0

Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ bằng phương pháp đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp ở bệnh nhân thông khí cơ học

6 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 00:14

Bài viết Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ bằng phương pháp đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp ở bệnh nhân thông khí cơ học mô tả đặc điểm năng lượng tiêu hao lúc nghỉ của bệnh nhân thông khí cơ học. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 NĂNG LƯỢNG TIÊU HAO LÚC NGHỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG GIÁN TIẾP Ở BỆNH NHÂN THƠNG KHÍ CƠ HỌC Phó Thiên Phước1, Huỳnh Văn Ân1 TĨM TẮT 14 Đặt vấn đề: Liệu pháp dinh dưỡng đóng vai trị quan trọng phòng ngừa suy dinh dưỡng ảnh hưởng tiêu cực Trong đó, xác định nhu cầu lượng tiêu hao lúc nghỉ thông qua phương pháp chuyển hóa lượng gián tiếp khuyến cáo để có chiến lược điều trị dinh dưỡng phù hợp Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lượng tiêu hao lúc nghỉ bệnh nhân thơng khí học Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang với mẫu bệnh nhân thơng khí học khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, bệnh viện Nhân dân Gia Định từ tháng 01/2020 đến 12/2020 Bệnh nhân đo lượng tiêu hao lúc nghỉ vào sáng ngày thơng khí học thứ thứ ba Giá trị trung bình lượng tiêu hao lúc nghỉ nhóm bệnh nhân khác thời điểm đo khác so sánh với Kết quả: Nghiên cứu thu nhận 66 bệnh nhân Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ đo phương pháp chuyển hóa lượng gián tiếp vào ngày một, ngày thơng khí học trung bình 1285,8 ± 316,1 kcal/ngày, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Chịu trách nhiệm chính: Phó Thiên Phước Email: tony.pho0306@gmail.com Ngày nhận bài: 15.9.2022 Ngày phản biện khoa học: 15.10.2022 Ngày duyệt bài: 10.11.2022 1468,9 ± 340,0 kcal/ngày 1377,3 ± 288,4 kcal/ngày Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ bằng phương pháp đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp ở bệnh nhân thông khí cơ học,