0

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh lớp 4 vndoc com

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:54

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 4 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Đặt câu[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Make the questions to the underlined parts Today is Wednesday I go to school on Mondays Her birthday is on the fifth of July There are twelve months in a year That is our teacher He is English The students are in Class 3C Their school is in Hamilton Street English is my favorite subject 10 They have Maths, English and P.E on Mondays 11 My brother is watching TV in his room 12 She is looking at the mask Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 13 She was at home yesterday 14 They were ten last year 15 Her sister works in a factory -The end- Đáp án đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Make the questions to the underlined parts What day is it today? What you on Mondays? When is her birthday? How many months are there in a year? Who is that? What nationality is he? What class are the students in? Where is their school? What is your favorite subject? 10 What subjects they have on Mondays? 11 What is your brother doing in his room? 12 What is she looking at? 13 Where was she yesterday? 14 How old were they last year? 15 Where does her sister work? Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop4 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... 14 They were ten last year 15 Her sister works in a factory -The end- Đáp án đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp Make the questions... hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Mời bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop4... their school? What is your favorite subject? 10 What subjects they have on Mondays? 11 What is your brother doing in his room? 12 What is she looking at? 13 Where was she yesterday? 14 How old
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân tiếng anh lớp 4 vndoc com,