0

Khái niệm câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng anh

9 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:15

Khái niệm Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng anh Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Tag ques[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Tag- questions (Câu hỏi đi) Câu hỏi gì? Câu hỏi (Tag Question) dạng câu hỏi hay sử dụng tiếng Anh đặc biệt thi TOEIC hay tiếng Anh giao tiếp, dạng câu hỏi ngắn đằng sau câu trần thuật Câu trả lời dạng YES/ NO mang sắc thái ý nghĩa khác Ex: They are student, aren’t they? Có ý người hỏi xuống giọng cuối câu hỏi thực họ không muốn hỏi mà trông chờ người ta đồng ý với điều nói Khi lên giọng cuối câu hỏi câu hỏi thật bạn muốn nhận câu trả lời Cấu trúc câu hỏi đuôi tiếng anh * Đối với động từ thường (ordinary verbs) Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + V(s/ es/ ed/ 2)… , don’t/ doesn’t/ didn’t + S? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V… , do/ does/ did + S? Hiện đơn với TO BE:          He is handsome, is he? = Anh đẹp trai, không? You are worry, aren’t you? = Bạn lo lắng, phải không? Hiện đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO DOES tùy theo chủ ngữ They like me, don’t they? she loves you, doesn’t she? Thì khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, khứ đơn với TO BE: WAS WERE: He didn’t come here, did he? He was friendly, wasn’t he? Thì hồn thành hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE HAS They have left, haven’t they? The rain has stopped, hasn’t they? Thì q khứ hồn thành q khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD: He hadn’t met you before, had he ? Thì tương lai đơn Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí  It will rain, won’t it? Hãy ý tới ý nghĩa “yes no” câu trả lời câu hỏi phủ định: You’re not going out today, are you? (Hôm bạn không chơi phải không?) (=Yes, I am going out) Có (=Có, tơi có chơi) (=No, I am not going out) Không (=Không, không chơi)    * Đối với động từ đặc biệt (special): Là động từ chuyển sang câu phủ định ta thêm NOT vào sau động từ, chuyển sang nghi vấn đưa động từ lên trước chủ ngữ Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + special verb… , special verb + not + S? Ex: You are a student, aren’t you? She has just bought a new bicycle, hasn’t she? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + special verb + not… , special verb + S? Eg: You aren’t a student, are you? She hasn’t bought a new bicycle, has she? * Đối với động từ khiếm khuyết (modal verbs) Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + modal verb…………., modal verb + not + S? Eg: He can speak English, can’t he? Lan will go to Hue next week, won’t she? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + modal verb + not…………., modal verb + S? Ex: He can’t speak English, can he? Lan won’t go to Hue next week, will she? Cấu trúc câu hỏi đuôi dạng đặc biệt tiếng anh * Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi “aren’t I” Eg: I am a student, aren’t I? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí * Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi “Shall we” Eg: Let’s go for a picnic, shall we? * Chủ ngữ đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi “they” Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they? Nobody phoned, did they? * Chủ ngữ “nothing” câu hỏi dùng “it” Và Nothing chủ ngữ có nghĩa mệnh đề giới thiệu dạng phủ định, câu hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: Nothing can happen, can it? * Trong câu có trạng từ phủ định bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… câu xem câu phủ định – phần hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: He seldom drinks wine, does he? * Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Eg: It seems that you are right, aren’t you ? * Chủ từ mệnh đề danh từ, dùng “it” câu hỏi đuôi Eg: What you have said is wrong, isn’t it ? Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ? * Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/ Don’t v.v… ), câu hỏi đuôi thường … will you?: Eg: Open the door, will you? Don’t be late, will you? * Câu đầu I WISH, dùng MAY câu hỏi đuôi Eg: I wish to study English, may I ? * Chủ từ ONE, dùng you one câu hỏi đuôi Eg: One can be one’s master, can’t you/ one? * Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng tùy theo cách dùng mà có câu hỏi khác Must cần thiết: => dùng needn’t Eg: They must study hard, needn’t they? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trong ngữ pháp tiếng anh, Must cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must dự đoán tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? (Anh ta học sinh thơng minh, phải khơng ?) Must dự đốn khứ (trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] have/ has Ex: You must have stolen my bike, haven’t you? (bạn hẵn lấy cắp xe tôi, phải không?) * Câu cảm thán, lấy danh từ câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are Eg: What a beautiful dress, isn’t it? How intelligent you are, aren’t you? * Câu đầu có I + động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi Eg: I think he will come here, won’t he? I don’t believe Mary can it, can she? (lưu ý MĐ có not tính MĐ phụ) Cùng mẫu chủ từ khơng phải I lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi Eg: She thinks he will come, doesn’t she? * USED TO: (diễn tả thói quen, hành động thường lập lập lại khứ) Trường hợp này, ta việc xem USED TO động từ chia khứ Do đó, câu hỏi tương ứng cần mượn trợ động từ DID Eg: She used to live here, didn’t she? * Had better: “had better” thường viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng phải lập câu hỏi đuôi tương ứng Khi thấy ‘D BETTER, cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi Eg: He’d better stay, hadn’t he? * WOULD RATHER: Would rather thường viết gọn ‘D RATHER nên dễ gây lúng túng cho bạn Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp để lập câu hỏi đuôi Eg: You’d rather go, wouldn’t you? Bài tập câu hỏi đuôi tiếng anh kèm đáp án Câu He sometimes reads the newspaper, ? You are Indian, ? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí They had a nice weekend, ? Peggy didn't use the pencil, ? Mary has answered the teacher's question, ? The boy is from Turkey, ? Sue wasn't listening, ? Andrew isn't sleeping, ? Tom and Maria will arrive at Heathrow, ? She has a brother, ? Câu 2: He's been to Texas, ? Dogs like meat, ? There are some apples left, ? I'm late, ? Let's go, ? Don't smoke, ? He does sing in the bathroom, ? He'll never know, ? I think he's from India, ? Lovely day today, ? Câu She is collecting stickers, ? We often watch TV in the afternoon, ? You have cleaned your bike, ? John and Max don't like maths, ? Peter played handball yesterday, ? They are going home from school, ? Mary didn't her homework last Monday, ? He could have bought a new car, ? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Kevin will come tonight, ? I'm clever, ? Đáp án: Câu doesn't he? aren't you? didn't they? did she? hasn't she? isn't he? was she? is he? won't they? doesn't she? Câu hasn't he? don't they? aren't there? aren't I? shall we? will you? doesn't he? will he? isn't he? isn't it? Câu isn't she? don't we? Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí haven't you? they? didn't he? aren't they? couldn't he? won't he? aren't I? Câu We should call Rita, _? a should we b shouldn't we c shall we d should not we Monkeys can's sing ? a can they b can’t they c can it d can't it These books aren't yours, ? a are these b aren't these c are they d aren’t they That's Bod's _? a is that b isn’t that c are they d aren’t they No one died in the accident, _? (British English) a didn’t they b did he c didn't he d did they? I'm right, _? a aren't I b amn't I c isn't I d not I am They never came to class late, and a neither did we b so did we c we did either d neither we did My wife had never been to Hue, an _I a never have b so did we c we did either d neither we did They are studying pronunciation with Mr Brown, _? a are they b aren’t they c they d don’t they 10 She should have obeyed her parents, _ she? a should b should have c shouldn't have d shouldn't 11 My father doesn’t speak Chinese, and _ a my mother does neither b my mother doesn't too Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí c neither does my mother d so doesn’t my mother 12 The air-hostess knows the time she has been here, _ a does she b isn’t it c doesn’t she d did she' 13 This is the second time she has been here, _? a has she b hasn't she c isn’t this d isn't it 14 They must as they are told, _ a so must I b I must either c I too d I am too 15 'I don’t like strong coffee' 'No, _" a I don't too b either don't I c me either d neither don't I 16 He hardly has anything nowadays, _? a has he b doesn’t he c does she d hasn't she 17 You've never been in Italy, _? a haven’t you b have you c been you d had you 18 Sally turned in her report, _? a had she b did she c hadn't see d didn’t she 19 You have a ticket to the game, _? a you b haven't you c don't you d have you 20 Tom knows Alice Reed, _? a doesn't he b does he c is he d isn’t he 21 Your brother's here, ? A is he B are he C isn't he D aren't he 22 That was Ann on the phone, ? A was it B was that C wasn't that D wasn't it C Tom D does he C wasn't she D was Mary 23 Tom didn't see her, ? A did Tom B did he 24 Mary wasn't angry, ? A was she B is she 25 Susan doesn't like oysters, ? A did she B does she C doesn't she D she does Đáp án: 1b 2a 3c 4d 5d 6a 7a 8c 9b 10d Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 11b 12c 13d 14a 15c 16a 17b 18d 19c 20a 21c 22d 23b 24a 25b Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... can he? Lan won’t go to Hue next week, will she? Cấu trúc câu hỏi đuôi dạng đặc biệt tiếng anh * Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi “aren’t I” Eg: I am a student, aren’t I? Trang chủ: https://vndoc.com/... they? * Chủ ngữ “nothing” câu hỏi dùng “it” Và Nothing chủ ngữ có nghĩa mệnh đề giới thiệu dạng phủ định, câu hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: Nothing can happen, can it? * Trong câu có trạng từ phủ... mệnh đề danh từ, dùng “it” câu hỏi đuôi Eg: What you have said is wrong, isn’t it ? Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ? * Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/ Don’t v.v… ), câu hỏi đuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng anh,