0

Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Chất Lượng Dự Án

58 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 05:46

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN MỤC LỤC ✢ I Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng và ý nghĩa của quản lý chất lượng ✢ II Nội dung chủ yếu của công tác quản lý chất lượng dự án ✢ I[.] QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN MỤC LỤC ✢ I Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng ý nghĩa quản lý chất lượng ✢ II Nội dung chủ yếu công tác quản lý chất lượng dự án ✢ III Chi phí làm chất lượng ✢ IV Các cơng cụ quản lí chất lượng dự án I Khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng ý nghĩa quản lý chất lượng Khái niệm chất lượng ✢ Góc độ nhà sản xuất: chất lượng mức độ hoàn thiện sản phẩm (dự án) so với tiêu chuẩn thiết kế duyệt ✢ Quan điểm người tiêu dùng: Chất lượng tổng thể đặc tính thực thể, phù hợp với việc sử dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hay chất lượng giá trị mà khách hàng nhận được, thỏa mãn nhu cầu khách hàng Lưu ý: ✢ Chất lượng phạm trù áp dụng thực thể ✢ Chất lượng xác định khía cạnh: thuộc tính vật chất ✢ Chất lượng đo mức độ thỏa mãn nhu cầu, thể nhiều phương diện ✢ Chất lượng phải gắn liền với điều kiện cụ thể nhu cầu, thị trường mặt kinh tế, xã hội, phong tục tập quán Quản lý chất lượng dự án ✢ Là tập hợp hoạt động chức quản lý, trình nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt yêu cầu mục tiêu đề ✢ Quản lý chất lượng dự án bao gồm việc xác định sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm việc thực chúng thơng qua hoạt động: • Lập kế hoạch chất lượng dự án • Đảm bảo chất lượng dự án • Kiểm soát chất lượng dự án Lưu ý: ✢ Quản lý chất lượng dự án thực thông qua hệ thống biện pháp kinh tế, công nghệ, tổ chức hành giáo dục, thơng qua chế định hệ thống tiêu chuẩn định mức, hệ thống kiểm sốt, sách khuyến khích ✢ Quản lý chất lượng dự án phải thực suốt chu kỳ dự án từ giai đoạn hình thành kết thúc chuyển sang giai đoạn vận hành, thực q trình, khâu cơng việc ✢ Quản lý chất lượng dự án q trình liên tục, gắn bó yếu tố bên bên ✢ Quản lý chất lượng dự án trách nhiệm chung tất thành viên, cấp đơn vị, đồng thời trách nhiệm chung quan có liên quan đến dự án bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn, người hưởng lợi Tác dụng quản lý chất lượng dự án ✢ Đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư, người hưởng lợi từ dự án ✢ Đạt mục tiêu QLDA ✢ Chất lượng QLCLDA tốt yếu tố quan trọng đảm bảo thắng lợi cạnh tranh, tăng thị phần cho doanh nghiệp ✢ Ngâng cao chất lượng góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động II Nội dung chủ yếu công tác quản lý chất lượng dự án Lập kế hoạch chất lượng dự án ✢ Là việc xác định tiêu chuẩn chất lượng cho dự án xác định phương thức để đạt tiêu chuẩn ✢ Là phận quan trọng trình lập kế hoạch, thực thường xuyên song hành với nhiều loại kế hoạch khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Chất Lượng Dự Án,