0

Trường Tiểu Học Kim Xá Ii

4 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:27

Trường Tiểu học Kim Xá II Trường Tiểu học Kim Xá II ĐỀ KIEÅM TRA GIỮA HỌC KÌ II MOÂN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Năm học 2015 – 2016 Hoï vaø teân HS Lôùp 5 Caâu1 (1ñieåm) Xếp các từ sau vào các nhóm cho phù hợp[.] Trường Tiểu học Kim Xá II ĐỀ KIEÅM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2015 – 2016 Họ tên HS: ………………………………………………………………… Lớp :………… Câu1: (1điểm): Xếp từ sau vào nhóm cho phù hợp: truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngơi, truyền tụng a, Truyền có nghĩa nhập vào đưa vào thể người: ………………… … b, Truyền có nghĩa trao lại cho người khác (thường thuộc hệ sau): … …… c, Truyền có nghĩa lan rộng làm lan rộng cho nhiều người biết:…… Câu 2: ( 2điểm): Đọc đoạn văn sau thực yêu cầu bên dưới: (1) Hai Long phóng xe phía Phú Lâm tìm hộp thư mật (2) Người đặt hộp thư lần tạo cho anh bất ngờ (3) Bao hộp thư đặt nơi dễ tìm mà lại bị ý (4) Nhiều lúc, người liên lạc gửi gắm vào chút tình cảm mình, thường vật gợi hình chữ V mà anh nhận thấy (5) Đó tên Tổ quốc Việt Nam, lời chào chiến thắng Hữu Mai a, Mỗi từ ngữ in đậm thay cho từ ngữ nào? b, Cách thay từ ngữ có tác dụng gì? Câu3: (2,5điểm): a, Em hiểu câu ghép? Có cách để nối vế câu ghép? b, Phân tích cấu tạo câu ghép đoạn trích sau: (1) Trong hiệu cắt tóc, anh cơng nhân I-va-nốp chờ tới lượt cửa phịng lại mở, người tiến vào… (2) Một lát sau, I-va-nốp đứng dậy nói : “(3)Đồng chí Lê-nin, đến lượt tơi (4) Tuy đồng chí khơng muốn làm trật tự tơi có quyền nhường chỗ đổi chỗ cho đồng chí (5) Đây quyền tơi.” (6) Mọi người cho I-va-nốp nói (7) Lê-nin khơng tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp ngồi vào ghế cắt tóc Theo Hồ Lãng Câu 4: (1,5điểm): a, Em nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngồi b, Viết lại cho tên riêng sau: anbe anhxtanh, iuri gagarin, niu dilân, sáclơ đácuyn, ơgien pôchiê Caâu 5: ( điểm) Trong vườn nhà em có nhiều loại ăn Hãy tả lại ăn mà em yêu thích - HẾT - HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2015 – 2016 Dưới HD chấm Nếu có sai xót đ/c GV tự điều chỉnh cho phù hợp Câu1: (1điểm): HS xếp tất từ cho điểm, từ xếp chưa trừ 0,1 điểm a, Truyền có nghĩa nhập vào đưa vào thể người: truyền máu, truyền nhiễm b, Truyền có nghĩa trao lại cho người khác (thường thuộc hệ sau): truyền thống, truyền nghề, truyền ngơi c, Truyền có nghĩa lan rộng làm lan rộng cho nhiều người biết: truyền bá, truyền tin, truyền hình, truyền tụng Câu 2: ( 2điểm): a, 1,5 điểm HS làm tất từ cho 1,5 điểm Mỗi từ làm chưa trừ 0,4 điểm - Từ anh câu thay cho từ Hai Long câu - Từ người liên lạc câu thay cho từ người đặt hộp thư câu - Từ anh câu thây cho từ Hai Long câu - Từ câu thay cho từ vật gợi hình chữ V câu b, 0,5 điểm Cách thay từ ngữ có tác dụng gì? Cách thay từ ngữ có tác dụng để liên kết câu tránh lặp từ nhiều lần Câu3: (2,5điểm): a, 0,5 điểm - Câu ghép câu nhiều vế câu ghép lại - Có cách nối vế câu ghép: + Nối từ có tác dụng nối (từ nối) + Nối trực tiếp, khơng dùng từ nối Khi đó, vế câu ghép cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy dấu hai chấm b, điểm HS phân tích tất câu ghép cho điểm Mỗi câu ghép phân tích chưa thiếu vế câu trừ 0,7 0,3 điểm (1) Trong hiệu cắt tóc, anh cơng nhân I-va-nốp // chờ tới lượt / CN cửa phịng // lại mở, / người // tiến vào (4) CN VN CN VN VN Tuy đồng chí // khơng muốn làm trật tự, / tơi // có quyền nhường CN chỗ đổi chỗ cho đồng chí VN CN VN VN (7) Lê-nin // không tiện từ chối, / đồng chí // cảm ơn I-va-nốp ngồi vào ghế cắt tóc CN VN CN Câu 4: (1,5điểm): a, 1điểm Mỗi ý HS trả lời cho 0,5 điểm VN - Khi viết tên người, tên địa lí nước ngồi, ta viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên Nếu phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng tiếng cần có dấu gạch nối (Ví dụ: A-đam, Ê-va,…) - Có số tên người, tên địa lí nước ngồi viết giống cách viết tên riêng Việt Nam Đó tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt (Ví dụ: Trung Quốc, Ấn Độ, …) b, 0,5điểm Mỗi tên riêng viết chưa trừ 0,1điểm An-be Anh-xtanh; I-u-ri Ga-ga-rin; Niu Di-lân; Sác-lơ Đác-uyn; Ơ-gien Pơ-chi-ê Câu 5: ( điểm) Bài văn đảm bảo yêu cầu sau: - Đúng thể loại: Miêu tả cối - Đủ bố cục phần: Mở bài, Thân bài, Kết 0,5 điểm - Mở bài: Trực tiếp gián tiếp Giới thiệu ăn định tả: Cây gì, Ở đâu,… 0,5điểm - Thân bài: 1,5điểm + Tả bao quát toàn ăn + Có thể tả phận (trình tự khơng gian-hay làm) tả phát triển theo thời gian (ít dùng) kết hợp (khó-HS giỏi) + Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động người, chim chóc, bướm ong,… liên quan đến - Kết bài: Mở rộng khơng mở rộng Nêu suy nghĩ tình cảm 0,5điểm (Lưu ý : Điểm toàn tổng điểm tất Làm trịn theo ngun tắc từ 0,5 trở lên làm trịn lên = Dưới 0,5 làm trịn xuống = Khơng cho HS điểm tồn Chữ viết xấu, ẩu trình bày bẩn tồn trừ điểm) - HẾT - ... - HẾT - HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2015 – 2016 Dưới HD chấm Nếu có sai xót đ/c GV tự điều chỉnh cho phù hợp Câu1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường Tiểu Học Kim Xá Ii,