0

sinh lý động vật 2 học viện nn

11 59 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2023, 19:54

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGCâu 1. Tìm đáp án sai khi nói đến ưu điểm của công cụ kinh tế:Chính phủ kiểm soát được chặt chẽ đối với những người gây ô nhiễm.Câu 2. Công cụ nào sau đây không phải là công cụ kinh tế trong quản lý môi trường:Quan trắc môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm.Quy hoạch môi trường Câu 3. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường là:Cô ta ô nhiễmThuế môi trườngCâu 4. Căn cứ nào sau đây không được dùng để đánh thuế tài nguyên:Thiệt hại đến MT khi khai thác một đơn vị tài nguyên.Câu 5. Các công cụ quản lý MT có mấy đặc trưng cơ bản:4Câu 6. Theo luật bảo vệ môi trường, sản phẩm nào sau đây không chịu thuế bảo vệ môi trường:Etanol dầu sinh học Câu 7. Phân loại theo chức năng các công cụ Quản lý môi trường gồm:Công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ hành động và công cụ hỗ trợCâu 8. Việt Nam bắt đầu không tính phí bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ năm nào:2012Câu 9. Khoản tiền phải nộp khi được hưởng dịch vụ cấp giấy phép sử dụng môi trường gọi là:Cota ô nhiễm.Câu 10. Chức năng nào của môi trường là cơ sở hình thành công cụ cota ô nhiễm:Chứa đựng và đồng hóa chất thải.Câu 11. Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một loại công cụ:Công cụ kinh tếCâu 12. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam trực thuộc:Bộ tài nguyên và MTCâu 13. Trong các quỹ sau đây, quỹ nào hoạt động sớm nhất: Quỹ bảo vệ MTVNCâu 14. Hệ thống Tự nhiên – Con người – XH gồm mấy thành phần:5Câu 15. Đánh giá môi trường gồm:Đánh giá hiện trạng MT, đánh giá MT chiến lược, đánh giá tác động MT. Câu 16. Đối tượng nào sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động MT: Không có đáp án chính xác.Câu 17. Đánh giá tác động môi trường có thể xem là công cụ:Phòng ngừa ô nhiễmCâu 18. Đối tượng nào sau đây không phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:Dự án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng liên tỉnhCâu 19. Luật bảo vệ MT có hiệu lực hiện hành của Việt Nam ban hành năm nào:2020Câu 20. Thông tư nào của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về hoạt động quản lý chất thải nguy hại:Thông tư 362015BTNMTCâu 21. Đâu không phải là quan điểm bảo vệ môi trường của Đảng ta:Bảo vệ môi trường là nội dung tách biệt với phát triển KTXH.Câu 22. Đâu không phải là điều kiện để áp dụng công cụ kinh tế:Tính sẵn sàng chi trả của người dân cao.Câu 23. Thuế tài nguyên điều tiết trên quy mô nào:Quốc gia.Câu 24. Đánh giá vòng đời sản phẩm là quá trình phân tích:Tác động môi trường của sản phẩm.Câu 25. Báo cáo hiện trạng môi trường cấp quốc gia được xây dựng như thế nào:5 nămlần với báo cáo tổng thể và 1 nămlần với báo cáo chuyên đề.Câu 26. Đâu không phải đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường: Cả 3 đáp án trênCâu 27. Nước thải ô nhiễm kim loại nặng là đặc trưng của làng nghề nào sau đây:Làng nghề chạm bạc.Câu 28. Chọn đáp án chính xác nhất: Bùng nổ phương tiện giao thông cơ giới là nguyên nhân làm gia tăng:Lượng bụi, khí độc hại và tiếng ồn.Câu 29. Kế hoạch hóa công tác bảo vệ môi trường cần:Cả 3 đáp án trên đều đúngCâu 30. Đâu là văn bản luật liên quan tới việc cắt giảm khí nhà kính của thế giới:Nghị định thư KyotoCâu 31. Đâu không phải quy chuẩn xả thải:QCVN 05Câu 32. Các hình thức trợ cấp môi trường bao gồm:Khuyến khích về thuế, trợ cấp bằng tiền, cho vay lãi suất thấp.Câu 33. Nhãn sinh thái là một công cụ:Kinh tế.Câu 34. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nước ở hệ thống sông, kênh rạch chảy qua đô thị là:Nước thải sinh hoạt.Câu 35. Phát hiện nước thải đầu ra của một khu công nghiệp có một số chỉ tiêu vượt quá quy chuẩn môi trường cho phép, đóng vai trò là một nhà quản lý môi trường tại địa phương, anhchị sẽ gặp ai để làm việc, xử lý:Ban quản lý khu công nghiệp.Câu 36. Công cụ thanh tra môi trường áp dụng hiệu quả cho hoạt động nào ở đô thị:Hoạt động sinh hoạtCâu 37. Thông điệp môi trường là:Ý chủ đạo của chiến dịch truyền thôngCâu 38. Đâu là nhận định không đúng về quy chuẩn môi trường: Là các văn bản ban hành dưới dạng tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường.Câu 39. Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quản quản lý môi trường thuộc:Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.Câu 40. Công ty khai thác than hàng năm phải đóng 10% tổng thu nhập của công ty họ cho nhà nước, hỏi đây là tiền gì:Cả ba loại trênCâu 41. Đặc trưng chung của các công cụ luật pháp, chính sách:Cả ba đáp án trênCâu 42. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc hoạt động của dự án CDM:Hàng hảiCâu 43. Kinh tế phát triển tác động như thế nào đến môi trường:Tất cả các vấn đề trên.Câu 44. Ký quỹ hoàn trả áp dụng với đối tượng:Hoạt động phát triển kinh tế gây ô nhiễm môi trường trầm trọngCâu 45. Sản phẩm thân thiện với môi trường là sản phẩm:Không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ (hoặc nếu có thì cũng nhẹ hơn so với tác động đến môi trường của các sản phẩm tương tự cùng loại)Câu 46. Nguyên lý nào đem lại ý nghĩa sau đây trong giải quyết các vấn đề môi trường trên cơ sở triết học?Con người gây ra nhiều hậu quả với môi trường sống vì sự hiểu biết chưa đúng đắn các quy luật tồn tại và phát triển của tự nhiên. Do đó, cần nhận thức được đầy đủ các quy luật của tự nhiên cũng như sử dụng chính xác các quy luật đó vào thực tiễn XH:Sự điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa con người và tự nhiên Câu 47. Thông số COD trong nước thải làng nghề phản ánh đặc điểm gì của nước thải:Câu 48. Loại công cụ nào cho phép các cơ sở sản xuất trao đổi, buôn bán các định mức phát thải với nhau:Cô ta ô nhiễm.Câu 49. Theo Luật BVMT 2014, Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường quốc gia sẽ được lập định kỳ: 5 năm 1 lần.Câu 50. Đánh giá tác động môi trường có thể xem là công cụ:Tất cả đều sai.Câu 51. Lựa chọn đáp án đầy đủ và chính xác nhất để hoàn thành nhận định sau: “Hương ước bảo vệ môi trường làng nghề là…” :Quy ước được người dân xây dựng nhằm đưa ra các quy định vể bảo vệ môi trường làng nghề.Câu 52. Nghị định thư Kyoto được hình thành trên cơ sở công ước nào dưới đây:Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu toàn cầu.Câu 53. Đối tượng nào sau đây không phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:Dự án xây dựng khu công nghiệp.Câu 54. Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức:Tài chínhCâu 55. Các công cụ quản lý môi trường có nhiều loại khác nhau như: công cụ luật pháp, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật...đây được coi là đặc tính gì của các công cụ quản lý môi trường:Tính đa dạngCâu 56. Đâu không phải là đặc trưng của trí quyển:Chu trình sinh địa hoá khép kínCâu 57. Cơ chế phát triển sạch hình thành trên cơ sở nghị định thư:Nghị định thư KyotoCâu 58. Theo hệ thống ký quỹ hoàn trả, người tiêu dùng phải trả thêm một khoản tiền khi:Mua các sản phẩm có nhiều khả năng gây ô nhiễm.Câu 59. Đánh giá môi trường gồm mấy loại:3Câu 60. Đâu là mục tiêu của truyền thông bảo vệ môi trường:Tất cả đáp án trên. Câu 61. Yếu tố nào cần xem xét khi quyết định có cho phép dự án được thực hiện hay không:Tất cả đều đúng.Câu 62. Hoạt động nào gây ô nhiễm tiếng ồn lớn nhất ở đô thị nước ta:Hoạt động giao thôngCâu 63. Đánh giá môi trường gồm:Cả ba đáp án trên đều sai.Câu 64. Nguyên tắc PPP là gì:Người gây ô nhiễm phải trả tiền.Câu 65. Mục đích chính của nhãn sinh thái:Tác động đến hành vi nhà sản xuất theo hướng có lợi cho môi trường thông qua khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường.Câu 66. Nguyên tắc BPP (benefit pays principle) có ý nghĩa như thế nào trong Quản lý môi trường:Người hưởng lợi phải trả tiền.Câu 67. Kế hoạch hoá công tác bảo vệ môi trường:A và B đều đúng.Câu 68. Hiện nay quỹ môi trường ở Việt Nam được hình thành ở mấy cấp:3Câu 69. Khoản tiền phải nộp cho công tác vệ sinh đường phố gọi là:phí môi trườngCâu 70. Khi nghiên cứu các công nghệ môi trường con người phát hiện ra:Khả năng đồng hoá chất thải của môi trường là có hạn.Câu 71. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là:Cả ba đáp án trên đều đúng.Câu 72. Công cụ nào sau đây đi ngược với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền:Trợ cấp môi trường.Câu 73. Nội dung quản lý sự cố môi trường: Tất cả đều đúngCâu 74. Phí môi trường:Là nguồn thu của ngân sách nhà nước dùng điều tiết hoạt động bảo vệ môi trường.Câu 75. Bộ Tài nguyên và Môi trường có bao nhiêu tổng cục:5Câu 76. Điều dưới đây giải thích cho nguyên lý nào của cơ sở triết học trong QLMT: Vấn đề MT xuất phát từ mâu thuẫnxung đột giữa XH và tự nhiên; con người vừa là sản phẩm của tự nhiên lại vừa cấu thành nên XH; do đó chỉ có con người có đủ khả năng giải quyết vấn đề MT của mình:Sự phụ thuộc của mối quan hệ con người và tự nhiên vào trình độ phát triển của xã hội Câu 77. Khi nộp các báo cáo hồ sơ để thẩm định (ví dụ báo cáo ĐTM, ĐMC, cấp giấy phép môi trường...) chúng ta phải nộp một khoản tiền để giải quyết các công việc liên quan hành chính, tư pháp thì gọi là gì:Lệ phí môi trường Câu 78. Căn cứ để tính thuế tài nguyên là gì:Sản lượng tài nguyên, giá bán tài nguyên và thuế suất.Câu 79. Theo luật thuế tài nguyên, loại tài nguyên nào sau đây được miễn thuế:Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện hộ gia đìnhCâu 80. Công cụ nào sau đây có thể trao đổi mua bán được:Cô ta ô nhiễm.Câu 81. Đối tượng nào sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:Dự án xây dựng chợ đầu mối.Câu 82. Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ năm nào:2012Câu 83. VEPF là viết tắt của:Quỹ bảo vệ môi trường Việt NamCâu 84. Loại thuế nào sau đây “đánh vào lượng chất thải độc hại đối với môi trường do cơ sở sản xuất gây ra:Thuế trực thu Câu 85. Theo Luật BVMT 2014, hoạt động nào sau đây phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường:Khai thác tài nguyên thiên nhiên.Câu 86. Phân loại công cụ quản lý môi trường theo bản chất gồm:Công cụ luật pháp chính sách; kinh tế; kỹ thuật; hỗ trợ.Câu 87. Cơ quan có thầm quyền nào có trách nhiệm xác nhận vào bản kế hoạch bảo vệ môi trường:UBND huyện.Câu 88. Phí xả thải là phí:Câu 89 Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào ban hành:Quốc hội.Câu 90. Công cụ kinh tế điều chỉnh hành vi của con người theo hướng có lợi cho môi trường:Bằng cách tác động đến chi phí lợi ích của người gây ô nhiễm.Câu 91. Lệ phí môi trường là:Cả A và B đều saiKhoản thu của ngân sách nhà nước khi nhà nước giải quyết công việc quản lý hành chính nhà nước về môi trườngCâu 92. Chọn đáp án sai:Đánh giá hiện trạng môi trường là phần bắt buộc của báo cáo đánh giá tác động môi trường.CHỌN không đáp án nào đúngCâu 93. Công cụ quản lý môi trường:Tổng hợp các biện pháp, phương tiện được chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý.Câu 94. Đặc trưng cơ bản của các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường:Tất cả đáp án trên đều đúng.Câu 95. Công ước CITES đề cập tới nội dung gì:Cấm buôn bán động thực vật hoang dã.Câu 96. Đâu là nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện hành:Nghị định 1792013NĐCP Câu 97. Tỷ lệ di dân từ nông thôn ra đô thị ở nước ta cao là do:Tất cả đều đúng.Câu 98: trí quyển là tất cả các đáp án trênCâu 99:đâu không phải là nguyên lý của cơ sở triết học trong quản lý môi trườngTính phụ thuộc của con người vào hệ thống tự nhiên – con ngườicon người Câu 100: con người đóng vai trò trong hệ thống tự nhiêncon ngườixã hộiVai trò quyết định trong việc giải quyết các vấn đề Câu 101: các công nghệ sạch ,công nghệ tái chế chất thải,công nghệ không phế thải giúp con người điều gì ?Khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong quá trình sản xuất Câu 102: Thiệt hại môi trường là thiệt hại vềTất cả đều đúngCâu 103: công ước nào sau đây đề cập tới nội dung bảo vệ tầng ozon :Công ước viênCâu 104: GEF nhằm hỗ trợ kinh phí cho các dự án: có lợi cho môi trường toàn cầuCâu 105: GEF là việt tắt của: quỹ môi trường toàn cầu Câu 106: Đâu là văn bản luật liên quan tới việc cắt giảm khí nhà kính của thế giớiNghị định thư KyotoCâu 107: công ước cites đề cập tới nội dung gì : cấm buôn bán động thực vật hoang dãCâu 108: công ước nào quy định việc bảo vệ các vùng đất ngập nước Công ước ramsảrCâu 109: công ước nào quy định việc cấm vận chuyển các chất thải nguy hại xuyên biên giớiCông ước basel Câu 110: điều kiện có thể áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường Nền kinh tế thị trườngCâu 111: thuế môi trường là khoản thu vào ngân sách gì Quốc giaCâu 112: Khoản tiền phải nộp của một cơ sở sản xuất khi được cấp một giấy chứng nhậnLệ phí môi trường Câu 113: khoản thu nào sau đây chỉ dùng cho các hoạt động bảo vệ môi trườngPhí môi trường Câu 114: Môi trường có mấy chức năng cơ bản5 Câu 115: nhận định nào sau đây là đúngQuản lý môi trường là một ngành khoa học ứng dụng tổng hợpCâu 116: Nguyên tác nào sau đây là nguyên tác quan trọng nhất và chi phối các nguyên tác còn lại trong quản lmtHƯớng công tác QLMT tới mục tiêu phát triển bền vũng kinh tê –xã hội đát nước , giữ cân bằng phát triển và bảo vệ môi trường Câu 117: đồng bằng sông hồng là nơi có mật độ dân số caoCâu 118 : trong kiểm soát chất lượng môi trường không khí thìBỤi vượt nhiều nhất Câu 119: một công ty khai thác than phải đóng 10% tổng thu nhập cho nhà nước Đây là tiền thuế tài nguyên Câu 120:Kế hoạch hóa công tác bảo vệ môi trườngA và B đều saiCâu 121: 29 NTU_K65TYB Câu : bất đồng nhân tố Rh mẹ sảy Bố Rh+ ,Mẹ Rh -, Con Rh+ Câu : sở để khuyến cáo cho bú sữa đầu sớm tốt Khả hấp thu hàm lượng gamma globulin sữa đầu cao Câu : Thành phần dịch mật có tác dụng phân giải lipit Câu : Sắp xếp giai đoạn trình thụ tinh Phá màng phóng xạ , phá màng suốt , phá màng nỗn hồng Câu : uống thuốc ,các bác sỹ thường xuyên nên uống nhiều nước có tác dụng Làm giảm áp lực thẩm thấu thể keo thể dịch , tăng áp lực lọc qua thận Câu 6: oestrogen có tác dụng lên tử cung ngoại trừ Giảm tính nhạy cảm tử cung với oxytocin Câu : đường hô hấp có tác dụng Sưởi ấm , bão hịa nước ,giữ bụi ,tự vệ CÂU 8: chất nhân tố Rh việc phát ngưng kết nguyen hồng cầu người kháng nguyên hệ thống nhóm máu A,O,B hay sai ? Đúng Câu : động tác hít vào thực nhờ phối hợp hoạt động Cơ hoành ,cơ gian sườn vùng ngực co Câu 10 : enzyme có tác dụng phá vơ màng nỗn hồng Hyaluronodaza Câu 11 enzymr phân giải tinh bột tuyến nước bọt Amylaza ,mantaza Câu 12: Thành phần dịch có tác dụng phân giải lipit NTU_K65TYB Muối mật Câu 13: tế bào tiết Hcl dày Tế bào vách Câu 14: tác dụng tuyến niệu đạo rửa niệu đạo Câu 15: enzyme trog enzyme khơng có dịch vị :mantaza Câu 16: Người có nhóm máu AB cho người nhom máu A sai Câu 17: Gastrin dày có tác dụng ; TĂNG TIẾT HCL, TĂNG TIẾT PÉPINOGEN Câu 18: chức máu trì cân nội mơi cách : bình ổn độ Ph áp suất thẩm thấu NTU_K65TYB Câu 19 : chu kỳ tinh bò ,ngựa ,lợn : 20-23 ngày Câu 20: dày có chế tự bảo vệ nhờ BÀI tiết chất nhầy muxin Câu 21: Thử máu gia súc cách lấy huyết nhận trộn với máu cho ngưng kết không cho đc Câu 22: lượng tinh dich lợn dao động : 80-300ml Câu 23 : áp suất thẩm thấu thể keo máu hây protein có huyết tương Albumin,globulin ,fibrinogen Câu 24: bình thường ,nơi tiết progesteron chủ yếu : hoàng thể thể vàng Câu 25: Thành phần đặc biệt mơ tim tao nên tính tự động tim : hạch xoang nhĩ hạch nhĩ thất Câu 30 : testosterone bà tiết từ : tế bào leydig tinh hoàn Câu 31: hấp thụ axit amin ruột non theo chế : vận chuyển tích cực Câu 32: thai tiết hormone : LH< estrogen , relaxin Câu 33: dịch tiêu hóa sau có pH có kiềm : dịch tụy Câu 34: pepsinogen chuyển Thành pepsin nhờ ;HCL Câu 35: đầu tinh trùng chứa enzyme : hyaluronidaza Câu 36: tác dụng tổng hợp động tác thở làm : dung tích xoang màng ngực thu hẹp ,áp lực xoang màng ngực tăng Câu 37: oestrogen tiết từ: vỏ thượng thận, buồng trứng , thai Câu 38: để tính áp suất thẩm thấu máu người ta dựa vào Định luật vanhoff , độ hạ băng điểm dung dịch muối , độ hạ băng điểm máu Câu 39 : Hoạt lực tinh trùng : tỷ lệ % tinh trùng có khả vận động tiến thẳng NTU_K65TYB Câu 40 : emzyme phân giải protein manh tuyến tụy : triypsin Câu 41 : Nồng độ ion (SO4 ) nước tiểu lớn so với nước tiểu đầu : 90 lần Câu 42: huyết áp động mạch :tỷ lệ thuận với lượng máu tim co bóp đẩy sức cản máu Câu 43: dựa vào cơng thức bạch cầu để chuẩn đốn số bệnh : nhiễm khuẩn ,ký sinh trùng đường máu, thiếu máu Câu 44: người bị cao huyết áp : Huyết áp tối đá lớn 140mm Hg tổi thiểu lớn 90 mm Hg Câu 45 : tinh trùng lấy lượng theo phương thức : Phân giải yếm khí,phân giải ATP,Oxy hóa hiếu khí Câu 46 :khoảng P-Q điện tâm đồ thể Hưng phấn dẫn truyền từ tâm nhĩ sang tâm thất Câu 47 : độ pH nước tiểu loài động vật có phản ứng Động vật ăn cỏ phản ưng kiềm , ăn thịt pư toan , ăn tạp kiềm toan Câu 48 :thần kinh phó giao cảm tiết : acetylcholine Câu 49 : phân tử hemoglobin hồng cầu vận chuyển tối đa phân tử O2 Câu 50: Co2 kết hợp vận chuyển trực tiếp máu cách : Co2 kết hợp trực tiếp NH2 HEMOGLOBIN Câu : áp lực lọc qua có hiêu lực tiểu cầu thận nang Baoman có trị số khoảng 36-40 MMhG CÂU 52: ĐỘ PH máu ổn định nhờ phận: thận , phổi ,tuyến mồ hôi , hệ đệm Câu 53: người có nhóm máu B cho người nhóm máu AB Câu 54: estrogen tiết chủ yếu từ tế bào hạt nang trứng Câu 55 : lượng tinh dịch lợn đực từ 200-300ml NTU_K65TYB Câu 56: tim hoạt động bền bỉ dẻo dai Câu 57 : bầu vú gia súc bắt đầu tiết sữa vào thời điểm sau đây: Câu 58 : bình thường progesterone tiết chủ yếu từ : thể vàng Câu 59 : chọn phương ăn lượng tinh dịch đực giống lồi đv sau Bị 4-5ml Câu 60 : gamma globulin sữa đâì hấp thu theo chế : ẩm bào Khuyeech tan ,thẩm thấu, lọc qua, ẩm bào Câu 61: đặc tinh lý hóa sữa đầu: đặc , màu vàng, măn Câu 62 ; chửa ,gia súc hô hấp thep phuongw thức ngực “ Câu 63L trường hợp sau , hormone có tác dụng gây gây sữa Prolactin Câu 62 : người có nhóm máu B cho người có nhóm máu AB Câu 63: oxy phân ly khoi HbO2 Nhiệt độ tăng , H+ tăng , Pco2 tăng Câu 64 : thụ tinh xảy : 1/3 ống dẫn trứng phia loa kèn Câu 65: TRONG QUÁ trình phát triển đa số gia súc : Thành thục tính trước Thành thục vóc Câu 66 : lợn hay bị chứng ỉa phân trắng nguyên nhân : Dịch vị có HCl Câu 67 : trước lúc rụng trứng nồng độ hormone tăng cao , trừ Progesteron Câu 68: mủ vết thương đucợ tạo xác vi khuẩn, bạch cầu sản phẩm phân giải tổ chức tổn thương Câu 69 tuổi Thành thục tính lợn : 6-8 tháng Câu 70 : NTU_K65TYB Lợi đặc điểm kết hợp oxy với hemoglobin tuân theo đồ thị đường cong hình chữ S Po2 =10mm Hg , có 50% Hb kết hợp với oxy Câu 71 : Oxy kết hợp với hemoglobin hồng cầu thơng qua ; Fe++ liên kết hóa trị Câu 72 : vai trò thận việc điều tiết pH máu cách Phân tiết H2co3 nước tiểu , giữ lại NaHO3 Câu 73 Tác dụng tuyến niệu đạo rửa Câu 74 : dày có chế tự bảo vệ nhờ tiết chất nhày muxin Câu 75 ; KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA Hb + CO > Hb +O2 250 lần Câu 76 : Nguyên nhân gây trúng độc toan gia súc ; Tích tụ nhiều axit lactic ,tiêm ăn nhiều chất toan ,methemoglobin, thể xeton l nhai lại Câu 78 : vai trò thận việc điều tiết áp suất thẩm thấu máu cách Khi ptt máu giảm , giảm tái hấp thu nước ông thận, ptt máu tăng ,tăng tái hấp thu nước ơng thận Câu 79: q trình đệm với axit , lượng kiềm dự trữ máu giảm Câu 80: tế bào máu môi trường ưu trương có tượng Nước thẩm thấu từ tế bào máu môi trường Câu 81 : môi trường nhược chương ,kịch thước tế bào máu : teo nhỏ Câu 82 : tinh trùng sinh từ tế bào biểu mô ống sinh tinh Câu 83 : Hcl dày tổng hợp tiết tế bào vách Câu 84: enzyme dày tiết tế bào chủ Câu 85: sóng QRS điện tâm đồ thể NTU_K65TYB HF tâm thất trước tâm thất co Câu 86: tiếng tim thứ hai xuất Tâm thất giãn , van động mạch đóng Câu 87: KHOẢNG P-Q TRONG ĐIỆN TÂM ĐỒ THỂ HIỆN HF truyền từ tâm nhĩ sang tâm thất Câu 88 ; Sóng P điện tâm đồ thể HF tâm nhĩ trước tâm nhĩ co Câu 89: tính hưng phấn tim thể Khi kích thích ngưỡng ,cơ tim đáp ứng kích thích ngưỡng Câu 90 enzyme có tác dụng phá vỡ màng nỗn hồng: Neurominidaza Câu 91: Thành phần dịch mật có tác dụng phân giải lipit Axit mật Câu 92: huyết khác huyết tương khơng có protein Câu 93: bạch cầu có hạt máu vật ni bao gồm : toan , kiềm , trung tính Câu 94: Lympho T có chức loại thải mơ ghép không cung nguồn gốc hay sai ? Câu 95: Khi tiểu cầu vỡ giải phóng ra: trombokinza Câu 96 : đoạn TP điện tâm đồ dài bình thường :hạch KeithFlack hưng phấn chậm ngược lại Câu 97: chức sinh lý máu : vận chuyển – điều hòa – bảo vệ thể Câu 98; Lợi thể đặc điểm kết hợp oxy hemoglobin tuân theo đồ thị đường cong hình chữ S po2=20mmHg , có 50% Hb kết hợp với oxy Câu 99: NẾu trao đổi chất tạo nhiều hợp chất có tính axit vào máu bị muối kiềm đơi đệm trung hòa hay sai ?= NTU_K65TYB CÂU 100 : CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA KHÁNG THỂ DO LÂM BA CÂU TẠO RA : NGƯNG KẾT KHÁNG NGUYÊN , TĂNG TÍNH THẤM THÀNH MẠCH , PHỦ TRÊN BỀ MẶT NIÊM MẠC NGĂN CHẶN VI KHUẨN , KHÁNG NGUYÊN ĐƯỢC PHỦ KHÁNG THỂ HẤP DẪN BẠCH CẦU ĐẾN THỰC BÀO CÂU 101 pHÂN ÁP KHÍ CACBONIC TRUNG BÌNH TRONG mao phế bào nằm khoảng Câu 101: trình đơng máu gồm giai đoạn để tạo Protromboplastin, thrombin , fibrin Câu 103: Những axit ví cửa ngõ NH3 vơ vào giới hữu Axit glutamic axit axetoglutanic Câu 104: khái niệm áp lực âm xoang màng ngực áp lực xoang màng ngực mang trị số âm sai Câu 105 : Đoạn S-T điện tâm đồ thể hiện: Toàn tâm thất hưng phấn Câu 106: KHI BỊ NHIỄM KHUẨN THƯỜNG CÓ PHẢN ỨNG VIÊM ,SƯNG BẤT LỢI CHO QUÁ TRÌNH THỰC BÀO LÀ SAI CÂU 107: sữa thường sữa tiết từ ngày thứ sau đẻ ngày sau Câu 108: đơn vị thận bao gồm tiểu cầu thận hệ thống ống thận Câu 109 : Cơ tim có đặc tính sinh lý riêng biệt : Giống vân , trơn hợp bào Câu 110:Tính axit H2co3 ,HHb,HHb02 trình hơ hấp xếp theo trật tự sau : hH2co3-HHb->HHb02 Câu 111: hormone điều tiết testosterone ;LH Câu 112: phân áp oxy trung bình phế bào nằm khoảng NTU_K65TYB 90-100mmHg Câu 113:Hệ đệm hồng cầu gồm : H2CO3/KHCO3,KH2PO4/KHPO4-HHB/KHB-HHBO2/KHBO2 VÀ AXIT HỮU CƠ/MUỐI KALI CỦA NÓ Câu 114: có chửa, gia súc hơ hấp theo phương pháp thức ngực Câu 115:sự nợ oxy nhu cầu oxy cần thiệt để oxy hóa axit lactic Câu 116: Độ Ph nước tiểu loài nhai lại ;Ph kiềm Câu 117: thẩm thấu tượng nước từ nơi có nồng độ cao qua màng bán thấm đến nơi có nồng độ thấp Câu 118: động tác thở thể nhờ phối hợp hoạt động cơ: Cơ hoành ,cơ gian sườn giãn Câu 119: trao đổi chất tạo nhiều hợp chất chứa nhóm Oh vào máu bị muỗi kiềm đơi đệm trung hịa hay sai Là Câu 121: độ pH nước tiểu Lợn pH trung tính Câu 122:Mủ vết thương tạo xác vi khuẩn ,bạch cầu ,sản phẩm phân giải tổ chức tổn thương Câu 122: tuổi thành thục tính lợn đực dao động 5-8 tháng Câu 123: sở việc thành lập phản xạ có điều kiện thải sữa Điều tiết thải sữa thông qua vỏ não Câu 124: hormone số hormone sau thai tiết :Gonadotropin Câu 125: nhận định sau Chu kì tiết sữa tính từ đẻ đến cạn sữa NTU_K65TYB Câu 126: sữa đầu bò sữa tiết sau đẻ đến ngày thứ Câu 127:thành phần nao thức ăn phân giải xoang miệng Tinh bột Câu 128: enzyme dày tiết tế bào chủ Câu 129:enzyme phân giải tinh bột nước bọt: amylaza ,mantaza Câu 130:trong trình đệm với axit ,lượng kiềm dự trữ máu tăng lên sai Câu 131: tiêu hóa protein dày enzyme pepsin , catepsin, kimozin Câu 132: enzyme enzyme không dày tiết Mantâza Câu 133: mơi trường pH thích hợp cho pepsin hoạt động 1,5-2,5 Câu 134:trong dày có trình tiêu hóa tinh bột Câu 135; YẾU TỐ tạo môi trường thuận lợi cho enzyme phân giải protein hoạt động dày :HCL Câu 136: yếu tố giúp dày có khả tự bảo vệ : tiết chất nhày muxin Câu 137: tác dụng hcl hoạt hóa tạo mơi trường thích hợp cho pepsin hoạt động Câu 138: tiết dịch vị lợn liên tục ngày Câu 139:cơ chế hô hấp thực nhờ thay đổi áp lực xoang màng ngực tham gia hô hấp Câu 140: tinh trùng sinh từ : tb biểu mô ống sinh tinh Câu 141: testosterone tiết từ tế bào leydig Câu 142: sóng P điện tâm đồ : hưng phấn tâm nhĩ trước tâm nhĩ co Câu 143: hệ đệm huyết tương gồm đơi Câu 144:lượng tinh dịch bị dao động 4-5ml NTU_K65TYB Câu 145:tuổi thành thục tính lợn 6-8 tháng Câu 146:hồng cầu gia súc có đặc điểm sau : hình cầu lõm hai mặt ,không nhân Câu 147: hồng cầu gia cầm có đặc điểm sau : hình bầu dục ,có nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh lý động vật 2 học viện nn,