0

Giáo trình Triết học: Phần 2 (Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh không chuyên ngành triết học)

223 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 03:19

225 Chƣơng V CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DUY VẬT BIỆN CHỨNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC Trong đời sống xã hội, giới quan giữ vai trị quan trọng, định hướng cho hoạt động người Chính mà từ trình hình thành giới quan cách tự phát, người chủ động để hình thành giới quan cách tự giác Một khâu quan trọng trình xây dựng bước hoàn thiện hệ thống tư tưởng mang tính đạo cho quan điểm, quan niệm giới Trên sở số vấn đề chung giới quan, chương “Chủ nghĩa vật mác-xít – Cơ sở lý luận giới quan khoa học” khái quát nội dung, chất chủ nghĩa vật biện chứng với tư cách hệ tư tưởng mang tính đạo u cầu có tính ngun tắc mà địi hỏi việc hình thành giới quan khoa học I THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT 1- Thế giới quan hình thức giới quan a) Khái niệm “Thế giới quan” Là sản phẩm phận giới, người có nhu cầu phải nhận thức giới phải nhận thức thân mối quan hệ với giới để điều chỉnh hoạt động mình, đảm bảo cho tồn phát triển Kết trình nhận thức tạo nên giới quan Như vậy, giới quan quan điểm, quan niệm người giới xung quanh, thân sống người, vị trí, vai trị người giới Về nguồn gốc, giới quan đời từ sống Nó kết trực tiếp trình nhận thức song suy kết yếu tố chủ quan yếu tố khách quan, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Hình thành giới quan trình tất yếu mà chủ thể cá nhân hay cộng đồng xã hội Về nội dung, giới quan phản ánh giới ba góc độ: 1) Các đối tượng bên chủ thể; 2) Bản thân chủ thể 3) Mối quan hệ chủ 226 thể với đối tượng bên chủ thể Ba góc độ vừa thể ý thức người giới, vừa thể ý thức người thân Về hình thức, giới quan biểu dạng quan điểm, quan niệm rời rạc, hiểu dạng hệ thống lý luận chặt chẽ Về cấu trúc, tượng tinh thần, giới quan có cấu trúc phức tạp tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, song hai yếu tố giới quan tri thức niềm tin Tri thức sở trực tiếp cho hình thành giới quan, song tri thức gia nhập vào giới quan trở thành niềm tin để hình thành lý tưởng, động thơi thúc người Như vậy, giới quan quán giới quan có tri thức niềm tin thống với tạo nên sở vững chác cho người tiếp tục tìm hiểu giới, cho người xác định thái độ, cách thức hoạt động, cách thức sống nói riêng xác lập nhân sinh quan nói chung Chính vai trị sở để người xác định vấn đề then chốt sống, giới quan có chức như: chức nhận thức, chức xác lập giá trị, chức bình xét, đánh giá, chức điều chỉnh hành vi, v.v khái quát lại, chức bao trùm giới quan chức định hướng cho toàn hoạt động sống người b) Những hình thức giới quan Là kết trực tiếp trình nhận thức, giới quan phát triển theo phát triển nhận thức người Cho đến nay, phát triển giới quan thể ba hình thức bản: Thế giới quan huyền thoại, giới quan tôn giáo giới quan triết học - Thế giới quan huyền thoại: Thế giới quan huyền thoại giới quan có nội dung pha trộn cách không tự giác thực ảo Thế giới quan huyền thoại đặc trưng cho “tư nguyên thuỷ”, thể rõ nét qua chuyện thần thoại, chủ yếu phản ánh nhận thức giới người xã hội công xã nguyên thuỷ Thế giới quan huyền hoại mang nặng dấu ấn thời đại sản sinh – thời đại mà người tính mơng muội chưa bị đẩy lùi đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, hoạt động nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn 227 Thế giới quan huyền thoại chủ yếu sản phẩm nhận thức cảm tính thể qua đối tượng mà người trực tiếp quan sát nên trừu tượng thường người hình dung dạng vật cụ thể Chẳng hạn: “Thiện” “ác” Đây khái niệm thể đánh giá mặt giá trị xã hội song thần thoại, thiện ác mơ tả vật có hình dáng, có kích thước có nơi cất giữ, bảo quản Thế giới quan huyền thoại thể đậm nét trí tưởng tượng “tư nguyên thuỷ” – tư chứa đựng pha trộn cách không tự giác thực ảo, người thần Sự pha trộn này, Ph.Ăngghen nhận định, kết tất yếu trình độ nhận thức thấp, người chưa hiểu nguồn gốc, nguyên nhân, chất vật, tượng giới nên họ nhân cách hố, nhân hình hố, nhân tính hố chúng thành vị thần bán thần thần thoại Thần Sông Akêlôx, Thần Đất Gaia, v.v thần thoại Hy Lạp; Thần Gió Ngẫu Cường, Thần Mặt Trời Viêm Đế v.v thần thoại Trung Quốc; Thần Lửa Agri, Thần Không Trung Varuna, v.v thần thoại Ấn Độ; v.v kết nhân cách hố, nhân hình hố, nhân tính hố Mặt khác, xã hội công xã nguyên thuỷ, sống cộng đồng với tất nhu cầu làm nảy sinh ý thức tìm cội nguồn người nguyên thuỷ Họ biết mà tổ tiên họ tạo mong mỏi tổ tiên tiếp thêm sức mạnh, giúp họ chiến thắng chiến chống thiên tai, chống thú chống cộng đồng người khác, Hình ảnh hệ trước truyền miệng từ người sang người khác, từ đời sang đời khác qua trí tưởng tượng, qua suy luận tưởng tượng người kể tạo biến đổi không tự giác làm người thị tộc ngày anh hùng hơn, kỳ vĩ thần thánh Hêraclex, Hector, Ôđixê, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, v.v người Có thể nói, giới quan huyền thoại, “Bất câu chuyện thần thoại khắc phục, khống chế hình thành lực lượng tự nhiên tưởng tượng nhờ trí tưởng tượng”2; truy tìm nguồn gốc thị tộc – thị tộc có trước thần thoại thân thị tộc sáng tạo với vị thần bán thần; thực tế qua phản ánh hoang tưởng vào câu chuyện người nguyên thuỷ”3 Xem C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.21, tr.404-405 Xem C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, t.12, tr.890 Xem C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.21, tr.154-156 228 - Thế giới quan tôn giáo Thế giới quan tôn giáo giới quan có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh lực lượng siêu nhiên giới, người; thể qua hoạt động có tổ chức để suy tơn, sùng bái lực lượng siêu nhiên Thế giới quan tôn giáo đời trình độ nhận thức khả hoạt động thực tiễn người thấp, Những hình thức sơ khai giới quan Bái vật giáo, Tôtem giáo, Ma thuật giáo, Linh vật giáo, Saman giáo thể yếu đuối, bất lực, sợ hãi người trước lực lượng tự nhiên, lực lượng xã hội dẫn đến việc người thần thánh hoá chúng, quy chúng sức mạnh tự nhiên đến tôn thờ chúng Theo Ph.Ăngghen “Tất tôn giáo chẳng qua phản ánh hư ảo – vào đầu óc người – lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ Chỉ phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần thế”1 Đặc trưng yếu giới quan tơn giáo niềm tin cao lý trí, niềm tin vào giới khác hồn thiện, hoàn mỹ mà người đến sau chết giữ vai trò chủ đạo V.I.Lênin cho rằng: “Sự bất lực giai cấp bị bóc lột đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ lòng tin vào đời tốt đẹp giới bên kia, giống bất lực người dã man đấu tranh chống thiên nhiên đẻ lòng tin vào thần thánh, ma quỷ, vào phép màu, v.v.” Ở niềm tin này, giới quan tôn giáo vừa biểu nghèo nàn thực, vừa phản kháng chống lại nghèo nàn Nó tiếng thở dài chúng sinh, “thuốc phiện” làm giảm nỗi đau trước mát người khổ, nhu cầu tinh thần phận quần chúng sống - Thế giới quan triết học Thế giới quan triết học hệ thống quan điểm lý luận chung người giới xung quanh, thân sống người, vị trí người giới Thế giới quan triết học hình thành triết học đời – nhận thức người đạt đến trình độ cao khái quát hoá, trừu tượng C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.20, tr.437 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1979, t.12, tr.169-170 229 hoá lực lượng xã hội ý thức cần thiết phải có định hướng tư tưởng để đạo sống Thế giới quan triết học triết học không đồng Triết học hạt nhân giới quan, phận quan trọng chi phối tất quan điểm, quan niệm lại giới quan quan điểm đạo đức, thẩm mỹ, kinh tế, trị, văn hố, v.v Đặc trưng quan trọng giới quan triết học việc đề cao vai trò lý trí; phản ánh giới lý luận thơng qua hệ thống khái niệm, phạm trù không ngừng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chúng trình nhận thức Phân biệt khác người giới quan triết học với người giới quan khác, C.Mác viết: “ vị hướng tình cảm, triết học hướng lý trí; vị nguyền rủa, than vãn, triết học dạy bảo; vị hứa hẹn toàn thiên đường giới, triết học khơng hứa hẹn ngồi chân lý; vị địi hỏi tin tưởng tín ngưỡng vị, triết học khơng địi hỏi tin tưởng vào kết luận nó, địi hỏi kiểm nghiệm điều hoài nghi; vị doạ nạt, triết học an ủi Và, thật thế, triết học biết sống đầy đủ để hiểu kết luận khơng bao dung khao khát hưởng lạc lòng vị kỷ – thiên giới lẫn giới trần tục1 Ba hình thức giới quan chia thành hai loại: Thế giới quan khoa học giới quan phản khoa học, đó, giới quan khoa học giới phản ánh giới định hướng cho hoạt động người sở tổng kết thành tựu trình nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học dự báo khoa học Ở giới quan khoa học, quan điểm, quan niệm người giới, thân người, vị trí, vai trị người giới khơng ngừng bổ sung, hồn thiện theo phát triển khoa học với bổ sung, hồn thiện ấy, vai trị cải tạo giới thông qua hoạt động thực tiễn giới quan khoa học ngày nâng cao 2- Thế giới quan vật lịch sử phát triển giới quan vật a) Thế giới quan tâm giới quan vật - Thế giới quan tâm giới quan thừa nhận chất giới tinh thần thừa nhận vai trò định yếu tố tinh thần C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.1, tr.159 230 giới vật chất nói chung, người, xã hội lồi người nói riêng Thế giới quan tâm thể đa dạng nhiều cấp độ khác Tính đa dạng giới quan tâm trước hết phụ thuộc vào tính đa dạng quan niệm “tinh thần” người giới quan “Tinh thần” ý thức người ý chí, tình cảm, tri thức, kinh nghiệm, v.v.; ngun, bên ngồi người “Tinh thần tối cao”, “Ý niệm tuyệt đối”, “Đấng Sáng tạo”, v.v Các cấp độ giới quan tâm phụ thuộc vào trình độ nhận thức người tương ứng với trình độ nhận thức ấy, giới quan tâm thể hình thức thơ sơ, tơn giáo hay triết học Về vấn đề này, C.Mác Ph.Ăngghen viết: “Tất nhà tâm , triết học lẫn tôn giáo, cũ lẫn mới, tin vào linh cảm, khải thị, chúa cứu thế, người sáng tạo kỳ diệu; tín ngưỡng mang hình thức thơ sơ, tơn giáo hay hình thức văn minh, triết học, điều phụ thuộc vào trình độ giáo dục họ ”1 - Thế giới quan vật giới quan thừa nhận chất giới vật chất, thừa nhận vai trò định vật chất biểu đời sống tinh thần thừa nhận vị trí, vai trị người sống thực Theo giới quan vật có giới giới vật chất, Thế giới vật chất khơng sinh ra, khơng bị đi, tồn vĩnh viễn, vô hạn, vô tận Thế giới quan vật thừa nhận tồn tượng tinh thần song biểu tinh thần có nguồn gốc từ vật chất, Vì vậy, mối qua hệ vật chất tinh thần vật chất có trước, tinh thần có sau bị vật chất định Thế giới quan vật khẳng định tồn thực người với việc thừa nhận vai trò định cuả hoàn cảnh vật chất, giới vật nhấn mạnh tính động, tính tích cực người sống Phân biệt giới quan vật giới quan tâm, V.I.Lênin cho rằng: “Không trừ trường hợp nào, đằng sau đống C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t3, tr.780 231 thuật ngữ tinh vi, đằng sau mớ lộn xộn nghị luận uyên thâm kinh viện, hai đường lối bản, hai khuynh hướng Những người vật cho giới tự nhiên có trước, tinh thần có sau; đặt tồn lên hàng đầu tư vào hàng thứ hai Cịn người tâm ngược lại”1 Như vậy, theo V.I.Lênin, sở quan trọng để xác định giới quan thuộc vật hay tâm – cho dù tâm hình thức (thơ sơ, chất phác, tơn giáo hay văn minh, triết học) – xem giới quan quan niệm vị trí, vai trò vật chất, ý thức mối quan hệ chúng b) Lịch sử phát triển giới quan vật Kể từ triết học đời, phát triển giới quan vật gắn liền với phát triển chủ nghĩa vật Tương ứng với ba hình thức chủ nghĩa vật Chủ nghĩa vật chất phác, Chủ nghĩa vật siêu hình, Chủ nghĩa vật biện chứng ba hình thức giới quan: Thế giới quan vật chất phác, Thế giới quan vật siêu hình Thế giới quan vật biện chứng - Thế giới quan vật chất phác: Thế giới quan vật chất phác giới quan thể trình độ nhận thức ngây thơ, chất phác nhà vật Thế giới quan vật chất phác thể hện rõ nét thời cổ đại Đây thời kỳ người khỏi trạng thái mơng muội mặt đời sống xã hội cịn trình độ thấp Lao động bước phân thành lao động trí óc lao động chân tay song sản xuất vật chất hoạt động bắp hoạt động tinh thần người lao động trí óc tạo nên phôi thai khoa học nên thừa nhận chất giới vật chất, nhà vật quan niệm vật chất hay số chất sản sinh vũ trụ Ở phương Đông, phái Ngũ hành coi chất Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả - Thổ; phái Nyaya – Vai‟sêsika: hạt không đồng nhất, bất biến, khác hình dáng khối lượng mà họ gọi Anu; phái Lokayata: đất, nước, lửa, khơng khí; v.v Ở phương Tây, phái Milê cho chất đơn nước (quan điểm Talét), apeirôn (quan điểm Anaximan) hay khơng Xem V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.18, tr.416 tr.112 232 khí (quan điểm Anaximen); Hêraclit bảo lửa; Lơxip Đêmôcrit khẳng định nguyên tử; v.v Những vấn đề người nhà vật giải thích xuất phát từ chất mà họ coi vật chất ấy: Con người thân ngũ hành, sản phẩm khí, tương tác âm – dương, kết hợp nguyên tử, v.v Với quan niệm giới, người vậy, nhìn chung giới quan vật chất phác thời cổ đại có bước tiến đáng kể so với giới quan khác tồn xã hội đương thời song hạn chế lịch sử, giới quan vật chất phác cịn nhiều hạn chế, đó: + Nhận thức nhà vật mang nặng tính trực quan, đốn chưa có khoa học vững + Quan niệm vật chất hay số chất sản sinh vạn vật chứng tỏ nhà vật thời kỳ đồng vật chất với vật thể – số dạng cụ thể vật chất + Việc đồng vật chất với vật thể nguyên nhân dẫn đến nhiều hạn chế lĩnh vực khác, như: Không hiểu chất tượng tinh thần mối quan hệ tinh thần với vật chất; khơng có sở xác định biểu vật chất đời sống xã hội nên khơng có sở để đứng quan điểm vật giải vấn đề xã hội Điều tất yếu dẫn đến vật không triệt để: giải vấn đề tự nhiên họ đứng quan điểm vật, giải vấn đề xã hội họ “trượt” sang quan điểm tâm”; v.v + Thế giới quan vật thời cổ đại dừng lại việc giải thích giới chưa đóng vai trị cải tạo giới Tuy cịn nhiều hạn chế trình độ nhận thức nội dung phản ánh giới quan vật chất phác thời cổ đại có đóng góp lớn lao vào q trình phát triển nhận thức Điều thể hiện: Sự đời giới quan vật thời cổ đại đánh dấu bước chuyển hố từ giải thích giới dựa thần linh sang giải thích giới dựa vào giới tự nhiên, định hướng cho người nhận thức giới phải xuất phát từ thân giới đặt nhiều vấn đề - từ giới quan vật giai đoạn sau tiếp tục phát triển, hoàn thiện - Thế giới quan vật siêu hình 233 Thế giới quan vật siêu hình giới quan vật hình thành phát triển phương pháp tư siêu hình Thế giới quan vật siêu hình biểu rõ nét vào thời cận đại, vào kỷ thứ XVII – XVIII nước Tây Âu Thời kỳ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xác lập nhiều nước Sự đời phương thức sản xuất tư chủ nghĩa địi hỏi khoa học tự nhiên phải có bước phát triển vào kỷ thứ XVII – XVIII hố học cịn hình thức ấu trĩ, chủ yếu theo thuyết phlôgixtôn; sinh vật học trình độ phơi thai, thể động, thực vật nghiên cứu thô sơ giải thích nghiên cứu t máy móc; lịch sử phát triển trái đất hoàn toàn chưa biết đến v.v Trong tất khoa học tự nhiên, có học đạt đến mức độ hoàn bị nên định luật học coi hoạt động nhận thức Điều dẫn đến thống trị phương pháp tư siêu hình mà hầu hết nhà vật Tây Âu chịu ảnh hưởng Những yếu tố biên chứng có xuất học thuyết nhà vật song nhìn chung giới quan họ giới quan vật siêu hình Tiêu biểu cho giới quan vật siêu hình kỷ thứ XVII – XVIII giới quan Bêcơn, Hốpxơ, Lốccơ, Xpinôda, Đềcáctơ, La Metri, Điđrô, Hônbách, v.v Các nhà vật siêu hình phủ nhận vai trị Đấng Sáng tạo, thừa nhận chất giới vật chất phát triển tư tưởng coi vật chất chất tạo vũ trụ nhà vật thời cổ đại: Bêcơn, Đềcáctơ coi vật chất “hạt”; Hốpxơ, La Metri, Điđrô coi “các vật thể riêng lẻ”, v.v Nhìn chung, giới quan niệm nhà vật siêu hình vô số vật cụ thể tồn cạnh không gian trống rỗng, vĩ đại Các nhà vật siêu hình đề cao người, đề cao giá trị người song quan niệm người cỗ máy: Hốpxơ hiểu trái tim người lò xo, thần kinh sợi khớp xương bánh xe; Bêcơn coi ý thức người “linh hồn biết cảm giác” tồn óc chảy theo dây thần kinh mạch máu; v.v Không hiểu người, tất yếu nhà vật siêu hình khơng thể hiểu vị trí, vai trị người giới mà người sống Thế giới quan vật siêu hình thời cận đại góp phần chống giới quan tâm, góp phần giúp người đạt số hiệu 234 nhận thức lĩnh vực hẹp song phát triển tư tưởng vật chất nhà vật thời cổ đại phương pháp nhận thức phương pháp siêu hình nên ngồi hạn chế mà nhà vật thời cổ đại mắc phải, nhà vật thời cận đại mang nặng tư máy móc, khơng hiểu giới q trình với tính cách lịch sử phát triển vật chất mối liên hệ đa dạng, phức tạp trạng thái vận động không ngừng, vĩnh viễn - Thế giới quan vật biện chứng: Thế giới quan vật biện chứng giới quan vật hình thành phát triển phương pháp tư biện chứng Thế giới quan C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng vào kỷ thứ XIX, V.I.Lênin người kế tục ông phát triển Sự đời giới quan vật biện chứng kết kế thừa tinh hoa quan điểm giới trước đó, trực tiếp quan điểm vật L.Phơbách phép biện chứng F.Hêghen; kết sử dụng tối ưu thành tựu khoa học, trước hết thành tựu Vật lý học Sinh học Ph.Ăngghen nhận định: Thời gian (giữa kỷ thứ XIX) khoa học tự nhiên phát triển đạt kết rực rỡ, cung cấp tài liệu với số lượng chưa có, đến mức làm cho người ta khơng khắc phục hồn tồn tính siêu hình máy móc kỷ XVIII, mà thân khoa học tự nhiên, nhờ chứng minh mối liên hệ tồn thân giới tự nhiên mà biến từ khoa học kinh nghiệm chủ nghĩa thành khoa học lý luận nhờ tổng hợp kết đạt mà trở thành hệ thống nhận thức vật giới vận động, biến đổi không ngừng nó1 Sự đời giới quan vật biện chứng kết tổng kết kiện lịch sử diễn nước Tây Âu, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa hình thành bộc lộ mặt mạnh mặt hạn chế Nội dung, chất chủ nghĩa vật biện chứng – vấn đề mà tìm hiểu sau – đem lại cho người không tranh trung thực giới mà đem lại cho người định hướng, phương pháp tư khoa học để người tiếp tục nhận thức cải tạo giới C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.673-678 433 – kỷ nguyên từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Ở nước, từ kỷ XIX, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến ách thống trị thực dân Pháp Các kháng chiến giải phóng dân tộc thất bại Cuộc sống người Việt Nam chìm đau khổ tủi nhục người nước Nhu cầu phải tìm đường giải phóng để cứu dân, cứu nước trở thành đòi hỏi khách quan người dân tộc Trong điều kiện ấy, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung Tư tưởng Hồ Chí Minh người nói riêng bước hình thành - Văn hố truyền thống người Việt Nam Sinh lớn lên dân tộc có tinh thần u nước, ý chí đấu tranh để dựng nước, giữ nước, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống tương tương thân, lạc quan, yêu đời, cần cù, thơng minh, sáng tạo, v.v Hồ Chí Minh hấp thụ từ giáo dục gia đình ngày củng cố đời hoạt động Theo Người “ cũ bỏ hết, khơng phải Cái cũ mà xấu, phải bỏ cũ mà khơng xấu, phiền phức sửa đổi cho hợp lý cũ mà tốt, phải phát triển thêm ”(1) Với tinh thần Hồ Chí Minh trở thành “người Việt Nam người Việt Nam nào”, trở thành hình ảnh dân tộc Việt Nam hơm qua, hơm mãi(2) - Tinh hoa văn hoá nhân loại Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nhiều tinh hoa văn hố phương Đơng lẫn phương Tây Đối với văn hố phương Đơng, Hồ Chí Minh chắt lọc tư tưởng tích cực Nho giáo Phật giáo thương yêu người, tư tưởng tu thân dưỡng tính, hành đạo cứu người, đề cao văn hoá, đạo đức, hiếu học v.v Đối với văn hố phương Tây, q trình bơn ba tìm đường cứu nước giúp Hồ Chí Minh tiếp cận với nhiều chịu ảnh hưởng nhiều văn hoá dân chủ cách mạng phương Tây Những tư tưởng quyền người “Tuyên ngôn độc lập 1776” Mỹ, tư tưởng tự do, bình đẳng, bác nhà Khai sáng Vônte, Rútxô, Môngtécxkiơ, (1) (2) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.94-95 Xem Phạm Văn Đồng: Tổ quốc ta, nhân dân ta, nghiệp ta người nghệ sĩ, N xb Văn học, Hà Nội, 1989, tr.425 443 434 v.v đóng vai trị quan trọng mặt lý luận hình thành tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Giữ vai trị định mặt giới quan phương pháp luận việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh người quan niệm người chủ nghĩa Mác-Lênin Khác với nhiều người tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin tìm hiểu học thuyết để lý giải vấn đề lý luận, Hồ Chí Minh tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin từ nhu cầu thực tiễn tìm đường giải phóng cho dân tộc Trước đọc “Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lênin – tác phẩm phản ánh tập trung tư tưởng giải phóng người chủ nghĩa Mác-Lênin điều kiện mới, Hồ Chí Minh cịn chịu ảnh hưởng tư tưởng Phan Chu Trinh Song, dự thảo Luận cương này, tư tưởng giải phóng người Hồ Chí Minh định hướng rõ rệt: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đồn kết, ấm no đất, việc làm cho người người, niềm vui, hồ bình, hạnh phúc ”(1) Từ toàn tư tưởng người Hồ Chí Minh tiếp tục bổ sung, hồn thiện tảng tư tưởng người chủ nghĩa Mác-Lênin bối cảnh thực tế Việt Nam Nội dung Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ngƣời Hồ Chí Minh khơng có tác phẩm lý luận riêng người song tất viết đời Hồ Chí Minh người Hồ Chí Minh quan niệm “Chữ người, nghĩa hẹp gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn Nghĩa rộng đồng bào nước Rộng loài người(2) Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh người tư tưởng cá nhân, cộng đồng, giai cấp, dân tộc nhân loại Đối với cách mạng Việt Nam, số nội dung người Tư tưởng Hồ Chí Minh thể qua Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động; Tư tưởng người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng; Tư tưởng phát triển người tồn diện (1) (2) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1 tr.461 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5 tr.644 435 a) Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động thường xuyên Hồ Chí Minh đề cập đến qua viết, nói mình; số luận điểm thể là: - Độc lập, tự quyền bất khả xâm phạm tất dân tộc Tư tưởng độc lập tự quyền bất khả xâm phạm dân tộc tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập đến mà từ năm 1776 người Mỹ nói đến Hồ Chí Minh đánh giá tư tưởng bất hủ(1) phải áp dụng quốc gia, dân tộc Vì độc lập, tự bị xâm phạm tất dân tộc có quyền giành lại Ngày tháng năm 1945 – ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hồ, thay mặt Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh khẳng định trước tồn thể nhân dân giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem hết tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy” (2) Hồ Chí Minh cho thấy, cần dân tộc Việt Nam hy sinh tất cả, định không chịu nước, khơng chịu làm nơ lệ(3) Có thể nói “Độc lập, tự quyền bất khả xâm phạm dân tộc” điểm xuất phát cho tư tưởng khác giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động Hồ Chí Minh - Giải phóng dân tộc trước hết phải dân tộc thực Từ việc nghiên cứu cách mạng dân tộc giới, Hồ Chí Minh rút kết luận: giải phóng dân tộc trước hết q trình tự giải phóng, nhiệm vụ thân dân tộc Năm 1921, Tuyên ngôn Hội liên hiệp thuộc địa, Hồ Chí Minh viết: “Hỡi anh em thuộc địa! Anh em phải làm giải phóng? Vận dụng công thức Các Mác, xin nói với anh em rằng, cơng giải phóng anh em thực nỗ lực thân anh em(4) Đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định “người ta khơng làm cho người An Nam khơng dựa động lực vĩ đại, đời sống xã hội họ”(5) (1) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4 tr.1 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4 tr.4 (3) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4 tr.480 (4) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr.127-128 (5) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.467 (2) 436 - Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động Tư tưởng Hồ Chí Minh thể sâu sắc quyền lợi dân tộc, quyền lợi giai cấp quyền lợi nhân dân lao động thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nên giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động khơng tách khỏi Trong đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân đấu tranh giải phóng mà cịn giải phóng lồi người khỏi áp bức, bóc lột (1) Cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp Việt Nam khơng nằm ngồi mối liên hệ Hồ Chí Minh khẳng định: Sự nghiệp người dân xứ gắn mật thiết với nghiệp giai cấp vô sản toàn giới; chủ nghĩa cộng sản giành thắng lợi cho dù nước thắng lợi cho chúng ta(2) Như vậy, đường bảo đảm cho thắng lợi giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động cách mạng vơ sản – cách mạng sâu sắc nhất, triệt để để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Chỉ hoàn thành cách mạng giai cấp bị bóc lột, dân tộc bị áp người lao động tồn giới khỏi ách nơ lệ(3) Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động tư tưởng kết hợp dân tộc với giai cấp, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Đó thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người b) Tư tưởng Hồ Chí Minh người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Hồ Chí Minh coi người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Từ nhận thức “Tất người lao động giới có mục đích chung khỏi ách áp bóc lột, sống sung sướng tự do, tức thực chế độ cộng sản” (4), Hồ Chí Minh quan niệm sống nhân dân mục tiêu hoạt động cách mạng; “ nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, độc lập (1) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr.288 Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.469 (3) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.128 (4) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr.209 (2) 437 chẳng có nghĩa gì”(1), lợi ích phải dân, hạnh phúc phải dân(2) Quan điểm Hồ Chí Minh cho thấy độc lập, tự chưa đủ mà phải xây dựng xã hội, nhà nước dân, dân Người giải thích: “Nước ta nước dân chủ Mọi công việc lợi ích nhân dân mà làm ( ) Khi có điều oan ức đoàn thể tố cáo lên cấp Đó quyền dân chủ tất cơng dân Việt Nam(3) Người thường dặn: "Chúng ta phải hiểu rằng, quan Chính phủ từ tồn quốc làng, công bộc dân, nghĩa để gánh vác việc chung cho dân, để đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật"(4) Người coi tất hành động làm hại đến dân hành động trái với đạo đức, hành động xấu xa người(5) coi người thực hành động sâu, mọt(6) Như vậy, xác định nhân dân lao động mục tiêu nghiệp cách mạng hướng toàn hoạt động nhằm đạt đến mục tiêu tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá vừa góc độ trị, tư tưởng, vừa góc độ đạo đức đời sống cá nhân, tổ chức xã hội Gắn bó quán với tư tưởng "con người mục tiêu cách mạng" tư tưởng "con người động lực cách mạng" Hồ Chí Minh quan niệm " vơ luận việc người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, cả"(7) Khi xác định mục tiêu cách mạng Việt Nam giải phóng người cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh nhấn mạnh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa"(8) Chủ nghĩa xã hội từ trời rơi xuống, từ đất mọc lên, chế độ xã hội có sẵn để người đến mà "chủ nghĩa xã hội xây dựng với giác (1) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr.56 Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.698 (3) Hồ Chí Minh: Biên niên sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.439 (4) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr.56 (5) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.209 (6) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.6, tr.435 (7) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.241 (8) Hồ Chí Minh: Tồ n tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr 303 (2) 438 ngộ đầy đủ lao động sáng tạo hàng chục triệu người" (1) Vì vậy, để có xã hội dân chủ, nhà nước dân chủ, Hồ Chí Minh rõ: "Cơng đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc cơng việc dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân"(2) Có thể nói tư tưởng "con người vừa mục tiêu cách mạng" tư tưởng nghiệp cách mạng, thành cách mạng dân, dân dân c) Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người tồn diện Phát triển người toàn diện vấn đề có ý nghĩa chiến lược tư tưởng Hồ Chí Minh Sự hưng hay suy dân tộc, quốc gia không dân tộc ấy, quốc gia giải nhiệm vụ lịch sử đặt cho họ mà họ chuẩn bị người cho tương lai Vì vậy, lớp học giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13 tháng năm 1958, Hồ Chí Minh dạy: "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người"(3) "Trồng người" trình xây dựng người tồn diện - q trình làm phát triển hồn tồn lực sẵn có người(4) Thực q trình khơng phải theo sở thích cá nhân, tổ chức mà phải xuất phát từ yêu cầu cách mạng Từ yêu cầu người xác định mục đích, xác định tiêu chuẩn, xác định nguyên tắc, v.v để tất tổ chức, cá nhân theo thực Hồ Chí Minh ví " xây dựng người phải có ý định rõ ràng nhà kiến trúc sư"(5) Như vậy, cách mạng, chế độ xã hội có tiêu chuẩn riêng, mẫu hình riêng người toàn diện Cách mạng Việt Nam cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm thực chế độ dân chủ, xã hội dân chủ nên nội dung phát triển người toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến mục đích (1) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr 494-495 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr 698 (3) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr.222 (4) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr 32 (5) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.551 (2) 439 Nội dung phát triển người tồn diện Hồ Chí Minh đề cập đến cụ thể Những nội dung tư tưởng là: - Tiêu chuẩn hàng đầu người toàn diện đức tài Đức tài cịn Hồ Chí Minh dùng hồng chuyên Tuy quan niệm hai tiêu chuẩn kết hợp hài hồ với nhìn chung Hồ Chí Minh nói nhiều đến đức diễn đạt Người, đức đề cập đến trước Đức hiểu đạo đức song "Đạo đức khơng phải đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, khơng phải danh vọng cá nhân, mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, lồi người"(1) Theo Hồ Chí Minh, yêu cầu đức là: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương người; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư; có tinh thần quốc tế vô sản(2) Tài hiểu lực người để giải nhiệm vụ giao phó Năng lực thể tập trung trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật lý luận(3) - Nguyên tắc để xây dựng người toàn diện tu dưỡng, rèn luyện hoạt động thực tiễn thực đồng trình giáo dục tự giáo dục Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất, lực người khơng phải có sẵn, khơng phải "từ trời sa xuống" mà "Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố" (4) Quá trình đấu tranh, rèn luyện q trình giáo dục, tự giáo dục hoạt động thực tiễn Theo Hồ Chí Minh, giáo dục cơng việc tồn xã hội toàn xã hội Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng giáo dục hệ trẻ hệ cịn lụa trắng chưa màu, nhuộm xanh xanh, nhuộm đỏ đỏ, xã hội cần người (1) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.202 Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr.632, 636, 640, 641, 643, 648 (3) Xem Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr.221; t.4, tr.36 (4) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr.293 (2) 440 thơng qua giáo dục hệ phát triển theo hướng ấy(1) Hồ Chí Minh cho tự giáo dục trình giáo dục mình, cải tạo mình, thực cách mạng thân Thực cách mạng ngồi xã hội khó khăn thực cách mạng thân khó khăn Song, thực cách mạng ngồi xã hội khơng thực cách mạng thân thực cách mạng thân khơng thực cách mạng ngồi xã hội(2) Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện liên quan đến tất lĩnh vực đời sống xã hội, đến cá nhân cộng đồng Mẫu hình người toàn diện với tiêu chuẩn chung toàn tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập đến khơng nhiều mà Hồ Chí Minh thường nói đến đối tượng cụ thể (công nhân, nông dân, đội, công an, niên, nhi đồng v.v.) hoàn cảnh cụ thể tương ứng với yêu cầu cách mạng hồn cảnh Điều khơng phản ánh biện chứng trình phát triển người tồn diện thực mà cịn phản ánh người toàn diện phát triển biện chứng tư tưởng Hồ Chí Minh IV VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƢỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Con ngƣời Việt Nam lịch sử a) Điều kiện lịch sử hình thành người Việt Nam Con người Việt Nam hình thành tác động đa dạng điều kiện tự nhiên xã hội, song trước hết phải kể đến: - Sự tác động môi trường - địa lý; - Đời sống kinh tế; - Lịch sử giữ nước; - Sự tác động môi trường văn hố - Sự tác động mơi trường - địa lý Nơi khai sinh lập nghiệp tổ tiên người Việt vùng đất bồi đắp, nằm bên núi bên biển nên hệ thống sơng (1) (2) Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr1202 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr.148; t.9, tr.293, 303 441 ngịi nước chằng chịt Nhiều nghìn năm sống vùng đất này, dấu vết sông nước in đậm nét cách tư văn hoá người Việt Phù sa sơng ngịi, nắng lắm, mưa nhiều vùng nhiệt đới vừa điều kiện lý tưởng cho trồng trọt chăn nuôi mảnh đất bị sơng ngịi giới hạn, vừa thử thách người qua dông, bão, lũ, lụt Những điều kiện bước hình thành sống tiểu nông lúa nước với tư tiểu nông lúa nước, văn hố tiểu nơng lứa nước phẩm chất, lực cần có để chống thiên tai, gìn giữ thành lao động người Việt Về địa lý, Việt Nam nằm Đông Nam Châu Á - khu vực vừa có vị trí chiến lược, vừa nơi giao thoa nhiều văn hoá nên nhiều lực muốn chiếm để sử dụng quân người Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều luồng tư tưởng khác - Đời sống kinh tế Môi trường - địa lý định kinh tế tiểu nơng người Việt Thích ứng với sản xuất đơn vị sản xuất gia đình cộng đồng làng xã để hợp lực chống thiên tai, giúp sản xuất hoạn nạn Gắn liền với cộng đồng làng xã dân chủ làng xã biểu thị tập trung qua lệ làng, hương ước Mỗi cộng đồng có lệ làng, hương ước riêng để bảo vệ lợi ích ổn định trật tự Nền kinh tế tiểu nơng kết cấu kinh tế, tổ chức hành làng xã hình thành người Việt Nam nhiều phẩm chất đạo đức, lực, quan điểm, quan niệm tầm nhìn tương ứng - Lịch sử giữ nước Việt Nam quốc gia bị nhiều lực lớn, mạnh tiềm lực kinh tế quân xâm chiếm, hộ Chỉ tính riêng Trung Quốc, từ nhà Trần đời nhà Thanh, không triều đại lại khơng thực chiến tranh thơn tính Việt Nam Trong lịch sử, người Việt Nam bị nhiều lực ngoại bang hộ mà có thời gian đô hộ kéo dài liên tục mười kỷ Lịch sử dân tộc Việt Nam hình thành nên phẩm chất lực người thường xuyên phải chiến đấu trận không cân sức để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sống 442 - Mơi trường văn hố Từ hồn cảnh địa lý lịch sử giữ nước, người Việt chịu ảnh hưởng nhiều văn hoá dân tộc khác giới lên Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp Có hệ tư tưởng dân tộc quốc giáo Việt Nam Nho giáo, Phật giáo Đầu kỷ XX, qua hoạt động Nguyễn Quốc, người Việt Nam tiếp cận với Chủ nghĩa Mác-Lênin từ Đảng cộng sản Việt Nam thành lập Chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành hệ tư tưởng định hướng cho cách mạng Việt Nam Môi trường văn hoá đa dạng đem đến đa dạng đời sống tinh thần người Việt Nam nói riêng, tồn đời sống người Việt Nam nói chung kinh tế - văn hố tiểu nơng lúa nước b) Mặt tích cực hạn chế người Việt Nam lịch sử Phẩm chất lực người Việt Nam hình thành mơi trường tự nhiên mà người Việt Nam sinh sống, điều kiện kinh tế - trị - văn hố - xã hội u cầu đặt giai đoạn lịch sử Hiện cách mạng Việt Nam có yêu cầu Từ u cầu nhìn lại, người Việt Nam có nhiều mặt tích cực bộc lộ nhiều hạn chế Những mặt tích cực người Việt Nam lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam coi sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó là: Lịng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; Lịng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; Đức tính cần cù, sáng tạo lao động; Tinh tế ứng xử, giản dị lối sống(1) Những mặt hạn chế người Việt Nam lịch sử bộc lộ qua: + Truyền thống dân chủ làng xã Truyền thống dân chủ làng xã sản phẩm tất yếu cộng đồng làng xã mà sống tiểu nông tự cung, tự cấp tạo Cùng việc hình thành tinh thần đồn kết, tương trợ giúp đỡ sống, cộng đồng làng xã sản sinh dân chủ làng xã Đây hình thức dân chủ sơ khai (1) Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.56 443 thể hình thức tự quản, thành viên cộng đồng giám sát chủ yếu qua dư luận cộng đồng Điều thường dẫn đến cục dòng họ, làng xã; tư tưởng bình quân chủ nghĩa; hay can thiệp vào sống riêng tư, can thiệp vào trình phát triển cá thể; thiếu tinh thần tự giác dư luận cộng đồng khơng cịn coi trọng nên dễ hành động tự do, tuỳ tiện; coi thường luật pháp "phép vua thua lệ làng" v.v + Tập quán sản xuất tiểu nông Tập quán sản xuất tiểu nông sản phẩm môi trường địa lý Tập quán dẫn đến khả hạch toán kinh tế cỏi, nặng lợi ích trước mắt nên dễ bỏ qua lợi ích lâu dài; thiếu chuẩn xác thời gian, kỹ thuật; tâm lý cầu an, cầu may; thích bình qn, khơng chấp nhận phân hoá sống; v.v + Đề cao kinh nghiệm Đề cao đến mức gần tuyệt đối hoá vai trò kinh nghiệm sản phẩm sản xuất nông nghiệp lúa nước, đặc biệt sản xuất nhỏ, manh mún Nền sản xuất có quy trình ổn định chủ yếu chịu chi phối có tính ổn định tự nhiên nên kinh nghiệm đánh giá cao Điều dẫn đến việc xem thường lý luận; xem thường tuổi trẻ; quyền lực thuộc người lâu năm, nhiều tuổi, "sống lâu lên lão làng"; v.v + Tính hai mặt số truyền thống Một số truyền thống người Việt Nam bộc lộ tính hai mặt sống giản dị, ghét cầu kì, xa hoa phẩm chất tốt song dễ dẫn đến hạ thấp nhu cầu, nhu cầu động lực phát triển xã hội; truyền thống cần cù; giỏi chịu đựng gian khổ phẩm chất tốt dễ dẫn đến cam chịu, thoả mãn, lịng với có; v.v Con ngƣời Việt Nam giai đoạn a) Cách mạng Việt Nam giai đoạn vấn đề đặt người Việt Nam Cách mạng Việt Nam diễn biến đổi sâu sắc, phức tạp giới; thành tựu lớn lao mà dân tộc Việt Nam đạt trước hội thách thức mà người Việt Nam phải nắm bắt phải vượt qua Trên giới, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ đưa nhân loại vào văn minh trí tuệ với hai đặc trưng xã hội 444 hố thơng tin kinh tế tri thức tạo sở vật chất cho trình tồn cầu hố dẫn đến xu hướng liên kết, hợp tác quốc gia có chế độ trị khác cạnh tranh để tồn phát triển Cục diện trị giới thay đổi thoái trào chủ nghĩa xã hội; phân hoá quốc gia độc lập khả tự điều chỉnh chủ nghĩa tư Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, chạy đua vũ trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, diễn nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp Khu vực Đơng Nam Á - Thái Bình Dương phát triển tiềm ẩn nhân tố gây ổn định Tuy vậy, hồ bình, hợp tác phát triển trở thành xu lớn thời đại Ở nước, trải qua trình đổi mới, sở vật chất - kỹ thuật kinh tế tăng cường Tình hình trị - xã hội ổn định Môi trường hồ bình, hợp tác, liên kết quốc tế xu tích cực giới tạo điều kiện để người Việt Nam tiếp tục phát huy nội lực lợi so sánh, tranh thủ ngoại lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Đồng thời bốn nguy (tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới; chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng tệ quan liêu; "diễn biến hồ bình" lực thù địch gây ra) người Việt Nam đến tồn diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn Tình trạng tham nhũng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cản trở việc thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, gây bất bình làm giảm lịng tin nhân dân Việt Nam nước kinh tế phát triển, mức sống nhân dân thấp, cạnh tranh quốc tế ngày liệt(1) Từ tình hình thực tế đất nước giới, từ mục tiêu chung "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"(2), nhiệm vụ cách mạng Việt Nam (1) Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IXĩ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.66-67 (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IXĩ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.85-86 445 giai đoạn là: "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"(1) Thực tiễn đòi hỏi người Việt Nam phải đạt yêu cầu để thực nhiệm vụ giai đoạn mục tiêu chung trước diễn biến đa dạng, phức tạp giới, trước hội thử thách b) Xây dựng người Việt Nam đáp ứng giai đoạn cách mạng Đồng thời với việc kiên trì đấu tranh chống thoái hoá, biến chất, xây dựng người Việt Nam giai đoạn hình thành phát triển người đức tính bản: " - Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước khỏi nghèo nàn lạc hậu, đồn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội - Có ý thức tập thể, đồn kết, phấn đấu lợi ích chung - Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng; có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái - Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, suất cao lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội - Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên mơn, trình độ thẩm mỹ thể lực"(2) Để đạt điều người Việt Nam tập trung đầu tư vào lĩnh vực chủ yếu xã hội như: - Trên lĩnh vực kinh tế: Thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (3) Đây vận dụng quy luật tảng xây dựng người là: Xây dựng người phải thông qua chế lao động Việc (1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứIXĩ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.60 (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khố VIII Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr58-59 (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.86 446 phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa không tạo công ăn việc làm cho người mà cịn thơng qua chế thị trường với địn bẩy kinh tế để kích thích lực lao động làm việc cho cho xã hội - Trên lĩnh vực trị: Khẳng định đường lên chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa nhằm nâng cao tính tích cực trị nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia nhiều vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội(1) - Trên lĩnh vực xã hội: Giải phóng người khỏi thao túng quan hệ xã hội cũ lỗi thời, kế thừa truyền thống tốt đẹp, xây dựng hệ thống chuẩn mực quan hệ mới(2) - Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo - khoa học, công nghệ Giáo dục đào tạo - khoa học, công nghệ coi "quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" (3), "là tảng động lực đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước"(4) - Trên lĩnh vực văn hoá: "Xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc coi vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội Mọi hoạt động văn hoá nhằm xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lịng nhân ái, khoan dung, tơn trọng nghĩa tình, quan hệ hài hồ gia đình, cộng đồng xã hội"(5) Có thể nói xây dựng người người Việt Nam thực tất lĩnh vực đời sống xã hội Những lĩnh vực khác có trọng tâm khác hỗ trợ để hình thành sống với người (1) (2) (3) (4) (5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội, 2001, tr 83, 113 Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội, 2001, tr.115-116 Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội, 2001, tr.114 Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội, 2001, tr.112 Đảng Cộng sản Việt Nam: Hà Nội, 2001, tr.114 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, 447 MỤC LỤC Trang Chương I Khái luận triết học Lịch sử triết học Chương II Khái lược Lịch sử triết học Phương Đông 15 Chương III Khái lược Lịch sử triết học Phương Tây 69 Chương IV Khái lược Lịch sử triết học Mác - Lênin 151 Chương V Chủ nghĩa Duy vật biện chứng - sở lý luận giới quan khoa học Chương VI Phép biện chứng vật - Phương pháp luận nhận thức khoa học thực tiễn Chương VII 224 247 Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn triết học Mác - Lênin Chương Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với đường VIII lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương IX Giai cấp, dân tộc, nhân loại thời đại 305 327 vận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương X Lý luận Nhà nước Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chương XI 355 387 Quan điểm Triết học Mác - Lênin người vấn đề xây dựng người Việt Nam 415
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Triết học: Phần 2 (Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh không chuyên ngành triết học),