Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải

45 1,409 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 17:15

MỤC LỤC: Lời nói đầu,3 CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI4 Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải:4 1.1.Khái niệm về phát triển bền vững:4 1.2.Khái niệm về giao thông vận tải và phát triển bền vững giao thông vận tải:5 1.3.Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải trên thế giới:9 1.4.Nguyên tắc xây dựng các bộ chỉ tiêu/chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải:10 1.5.Các chỉ tiêu/chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải:15 1.5.1.Các chỉ số phát triển Giao thông vận tải bền vững:15 1.5.2.Các chỉ tiêu định lượng Phát triển bền vững giao thông vận tải:20 1.6.Tham khảo một số chỉ tiêu/chỉ số tiêu biểu và kinh nghiệm thực hiện phát triển bền vững ngành giao thồn vận tải các nước:22 Chương 2: Đánh giá một số chỉ tiêu Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam:33 2.1.Tổng quan ngành Giao thông vận tải và Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam:33 2.2.Bài học cho Việt Nam phát triển Giao thông vận tải bền vững:44 2.2.1.Cải tạo, nâng cấp giao thông đô thị trở thành giao thông đô thị xanh44 2.2.2.Phát triển công nghiệp xanh45 2.2.3.Về xây dựng45 2.2.4.Giữ gìn vệ sinh đường phố45 2.2.5.Về giáo dục45 Chương 3: Khuyến nghị và kết luận:47 DANH MỤC THAM KHẢO:48 Lời nói đầu, Với vai trò quan trọng của ngành Giao thông vận tải, cơ quan nhà nước đã có những quyết định đầu tư đảm bảo cho sự phát triển của ngành nói riêng và cho sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung. Để phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, phát triển bền vững là tất yếu, đặt ra những yêu cầu không thể thiếu trong nghiên cứu và chính sách phát triển, bộ chỉ số, chỉ tiêu phát triển ngành Giao thông vận tải. Bài tiểu luận dưới đây của chúng em tập trung phân tích cách chỉ số/bộ chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp phát triển bộ các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam. Do điều kiện thời gian nghiên cứu và thời lượng môn học cũng như khả năng nghiên cứu tài liệu còn hạn chế, bài nghiên cứu không thể tránh khỏi một vài thiếu sót, nhóm trình bày rất mong thầy và các bạn góp ý thêm để hoàn thiện bài nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn! CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải: 1.1.Khái niệm về phát triển bền vững: Khái niệm phát triển bền vững: Khái niệm phát triển bền vững được sử dụng một cách chính thức trên quy mô toàn cầu và được định nghĩa như sau: “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu trong tương lai”. Hay nói một cách cụ thể hơn, phát triển bền vững là sự phát triển một cách hài hoà cả 3 mặt kinh tế - xã hội - môi trường để đáp ứng nhu cầu hiện tại về vật chất, văn hóa, tinh thần nhưng không làm tổn hại, không gây trở ngại đến khả năng cung cấp tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội mai sau, không làm giảm chất lượng cuộc sống trong tương lai. Như vậy, PTBV phải đảm bảo đồng thời cả ba mục tiêu: mục tiêu về kinh tế, mục tiêu về xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững - Phát triển bền vững về mặt kinh tế: là đạt được sự tăng trưởng ổn định và cơ cấu hợp lý, đáp ứng và nâng cao đời sống nhân dân; tránh được sự đình trệ, suy thoái trong tương lai và tránh được nợ nần cho thế hệ mai sau. - PTBV về mặt xã hội: nhằm đạt được tiến bộ và công bằng XH đảm bảo chất lượng cuộc sống, Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải MỤC LỤC: MỤC LỤC: 1 Lời nói đầu, 1 CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 2 Chương 1: Cơ sở khoa học và thực 7ễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải: 2 1.1.Khái niệm về phát triển bền vững: 2 1.5.2.Các chỉ tiêu định lượng Phát triển bền vững giao thông vận tải: 18 Lời nói đầu, Với vai trò quan trọng của ngành Giao thông vận tải, cơ quan nhà nước đã có những quyết định đầu tư đảm bảo cho sự phát triển của ngành nói riêng và cho sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung. Để phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, phát triển bền vững là tất yếu, đặt ra những yêu cầu không thể thiếu trong nghiên cứu và chính sách phát triển, bộ chỉ số, chỉ tiêu phát triển ngành Giao thông vận tải. Bài tiểu luận dưới đây của chúng em tập trung phân tích cách chỉ số/bộ chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp phát triển bộ các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam. Do điều kiện thời gian nghiên cứu và thời lượng môn học cũng như khả năng nghiên cứu tài liệu còn hạn chế, bài nghiên cứu không thể tránh khỏi một vài Nhóm 6 1 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải thiếu sót, nhóm trình bày rất mong thầy và các bạn góp ý thêm để hoàn thiện bài nghiên cứu này. Xin chân thành cảm ơn! CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải: 1.1. Khái niệm về phát triển bền vững: Khái niệm phát triển bền vững: Khái niệm phát triển bền vững được sử dụng một cách chính thức trên quy mô toàn cầu và được định nghĩa như sau: “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu trong tương lai”. Hay nói một cách cụ thể hơn, phát triển bền vững là sự phát triển một cách hài hoà cả 3 mặt kinh tế - xã hội - môi trường để đáp ứng nhu cầu hiện tại về vật chất, văn hóa, tinh thần nhưng không làm tổn hại, không gây trở ngại đến khả năng cung cấp tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội mai sau, không làm giảm chất lượng cuộc sống trong tương lai. Nhóm 6 2 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Như vậy, PTBV phải đảm bảo đồng thời cả ba mục tiêu: mục tiêu về kinh tế, mục tiêu về xã hội và mục tiêu bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững - Phát triển bền vững về mặt kinh tế: là đạt được sự tăng trưởng ổn định và cơ cấu hợp lý, đáp ứng và nâng cao đời sống nhân dân; tránh được sự đình trệ, suy thoái trong tương lai và tránh được nợ nần cho thế hệ mai sau. - PTBV về mặt xã hội: nhằm đạt được tiến bộ và công bằng XH đảm bảo chất lượng cuộc sống, mọi người đều có cơ hội học hành, có việc làm, giảm đói nghèo và xoá bỏ khoảng cách giữa các tầng lớp của xã hội; bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân; duy trì và phát triển được tính đa năng và bản sắc văn hoá của dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ văn minh về đời sống vật chất tinh thần cho người dân. - Phát triển bền vững về môi trường: khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và xã hội. 1.2. Khái niệm về giao thông vận tảiphát triển bền vững giao thông vận tải: Giao thông vận tải (GTVT): là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, cũng trực tiếp tạo ra giá trị và giá trị gia tăng trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Giữ cho huyết mạch giao thông của đất nước luôn thông suốt là nhiệm vụ của ngành. Có 5 loại hình GTVT cơ bản: Vận tải đường sắt, Vận tải đường bộ, Vận tải đường thủy, Vận tải hàng không, Vận tải bằng đường ống (đường ống vận chuyển nhiên liệu, nguyên liệu rời). Tuy là một ngành sinh sau đẻ muộn so với các ngành sản xuất vật chất khác như công nghiệp, nông nghiệp nhưng nó có vai trò hết sức Nhóm 6 3 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải quan trọng là tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu lưu thông, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội. Theo Rostow “ giao thông là điều kiện tiên quyết cho giai đoạn cất cánh phát triển”. Hilling và Hoyle (trong transportan development London 1993 ) thì cho rằng “ giao thông có vai trò liên kết sự phát triển kinh tế với quá trình tiến lên của xã hội”. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng cả về lượng lẫn về chất. Giao thông vận tải trong thế kỷ 21 phát triển hết sức nhanh chóng góp phần đẩy mạnh nền kinh tế thế giới, trong khu vực và mỗi quốc gia tiến nhanh, vững chắc. Vai trò của ngành Giao thông vận tải Giao thông vận tải thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và là cầu nối giúp các ngành kinh tế phát triển và ngược lại. Ngày nay vận tải được coi là một trong những ngành kinh tế dịch vụ chủ yếu có liên quan trực tiếp tới mọi hoạt động sản xuất và đời sống của toàn xã hội. Nhờ có dịch vụ này mới tạo ra được sự gặp gỡ của mọi hoạt động kinh tế- xã hội, từ đó tạo ra phản ứng lan truyền giúp các ngành kinh tế cùng phát triển. Ngược lại chính sự phát triển của các ngành kinh tế lại tạo đà thúc đẩy ngành giao thông vận tải phát triển. Nhà kinh tế học Johnson (The organization of space in developing countries- USA 1970) cho rằng: “ mạng lưới đường là một trong các nhân tố cơ bản nhất để nâng cao chức năng kinh tế khu vực”. Ông còn nhận định “ một trong các nguyên nhân làm cho sản xuất của các nhà máy ở thành thị đình đốn chính là do đường xá, cầu cống dẫn đến nơi tiêu thụ quá thiếu và xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân buộc người nông dân phải bán sản phẩm của mình ngay tại nơi thu hoạch hay tại nhà cho các lái buôn với giá rẻ”. Chúng ta tán thành nhận định đó và kết luận: sự thiếu thốn một hệ thống các loại đường giao thông đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân cơ bản của tình trạng sản xuất yếu kém của một vùng lãnh thổ hoặc một đô thị. Một hệ thống giao thông thuận tiện, đảm bảo sự đi lại, vận chuyển nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ sẽ đảm đương vai trò mạch máu lưu thông làm cho Nhóm 6 4 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải quá trình sản xuất và tiêu thụ được liên tục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở mọi khu vực kinh tế. Một vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải là phục vụ nhu cầu lưu thông, đi lại của toàn xã hội, là cầu nối giữa các vùng miền và là phương tiện giúp Việt Nam giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày nay, với hệ thống các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không thì việc đi lại giao lưu kinh tế văn hoá giữa các địa phương, các vùng trong nước và với các quốc gia trên thế giới trở nên hết sức thuận tiện. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí để các nhà đầu tư xem xét khi quyết định đầu tư vào một thị trường nào đó. Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải thu hút một khối lượng lớn lao động đủ mọi trình độ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đồng thời còn tạo ra hàng ngàn chỗ làm việc vào các lĩnh vực liên quan như công nghiệp GTVT ( sản xuất xe ô tô chở khách và công nghiệp đóng tàu ), xây dựng cơ sở hạ tầng ( đường sá, cầu cống, bến bãi, nhà ga, bến cảng ). Khái niệm “phát triển bền vững ngành giao thông vận tải” được định nghĩa bởi Bộ Giao thông Vận tải thuộc Hội đồng châu Âu (ECMT, 2004). Theo khái niệm này, hệ thống giao thông vận tải bền vững bao gồm: i. Cho phép phát triển nhu cầu cơ bản của các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội đáp ứng một cách an toàn và phù hợp với sức khỏe con người và hệ sinh thái, thúc đẩy bình đẳng trong và giữa các thế hệ kế tiếp. ii. Giá cả phải chăng, hoạt động công bằng và hiệu quả, cung cấp những lựa chọn phương tiện giao thông và hỗ trợ một nền kinh tế cạnh tranh, cũng như phát triển cân bằng trong khu vực Nhóm 6 5 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải iii. Giới hạn khí thải và chất thải vào môi trường, sử dụng tài nguyên tái tạo bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ sử dụng của thế hệ trước, sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ phát triển sản phẩm thay thế ; đồng thời giảm thiểu tác động về sử dụng đất và hệ thống tiếng ồn. Tương tự như vậy, chiến lược phát triển bền vững của Liên minh châu Âu (EC, 2003) định nghĩa Phát triển bền vững Giao thông vận tải là "khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội để di chuyển tự do, tiếp cận, giao tiếp, thương mại và thiết lập các mối quan hệ mà không bị mất giá trị con người hay sinh thái thiết yếu khác ngày hôm nay hoặc trong tương lai ". Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2004) sử dụng định nghĩa trong giao thông vận tải bền vững cũng đề cập đến "vận tải đạt được mục đích chính của sự di chuyển con người và hàng hóa, đồng thời góp phần thực hiện phát triển bền vững môi trường, kinh tế và xã hội.” Do đó, có thể đưa ra một đinh nghĩa chung rằng ”Phát triển bền vững hệ thống GTVT là phát triển đồng bộ, hài hoà trên 3 lĩnh vực vận tải, KCHT_GT và công nghiệp giao thông đảm bảo phát triển trên 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường đáp ứng yêu cầu PTBV đất nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của chính hệ thống GTVT”, cụ thể: Về mặt kinh tế: đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước; giảm tối đa chi phí đầu tư xây dựng và khai thác. Về mặt xã hội: tạo sự đi lại của người dân một cách an toàn, dễ dàng tiếp cận, phù hợp với mọi đối tượng, bảo đảm sức khoẻ con người, đảm bảo sự công bằng và hạn chế tác động đến cuộc sống của người dân. Nhóm 6 6 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Về mặt môi trường: không ảnh hưởng đến hệ sinh thái, hạn chế sự phát thải và chất thải ra môi trường, hạn chế sự tiêu thụ các nguồn tài nguyên không tái tạo, hạn chế tiếng ồn và sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất. 1.3. Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải trên thế giới: Giao thông vận tảingành có tác động lớn tới kinh tế, xã hội và môi trường, và là một trong những lĩnh vực được ưu tiên để thực hiện trong chiến lược Phát triển bền vững mỗi quốc gia và trên thế giới. Trước đây, giao thông vận tải được đánh giá chủ yếu về tính chuyển động/ di chuyển (chuyển động vật lý), nhưng càng ngày nó được đánh giá về khả năng tiếp cận (khả năng của con người để có được những hàng hóa và dịch vụ mong muốn). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, bao gồm cả tính di chuyển, nhân tố về sử dụng đất (chẳng hạn như vị trí của hoạt động) và tính thay thế cho việc di chuyển (như viễn thông và dịch vụ chuyển phát). Bản thân sự phát triển của ngành đóng vai trò quan trọng và tích cực trong nền kinh tế với những dây chuyền sản xuất hàng loạt, trên tất cả các phạm vi không gian và giới hạn địa hình (Rodrigue et al. , 2007). Mặc dù vậy, Giao thông vận tải cũng được coi là ngành có tốc độ tăng trưởng gây ô nhiễm môi trường nhanh nhất (EC, 2005). Ngoài những ngành như công nghiệp và năng lượng, thì vận tải đồng thời đóng góp một lượng thải lớn gây ô nhiễm khoog khi. Theo thông tin từ AFP ngày 26/3/2014, tính chung trên toàn cầu cứ 8 người chết thì có một là do ô nhiễm không khí trong năm 2012. Báo cáo này của APF cũng cho biết trong gần 6 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí xảy ra tại khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương thì có khoảng 2,6 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí ngoài trời. Các ca tử vong chủ yếu tập trung tại các nước có thu nhập thấp và trung bình trong các khu vực nói trên. Còn theo thống kê của Nhóm 6 7 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Liên minh châu Âu mở rộng, thì ô nhiễm không khí gây mức độ ảnh hưởng hết sức trầm trọng: 370.000 ca tử vong sớm mỗi năm, tăng nhập viện, thêm thuốc và làm hàng triệu người mất ngày làm việc (EC, 2005a).Bên cạnh đó, những cuộc thảo luận trên Diễn đàn giao thông vận tải quốc tế (ITF) tại Leipzig năm 2008, nơi mà vấn đề biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong chính sách Giao thông vận tải lần đầu tiên được thảo luận ở cấp độ quốc tế dưới tiêu đề “Giao thông vận tải và năng lượng: Thách thức của biến đổi khí hậu”, và tại Hội nghị các bộ trưởng về năng lượng và môi trường toàn cầu trong lĩnh vực giao thông vận tải (MEET) ở Tokyo năm 2009 đều đã chỉ ra rằng lĩnh vực giao thông vận tải có thể, và trên thực tế, phải đóng vai trò quan trọng và thiết yếu để bảo vệ cả khí hậu và môi trường. Vì thế đặt ra nhu cầu cấp thiết là cần phải xây dựng những công cụ, chính sách để giúp giảm thiểu và kiểm soát tác động tiêu cực của hoạt động Giao thông vận tải để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội đó là Phát triển bền vững. Các chỉ số có thể là những công cụ chính sách có giá trị để đo lường và đánh giá hiệu suất phát triển bền vững ngành này. 1.4. Nguyên tắc xây dựng các bộ chỉ tiêu/chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải: Nguyên tắc lựa chọn chỉ số giao thông vận tải bền vững Chỉ sốcác biến được lựa chọn và xác định để đo lường sự tiến bộ hướng tới một mục tiêu. Chỉ số có thể phản ánh mức độ khác nhau của phân tích . Một bộ chỉ số phát triển bền vững có thể bao gồm các chỉ số phản ánh mức độ khác nhau của phân tích, nhưng quan trọng là đặt các chỉ số ấy trong một mối quan hệ qua lại để đánh giá, tránh trường hợp đánh giá trùng lặp. Ví dụ, giảm tỷ lệ khí thải của xe ô tô mỗi dặm có thể giảm lượng khí thải ra môi trường và ít gây thiệt hại cho sức khỏe con người. Nếu theo dõi riêng lẻ từng yếu tố thì những chỉ tiêu Nhóm 6 8 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải này rất hữu ích và có giá trị, nhưng khi dùng những chỉ tiêu này để đánh giá những kiểu tác động khác nhau lên môi trường thì hoàn toàn sai lầm. Các nguyên tắc sau đây có thể giúp lựa chọn các chỉ số giao thông vận tải bền vững (theo bộ nguyên tắc trong Chương trình nghiên cứu về các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải của Ủy ban nghiên cứu các chỉ số Giao thông vận tải bền vững): i. Tính toàn diện và cân bằng Để phân tích tính toàn diện và cân bằng, bộ chỉ số chỉ nên bao gồm các chỉ số chính cho mỗi vấn đề (được đưa ra trong bảng 1). Các chỉ số quan trọng bao gồm: hiệu quả chi phí giao thông vận tải (kinh tế), vốn sở hữu và khả năng hòa đồng (xã hội), lượng khí thải ô nhiễm (môi trường). Đây là những ví dụ về phát triển bền vững ngành giao thông vận tải, nhưng chưa phải là đầy đủ. Một số chỉ tiêu phải phản ánh nhiều loại tác động; ví dụ, tai nạn giao thông làm tăng chi phí kinh tế từ những thiệt hại và làm giảm năng suất; tăng chi phí xã hội và giảm chất lượng cuộc sống. Tiêu thụ nhiên liệu có thể là một chỉ số hữu ích vì nó phản ánh mức tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải ô nhiễm, biến đổi khí hậu, tổng số xe di chuyển, và dẫn đến những tác động có liên quan như vấn đề ùn tắc giao thông và tỷ lệ tai nạn giao thông. Mặt khác, nó cung cấp những thông tin về mức độ thiệt hại cho môi trường. Kinh tế Xã hội Môi trường Nhóm 6 9 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải 1. Khả năng tiếp cận 2. Ùn tắc giao thông 3. Chi phí cơ sở hạ tầng 4. Các rào cản di động 5. Thiệt hại từ tai nạn giao thông 6. DNRR 1. Tính công bằng xã hội 2. Khả năng chi trả 3. Tác động tới sức khỏe con người 4. Tính gắn kết cộng đồng 5. Khả năng cùng chung sống trong cộng đồng 6. Tính thẩm mỹ 1. Ô nhiễm môi trường 2. Biến đổi khí hậu 3. Ô nhiễm tiếng ồn 4. Ô nhiễm nguồn nước 5. Tác động thủy văn 6. Sự suy thoái môi trường sống và hệ sinh thái 7. DNRR Bảng 1: Các vấn đề về phát triển bền vững ngành giao thông vận tải (Litman and Burwell, 2006) Bảng này liệt kê những tác động khác nhau mà phải được thể hiện, càng nhiều càng khả thi, trong bộ chỉ số Giao thông vận tải bền vững. Trong đó, DNRR = Sự suy giảm nguồn tài nguyên không thể tái tạo (Depletion of Nonrenewable Resources) ii. Thu thập những dữ liệu khả thi Chỉ số cần được lựa chọn vì vậy dữ liệu cần thiết phải có tính khả thi để thu thập và đạt chất lượng phù hợp. Các dữ liệu thu thập được cần được chuẩn hóa để cho phép so sánh giữa các tổ chức, quyền hạn, thời gian và các nhóm. Dữ liệu được chuẩn hóa nên cho phép đánh giá những tác động ở nhiều giai đoạn khác nhau của dự án : giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, và giai Nhóm 6 10 [...]... tới bền vững Do đó, nên được dựa trên phân tích khoa học khi áp dụng, và được cập nhật theo thời gian khi thông tin tốt hơn trở nên có sẵn 1.5 Các chỉ tiêu /chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải: 1.5.1 Các chỉ số phát triển Giao thông vận tải bền vững: Bảng 2: Các chỉ số bền vững tiềm năng ngành Giao thông vận tải (CST, 2003; Marsden, et al, 2005; Litman, 2007) Nhóm 6 12 Các chỉ số Phát triển. .. bộ chỉ tiêu phù hợp Biết cách vận dụng hiệu quả những chỉ số trên trong từng hoàn cảnh cụ thể sẽ góp phần mạnh mẽ cải thiện tình hình môi trường, kinh tế, xã hội, đạt được mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia Nhóm 6 30 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Chương 2: Đánh giá một số chỉ tiêu Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải ở Việt Nam: 2.1 Tổng quan ngành Giao thông. .. Nhóm 6 19 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải 1.6 Tham khảo một số chỉ tiêu /chỉ số tiêu biểu và kinh nghiệm thực hiện phát triển bền vững ngành giao thồn vận tải các nước: Trong báo cáo của Cơ quan môi trường Châu Âu (European Environmental Agency -EEA) tập trung vào phân tích các chỉ số theo dõi giao thông các vấn đề liên quan đến môi trường trong Liên minh châu Âu Các chỉ số này... dụng các nguồn năng lượng tái tạo (số lượng xe thay thế nhiên liệu) - sử dụng nhiên liệu sinh học Bảng: Chỉ số phát triển giao thông vận tải trong chiến lược phát triển bền vững (EEA, 2002) Tên chỉ số Chỉ số 1 Giao thông vận tải với môi trường Hậu quả về môi Vận tải tiêu hao năng lượng cuối cuối và tiêu hao năng trường của giao thông vận lượng cấp tải Thải khí nhà kính( CO2, NO2) từ giao thông vận tải. .. 4), là nguồn phát thải khí ô nhiễm lớn nhất trong đô thị Nhóm 6 32 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Biểu đồ 2 Nhu cầu xăng dầu của Việt Nam những năm qua và dự báo cho đến năm 2025 Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006-2015 - Định hướng đến năm 2025, Bộ Công nghiệp, 7/2007 Nhóm 6 33 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Như vậy, có.. .Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải đoạn vận hành Phương pháp thu thập dữ liệu tiêu chuẩn hóa cũng cho phép so sánh và đo lường đối với các mục tiêu phát triển bền vững trên nhiều khu vực địa lý khác nhau Đồng thời, các chỉ số cũng phải phản ánh được các khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường của hoạt động vận tải: Một số chỉ tiêu có thể dựa vào bộ dữ liệu sẵn có Những chỉ. .. của xuyên quốc gia so với nội địa Nhóm 6 26 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Bảng: chỉ số phát triển của môi trường Giao thông vận tải đối với đường cao tốc ( theo Cơ quan bảo vệ Môi Sinh Hoa Kỳ - US EPA, 1999) Hoạt động Chỉ số đầu vào Chỉ số đầu ra Chỉ số hoạt động 1 Xây dựng và bảo trì đường bộ - Diện tích Phá vỡ môi Chiều dài trường sống và cấp đất bao quanh bởi đường mới được... của phương tiện vận chuyển Bảng: Các chỉ số tích hợp sự quan tâm về môi trường trong lĩnh vực GTVT: Tên chỉ tiêu Nhóm 6 Chỉ tiêu 24 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Xu hướng giao Xu hướng vận chuyển hang khách theo phương thức thông tổng thể và cách Xu hướng vận chuyển hang hóa theo phương thức thức phân chia Xu hướng và mật độ vận chuyển hàng hóa Xu hướng của giao thông hang không... trống giữa các số liệu thu thập cho mục đích quy hoạch giao thông và những số liệu cần thiết để đánh giá quy hoạch bền vững Cải thiện và mở rộng thu thập dữ liệu liên quan tới ngành giao thông vận tải sẽ hỗ trợ tất cả các loại quy hoạch giao thông, bao gồm cả quy hoạch phát triển bền vững iii Dễ hiểu và hữu ích Các chỉ số nói chung nên dễ hiểu cho những người ra quyết định Giá trị của các chỉ số riêng... phí kinh Cách đường, loại thức, và nguyên nhân của tai A nạn Cách tế cho các vụ tai đường, loại thức, B và 14 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải nguyên nhân của tai nạn Chi phí giao thông Chi phí của vận tải (thời gian và tiền bạc) suất kinh tế thức, A vị trí Tiếp cận việc làm Độ tin cậy giao thông vận tải Cách người tiêu dùng về loại người sử dụng, Chi phí đi lại Năng nạn Cách thức, . là nhóm người thiệt thòi A Nhóm 6 16 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải cho giao thông Khả năng chi trả cho nơi ở Khả năng tiếp cận nhà ở giá rẻ Nhân khẩu, đặc biệt là nhóm người. diện và C Nhóm 6 17 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải trung lập Mức độ hài lòng của người sử dụng Kết quả khảo sát người sử dụng Theo nhóm (người khuyết tật, trẻ em, nhóm thu nhập. đảm sức khoẻ con người, đảm bảo sự công bằng và hạn chế tác động đến cuộc sống của người dân. Nhóm 6 6 Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải Về mặt môi trường: không ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải, Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải, Các chỉ số Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải, Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn Phát triển bền vững ngành Giao thông vận tải:

Từ khóa liên quan