên đ đ mệ ướ ể ả b o ti t ki m chi phí qu n lý đã gi m thi u t i đa b máyả ế ệ ả ả ể ố ộ qu n lý b ng cách k toán kiêm nhi m làm th qu c aả ằ ế ệ ủ ỹ ủ 7công ty.TL : SAIGT : vì theo nguyên t c b t kiêm nhi m quy đ nh: s cách liắ ấ ệ ị ự thích h p v trách nhi m trong các nhi m v có liên quan nh mợ ề ệ ệ ụ ằ ngăn ng a các sai ph m và hành vi l m d ng quy n hành.ừ ạ ạ ụ ề4.13. y ban ki m soát c a các công ty ch bao g m cácỦ ể ủ ỉ ồ thành viên HĐQT kiêm nhi m các ch c v qu n lý.ệ ứ ụ ảTL : SAIGT : vì y ban ki m soát bao g m nh ng ng i trong b máyủ ể ồ ữ ườ ộ lãnh đ o cao nh t c a đ n v bao g m nh ng thành viên c aạ ấ ủ ơ ị ồ ữ ủ h i đ ng qu n tr nh ng không kiêm nhi m các ch c v qu nộ ồ ả ị ư ệ ứ ụ ả lý và nh ng chuyên gia am hi u v lĩnh v c ki m soát.ữ ể ề ự ể4.14. Khi ti n hành các cu c ki m toán c a đ n v ki mế ộ ể ủ ơ ị ể toán đ c l p thì ki m toán viên ph i tìm hi u rõ h th ngộ ậ ể ả ể ệ ố ki m soát n i b c a khách th ki m toán.ể ộ ộ ủ ể ểTL : ĐÚNGGT : vì ph i hi u rõ h th ng ki m soát n i b c a khách thả ể ệ ố ể ộ ộ ủ ể ki m toán thì ki m toán viên m i c l ng đ c r i ro ki mể ể ớ ướ ượ ượ ủ ể toán c a cu c ki m toán.ủ ộ ể4.15. Các đ c thù v qu n lý đ c p đ n các quan đi mặ ề ả ề ậ ế ể khác nhau trong đi u hành ho t đ ng doanh nghi p c aề ạ ộ ệ ủ nhà qu n lý. Các quan đi m đó s nh h ng tr c ti pả ể ẽ ả ưở ự ế đ n chính sách, ch đ , các quy đ nh và các t ch c ki mế ế ộ ị ổ ứ ể soát trong doanh nghi p.ệTL : ĐÚNGGT : B i vì chính các nhà qu n lý đ c bi t là các nhà qu n lýở ả ặ ệ ả c p cao nh t s phê chu n các quy t đ nh, chính sách và th t cấ ấ ẽ ẩ ế ị ủ ụ ki m soát s áp d ng t i doanh nghi p.ể ẽ ụ ạ ệ4.16. C c u t ch c đ c xây d ng h p lý trong doanhơ ấ ổ ứ ượ ự ợ nghi p s góp ph n t o ra môi tr ng ki m soát t t.ệ ẽ ầ ạ ườ ể ốTL : ĐÚNG8GT : C c u t ch c h p lý đ m b o 1 h th ng xuyên su t tơ ấ ổ ứ ợ ả ả ệ ố ố ừ trên xu ng d i trong vi c ban hành các quy t đ nh, tri n khaiố ướ ệ ế ị ể các quy t đ nh đó cũng nh ki m tra, giám sát vi c th c hi nế ị ư ể ệ ự ệ các quy t đ nh đó trong toàn b doanh nghi p. Do đó s gópế ị ộ ệ ẽ ph n t o môi tr ng ki m soát t t.ầ ạ ườ ể ố4.17. Trong ki m toán BCTC, ki m toán viên ph i đánh giáể ể ả h th ng ki m soát n i b và r i ro ki m soát ch đ xácệ ố ể ộ ộ ủ ể ỉ ể minh tính h u hi u c a ki m soát n i b .ữ ệ ủ ể ộ ộTL : SAIGT : Không ch v y mà còn làm c s cho vi c xác minh ph mỉ ậ ơ ở ệ ạ vi th c hi n các th nghi m c b n trên s d và nghi p vự ệ ử ệ ơ ả ố ư ệ ụ c a đ n v .ủ ơ ị4.18. M t h th ng ki m soát n i b đ c thi t k hoànộ ệ ố ể ộ ộ ượ ế ế h o s ngăn ng a, phát hi n đ c các sai ph m.ả ẽ ừ ệ ượ ạTL : SAIGT : M i h th ng ki m soát n i b dù đ c thi t k hoàn h oỗ ệ ố ể ộ ộ ượ ế ế ả đ n đâu cũng không th ngăn ng a hay phát hi n m i sai ph mế ể ừ ệ ọ ạ có th x y ra. Đó là nh ng h n ch c h u c a h th ng ki mể ả ữ ạ ế ố ữ ủ ệ ố ể soát n i b .ộ ộ4.19. B ph n ki m toán n i b tr c thu c 1 c p cao và cóộ ậ ể ộ ộ ự ộ ấ quy n h n t ng đ i r ng rãi, ho t đ ng đ c l p v iề ạ ươ ố ộ ạ ộ ộ ậ ớ phòng k toán và các b ph n ho t đ ng đ c ki m tra.ế ộ ậ ạ ộ ượ ểTL : ĐÚNGGT : Vì b ph n ki m toán n i b ph i tr c thu c 1 c p cao độ ậ ể ộ ộ ả ự ộ ấ ể không gi i h n ph m vi ho t đ ng c a nó, đ ng th i ho t đ ngớ ạ ạ ạ ộ ủ ồ ờ ạ ộ đ c l p v i phòng k toán và các b ph n ho t đ ng đ cộ ậ ớ ế ộ ậ ạ ộ ượ ki m tra nh m đ m b o tính đ c l p và khách quan.ể ằ ả ả ộ ậ4.20. B c nh n di n các quá trình ki m soát đ c thù trongướ ậ ệ ể ặ quá trình ki m toán viên đánh giá ban đ u v r i ro ki mể ầ ề ủ ể soát cho t ng m c tiêu ki m soát c n thi t ph i xem xétừ ụ ể ầ ế ả m i quá trình ki m soát.ọ ể9TL : SAIGT : Khơng c n ph i xem xét m i q trình ki m sốt mà chầ ả ọ ể ỉ nh n di n và phân tích các q trình ki m sốt d ki n có nhậ ệ ể ự ế ả h ng l n nh t đ n vi c th a mãn m c tiêu ki m sốt.ưở ớ ấ ế ệ ỏ ụ ể4.21. Ki m tốn n i b là m t b ph n đ c l p trong đ nể ộ ộ ộ ộ ậ ộ ậ ơ v .ịTL : ĐÚNGGT : Ki m tốn n i b là m t b ph n đ c l p đ c thi t l pể ộ ộ ộ ộ ậ ộ ậ ượ ế ậ trong đ n v ti n hành cơng vi c ki m tra và đánh giá các ho tơ ị ế ệ ể ạ đ ng ph c v u c u qu n tr n i b đ n v .ộ ụ ụ ầ ả ị ộ ộ ơ ị4.22. Ki m tốn n i b khơng có ý nghĩa đ i v i doanhể ộ ộ ố ớ nghi p.ệTL : SAIGT : B ph n ki m tốn n i b cung c p m t s quan sát, đánhộ ậ ể ộ ộ ấ ộ ự giá th ng xun v tồn b ho t đ ngc a doanh nghi p, baoườ ề ộ ạ ộ ủ ệ g m c tính hi u qu c a vi c thi t k và v n hành các chínhồ ả ệ ả ủ ệ ế ế ậ sách và th t c v ki m sốt n i b . B ph n này ho t đ ngủ ụ ề ể ộ ộ ộ ậ ạ ộ h u hi u s giúp cho doanh nghi p có đ c thơng tin k p th iữ ệ ẽ ệ ượ ị ờ và xác th c v các ho t đ ng c a doanh nghi p, ch t l ngự ể ạ ộ ủ ệ ấ ượ c a ho t đ ng ki m sốt nh m k p th i đi u ch nh, b sung cácủ ạ ộ ể ằ ị ờ ề ỉ ổ quy ch ki m sốt thích h p và hi u qu .ế ể ợ ệ ảCH NG 5 – XÂY D NG K HO CH KI M TỐNƯƠ Ự Ế Ạ Ể5.1: Các b c ki m tốn khơng thích h p là m t nhân tướ ể ợ ộ ố nh h ng đ n:ả ưở ếA. RR c h uố ữB. RR ki m sốtểC. RR phát hi nệD. Khơng ph i 3 đáp án trênả10 . nhânệ ệb. Nguyên t c phân công phân nghi m và nguyên t c t ki mắ ệ ắ ự ể trac. Nguyên t c phân công phân nhi m, nguyên t c b t kiêmắ ệ ắ ấ nhi m và
- Xem thêm -

Xem thêm: cau_hoi_trac_nghiem_kiem_toan.pdf, cau_hoi_trac_nghiem_kiem_toan.pdf, , Nh ng ữ câu nào sau đây là sai Nh ng ữ câu nào sau đây về mơi trường ki m Nh ững ch c Các ho t ạ động sau đây là ho t Nh ững thủ tục ki m Trình t ự nào sau đây là thích h p, H ệ thống hi n Lo i hình ki m tốn đánh giá th ng xun v tính B ph n ki m tốn n i b là b ph n : ộ, Th t c ki m sốt do các nhà qu n lí xây d ng d a ủ ụ Nh ng ng i n m trong y ban ki m sốt : Vi c đánh giá xem li u các BCTC có th ki m tốn ệ Ph ng pháp ti p c n đ thu th p hi u bi t v h Trong th nghi m ki m sốt, n u các th t c đ l i ử M c tiêu c a k, B ph n ki m tốn n i b cung c p m t s quan sát, ộ Doanh nghi p TNHH Nhà n c 1 thành viên đ đ m y ban ki m sốt c a các cơng ty ch bao g m các Ủ Khi ti n hành các cu c ki m tốn c a đ n v ki m ế Các đ c thù v qu n lý đ c p đ n các quan đi m ặ, C c u t ch c đ c xây d ng h p lý trong doanh Trong ki m tốn BCTC, ki m tốn viên ph i đánh giá ể M t h th ng ki m sốt n i b đ c thi t k hồn B ph n ki m tốn n i b tr c thu c 1 c p cao và có ộ B c nh n di n các q trình ki m sốt đ c thù trong, Ki m tốn n i b là m t b ph n đ c l p trong đ n ể Ki m tốn n i b khơng có ý nghĩa đ i v i doanh ể Sai ph m v giá tr tài s n trong b ng cân đ i k tốn ạ Khi nào thì cơng ty ki m tốn tr thành ch th ki m ể Th t c phân tích ngang đ c ki m tốn viên s, Nh n di n lý do ki m tốn c a cơng ty khách hàng là: ậ Chu n b k ho ch ki m tốn g m: ẩ “Q trình ki m tốn ph i đ c th c hi n b i m t Nh n di n các bên liên quan là m t khâu trong: ậ Trong q trình thu th p thơng tin v các nghĩa v pháp ậ Khi thu th p thơn, : Chi n l c ki m tốn là nh ng đ nh h Phân tích d c là vi c phân tích d a trên c s so sánh ọ t t c các cu c ki m tốn thì đ u ph i đánh giá Ở ấ ả Đ gi m b t chi phí thì các cơng ty ki m tốn th ng c l Trong q trình l a ch n đ i ngũ nhân viên, cơng ty ự, Vi c l p k ho ch ki m tốn ch nh m chu n b ệ ậ Trong giai đo n l p k ho ch ki m tốn, ki m tốn ạ ậ Xem xét tính liêm chính c a Ban giám đ c cơng ty ủ R i ro ki m tốn là nh ng r i ro mà ki m tốn viên có ủ, Đ có đ c b ng ch ng đ y đ và tin c y thì các bi n Th c hi n k ho ch ki m tốn là q trình s d ng: ự Trong h th ng ki m sốt n i b , th t c ki m tra h ệ ố Trong ki m tốn c n thu đ c nh ng b ng ch ng Có th ch p nh n m c đ khơng ch c ch n c a b ng ể Nh , Xác nh n m là xác nh n: ậ Cách th c nào khơng ph i là cách th c c b n đ gi m ứ Chênh l ch năm tr c khơng bao g m: Th c hi n k ho ch ki m tốn là q trình s d ng ự Q trình th c hi n k ho ch ki m tốn th hi n rõ ự, Th t c ki m sốt đ c th c hi n tr Trong q trình th c hi n k ho ch ki m tốn, n u ự Trong t ng tr ng h p c th , ki m tra h th ng ch Quan sát cho phép ng i ki m tra có đ Cách th c ti p c n hi u qu nghi p v th ng xun, Ngơn ng trình bày trên báo cáo ki m tốn v báo cáo ữ Trong tr ng h p ph m vi cơng vi c ki m tốn b Sau khi đ n v đ c ki m tốn phát hành báo cáo tài Ng i nh n báo cáo ki m tốn v báo cáo tài chính là: Thu t ng “ngo i tr ”đ c s d ng trong: Ki m tốn viên , Theo IPAC c a IFAC thì báo cáo ki m tốn v báo cáo ủ Trong báo cáo ki m tốn v báo cáo tài chính ph i có ể Ý ki n tùy thu c c a ki m tốn viên th ng liên quan Ý ki n c a ki m tốn viên đ a ra trên báo cáo ki m ế Th qu n lý nh t thi t ph i đính kèm báo cáo , Y u t tùy thu c là y u t tr ng y u có nh h ng S hi u báo cáo ki m tốn v báo cáo tài chính là s ố ệ Ki m tốn viên có th đ a ra ý ki n ch p nh n tồn ể Trong tr ng h p có t hai cơng ty ki m tốn cùng Báo cáo ki m tốn v báo cáo tài chính ph i đ c C, Do các ki m toán viên n i b trong đ n v ti n hành Báo cáo doanh thu Bao g m a và b Bao g m a và b B ng ch ng ki m toán R i ro ki m soát th p C 3 giai đo n Báo cáo ki m toán