các giải pháp tạo việc làm cho người lao động thông qua fdi ở việt nam

33 508 0
các giải pháp tạo việc làm cho người lao động thông qua fdi ở việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề án môn học Mở đầu Việc làm và thất nghiệp luôn là những vấn đề đợc quan tâm hàng đầu trong các chính sách KT XH của các quốc gia. Giải quyết tốt vấn đề việc làm và thất nghiệp đóng góp phần quan trọng vào ổn định, và phát triển kinh tế một cách bền vững. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong những năm qua Việt Nam đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế: tốc độ tăng trởng cao trong nhiều năm, giải pháp tốt vấn đề tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, Tuy nhiên Việt Nam cũng còn đang đối phó với những thách thức to lớn trong quá trình phát triển. Một trong những thánh thức đó là: tỷ lệ thất nghiệp cao, nhu cầu về việc làm đang tạo sức ép to lớn đối với nền kinh tế. Cũng nh các nớc đang phát triển khác Việt Nam thiếu vốn, thị trờng, công nghệ và những kinh nghiệm trong quản lý để xây dựng và phát triển kinh tế nói chung và tạo việc làm cho ngời lao động nói riêng. Cho nên em đã chọn đề tài : Đầu t trực tiếp nớc ngoài FDI với vấn đề tạo việc làm cho ngời lao động Việt Nam Để phần nào làm rõ hơn đóng góp của FDI trong tạo việc làm Việt Nam. Đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) là hình thức của đầu t nớc ngoài đóng vai trò quan trọng đối với tăng trởng và phát triển của các nớc đang phát triển. FDI đi kèm với nó là sự chuyển giao về vốn, công nghệ, thị trờng và kinh nghiệm quản lý đáp ứng nhu cầu của các nớc đang phát triển, đồng thời góp phần tạo việc làm cho ngời lao động. Với việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu t nớc ngoài, trong 20 năm qua Việt Nam đã thu hút đợc trên 7826 dự án đấu t có hiệu lực với vốn đăng ký hơn 71 tỷ USD vốn thực hiện đạt gần 31 tỷ USD, tạo ra hơn 90 vạn chỗ làm mới, nộp hơn 1tỷ USD cho ngân sách nhà nớc. Đây là nguồn lực quý báu để xây dựng và phát triển kin tế Việt Nam, tạo việc làm cho ngời lao động, góp phân vào tăng GDP và tăng năng suất lao động Lê Thị Nga 1 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học Đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc làm cho ngời lao động thông qua FDI Việt Nam. Em xin đóng góp thêm để phần nào làm rõ hơn vấn đề nay. Về mặt lý luận đề tài hệ thống hóa lý luận việc làm, tạo việc làm, về FDItạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI Việt Nam trong thời gia qua. Đề tài tập trung phân tích và rút ra kết luận về thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI tại Việt Nam trong 20 năm thực hiện luật đầu t nớc ngoài. Bao gồm các khía cạnh nh việc làm trực tiếp, việc làm gián tiếp, chất lợng và số lợng việc làm, các quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo việc làm cho ng ời lao động thông qua FDI cũng đợc xây dựng. ! Các phơng pháp chủ yếu sử dụng trong nghiên cứu nh phơng pháp tổng hợp, phân tích, nghiên cứu so sánh Dựa trên số liệu thống kê, báo cáo đã đợc công bố. "# Nội dung đề tài bao gồm 3 chơng nh sau: chơng I$% &'()(*+,(,-(,. /012345,678 chơng II$43++,(9:678';< Chơng III$%!=!+,(,-(,.9 :678';< Trong quá trình thực hiện đề án, do trình độ và khuôn khổ đề án nên sẽ không tránh đợc những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thấy cô và các ban. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hớng dẫn: TS. Vũ Hoàng Ngân. Cảm ơn tập thể các thầy, cô giáo trờng ĐHKT Quốc Dân và các bạn đã giúp đỡ em hoàn thánh đề án. Lê Thị Nga 2 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học nội dung Ch ơng I : Cơ sở lý luận về vấn đề tạo việc làm cho ngời lao động từ nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài FDI ;+,(,-(,. 1.1. Khái niệm việc làm, tạo việc làm - Khái niệm việc làm Khái niệm 1: Việc làm là phạm trù chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và những điều kiện cần thiết ( vồn, t liệu sản xuất, công nghệ ) để sử dụng sức lao động đó. Khái niệm 2: Theo ILO tổ chức lao động quốc tế việc làm là hoạt động lao động đợc trả công bằng tiền và bằng hiện vật Khái niệm 3: Theo điều 13, chơng II Bộ luật lao động của nớc CHXHCNVN ghi rõ: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm đều thừa nhận là việc làm Từ 3 khái niện trên ta có thể thấy khái niệm 1 là khái niệm chung nhất và đầy đủ nhất - Khái niệm tạo việc làm Tạo việc làmtạo ra số lợng và chất lợng t liệu sản xuất, số lợng và chất lợng sức lao độngcác điều kiện kinh tế xã hội khác để kết hợp t liệu sản xuất và sức lao động Tứ khái niệm ta thấy quá trình tạo việc làmquá trình: Một là, tạo ra số lợng và chất lợng t liệu sản xuất : số lợng và chất lợng sản xuất phụ thuộc vào vốn đầu t và tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất và khả năng quản lý, sử dụng đối với t liệu sản xuất đó. Hai là, tạo ra số lợng và chất lợng sức lao động: số lợng sức lao động phụ thuộc vào quy mô của dân số và các quy định về độ tuổi lao động và sự di chuyển của lao động, chất lợng của lao động phụ thuộc vào sự phát triển Lê Thị Nga 3 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học của giáo dục, đào tạo và sự phát triển của y tế, thể thao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ba là, hình thành môi trờng cho sự kết hợp các yếu tố sức lao động và t liệu sản xuất : môi trờng cho sự kết hợp các yếu tố lao động phụ thuộc bao gồm hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách khuyến khích và thu hút ngời lao động, chính sách bảo hộ sản xuất, chính sách thất nghiệp, chính sách thu hút và khuyến khích đầu t Bốn là, thực hiện các giải pháp để duy trì việc làm ổn định và có hiệu quả : các giải pháp này có thể kể đến các nhóm giải pháp về quản lý và điều hành, về thị trờng đầu vào và đầu ra, các biện pháp khai thác có hiệu quả công suất của máy móc thiết bị, duy trí và nâng cao chất lợng của sức lao động, kinh nghiệm quản trị kinh doanh của ngời sử dụng lao động 1.2.Cơ chế tạo viêc làm là cơ chế 3 bên: Thị trờng việc làm chỉ có thể đợc hình thành khi ngời lao động và ngời sử dụng lao động gặp gỡ trao đổi để đi đến nhất trí về sử dụng sức lao động. Do vậy cơ chế tạo việc làm phải đợc xem xet cả phía ngời sử dụng lao động, ngời lao động, đồng thời không thể thiếu đợc vai trò của nhà nớc ;-&>?(,. Ngời sử dụng lao động bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu t trong nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Họ cần có thông tin về thị tr- ờng lao động đầu vào và đầu ra để không chỉ tạo ra việc làm mà còn duy trì và phát triển chỗ làm cho ngời lao động. Ngoài ra, ngời sử dụng lao động cũng cần phát triển quy mô kinh doanh, đầu t cơ sở để tạo việc làm cho ng- ời lao động nhiều hơn và tốt hơn. Số lợng và chất lợng chỗ làm việc đợc tạo ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó vấn đề vốn, công nghệ, trình độ quản lý và thị trờng đóng vai trò quan trọng. ;-(,. Ngời lao động luôn mong muốn tìm đợc công việc phù hợp và thu nhầp cao. Để đạt đợc mong muốn ấy ngời lao động phải đầu t cho chính Lê Thị Nga 4 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học bản thân họ. Đó là sự đầu t nâng cao sức khỏe, đầu t vào giáo dục và chuyên môn nghề nghiệp. Ngời lao động phải chủ động tìm kiếm việc làmnăm bắt các cơ hội về việc làm. ;5 Nhà nớc đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm. Thể hiện trong việc tạo ra môi trờng thuận lợi cho sự kết hợp sức lao động với t liệu sản xuất, thông qua việc tạo hành lang pháp lý, chính sách , luật lệ liên quan Tóm lại: Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi sự tham gia của nhà nớc, ngời sử dụng lao động và của ngay chính bản thân ngời lao động. Chất lợng và số l- ợng việc làm đợc tạo ra phụ thuộc vào khả năng vốn, công nghệ, thị trờng và trình độ quản lý của ngời sử dụng lao động. Đây chính là vớng mắc của các doanh nghiệp, của ngời sử dụng lao động các nớc đang phát triển nói chung. Do vậy đối với các nớc đang phát triển thu vốn đầu t, nhất là vốn FDI nhằm tạo việc làm cho ngời lao động có ý nghĩa rất quan trọng. Ưu thế về vốn, thị trờng và những kinh nghiệm kinh doanh trên thị trờng quốc tế nên các doanh nghiệp có FDI có điều kiện hơn các doanh nghiệp có vốn đấu t trong nớc trong việc tạo việc làm và đảm bảo sự ổn định của việc làm đợc tạo ra. @2345,A678B 2.1. Khái niệm đầu t trực tiếp nớc ngoài( FDI: Foreign Direct Investment) Đầu t trực tiếp nờc ngoài (FDI) là một loại hình của đầu t quốc tế, trong đó ngời chủ sở hữu vốn đồng thời là nhà quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn FDI chủ yếu đợc thực hiện từ nguồn vồn t nhân, vốn của các công ty nhằm mục đích thu đợc lợi nhuận cao hơn qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh nớc ngoài. 2.2. Các hình thức của ( FDI) Trong thực tiển FDI đợc thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó những hình thức đợc áp dụng phổ biến bao gốm: Lê Thị Nga 5 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học +Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. + Doanh nghiệp liên doanh + Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài Tùy theo điều điện cụ thể của từng quốc gia, các hình thức đầu t trên đợc áp dụng mức độ khác nhau 2.3. FDI - nguồn vốn đầu t phát triển KT-XH quan trọng Thực hiện đờng lối mở của, hội nhập kinh tế quốc tế của đảng và nhà nớc, tháng 12 năm 1987 Quốc hội nớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam. Sau 20 năm thực hiện, khu vực kinh tế có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài không ngừng phát triển và trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng, và có những đóng góp ngày càng lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc ta. Tính đến tháng 8 năm 2007 trong phạm vi cả nớc đã có trên 7.826 dự án đấu t có hiệu lực với vốn đăng ký hơn 71 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 31 tỷ USD, tạo ra hơn 90 vạn chỗ làm mới, nộp hơn 1tỷ USD cho ngân sách nhà nớc. Trong giai đoạn 1988-1995, tốc độ thu hút vốn đầu t tăng khá nhanh qua các năm. Thời kỳ 1988-1990 có 219 dự án với số vốn đăng ký đạt 1.582 triệu USD, thời kỳ 1991-1995 có 1.398 dự án với vốn đăng ký đạt 16.422 triệu USD chiếm 24,5% tổng vốn đầu t toàn bộ nền kinh tế, và gấp 10 lần về vốn so với giai đoạn 1988-1990. Riêng năm 1996 đạt mức kỷ lục 8.640 triệu USD. Từ năm 1996 đến năm 1998, FDI vào Việt Nam đã bị giảm sút đáng kể. So với năm 1996 vốn đăng ký cấp mới năm 1997 giảm 49%, năm 1998 giảm 16%, năm 1999 giảm 59%. Từ năm 2000, FDI có dấu hiệu phục hồi. Vốn đăng ký cấp mới tăng gần 2,4 tỷ USD, tăng 9% so với năm 1999. Và trong 9 tháng đầu năm 2007 vốn đăng ký cấp mới tăng gần 9,6 tỷ USD. Đây là nguồn vốn to lớn kết hợp với các nguồn lực trong nớc, đặc biệt là lao động đã và đang tạo ra việc làm và thu nhập cho ngời lao động, tạo ra các năng lực mới cho nền kinh tế. Lê Thị Nga 6 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học 2.4. FDI với việc đa dạng hóa, nâng cấp trang thiết bị, công nghệ Một trong các vai trò quan trọng của hoạt động đầu t nớc ngoài trực tiếp đặc biệt đối với các nớc đang phát triển là chuyển giao công nghệ và thiết bị cho nớc nhận đầu t. Các nhà đầu t nớc ngoài thờng góp vốn bằng bí quyết công nghệ của mình hoặc của nớc mình và sử dụng trong doanh nghiệp có FDI. Dòng FDI đến Việt Nam từ nhiều nớc và khu vực trên thế giới . Đến tháng 8 năm 2007 có 79 nớc đầu t vào Việt Nam với trình độ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và đặc điểm nhân văn khác nhau, đã và đang làm đa dạng hóa kỹ thuật công nghệ còn nghèo nàn của Việt Nam. Đa số thiết bị công nghệ đa vào Việt Nam thông qua FDI thuộc loại trung bình của thế giới, tiên tiến hơn thiết bị hiện có. Điều này có thể giải thích đợc do các đối tác nớc ngoài lớn nhất chủ yếu là Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong và một số nớc đang phát triển khác, trình độ kĩ thuật thấp hơn với các nớc công nghệ tiên tiến. Lý do nữa là do giữa Việt Namcác nớc Châu á có nhiều điểm tơng đồng về tự nhiên , kinh tế và con ngời nên có thể những gì thích hợp với những nớc đó lại thích hợp với Việt Nam. Mặt khác nếu các nớc đầu t vào Việt Nam, thậm chí là nớc phát triển có công nghệ gốc thì những thiết bị hoặc là đã qua sử dụng hoặc là sản xuất tại các nớc đang phát triển khác.Tuy nhiên, những công nghệ thiết bị đó nói chung vẫn phù hợp với nớc ta trong hoàn cảnh hiện nay bởi vì trình độ chuyên môn kĩ thuật của ngời lao động còn thấp và chúng ta cũng cần những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động bên cạnh những lĩnh vực tập trung công nghệ và vốn. Lê Thị Nga 7 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học CD@2.&15,;<AEFFGHHIB !FJHHI Đơn vị tính: USD STT Nc, vựng lónh th S d ỏn Vn u t Vn iu l u t thc hin 1 Hn Quc 1560 10,607,671,973 4,362,575,571 2,932,692,816 2 Singapore 509 9,609,763,513 3,470,281,443 4,072,636,493 3 i Loan 1706 9,175,410,950 4,083,388,701 3,174,614,257 4 Nht Bn 857 8,509,141,377 3,659,844,212 5,170,046,693 5 Hng Kụng 414 5,585,606,834 2,065,719,804 2,326,116,755 6 Trung Quốc 487 1.447.868.055 733.658.342 247.656.105 7 Hoa K 347 2,576,768,302 1,294,010,106 784,685,807 8 H Lan 78 2,475,371,122 1,410,446,335 2,241,936,514 9 Phỏp 187 2,383,742,035 1,443,082,390 1,152,443,846 10 Malaysia 222 1,808,506,518 846,275,234 1,136,165,492 Tổng 79 nớc 7826 ~ 71 tỷ ~32 tỷ ~31 tỷ ( Không tính số dự án đã hết hạn và số dự án giải thể) Nguồn: Cục đầu t nớc ngoài- bộ kế hoạch và đầu t 2.5. FDI với phát triển các ngành, vùng kinh tế quan trọng Đầu t nớc ngoài trực tiếp đến nayđã có mặt hầu hết các lĩnh vực, ngay cả những ngành và lĩnh vực đòi hỏi kĩ thuật, công nghệ tiên tiến nh thông tin viễn thông, thăm dò dầu khí, giao thông đờng bộ, cấp nớc, sản xuất lắp ráp ôtô, xe máy, hàng điện tử, hóa chất (dầu nhờn, sơn), xây dựng khách sạn cao cấp, sản xuất một số mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm với chất lợng. Việc này giúp Việt Nam không mất nhiều năm để mày mò tìm kiếm mà vẫn phát triển đuợc các ngành, lĩnh vực mới, rút ngắn đợc khoảng cách công nghệ với thế giới và khu vực. Công nghiệp - ngành kinh tế quan trọng và trực tiếp liên quan đến kĩ thuật và công nghệ của toàn bộ nền kinh tế, thu hút đợc nhiều và ngày càng tăng về số dự án và vốn FDI .Tính đến tháng 8 năm 2007 vốn FDI thực hiện trong công nghiệp và xây dựng chiếm tới 62,4% tổng số vốn FDI thực hiện của cả nớc (biểu 2). Điều này đã và sẽ mang đến sự đóng góp và ảnh hởng Lê Thị Nga 8 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học rất quan trọng của FDI đến công nghệ nớc ta và do đó tác động đến khả năng tạo việc làm không những của bản thân khu vực công nghiệp mà còn cả các lĩnh vực khác nữa. Đầu t vào các khu chế xuất và khu công nghiệp cũng tăng nhất là từ những năm 90 đã có tác động tích cực về tập trung công nghệ, kĩ thuật cao. CD$% 6784KL,MAEFFGHHIB !FJHHI Đơn vị tính: USD STT Chuyờn ngnh S d ỏn Vn u t Vn iu l u t thc hin I Cụng nghip v xõy dng 5,252 44.276.586.709 18.90.10.74.220 21.20.91.73.510 Cụng nghip du khớ 36 2,146,011,815 1,789,011,815 5,828,865,303 Cụng nghip nh 2245 12,037,102,919 5,472,759,796 3,635,854,494 Cụng nghip nng 2272 22,227,920,532 8,519,459,239 7,320,745,286 Cụng nghip thc phm 290 3,444,180,033 1,529,173,440 2,203,981,216 Xõy dng 409 4,421,371,410 1,590,669,930 2,219,727,209 II Nụng, lõm nghip 889 4.205.003.941 1.952.191.321 2.080.271.352 Nụng - Lõm nghip 768 3,842,310,782 1,780,732,440 1,913,735,851 Thy sn 121 362,693,159 171,458,881 166,535,501 III Dch v 1,685 22.992.088.366 10.217.024.169 7.617.092.172 Dch v 810 2,058,412,054 889,421,070 443,206,320 Giao thụng vn ti - Bu in 197 4,175,818,735 2,718,671,925 741,622,874 Khỏch sn - Du lch 206 5,499,848,584 2,298,676,776 2,509,336,180 Ti chớnh - Ngõn hng 64 840,150,000 777,395,000 762,870,077 Vn húa -Y t - Giỏo dc 245 1,159,430,862 504,466,694 389,546,809 Xõy dng Khu ụ th mi 8 3,227,764,672 894,920,500 282,984,598 Xõy dng Vn phũng - cn h 131 4,886,138,903 1,707,527,597 1,907,957,984 Xõy dng h tng Khu ch xut - Khu CN 24 1,144,524,546 425,944,597 579,567,330 Tng s 7,826 ~ 71 tỷ ~32 tỷ ~31 tỷ ( Không tính số dự án đã hết hạn và số dự án giải thể) Nguồn: Cục đầu t nớc ngoài- bộ kế hoạch và đầu t FDI Việt Nam tập trung những vùng trọng điểm kinh tế, nhất là hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phân bố giữa miền Nam và miền Bắc tuy có chênh lệch nhng không quá lớn. Sáu địa phơng là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Bình Dơng chiếm tới 76,7% tổng số dự án và 78,8% tổng số vốn đầu t. Lê Thị Nga 9 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học CD$%!N O1678(5AEFFGHHIB !FJHHI Đơn vị: USD STT a phng S d ỏn Vn u t Vn iu l u t thc hin 1 Tp.HCM 2248 15,245,741,061 6,675,115,439 6,603,519,036 2 H Ni 896 11,110,634,959 4,604,694,722 3,938,343,870 3 ng Nai 855 10,018,972,942 4,058,742,722 4,214,807,996 4 Bỡnh Dng 1431 7,070,030,382 3,064,665,755 2,082,570,157 5 B Ra - Vng Tu 158 6,078,149,896 2,396,533,861 1,354,919,334 6 Hi Phũng 236 2,274,066,591 962,194,875 1,274,083,463 7 Du khớ 34 2,101,961,815 1,744,961,815 5,828,865,303 8 Hi Dng 154 1,629,362,118 616,807,672 438,120,480 9 H Tõy 71 1,305,025,048 469,297,849 218,528,786 10 Long An 146 1,162,333,294 471,244,243 443,948,767 11 Qung Ngói 14 1,132,028,689 564,291,000 12,026,572 12 Vnh Phỳc 126 1,092,602,117 474,655,192 423,362,496 13 Nng 99 1,018,795,789 438,916,457 185,866,590 (Nguồn: Cục đầu t nớc ngoài- bộ kế hoạch và đầu t) Các dự án đầu t nớc ngoài vào nông, lâm nghiệp và thủy sản còn quá ít ỏi so với khả năng và nhu cầu thực tế. Mặc dù Việt Nam đã đa ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích đầu t vào lĩnh vực này nhng FDI đầu t vào nông, lâm nghiệp và thủy sản còn hạn chế.Tính đến tháng 8 năm 2007 số dự án FDI đầu t vào lĩnh vực này chiếm 11,36% tổng số dự án đầu t, chiếm 5,9% tổng vốn FDI đầu t và chiếm 6,7% vốn thực hiện . Việc tập trung đầu t FDI vào lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tạo đợc tốc độ tăng trởng nhanh của nền kinh tế, tuy nhiên đối với những nớc nông nghiệp nh Việt Nam chỉ nên tập trung đầu t vào công nghiệp và dịch vụ sẽ không tạo cơ sở cho tăng trởng bền vững. Điều này ảnh hởng rất lớn đến việc làm không chỉ của nông thôn mà cả vùng đô thị. 1:P6785+,(,-(,. 3.1.Tác động qua lại giữa FDI - tăng trởng - việc làm Đến nay , khu vực có FDI đang phát triển và đóng vai trò quan trọng trong phát triển và tăng trởng kinh tế Việt Nam. Khu vực này đã sử dụng Lê Thị Nga 10 Lớp: Lao động 46B [...]... Để tạo việc làm cho ngời lao động đòi hỏi sử dụng các nguồn vốn trong và ngoài nớc Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi có sự tham gia tích cực không chỉ của nhà nớc, ngời sử dụng lao động mà còn chính bản thân ngời lao động Từ phân tích thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI Việt Nam, đề án có một số kết luận sau: Một là, FDI tạo ra việc làm trực tiếp và việc làm gián tiếp Số lợng việc làm. .. 2.5 FDI với phát triển các ngành, vùng kinh tế quan trọng .8 3 Mối quan hệ giữa FDI với vấn đề tạo việc làm cho ngời lao động .10 3.1.Tác động qua lại giữa FDI - tăng trởng - việc làm 10 3.2 Những kết luận chung về tạo việc làm thông qua đầu t trực tiếp nớc ngoài -FDI 11 Chơng II: Thực trạng tạo việc làm thông qua FDI Việt Nam .13 1.Số lợng việc làm 13 1.1.Số lợng việc. .. việc làm đợc tạo bởi nguồn vồn FDI có chất lợng cao hơn việc làm đợc tạo bởi các nguồn vốn trong nớc khi so sánh trong cùng ngành và lĩnh vực Chất lợng việc làm đợc đánh giá qua các chỉ tiêu nh: Vốn/ lao động hay Vốn/ chỗ làm việc, Điều kiện làm việc, chất lợng lao động Ngoài việc tạo việc làm FDI cũng tạo ra những tác động khác đến thị trờng lao động các nớc đang phát triển Những tác động này bao... của các quốc gia Đối với các nớc đang phát triển nhu cầu về việc làm đã tạo sức ép lớn đối với sự tăng trởng vá phát triển kinh Để tạo việc làm cho ngời lao động đòi hỏi phải dùng các nguồn vốn trong và ngoài nớc Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi phải co sự tham gia tích cực của nhà nớc, ngời sử dụng lao động mà còn chính bản thân ngời lao động Tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI là xu hớng quan... vực khác cho nên thu hút đợc ngời lao động hơn, và ngời lao động cũng yên tâm làm việc hơn Do vậy việc làm khu vực nay tơng đối ổn định hơn so với các khu vực khác Chơng III :Các giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI Việt Nam 1 .Giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài Nền kinh tế nớc ta còn thiếu vốn cho đầu t phát triển Vấn đề đặt ra là cần phải có giải pháp hữu... sử dụng nguồn vốn FDI trong phát triển kinh tế và tạo việc làm. Ta sẽ xem xét vấn đề này Việt nam diễn ra nh thế nào sau đây Lê Thị Nga 12 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học Chơng II: Thực trạng tạo việc làm thông qua FDI Việt Nam 1.Số lợng việc làm 1.1.Số lợng việc làm trực tiếp Việc làm trực tiếp là việc làm đợc trực tiếp tạo ra trong hệ thống của doanh nghiệp bao gồm các việc làm nh sản xuất, phân... với các nớc đang phát triển Về mặt số lợng, FDI không chỉ tạo ra việc làm trực tiếp ( tức là số lơng việc làmcác doanh nghiệp có vốn FDI trực tiếp tạo ra ) mà còn tạo việc làm gian tiếp thông qua các dịch vụ sản xuất và tiêu thụ mà các doanh nghiệp có vốn FDI tạo ra.Và đây là hai chỉ tiêu để đánh giá khả năng tạo việc làm của các dự án FDI Về mặt chất lợng các nghiên cứu đều khẳng định việc làm. .. trò quan trọng trong việc phát triển đào tạo, giáo dục Việt Nam Trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã khuyến khích các cơ sở đào tạo cải cách phơng pháp đào tạo Lê Thị Nga 28 Lớp: Lao động 46B Đề án môn học kết luận Việc làm và thất nghiệp là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia Đối với các nớc đang phát triển nhu cầu về việc làm đã tạo sức ép lớn đối với sự tăng trởng... học Và quan trọng là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lợng của hệ thống giáo dục Quốc dân Nhà nớc, các doanh nghiệp, bản thân ngời lao động đều có trách nhiệm trong việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động Việt nam Quan điểm này cần đợc quán triệt trong đa ra các chính sách về giáo dục và đào tạo, trong việc tuyển chọn lao động cho các doanh nghiệp và đặc biệt trong việc huy động tài... về FDI, vụ quản lý các dự án, bộ kế hoạch và đầu t) 1.2 Số lợng việc làm gián tiếp Việc làm gián tiếp đợc xác định là việc làm tạo trong các hoạt động của các ngành các tổ chức, doanh nghiệp khác ngoài khu vực có FDI nhng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp có FDI Một số khu vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm , dịch vụ cho khu vực FDI cũng phát triển và tạo ra số việc làm đáng kể Phần lớn các . luận việc làm, tạo việc làm, về FDI và tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI ở Việt Nam trong thời gia qua. Đề tài tập trung phân tích và rút ra kết luận về thực trạng tạo việc làm cho. chỉ tiêu nh: Vốn/ lao động hay Vốn/ chỗ làm việc, Điều kiện làm việc, chất lợng lao động Ngoài việc tạo việc làm FDI cũng tạo ra những tác động khác đến thị trờng lao động ở các nớc đang phát. Cơ chế tạo việc làm đòi hỏi phải co sự tham gia tích cực của nhà nớc, ngời sử dụng lao động mà còn ở chính bản thân ngời lao động Tạo việc làm cho ngời lao động thông qua FDI là xu hớng quan

Ngày đăng: 27/05/2014, 10:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Mở đầu

  • 1.Tình cấp thiết của đề tài

  • 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

  • 3. Phương pháp nghiên cứu

  • 4. Kết cấu đề tài

 • nội dung

 • Chương I : Cơ sở lý luận về vấn đề tạo việc làm cho người lao động từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

  • 1.Vấn đề tạo việc làm cho người lao động

   • 1.1. Khái niệm việc làm, tạo việc làm

   • 1.2.Cơ chế tạo viêc làm là cơ chế 3 bên:

 • Về phía người sử dụng lao động

  • Về phía người lao động

   • 2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI)

    • 2.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI: Foreign Direct Investment)

    • 2.2. Các hình thức của ( FDI)

    • 2.3. FDI - nguồn vốn đầu tư phát triển KT-XH quan trọng

    • 2.4. FDI với việc đa dạng hóa, nâng cấp trang thiết bị, công nghệ

    • 2.5. FDI với phát triển các ngành, vùng kinh tế quan trọng

   • 3. Mối quan hệ giữa FDI với vấn đề tạo việc làm cho người lao động

    • 3.1.Tác động qua lại giữa FDI - tăng trưởng - việc làm

    • 3.2. Những kết luận chung về tạo việc làm thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài -FDI

 • Chương II: Thực trạng tạo việc làm thông qua FDI ở Việt Nam

  • 1.Số lượng việc làm

   • 1.1.Số lượng việc làm trực tiếp

   • 1.2. Số lượng việc làm gián tiếp.

  • 2. Chất lượng việc làm.

   • 2.1. Tỉ lệ Vốn đầu tư / lao động.

   • 2.2. Về năng suất lao động.

   • 2.3. Tiền lương và thu nhập của người lao động trong khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

   • Mức lương cho một số chức danh

   • Trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

   • 2.4.Sự ổn định của việc làm được tạo từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

 • Chương III:Các giải pháp tạo việc làm cho người lao động thông qua FDI ở Việt Nam

  • 1.Giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

   • 1.1. Nâng cao kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật.

   • 1.2.Hoàn thiện môi trường luật pháp , để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

   • 1.3.Thực hiện quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ.

   • 1.4.Về thủ tục xét duyệt và cấp giấy phép cho các dự án FDI .

   • 1.5.Chính sách khuyến khích đầu tư nói chung và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng

  • 2. Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

   • 2.1.Các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo

   • 2.2. Các biện pháp đảm bảo kinh phí đào tạo

 • kết luận

 • danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan