0

BUỔI THẢO LUẬN THỨ BẢY Bộ môn: Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

25 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:19

Khoa Luật Dân sự Lớp Luật Thương mại Quốc tế 44 BUỔI THẢO LUẬN THỨ BẢY Bộ môn Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Giảng viên ThS Hoàng Vũ Cường Nhóm 8 Thành viên Thành phố Hồ. lOMoARcPSD|18351890 Khoa Luật Dân Lớp Luật Thương mại Quốc tế 44 BUỔI THẢO LUẬN THỨ BẢY Bộ môn: Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng Giảng viên: ThS Hồng Vũ Cường Nhóm: Thành viên: STT Họ tên MSSV Võ Ngọc Vân Khanh 1953801090048 Nhóm trưởng Đỗ Ngọc Xuân Anh 1953801090004 Thành viên Nguyễn Phạm Hồng Hà 1953801090030 Thành viên Nguyễn Thị Kiều Huệ 1953801090037 Thành viên Nguyễễn Minh Khanh 1953801090046 Thành viên Nguyễn Bùi Khánh Linh 1953801090052 Thành viên Phạm Hoàng Thảo My 1953801090059 Thành viên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2020 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) Chức vụ lOMoARcPSD|18351890 MỤC LỤC Vấn đề 1: Bồi thường thiệt hại chưa thành niên gây Câu 1.1: Khi cha mẹ phải bồi thường thiệt hại chưa thành niên gây ra? Nêu sở pháp lý trả lời……………………………………………………… Đối với tình Câu 1.2: Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Bình thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm không? Nêu sở pháp lý trả lời………………… Câu 1.3: Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Hùng giá trị đồng hồ xe đạp không? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử hoàn cảnh tương tự…………………… Câu 1.4: Tịa án buộc cha mẹ Hùng nộp ngân sách nhà nước khoản tiền triệu đồng mà Hùng có lấy trộm tài sản chợ không? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử hoàn cảnh tương tự……………………………………………………………… Câu 1.5: Tịa án buộc Hùng cha mẹ bồi thường cho anh Bình khơng? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử…………………………………………………………………………… Đối với Bản án số 19 Câu 1.6: Theo Tòa án, cha mẹ ly có ảnh hưởng tới việc xác định người phải chịu trách nhiệm bồi thường khơng? Cuối cùng, Tịa án buộc phải bồi thường thiệt hại………………………………………………………………… Câu 7: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tịa án (từ góc độ văn so sánh pháp luật)………………………………………………… Vấn đề 2: Bồi thường thiệt hại người làm cơng gây Câu 2.1: Vì có quy định Điều 584 mà BLDS 2015 cịn có thêm quy định Điều 600?………………………………………………………………………… Câu 2.2: Đoạn án cho thấy Tòa án áp dụng quy định bồi thường thiệt hại người làm công gây ra?……………………………………… Câu 2.3: Trên sở Điều 600, cho biết điều kiện để áp dụng quy định bồi thường thiệt hại người làm công gây ………………………………………… Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Câu 2.4: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án vận dụng Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) để buộc Công ty Hoàng Long bồi thường (đánh giá điều kiện nêu câu hỏi vụ việc bình luận)……………………… Câu 2.5: Nếu ông Hùng không làm việc cho Cơng ty Hồng Long xe ơng Hùng ơng Hùng có phải bồi thường khơng? Vì sao?…………………………… Câu 2.6: Đoạn án cho thấy, theo Tịa án, ơng Hùng khơng phải thực nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại?…………………………………… Câu 2.7: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến trách nhiệm ông Hùng người bị thiệt hại……………………………… Câu 2.8: Cho biết suy nghĩ anh/chị khả người bị thiệt hại yêu cầu trực tiếp ông Hùng bồi thường……………………………………………………… Câu 2.9: Lỗi người làm công Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) cần hiểu nào? Vì sao?…………………………………… Câu 2.10: Theo Tịa án, ông Hùng có lỗi theo Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) khơng? Vì sao? …………………………………………………… Câu 2.11: Theo Tịa án, Cơng ty Hồng Long có u cầu ơng Hùng hồn trả khoản tiền bồi thường cho người bị hại không? Đoạn án cho câu trả lời………………………………………………………………………………… Câu 2.12: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến trách nhiệm hồn trả ơng Hùng………………………………………………… Vấn đề 3: Bồi thường thiệt hại súc vật gây Câu 3.1: Quy định BLDS sử dụng thuật ngữ “súc vật”?…………………… Câu 3.2: BLDS có định nghĩa “súc vật” khơng?……………………………… Câu 3.3: Trong thực tiễn xét xử, khái niệm súc vật hiểu nào?……… Câu 3.4: Đoạn án cho thấy thiệt hại chó gây ra?………………… Câu 3.5: Đoạn án cho thấy Tòa án vận dụng quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây ra?………………………………………………… Câu 3.6: Suy nghĩ anh/chị việc Toà án áp dụng quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây ra…………………………………………………………… Câu 3.7: Những điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 lỗi người bị thiệt hại……………………………………………………………………………… Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Câu 3.8: Suy nghĩ anh chị việc Toà án xác định bà Nga có lỗi việc lợn nhà bà Nga bị xâm hại?……………………………………………………………… Câu 3.9: Việc Tồ án khơng buộc ông Nhà bồi thường toàn thiệt hại cho bà Nga có thuyết phục khơng? Vì sao?……………………………………………………… VẤN ĐỀ 1: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY RA Câu 1.1: Khi cha mẹ phải bồi thường thiệt hại chưa thành niên gây ra? Nêu sở pháp lý trả lời Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại chưa thành niên gây khi: Con chưa thành niên 15 tuổi gây thiệt hại tài sản cha, mẹ không đủ để bồi thường mà chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng lấy tài sản để bồi thường phần thiếu ( Khoản Điều 586 Bộ luật Dân 2015) Con chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi bồi thường cịn thiếu cha mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản ( Khoản Điều 586 Bộ luật Dân 2015) Cha mẹ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 15 tuổi thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý ( trường học, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh khơng có lỗi quản lý) ( Khoản Điều 599 Bộ luật Dân 2015) Cơ sở pháp lý: Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Khoản Điều 586 Bộ luật Dân 2015: “ Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà cịn cha, mẹ cha, mẹ phải bồi thường tồn thiệt hại; tài sản cha, mẹ không đủ để bồi thường mà chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng lấy tài sản để bồi thường phần cịn thiếu, trừ trường hợp quy định Điều 599 Bộ luật Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình; khơng đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản mình.” Khoản Điều 599 Bộ luật Dân 2015: “ Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định khoản khoản Điều bồi thường chứng minh khơng có lỗi quản lý; trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ người mười lăm tuổi, người lực hành vi dân phải bồi thường.”  Đối với tình Tình sau: Vào lúc 16 tuổi, Hùng đánh anh Bình bị thương (tổng thiệt hại 10 triệu đồng), lấy anh Bình đồng hồ (bán cho người đường triệu đồng) xe đạp gửi nhà người bạn Sau bị bắt, Hùng khai có ăn trộm số đồ vật người chợ bán triệu đồng Hiện nay, Hùng khơng có tài sản Câu 1.2: Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Bình thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm không? Nêu sở pháp lý trả lời Hành vi anh Hùng đánh anh Bình bị thương xâm phạm đến sức khỏe anh Bình nên anh Hùng phải bồi thường thiệt hại cho anh Bình 10 triệu đồng theo khoản Điều 584 BLDS 2015: “Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác” Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Căn theo đoạn thứ hai khoản Điều 586 BLDS 2015 quy định lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình; khơng đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản mình” Hiện nay, anh Hùng 16 tuổi khơng có tài sản nên cha, mẹ anh Hùng phải bồi thường thiệt hại cho anh Bình Câu 1.3: Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Hùng giá trị đồng hồ xe đạp không? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử hoàn cảnh tương tự Căn vào Điều 589 BLDS 2015 quy định thiệt hại tài sản bị xâm phạm bao gồm: “1 Tài sản bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế khắc phục thiệt hại Thiệt hại khác luật quy định.” Đối với đồng hồ mà anh Hùng lấy anh Bình đem bán cho người đường với giá triệu đồng khả cao bị khơng tìm lại nên phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản bị Vì thế, Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường giá trị đồng hồ Đối với xe đạp anh Bình, anh Hùng đem xe gửi nhà người bạn nên khả cịn xe nên khơng phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Anh Hùng việc qua nhà bạn lấy lại xe đạp trả cho anh Bình tình trạng ban đầu xe Giả sử trường hợp đồng hồ xe đạp khơng cịn: theo khoản Điều 585 BLDS 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại: “Thiệt hại thực tế phải bồi thường toàn kịp thời Các bên thỏa thuận mức bồi thường, hình thức bồi thường tiền, vật thực công việc, Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 phương thức bồi thường lần nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Anh Bình cha mẹ Hùng anh Hùng thỏa thuận với hình thức bồi thường tiền vật Nếu hai bên khơng thống thỏa thuận hình thức bồi thức bồi thường, Tịa án định hình thức bồi thường phù hợp cơng cho hai bên Trong thực tiễn xét xử, việc bồi thường tiền phổ biến hình thức thuận tiện cho việc toán bảo đảm nguyên tắc bồi thường kịp thời cho bên bị thiệt hại Vì vậy, anh Bình cha mẹ Hùng khơng thống hình thức bồi thường Tịa án buộc cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Hùng giá trị đồng hồ xe đạp Câu 1.4: Tòa án buộc cha mẹ Hùng nộp ngân sách nhà nước khoản tiền triệu đồng mà Hùng có lấy trộm tài sản chợ không? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử hoàn cảnh tương tự Tịa án khơng thể buộc cha mẹ Hùng nộp ngân sách nhà nước khoản tiền triệu đồng mà Hùng có lấy trộm tài sản chợ Vì bồi thường thiệt hại khoản tiền mà người có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường cho người bị thiệt hại Đối với trường hợp tài sản bị xâm phạm: chủ thể hưởng bồi thường chủ sở hữu tài sản dó Trong thực tiễn xét xử, hướng giải Tịa án khơng đồng ý việc buộc cha mẹ người chưa thành niên phạm tội nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền mà người chưa thành niên lấy trộm cắp Trong Quyết định số 04/HĐTP-HS ngày 23-2-2004 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Võ Tiến Hùng gây 10 vụ trộm cắp, có vụ trộm cắp tài sản Giá trị tài sản công dân bị chiếm đoạt 28 triệu đồng, tài sản xã hội chủ nghĩa bị chiếm đoạt 2.700.000đ Những tài sản có giá trị bao gồm: xe máy, đầu video, điện thoại bàn…, Hùng bán cho Phương 72 Bà Triệu, thành phố Huế số nơi khác 7.570.000đ Tại án sơ thẩm số 04/HSST ngày 232-1995 TAND tỉnh Quảng Trị buộc ông Xuất, bà Xuân phải nộp số tiền 7.570.000đ mà Hùng thu lợi bất để sung quỹ nhà nước Tuy nhiên, án phúc thẩm số 265/HSPT ngày 6-6-1995, Tòa phúc thẩm TAND tối cao Đà Nẵng Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 nêu: “Hùng phạm tội xét xử chưa đủ 18 tuổi khơng có tài sản riêng nên buộc bố mẹ bị cáo bồi thường cho người bị hại Tuy nhiên, Toà án cấp buộc bố mẹ bị cáo phải nộp số tiền 7.570.000 đồng bị cáo chiếm hưởng từ việc bán tài sản trộm cắp không quy định pháp luật dân sự” Cho nên, ông Xuất bà Xuân nộp 7.570.000đ (là số tiền Hùng thu lợi bất chính) để sung quỹ nhà nước Câu 1.5: Tịa án buộc Hùng cha mẹ bồi thường cho anh Bình khơng? Nêu sở pháp lý trả lời cho biết hướng giải thực tiễn xét xử Tồ án buộc Hùng cha mẹ bồi thường cho anh Bình Căn vào Khoản 2, Điều 586, BLDS 2015 Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình; khơng đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản mình” Theo đó, Tồ án buộc Hùng cha mẹ Hùng bồi thường cho anh Bình tài sản Hùng khơng đủ để bồi thường cho anh Bình cha mẹ Hùng phải bồi thường phần thiếu tài sản Hướng giải thực tiễn xét xử, theo Bản án số 19/2012/DSST ngày 12/6/2012 TAND huyện Cưm’Gar tỉnh Đăklăk, cháu Hậu (chưa đủ 16 tuổi thời điểm gây tai nạn) điều khiển xe máy biển số 47FB-0098 đường liên xã đâm phải xe máy biển số 47H1-1931 bà Nam điều khiển làm bà bị đa thương, gãy xương đùi phải, tỷ lệ thương tích 30% sức khỏe Mặc dù Hậu gây thiệt hại Tòa án định “buộc ơng Thụ bà Thêm có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bà Nam” Hậu khơng có tài sản riêng Tòa án theo hướng giải cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường gây thiệt hại không đủ tài sản để bồi thường buộc cha mẹ bồi thường thiệt hại gây  Đối với Bản án số 19 Tóm tắt Bản án số 19/2012/DSST ngày 12/6/2012 Tòa án nhân dân huyện Cưm’Gar tỉnh Đắk Lắk Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị Nam Bị đơn: bà Nguyễn Thị Thêm Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Mai Văn Thụ Người thực hành vi gây hậu quả: cháu Mai Công Hậu Cháu Mai Công Hậu ( ông Thụ) Điều khiển xe đâm vào bà Nguyễn Thị Nam, gây thương tích cho bà Nam Vào thời điểm gây tai nạn cháu Hậu chưa đủ 16 tuổi người chưa thành niên khơng có tài sản riêng nên Toà buộc bố mẹ cháu ( Nguyễn Thị Thêm Mai Văn Thụ) bồi thương cho bà Nam Bà thêm bà ông Thụ ly hôn, cháu hậu ông thụ trực tiếp ni dưỡng nên bà khơng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ba nam hành vi cháu hậu gây Quyết định Tòa án: bác bỏ lập luận thêm, cho việc ly hôn hai vợ chồng không làm chấm dứt nghĩa vụ cha mẹ con, buoc ba thêm ông thụ phải liên đới bồi thường thiệt hại cho bà Nam Câu 2.6: Theo Tòa án, cha mẹ ly có ảnh hưởng tới việc xác định người phải chịu trách nhiệm bồi thường khơng? Cuối cùng, Tịa án buộc phải bồi thường thiệt hại Theo Toà án, cha mẹ ly khơng có việc xác định người phải chịu trách nhiệm bồi thường Trong phần XÉT THẤY, Toàn án nêu rõ: " Bà Thêm cho bà ơng Thụ ly hơn, Tồ án giao cháu Hậu cho ông Thụ trực tiếp nuôi dưỡng nên bà khơng có trách nhiệm hành vi cháu Hậu, lập luận bà không chấp nhận việc ly hôn hai vợ chồng không làm chấm dứt nghĩa vụ cha, mẹ chung." Cuối cùng, Tồ án buộc ơng Mai Văn Thụ bà Nguyễn Thị Thêm Phải liên đới bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bà Nam 42.877.000 đ, chia theo phần ông Thụ bà Thêm người phải bồi thường 21.438.500 đ Câu 2.7: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tịa án (từ góc độ văn so sánh pháp luật) Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Căn Khoản Điều 586 Bộ luật Dân 2015: “ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình; khơng đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần cịn thiếu tài sản mình.” Đối chiếu với án ta thấy, Tòa án nhận định vào thời điểm gây tai nạn cho bà Nam Hậu chưa đủ 16 tuổi, người chưa thành niên khơng có tài sản để bồi thường nên việc yêu cầu cha mẹ ông Thu bà Thêm bồi thường lại cho bà Nam phù hợp với quy định pháp luật Hướng giải đảm bảo quyền lợi cho bên bị thiệt hại cụ thể tình bà Nam Mặc dù Hậu gây thiệt hại cho bà chưa đủ 16 tuổi khơng có tài sản để bồi thường theo quy định Khoản Điều 586 Bộ luật Dân 2015 bà Nam có quyền yêu cầu cha mẹ Hậu liên đới bồi thường thiệt hại cho bà Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014 theo hướng cha mẹ phải bồi thường chưa thành niên, lực hành vi dân theo Điều 74: “ Điều 74 Bồi thường thiệt hại gây Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại chưa thành niên, thành niên lực hành vi dân gây theo quy định Bộ luật dân sự.” Như vậy, hướng giải Tòa án hợp lý quy định luật VẤN ĐỀ 2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGƯỜI LÀM CÔNG GÂY RA Bản án số 285/2009/HSPT ngày 23/12/2009 Tịa án nhân dân tỉnh Bình Định Tóm tắt án: Anh Cao Chí Hùng điều khiển xe tơ khách cơng ty TNHH vận tải Hồng Long chở khách từ Hải Phịng đến TP.Hồ Chí Minh Vào ngày 30/4/2009, Hùng điều khiển xe tơ nói trên đường QL1D với tốc độ khoảng 10 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 40km/h, đoạn đường có vạch sơn liền nét đường, Hùng điều khiển xe ô tô chiếm sang phần đường bên trái nên để góc bên trái đầu xe ô tô tông vào xe mô tô ngược chiều anh Trần Ngọc Hải điều khiển phần đường, hậu anh Trần Ngọc Hải chết chỗ Câu 2.1: Vì có quy định Điều 584 mà BLDS 2015 cịn có thêm quy định Điều 600? Về nguyên tắc chung người gây thiệt hại cho người khác phải bồi thường Nguyên tắc thể khoản Điều 584 BLDS 2015: “Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.” Còn Điều 600 BLDS 2015 chế định đặc thù, theo người bồi thường khơng phải người trực tiếp gây thiệt hại: “Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây thực công việc giao có quyền yêu cầu người làm cơng, người học nghề có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật.” Quy định Điều 600 tạo điều kiện tốt cho người bị hại việc yêu cầu bồi thường đồng thời xét đến trách nhiệm người sử dụng người làm công Câu 2.2: Đoạn án cho thấy Tòa án áp dụng quy định bồi thường thiệt hại người làm cơng gây ra? Theo Bản án số 285/2009/HSPT có nêu: Đoạn 3, phần Xét thấy: “Bị cáo người lái xe th cho cơng ty TNHH vận tải Hồng Long nên theo quy định điều 622 623 BLDS cơng ty TNHH Hồng Long phải có trách nhiệm bồi thường Cao Chí Hùng gây thực công việc giao.” Trong phần Quyết định: “Về bồi thường dân sự: áp dụng điều 42 BLHS; điều 610, 612, 622, 623 BLDS Buộc cơng ty trách nhiệm TNHH vận tải Hồng Long phải có nghĩa vụ bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy (đại diện hợp pháp người bị hại Trần Ngọc Hải): 20.500.000đ số tiền 40.000.000đ bồi 11 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 thường trước Buộc cơng ty TNHH vận tải Hồng Long phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Trần Nguyễn Đăng Huy – sinh ngày 15/08/2007 tháng 350.000đ, thời điểm cấp dưỡng kể từ ngày 5/2009 cháu Huy đủ 18 tuổi.” Câu 2.3: Trên sở Điều 600, cho biết điều kiện để áp dụng quy định bồi thường thiệt hại người làm công gây Điều 600 BLDS 2015 Bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây ra: “Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây thực cơng việc giao có quyền u cầu người làm cơng, người học nghề có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật.” Điều kiện phát sinh bồi thường thiệt hại: - Có thiệt hại xảy thực tế: - Có hành vi trái pháp luật: hành vi xảy thực công việc người sử dụng người làm công giao cho người dạy nghề yêu cầu thực trình đào tạo nghề - Có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật tình xảy Câu 2.4: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa án vận dụng Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) để buộc Cơng ty Hồng Long bồi thường (đánh giá điều kiện nêu câu hỏi vụ việc bình luận) Việc tịa án vận dụng điều 622 để buộc cơng ty Hồng Long bồi thường hợp lý dựa vào điều kiện sau Điều 622 để áp dụng quy định bồi thường thiệt hại người làm công gây ra: Điều 622 BLDS 2005: Bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây “Cá nhân, pháp nhân chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây thực công việc giao có quyền yêu cầu người làm cơng, người học nghề có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật.” Thứ nhất: Người gây thiệt hại phải người làm công – anh Hùng người lái xe th cho Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long nên điều kiện thỏa mãn 12 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Thứ hai: Người bồi thường thiệt hại cá nhân, pháp nhân chủ thể khác người làm công chủ thể gây thiệt hại Trong vụ việc chủ thể bồi thường thiệt hại anh Hùng gây Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long Thứ ba: Có thiệt hại xảy Để áp dụng Điều 622 điều kiện thứ ba phải có thiệt hại phát sinh “trong thực công việc giao” Thiệt hại vụ việc làm anh Trần Ngọc Hải chết chỗ Thứ tư: Công việc giao Anh Hùng gây thiệt hại tính mạng cho anh Trần Ngọc Hải thực công việc liên quan đến việc làm công giao điều khiển xe ô tô khách BKS: 16L – 3411 Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long chở khách từ Hải Phịng đến TP.Hồ Chí Minh Câu 2.5: Nếu ông Hùng không làm việc cho Công ty Hoàng Long xe ơng Hùng ơng Hùng có phải bồi thường hay khơng? Có, ơng Hùng phải bồi thường toàn cho người bị hại, theo điều 584 BLDS 2015: “1 Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Người gây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp thiệt hại phát sinh kiện bất khả kháng hoàn toàn lỗi bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Trường hợp tài sản gây thiệt hại chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định khoản Điều này.” Câu 2.6: Đoạn án cho thấy, theo Tịa án, ơng Hùng thực nghĩa vụ bồi thường cho người thiệt hại “Bị cáo người làm thuê cho Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, nên theo quy định điều 622 điều 623 BLDS Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại Cao Chí Hùng gây lúc thực cơng việc giao có quyền u cầu Cao Chí Hùng người có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả lại khoản tiền theo quy định pháp luật.” 13 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Câu 2.7: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến trách nhiệm ông Hùng người bị thiệt hại Theo góc nhìn tơi, Tịa án vận dụng luật vào tình tiết vụ án, có cân nhắc khả chi trả tiền bồi thường ông Hùng cho người bị thiệt hại để ơng Hùng gia đình khơng bị gánh nặng chi phí bồi thường Vì tơi hồn tồn đồng ý với hướng giải Tịa hợp tình, hợp lý Câu 2.8: Cho biết suy nghĩ anh/chị khả người bị thiệt hại yêu cầu trực tiếp ông Hùng bồi thường Người bị thiệt hại có khả yêu cầu trực tiếp ông Hùng bồi thường Theo khoản điều 591 BLDS 2015, người bị hại có quyền u cầu ơng Hùng bồi thường “một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ người bị thiệt hại, khơng có người người mà người bị thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại hưởng khoản tiền Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận mức tối đa cho người có tính mạng bị xâm phạm khơng q trăm lần mức lương sở Nhà nước quy định.” Câu 2.9: Lỗi người làm công Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) cần hiểu nào? Vì sao? Điều 600 BLDS 2015 bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây ra: “Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại người làm công, người học nghề gây thực công việc giao có quyền u cầu người làm cơng, người học nghề có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật.” Vì: Trong Điều 622 BLDS 2005 hay Điều 600 BLDS 2015 khơng có quy định rõ ràng yếu tố lỗi người làm công Người sử dụng người làm cơng (người bồi thường) “có quyền u cầu người làm cơng, người học nghề có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền theo quy định pháp luật” Có lẽ, lỗi hiểu theo hướng sau: 14 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 + Thứ nhất, lỗi người làm công người bị thiệt hại + Thứ hai, lỗi người làm công người sử dụng người làm cơng Đó trường hợp người làm cơng có lỗi với người sử dụng người làm cơng (có thể không thực thực không yêu cầu người sử dụng người làm công gây thiệt hại) + Thứ ba, lỗi tổng hợp Tức lỗi người làm công có lỗi người bị thiệt hại người sử dụng người làm công Ta thấy, theo tinh thần điều 622 theo hướng có lỗi người làm cơng mà ta phân tích, người sử dụng người làm cơng có quyền u cầu người làm cơng hồn trả khoản tiền người sử dụng người làm công người bồi thường cho bên bị thiệt hại Lưu ý: Trường hợp người làm công, người học nghề gây thiệt hại thực công việc khơng giao sở dạy nghề, người sử dụng lao động làm cơng khơng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại; trách nhiệm bồi thường thuộc người làm cơng, người học nghề Câu 2.10: Theo Tịa án, ơng Hùng có lỗi theo Điều 622 BLDS 2005 (nay Điều 600 BLDS 2015) khơng? Vì sao? Theo Tịa án, ơng Hùng có lỗi theo Điều 622 Vì bị cáo Cao Chí Hùng có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển xe ô tô khách tham gia giao thơng đoạn đường có vạch sơn liền nét điều khiển xe ô tô lấn qua phần đường bên trái, va chạm với xe mô tô ngược chiều gây tai nạn chết 01 người Bị cáo vi phạm Khoản Điều Luật giao thông đường Nên bị cáo có lỗi vụ việc Như vậy, theo câu ơng Hùng có lỗi việc gây gây thiệt hại - Đoạn phần Xét thấy: “bị cáo người lái xe thuê cho cơng ty TNHH vận tải Hồn Long, nên theo quy định Điều 622 Điều 623 BLDS cơng ty TNHH vận tải Hồng Long phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại Cao Chí Hùng gây thực công việc giao có quyền u cầu Cao Chí Hùng người có lỗi việc gây thiệt hại…” Câu 2.11: Theo Tịa án, Cơng ty Hồng Long có u cầu ông Hùng hoàn trả khoản tiền bồi thường cho người bị hại không? Đoạn án cho câu trả lời 15 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Theo Tịa án, Cơng ty Hồng Long có quyền u cầu ơng Hùng hồn trả khoản tiền bồi thường cho người bị hại -Theo Bản án số 285/2009/HSPT có nêu:“ Bị cáo Cao Chí Hùng có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển xe ô tơ khách tham gia giao thơng đoạn đường có vạch sơn liền nét điều khiển xe ô tô lấn qua phần đường bên trái, va chạm với xe mô tô ngược chiều gây tai nạn chết 01 người Bị cáo người lái xe thuê cho Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long theo quy định 622 Cơng ty TNHH vận tải Hồng Long phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại Cao Chí Hùng gây thực công việc giao có quyền u cầu Cao Chí Hùng người có lỗi việc gây thiệt hại phải hồn trả lại khoản tiền theo quy định pháp luật.” Câu 2.12: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tịa án liên quan đến trách nhiệm hồn trả ơng Hùng - Theo án, Tịa có lập luận ơng Hùng có trách nhiệm hồn trả cho cơng ty Hồng Long khoản tiền “cơng ty TNHH vận tải Hồng Long… có quyền u cầu Cao Chí Hùng người có lỗi việc gây thiệt hại phải hoàn trả lại khoản tiền theo quy định pháp luật” Nhưng phần định Tịa lại khơng tun quyền địi lại khoản tiền bồi thường cho người bị hại từ ơng Cao Chí Hùng cho cơng ty TNHH Hồng Long Điều không phù hợp - Trong trường hợp này, ơng Hùng người có lỗi việc gây thiệt hại cho anh Hải Tòa lập luận (tuy khơng rõ ràng) Như Tịa nên tun phần quyền cho cơng ty TNHH Hồng Long Đồng thời hai bên thỏa thuận mức bồi hồn Tịa cần xác định mức bồi hoàn tiền phù hợp với Điều 622 BLDS VẤN ĐỀ 3: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT GÂY RA 16 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Tóm tắt án số 23/2017/DS-ST việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại súc vật gây ra” Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Nga có nuôi 05 heo khoảng 12kg ăn gầm cầu kênh Thầy Bảy bị chó ông Nhã cắn chết 01 bà khởi kiện yêu cầu anh Nhã bồi thường cho bà giá trị heo bị chết Ơng Nhã khơng đồng ý với yêu cầu bà Nga cho lúc heo chưa chết, sau có chết khơng ơng khơng biết heo lúc sử dụng Tại Tịa phúc thẩm cho vị trí heo bà Nga bị chó ni ơng Nhã cắn chết đất ông Nhã Bà Nga ông Nhã xác định vật nuôi hai bên thả rông theo tập quán nên xảy việc chó cắn heo chết Ơng Nhã chủ sở hữu súc vật ni (chó), vật ni nhà lỗi ơng Nhã nên chó ơng Nhã cắn chết heo bà Nga Đối với bà Nga người có sở hữu vật ni nhà heo không quản lý quy định, để heo chạy qua đất ông Nhã, hậu làm cho chó ơng Nhã cắn chết heo bà Nga, làm cho bà Nga bị thiệt hại 01 heo trị giá 1000000 đồng Như vậy, trường hợp bà Nga ông Nhã có lỗi ngang việc quản lý vật ni mình, gây thiệt hại cho bà Nga nên bên phải chịu 50% mức độ lỗi quy định pháp luật Tòa tuyên án phí tiền lãi chậm trả Câu 3.1: Quy định BLDS sử dụng thuật ngữ “súc vật”? Quy định Điều 603 BLDS 2015 sử dụng thuật ngữ “súc vật” “Điều 603 Bồi thường thiệt hại súc vật gây Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại súc vật gây cho người khác Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; người thứ ba chủ sở hữu có lỗi phải liên đới bồi thường thiệt hại 17 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường thiệt hại Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại chủ sở hữu súc vật phải bồi thường theo tập qn khơng trái pháp luật, đạo đức xã hội” Câu 3.2: BLDS có định nghĩa “súc vật” khơng? BLDS năm 2005 không cho biết “súc vật” hiểu Bên cạnh đó, Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng khơng có định nghĩa súc vật Điều gây khó khăn lớn q trình áp dụng pháp luật Theo Giáo trình Luật Dân Học viện Tư pháp “súc vật hiểu theo cách thơng thường bao gồm động vật có vú ni nhà trâu, bị, chó, mèo…” Theo Từ điển Tiếng Việt phổ thơng “súc vật thú vật ni nhà” Theo số tác giả bình luận BLDS năm 2005 súc vật hiểu “những vật hóa chưa hóa trâu, bị, hươu, nai…” Các định nghĩa có lúc mang tính chất tương đối, lẽ, vào định nghĩa nêu khó khẳng định ong ni vườn hay gà ni nhà có phải súc vật hay khơng? Bên cạnh đó, trâu, bị thuộc sở hữu cá nhân lại thả rừng liệu có thuộc phạm vi điều chỉnh điều luật hay không? Với nhiều quan điểm khác vậy, thực tế xét xử, tòa án lúng túng việc xác định thiệt hại súc vật gây Câu 3.3: Trong thực tiễn xét xử, khái niệm súc vật hiểu nào? Theo thực tiễn xét xử, định nghĩa “súc vật” hiểu “mở” Theo án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang chó gây thiệt hại xem trường hợp súc vật gây thiệt hại Theo đó, ngày 14/7/2006, chó bà Thánh qua nhà 18 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 chị Tha ăn xương (con chó thả rông nên ngày thường qua nhà chị Tha kiếm ăn) giành miếng thịt với cháu Thoa (con chị Tha) nên chó táp trúng miệng cháu Thoa làm chảy máu Chị Tha ẵm sang nhà bà Thánh u cầu chích ngừa, nảy sinh tranh chấp Tịa án sơ thẩm buộc bà Thánh bồi thường cho chị Tha triệu đồng Bà Thánh có kháng cáo bị bác sau Như vậy, suy luận theo logic thơng thường mèo xem súc vật theo cách hiểu Tương tự, theo nội dung án số 173/2008/DSPT ngày 6/6/2008 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang:“Vào ngày 23/9/2007, anh Nhơn thả đàn dê gia đình ni ăn cỏ phía sau nhà, lúc Khen ơng Đáng dẫn chó bắt chuột, chó cắn chết dê anh Nhơn Tòa án giải bồi thường theo Điều 625 BLDS năm 2005” Câu 3.4: Đoạn án cho thấy thiệt hại chó gây ra? Đoạn Bản án cho thấy thiệt hại chó gây là: “Hội đồng xét xử xét thấy vào ngày 06/01/2014âl 05 heo bà Nga ăn đất ơng Nhã bị chó ơng Nhã cắn bị thương thực tế có xảy ra, bên đương có thừa nhận nên thuộc trường hợp tình tiết, kiện chứng minh theo khoản Điều 92 Bộ luật tố tụng dân Ngoài ra, qua lời trình bày bà Nga ơng Nhã trình giải vụ án; lời trình bày ông Nhã biên hòa giải ấp không ghi thời gian (BL 02) lời trình bày người làm chứng vụ án chứng minh sau heo bị chó cắn hai ngày sau heo chết, bà Nga không sử dụng heo bị chó cắn chết” Câu 3.5: Đoạn án cho thấy Tòa án vận dụng quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây ra? Đoạn án cho thấy Tòa án vận dụng quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây là: “Xét yêu cầu khởi kiện bà Nga thấy rằng: Vị trí heo bà Nga bị chó ni ơng Nhã cắn chết đất ông Nhã Bà Nga ông Nhã xác định vật nuôi hai bên thả rông theo tập quán nên xảy việc chó cắn heo chết Theo Điều 625 Bộ luật dân năm 2005 quy định: “1 Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại súc vật gây cho người khác; người bị thiệt hại hoàn tồn có lỗi việc làm chủ súc vật gây thiệt hại cho chủ sở hữu khơng phải bồi thường”, “4 Trong trường hợp súc vật thả rông theo 19 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 tập quán mà gây thiệt hại chủ sở hữu súc vật phải bồi thường theo tập qn khơng trái pháp luật, đạo đức xã hội” Căn điều luật viện dẫn trên, thấy ông Nhã chủ sở hữu súc vật ni (chó), vật ni nhà lỗi ơng Nhã nên chó ông Nhã cắn chết heo bà Nga Đối với bà Nga người có sở hữu vật ni nhà heo không quản lý quy định, để heo chạy qua đất ông Nhã, hậu làm cho chó ơng Nhã cắn chết heo bà Nga, làm cho bà Nga bị thiệt hại 01 heo trị giá 1000000 đồng Như vậy, trường hợp bà Nga ông Nhã có lỗi ngang việc quản lý vật ni mình, gây thiệt hại cho bà Nga nên bên phải chịu 50% mức độ lỗi quy định pháp luật” Câu 3.6: Suy nghĩ anh/chị việc Tòa áp dụng quy định bồi thường thiệt hại súc vật gây Theo tơi, việc Tịa áp dụng khoản 4, Điều 603 để buộc bà Nga chịu 50% mức độ lỗi phù hợp quy định pháp luật Về nguyên tắc, theo khoản Điều 603, BLDS 2015, ông Nhã phải bồi thường cho bà Nga trường hợp chó ông cắn chết heo bà Nga Tuy nhiên, theo kiện án, Tòa án xác định nguyên nhân dẫn đến việc heo bà Nga bị chó ơng Nhã cắn chết có lỗi hỗn hợp, cụ thể bà Nga có lỗi việc quản lý làm heo chạy qua ăn ông Nhã Cịn ơng Nhã có lỗi việc quản lý chó (vật ni) dẫn đến việc chó cắn chết heo bà Nga Như trường hợp người bị thiệt hại có lỗi Do đó, Tịa khoản 4, Điều 585, BLDS 2015: ‘’4 Khi bên bị thiệt hại có lỗi việc gây thiệt hại không bồi thường phần thiệt hại lỗi gây ra.’’ để u cầu ơng Nhã bồi thường 50% thiệt hại pháp luật Câu 3.7: Điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 lỗi người bị thiệt hại BLDS 2005 BLDS 2015 Điều 604 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Người lỗi cố ý lỗi vơ ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp Điều 584 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy 20 Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ... ích hợp pháp khác người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Người gây thiệt hại chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp. .. Điều 585 BLDS 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại: ? ?Thiệt hại thực tế phải bồi thường toàn kịp thời Các bên thỏa thuận mức bồi thường, hình thức bồi thường tiền, vật thực công việc, Downloaded... bồi thức bồi thường, Tịa án định hình thức bồi thường phù hợp công cho hai bên Trong thực tiễn xét xử, việc bồi thường tiền phổ biến hình thức thuận tiện cho việc tốn bảo đảm nguyên tắc bồi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN THỨ BẢY Bộ môn: Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,