nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

12 1.6K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 10:49

Những điểm mới theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Hình ảnh liên quan

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và - nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

g.

ân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và Xem tại trang 4 của tài liệu.
phép đối với mô hình quỹ tín - nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

ph.

ép đối với mô hình quỹ tín Xem tại trang 5 của tài liệu.
hình TCTD, trong đó lấy hoạt động của Ngân - nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

h.

ình TCTD, trong đó lấy hoạt động của Ngân Xem tại trang 6 của tài liệu.
bảng tỷ lệ giữa vôn fự có so với tài sản “Có”, kế -Ố TA ˆ cá ¬Ă- cả các cam kết ngoại bảng được điều chỉnh theo d) Trạng thái ngoại tỆ, vàng tôi đa so với vốn tự - nhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf

bảng t.

ỷ lệ giữa vôn fự có so với tài sản “Có”, kế -Ố TA ˆ cá ¬Ă- cả các cam kết ngoại bảng được điều chỉnh theo d) Trạng thái ngoại tỆ, vàng tôi đa so với vốn tự Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan