0

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh lớp 3 vndoc com

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:54

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 3 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Đặt câu[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Makes questions for the underlined parts My name is Anna It is A-N-N-A His name is Tom Yes, that is John I am very well, thank you This is a pencil case I am nine years old They are Linda and Susan She is my friend 10 That is my teacher 11 My friend is eleven years old 12 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí My rubber is blue 13 My mother is in the kitchen 14 This is my classroom 15 He often plays cards after dinner 16 I get up at 6.00 a.m everyday 17 There are three chairs in the living room 18 The kite is next to the sofa 19 No, I don’t have any planes 20 Tony and Lucy are watching TV -The end- Đáp án đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Makes questions for the underlined parts What’s your name? How you spell your name, Anna? What’s his name? Is that John? How are you? What is this? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí How old are you? Who are they? Who is she? 10 Who is that? 11 How old is your friend? 12 What color is your rubber? 13 Where is your mother? 14 What is this? 15 What does he after dinner? 16 What time you get up everyday? 17 How many chairs are there in the living room? 18 Where is the kite? 19 Do your have any planes? 20 What are Tony and Lucy doing? Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3-chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... any planes 20 Tony and Lucy are watching TV -The end- Đáp án đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Makes questions for the underlined parts What’s your name? How you spell... thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -3- chat-luong-cao Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188... How are you? What is this? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí How old are you?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh lớp 3 vndoc com,