0

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự đồ án tốt nghiệp

110 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ Sinh viên thực Ngày sinh Lớp: Khóa Khoa Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn : : : : : : : Nguyễn Chí Thịnh 01/06/1999 DCCNTT8.10 Cơng nghệ thông tin 1752480201056 Ths Hà Trọng Thắng Bắc Ninh, năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Hà Trọng Thắng Họ tên sinh viên: Nguyễn Chí Thịnh Ngày sinh: 01/06/1999 Khóa: Lớp: DCCNTT8.10 Ngành: Cơng nghệ thơng tin Điểm báo cáo Bằng số: Bằng chữ: CÁN BỘ CHẤM (Ký ghi rõ họ tên) CÁN BỘ CHẤM (Ký ghi rõ họ tên) Bắc Ninh, năm 2022 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU Chương Giới thiệu công nghệ 1.1 Cấu trúc dự án sử dụng Spring boot, Angular, Hibernate 1.2 Giới thiệu Spring Boot 1.2.1 Spring Boot gì? 1.2.2 Ưu điểm Spring boot 1.2.3 Tạo dự án Spring boot 1.2.4 Chạy dự án Spring boot đơn giản Eclipse 13 1.2.5 Các thành phần dự án Spring boot thực tế 19 1.3 Giới thiệu Angular 23 1.3.1 Angular gì? 23 1.3.2 Kiến trúc Angular 25 1.4 Giới thiệu Hibernate Framework 27 1.4.1 Hibernate Framework gì? 27 1.4.2 Kiến trúc Hibernate 28 Chương Mô tả yêu cầu hệ thống 30 2.1 Khảo sát hệ thống 30 2.2 Hoạt động hệ thống 32 2.2.1 Hoạt động quản lý thông tin nhân viên 32 2.2.2 Hoạt động chấm cơng, tính lương 32 2.2.3 Tài liệu thu thập 33 2.3 Các yêu cầu hệ thống 36 2.3.1 Yêu cầu chức 36 2.3.2 Yêu cầu phi chức 36 Chương Phân tích yêu cầu chức hệ thống 38 3.1 Biểu đồ usecase 38 3.1.1 Xác định Actor usecase 38 3.1.2 Biểu đồ usecase 39 3.1.3 Biểu đồ usecase quản lý nhân viên 40 3.1.4 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản 41 3.1.5 Biểu đồ usecase quản lý chấm công 41 3.1.6 Biểu đồ usecase quản lý tính lương 42 3.2 Mô tả chi tiết usecase 43 3.2.1 Đăng nhập 43 3.2.2 Cập nhật thông tin cá nhân 43 3.2.3 Xem thông tin cá nhân 47 3.2.4 Quản lý chấm công 48 3.2.5 Quản lý nhân viên 50 3.2.6 Quản lý tài khoản 52 3.2.7 Quản lý tính lương 54 3.3 Sơ đồ khối luồng kiện 57 3.3.1 Sơ đồ khối thêm nhân viên 57 3.3.2 Sơ đồ khối sửa thông tin nhân viên 58 3.3.3 Sơ đồ khối xóa nhân viên 59 3.3.4 Sơ đồ khối thêm tài khoản 60 3.3.5 Sơ đồ khối sửa thông tin tài khoản 61 3.3.6 Sơ đồ khối xóa tài khoản 62 3.3.7 Sơ đồ khối import bảng chấm công 63 3.3.8 Sơ đồ khối thống kê lương nhân viên 64 3.3.9 Sơ đồ khối export bảng lương 65 Chương Thiết kế sở liệu 66 4.1 Mơ hình hóa liệu 66 4.1.1 Biểu đồ thực thể liên kết 66 4.1.2 Mô tả vắn tắt thực thể 67 4.1.3 Các quy tắc nghiệp vụ 68 4.2 Thiết kế bảng 70 4.2.1 Bảng nhân viên 70 4.2.2 Bảng phòng ban 70 4.2.3 Bảng chấm công 70 4.2.4 Bảng lương 71 4.2.5 Bảng tài khoản 71 4.2.6 Bảng thơng tin gia đình 71 4.2.7 Bảng q trình cơng tác 71 4.2.8 Bảng trình đào tạo 72 4.2.9 Bảng cấp chứng 72 4.2.10 Bảng đánh giá nhân viên 72 2.11 Bảng tính lương tháng 72 4.3 Quan hệ bảng hệ quản trị CSDL 73 Chương Thiết kế chức hệ thống 74 5.1 Usecase quản lý tài khoản 74 5.1.1 Biểu đồ trình tự 74 5.1.2 Biểu đồ lớp 77 5.2 Usecase cập nhật thông tin cá nhân 78 5.2.1 Biểu đồ trình tự 78 5.2.2 Biểu đồ lớp 79 5.3 Usecase quản lý chấm công 80 5.3.1 Biểu đồ trình tự 80 5.3.2 Biểu đồ lớp 82 5.4 Usecase quản lý tính lương 83 5.4.1 Biểu đồ trình tự 83 5.4.2 Biểu đồ lớp 85 5.5 Usecase quản lý nhân viên 86 5.5.1 Biểu đồ trình tự 86 5.5.2 Biểu đồ lớp 88 Chương Thiết kế giao diện cài đặt 89 6.1 Màn hình đăng nhập 89 6.2 Màn hình quản lý nhân viên 89 6.3 Màn hình nhập hồ sơ nhân viên 90 6.4 Màn hình xem thơng tin nhân viên 90 6.5 Màn hình quản lý tài khoản 93 6.6 Màn hình quản lý chấm cơng 93 6.7 Màn hình xem thông tin tài khoản 94 6.8 Màn hình tạo tài khoản 94 6.9 Màn hình thơng kê lương tháng 95 6.10 Màn hình quản lý tiền lương 95 6.11 Mẫu xuất báo cáo danh sách nhân 96 Chương Quy trình sử dụng hệ thống 98 B1: Đăng nhập hệ thống 98 B2: Nhập hồ sơ nhân viên 98 B3:Tạo tài khoản cho nhân viên 99 B4: Nhập lương cho nhân viên 100 B5: Import file chấm công nhân viên (file chấm công xuất từ máy chấm công theo file mẫu ) 100 B6: Thống kê lương tháng nhân viên Danh sách chi tiết bảng lương nhân viên export bảng lưởng nhân viên 102 TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 103 Tổng kết đánh giá 103 Hướng phát triển đề tài 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo đồ án trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Công Nghệ Đông Á truyền dạy cho em kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn – Th.S Hà Trọng Thắng – người tận tình hướng dẫn, bảo đưa định hướng đắn cho em suốt thời gian thực đồ án vừa qua để em hồn thành đồ án với kết tốt Mặc dù thân em cố gắng thời gian có hạn, vốn kiến thức cịn nhiều hạn chế thiếu sót nên báo cáo em khó tránh khỏi sai sót phần chưa xác Em mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến để em hồn thiện đồ án tốt Cuối cùng, em kính chúc thầy gia đình thật dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công sống! Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Mơ hình dự án Spring boot, Angular, Hibernate Hình Spring boot kiến trúc Spring Hình Giao diện cơng cụ Spring initializr Hình Cấu trúc thư mục án Spring thực tế 19 Hình Kiến trúc angular 25 Hình Sơ đồ ánh xạ đối tượng vào liệu lưu sở liệu 27 Hình Kiến trúc Hibernate 28 Hình Sơ đồ tổ chức máy công ty 30 Hình Mẫu thống kê bảng chấm công tháng 33 Hình 10 Mẫu sơ yếu lý lịch nhân viên 35 Hình 11 Biểu đồ usecase 39 Hình 12 Biểu đồ usecase quản lý nhân viên 40 Hình 13 Biểu đồ usecase quản lý tài khoản 41 Hình 14 Biểu đồ usecase quản lý chấm công 41 Hình 15 Biểu đồ usecase quản lý tính lương 42 Hình 16 Sơ đồ khối thêm nhân viên 57 Hình 17 Sơ đồ khối sửa thông tin nhân viên 58 Hình 18 Sơ đồ khối xóa nhân viên 59 Hình 19 Sơ đồ khối thêm tài khoản 60 Hình 20 Sơ đồ khối sửa tài khoản 61 Hình 21 Sơ đồ khối xóa tài khoản 62 Hình 22 Sơ đồ khối import chấm cơng 63 Hình 23 Sơ đồ khối thống kê lương 64 Hình 24 Sơ đồ khối export bảng lương 65 Hình 25 Biểu đồ thực thể liên kết 66 Hình 26 Bảng nhân viên 70 Hình 27 Bảng phòng ban 70 Hình 28 Bảng chấm cơng 70 Hình 29 Bảng lương 71 Hình 30 Bảng tài khoản 71 Hình 31 Bảng thơng tin gia đình 71 Hình 32 Bảng q trình cơng tác 71 Hình 33 Bảng trình đào tạo 72 Hình 34 Bảng cấp chứng 72 Hình 35 Bảng đánh giá nhân viên 72 Hình 36 Bảng tính lương tháng 72 Hình 37 Sơ đồ quan hệ bảng 73 Hình 38 Biểu đồ trình tự Usecase Quản lý tài khoản 76 Hình 39 Biểu đồ lớp usecase quản lý tài khoản 77 Hình 40 Biểu đồ trình tự usecase cập nhật thơng tin cá nhân 78 Hình 41 Biều đồ lớp usecase cập nhật thông tin cá nhân 79 Hình 42 Biểu đồ trình tự usecase quản lý chấm công 81 Hình 43 Biểu đồ lớp usecase quản lý chấm cơng 82 Hình 44 Biểu đồ usecase quản lý tính lương 84 Hình 45 Biểu đồ lớp usecase quản lý tính lương 85 Hình 46 Biểu đồ trình tự usecase quản lý nhân viên 87 Hình 47 Biểu đồ lớp usecase quản lý nhân viên 88 Hình 48 Màn hình đăng nhập 89 Hình 49 Màn hình danh sách nhân viên 89 Hình 50 Màn hình nhập hồ sơ nhân viên 90 Hình 51 Màn hình xem thơng tin nhân viên 92 Hình 52 Màn hình quản lý tài khoản 93 Hình 53 Màn hình quản lý chấm công 93 Hình 54 Màn hình xem thơng tin tài khoản 94 Hình 55 Màn tạo tài khoản 94 Hình 56 Màn hình thơng kê lương tháng 95 Hình 57 Màn quản lý tiền lương 95 Hình 58 Mẫu xuất báo cáo danh sách nhân 96 Hình 59 Mẫu xuất bảng lương nhiều nhân viên 96 Hình 60 Mẫu xuất báo cáo lương nhân viên 97 MỞ ĐẦU 1.Tên đề tài “Tìm hiểu cơng nghệ Spring boot Angular ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý nhân cho công ty FintechViet” 2.Lý chọn đề tài Xuất phát từ thực tế, nhu cầu quản lý nhân công ty cổ phần FintechViet Em nhận thấy việc quản lý cơng ty khơng cịn phù hợp với quy mô công nghệ em muốn xây dựng hệ thống giúp cho việc quản lý nhân công ty trở lên dễ dàng, thuận tiện hơn, đạt hiệu tốt Đồng thời giúp tiết kiệm chi phí cách tối đa mà đảm bảo chức quan trọng, cần thiết hệ thống hoạt động cách ổn định, hiệu cao Qua trình tìm hiểu, xác định công nghệ để xây dựng hệ thống, em nhận thấy Spring boot công nghệ mạnh mẽ, hiệu quả, phù hợp với xu hướng Do đó, em định theo đuổi, tìm hiểu sâu công nghệ để xây dựng lên hệ thống quản lý nhân 3.Tóm tắt nội dung Tìm hiểu cơng nghệ Spring boot để ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý nhân cho công ty FintechViet với mục đích nhắm giúp cho việc quản lý nhân công ty dễ dàng hiệu hơn, thay cách thức quản lý lạc hậu, khơng đáp ứng tốt nhu cầu Nội dung gồm chương:  Chương Giới thiệu công nghệ  Chương Mô tả yêu cầu hệ thống  Chương Phân tích yêu cầu chức hệ thống  Chương Thiết kế sở liệu  Chương Thiết kế chức hệ thống  Chương Thiết kế giao diện cài đặt 6.3 Màn hình nhập hồ sơ nhân viên Hình 50 Màn hình nhập hồ sơ nhân viên 6.4 Màn hình xem thơng tin nhân viên 90 91 Hình 51 Màn hình xem thơng tin nhân viên 92 6.5 Màn hình quản lý tài khoản Hình 52 Màn hình quản lý tài khoản 6.6 Màn hình quản lý chấm cơng Hình 53 Màn hình quản lý chấm cơng 93 6.7 Màn hình xem thơng tin tài khoản Hình 54 Màn hình xem thơng tin tài khoản 6.8 Màn hình tạo tài khoản Hình 55 Màn tạo tài khoản 94 6.9 Màn hình thơng kê lương tháng Hình 56 Màn hình thơng kê lương tháng 6.10 Màn hình quản lý tiền lương Hình 57 Màn quản lý tiền lương 95 6.11 Mẫu xuất báo cáo danh sách nhân Hình 58 Mẫu xuất báo cáo danh sách nhân 6.11 Mẫu xuất báo cáo bảng lương từ nhân viên trở lên Hình 59 Mẫu xuất bảng lương nhiều nhân viên 96 6.12 Mẫu xuất báo cáo bảng lương nhân viên Hình 60 Mẫu xuất báo cáo lương nhân viên 97 Chương Quy trình sử dụng hệ thống B1: Đăng nhập hệ thống Tài khoản: tuandk Mật khẩu: 1234567 B2: Nhập hồ sơ nhân viên 98 - Nhập xong hồ sơ nhân viên danh sách nhân viên, người sử dụng chỉnh sửa, tìm kiếm xuất file excel cho danh sách nhân viên B3:Tạo tài khoản cho nhân viên 99 B4: Nhập lương cho nhân viên B5: Import file chấm công nhân viên (file chấm công xuất từ máy chấm công theo file mẫu ) 100 - Danh sách chấm công sau import 101 B6: Thống kê lương tháng nhân viên Danh sách chi tiết bảng lương nhân viên export bảng lưởng nhân viên 102 TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ Tổng kết đánh giá Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hướng dẫn Th.S Hà Trọng Thắng, em gặp số khó khăn trở ngại nên em tự nhận xét đánh sau:  Về phần tìm hiểu cơng nghệ  Nắm sở lý thuyết, thành phần để áp dụng vào hệ thống  Gặp khó khăn đọc tài liệu tiếng anh  Về phần phân mô tả yêu cầu hệ thống, phân tích yêu cầu chức hệ thống, thiết kế sở liệu, thiết kế chức hệ thống  Qua khảo sát trực tiếp với cơng ty em xây dựng phân tích thiết kế hệ thống sát với yêu cầu thực tế công ty, nhiên phần sở liệu hay thiết kế luồng chức chưa hợp lý tối ưu  Về phần thiết kế giao diện cài đặt chức  Giao diện chưa đẹp màu sắc chưa hợp lý  Một số chức nhập nhiều liệu lúc xử lý chậm khả code em chưa tối ưu mức cao Tuy nhiên, em hoàn thành chức bản, cần thiết để đáp ứng yêu cầu sử dụng người dùng như: Xem danh sách nhân viên, nhập hồ sơ thông tin cho nhân viên, quản lý chấm cơng tính lương cho nhân viên Hướng phát triển đề tài Trong thời gian tới, em tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu để cập nhật, khắc phục hạn chế hệ thống Em cố gắng hoàn thiện hệ thống tốt hơn, tối ưu hiệu để hệ thống hoạt động cách trơn tru hiệu 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://www.codelean.vn/2019/12/huong-dan-su-dung-mysql-workbenchgioi.html [2] https://laptrinhjavaweb.com/huong-dan-tao-project-spring-boot-co-ban-10 [3] https://spring.io/projects/spring-boot [4] https://angular.io/docs [5] https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-angular-djeZ1e0gZWz [6] https://viettuts.vn/hibernate 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự đồ án tốt nghiệp,