0

Môn học KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH đề tài kiểm soát nội bộ đối vớ i hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

31 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:16

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚ C VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Mơn học: KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Đề tài: Kiểm sốt nội bộ đối vớ i hàng tồn kho giá vốn hàng bán Giảng viên hướ ng d ẫn: TS Trần Thị Thu Thuỷ  Sinh viên thực hiện: Nhóm 7  Lớ   p: D01  TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2022      DANH SÁCH NHÓM STT Họ và tên Mã số sinh viên Mức độ đóng góp  Nguyễn Thị Kim Anh 030536200004 100% Phan Thị Kiều Anh (NT) 030536200006 100% Bùi Thị Bắc 030536200014 100% Nguyễn Thị Hoa 030536200062 100% Tr ần Thị Thanh Hoa 030536200063 100% Nguyễn Thanh Hoàng 030535190080 100% Trương Khánh Huyền 030536200077 100% Tr ần Thị Huyền Trang 030536200287 100% NỘI DUNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Nội dung Tên thành viên Phần mở  đầu, k ết thúc & mục đích KSNB Cả nhóm Phần 2.2 Các r ủi ro thủ tục kiểm sốt đối HTK GVHB Kiều Anh, Hoàng Phần 2.3 KSNB doanh nghiệp thương mại doanh nghiệ p Thị Hoa, Kim Anh sản xuất Phần 2.4 Ví d ụ minh hoạ thực tế  Bắc, Huyền, Trang, Thanh Hoa Tổng hợ   p nội dung Kiều Anh     DANH MỤC CHỮ  VIẾT TẮT STT Từ  viết tắt Viết tắt Công cụ d ụng cụ  CCDC Hàng tồn kho HTK Giá vốn hàng bán GVHB Kiểm soát nội bộ  KSNB Nguyên vật liệu NVL Tài sản cố định TSCĐ  DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH STT Hình Tên bảng Trang Hình Sơ đồ nhập kho NVL từ Biên Hoà giám định  11 Hình Lưu đồ luân chuyển chứng từ quá trình xuất kho 13  NPL Hình Lưu đồ luân chuyển chứng trình xuất kho thành 13  phẩm tiêu thụ   Hình Quy trình nhậ p kho Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt    15   MỤC LỤC  PH  Ầ  N 1: M Ở ĐẦ U    PH  Ầ  N 2: N Ộ I DUNG   2.1 Mục đích kiểm soát nội hàng tồn kho giá vốn hàng bán 1  2.2 Những rủi ro trọng yếu thủ tục kiểm soát tương ứng hàng tồn kho giá vốn hàng bán  2 2.2.1 Hàng tồn kho 2.2.3 Giá vốn hàng bán 2.3 Kiểm soát nội bộ hàng tồn kho giá vốn hàng bán đối vớ i doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mạ i 8  2.3.1 Đối vớ i doanh nghiệp thương mại 2.3.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất 2.4 Nhận xét quy trình: 11  2.4.1 Ví d ụ 1 11 2.4.2 Ví dụ 12 2.4.3 Ví d ụ 3 14 2.4.4 Ví d ụ 4 17  PH  Ầ  N 3: K  Ế T THÚC 17        Nhận xét giảng viên     PHẦN 1: MỞ  ĐẦU  Ngày nay, kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh tế doanh nghiệp tổ chức Kiểm soát nội giúp nhà quản trị quản lý hữu hiệu hiệu nguồn lực kinh tế, góp phần hạn chế tối đa rủi ro phát sinh q trình sản xuất kinh doanh Trong hàng tồn kho trung tâm ý doanh nghiệp Hàng tồn kho thường chiếm tỉ trọng lớn, số lượng nghiệp vụ nhập xuất lớn, hàng tồn kho lại cất trữ nhiều nơi việc xác định tì nh trạng hàng tồn kho cơng việc khó khăn nên dễ phát sinh gian lận sai sót Hơn việc xác định giá trị hàng tồn kho ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu giá vốn hàng bán nhiều khoản mục hay tiêu khác Báo  cáo tài Tuy nhiên, khơng phải doanh nghiệp có hệ thống kiểm sốt nội hàng tồn kho giá vốn hàng bán hiệu quả, phù hợp đặc điểm đơn vị Chính vậy, nhóm em trình bày mục đích kiểm sốt, rủi ro trọng yếu cá c thủ tục kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho giá vốn hàng bán giúp doanh nghiệp có hệ thống kiểm sốt nội  hạn chế gian lận sai sót, góp phần  bảo vệ tài sản đơn vị sử dụng mục đích hiệu   PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Mục đích kiểm sốt nội hàng tồn kho giá vốn hàng bán Để kiểm soát tốt trình vận động hàng tồn kho, đơn vị ph ải thiết lậ p m ột hệ  thống kiểm soát nội bộ tương đối phức tạ p Mục đích kiểm sốt nội bộ đối vớ i hàng tồn kho bao gồm: -  Xác định mức tồn kho hợp lý để vừa đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất (đối vớ i nguyên liệu, vật liệu, công cụ, d ụng cụ) đủ cung cấ p cho thị trường (đối vớ i thành  phẩm, hàng hố), vừa hạn chế tối đa sự lãng phí d ự tr ữ q mức -   Nâng cao tốc độ  lưu chuyển hàng tồn kho nhằm gi ảm thiểu kh ả  hàng tồn kho bị hư hỏng hay lỗi thờ i tồn kho lâu đồng thờ i tiết kiệm lượ ng vốn đầu tư vào hàng tồn kho -  Đảm bảo chất lượ ng hàng tồn kho suốt trình tồn tr ữ -  Đảm bảo r ằng đơn vị luôn tiế p cận đượ c vớ i nguồn hàng tốt vớ i giá cả hợ   p lý   -  Đảm bảo hàng tồn kho đượ c sử d ụng hiệu quả và mục đích Mụ c tiêu bao gồm mục tiêu bảo vệ vật chất đối vớ i hàng tồn kho, tức đảm bảo hàng tồn kho không bị thất thốt, bị sử d ụng cho mục đích cá nh ân hay cắ p, đồng thờ i hạn chế tối đa hao mòn hữu hình vơ hình đố i vớ i hàng tồn kho -  Kiểm sốt chặt chẽ q trình tậ p hợ   p phân b ổ các chi phí liên quan đến hàng tồn kho, trình vận động hàng tồn kho cả về mặt số  lượ ng lẫn về mặt giá tr ị 2.2 Những rủi ro trọng yếu thủ tục   kiểm soát  tương ứng hàng tồn kho giá vốn hàng bán    2.2.1 Hàng tồ n kho Việc kiểm soát tồn kho vô quan trọng doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, từ thương mại đến sản xuất xây lắp Đối với doanh nghiệp nhỏ, việc kiểm sốt tồn kho đơn giản nhiên lại tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót dẫn đến khó khăn kiểm đếm tốn cuối kỳ Doanh nghiệp lớn rủi ro lại cao tính phức tạp quy trình, của sản phẩm cần theo dõi   Nội dung  Rủi ro  Các sai sót •   chứng từ  •   Thủ tục kiểm sốt   Khơng thực kiểm kê tồn •   Cập nhật quy định kho vào ngày 31/12 cuối nội dung chứng từ biểu năm.  mẫu chứng từ, cách lập, chữ Khơng có đầy đủ hóa đơn, ký chứng từ, chứng từ chứng từ hợp lệ ghi nhận dịch từ tiếng nước ngoài, …   nhập xuất kho hợp đồng •   Có quy trình tách bạch rõ (khi mua bán hàng với số ràng phận kiểm lượng lớn), hóa đơn, phiếu sốt luân chuyển chứng nhập kho, biên giao nhận từ phận kho,  phận kế toán, … đầy   •   hàng hóa, biên đánh giá đủ chứng từ chứng từ chất lượng hàng tồn, …  minh bạch hợp lệ mặt Thực nhập kho chưa  pháp lý ghi nhận có biên kiểm nghiệm với vào sổ sách kế tốn   mặt hàng, ngun vật • •     •   liệu đặc biệt.  quản lý hạch toán hàng Các phiếu nhập kho, xuất hư hỏng, phẩm chất kho không đánh số theo Có hồ sơ biên rõ trật tự quy chuẩn đồng ràng tiêu hủy, nhất.  lý hàng hóa để giải trình với quan thuế c ó yêu Các phiếu nhập kho, xuất cầu.  kho khơng có chi tiết, bảng • kê rõ ràng •   Gộp chung chứng từ nhập kho cho nhiều lần nhập hàng   •   Khơng có tách bạch rõ ràng trách nhiệm phận liên quan thủ kho, kế tốn kho, …  •   Cập nhật quy định Khơng có sách sách quản lý hao hụt,  bảo quản hàng hóa, ngun vật liệu tồn kho khơng tốt Khơng kiểm sốt hạn dùng, thay đổi đặc tính lý hóa mơi trường bảo quản kho   Kiểm kê trích lập dự  phịng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm tài chính.    •   Khơng có phương pháp kỹ thuật xử lý hàng phẩm chất, hàng hết hạn sử dụng biên hủy hàng tồn kho, không lập biên xử lý mặt hàng   •   Khơng trích lập trích lập khơng quy định Bộ Tài dự  phịng giảm giá hàng tồn kho vào cuối năm tài   Các sai •   Kế tốn kho thủ kho •   Các sai sót xảy sót khơng đối chiếu thường thường việc kết hợp số liệu xuyên, khơng có biên bản, khơng đồng thực tế -  báo cáo tổng hợp nhập –  xuất  phận có liên quan việc sổ kho –    –  tồn hàng kỳ để kiểm kê đối kiểm soát phận sổ sách kế chiếu hàng hóa.  Có tốn • •     Số lượng, lô hàng, mặt hàng, ghi sai thẻ kho, xuất sai lô giá trị, … xuất nhập kho hàng, mặt hàng, … kế toán thực tế, sổ kho, chứng từ kế ghi nhận sai số liệu tốn khơng khớp.  chứng từ nhập xuất kho, … Do cần có quy trình Khơng loại bỏ hàng hóa, kiểm sốt kết hợp chặt vật tư chất lượng theo chẽ phận    biên xác định giá trị doanh nghiệp khỏi sổ sách   •   Kiểm đếm kho thực tế theo chu kỳ, có tham gia kế tốn, thẻ kho.  • thể kể đến thủ kho Khơng hạch tốn hạch tốn sai, khơng có biên phận liên quan, có   xử lý hàng kiểm kê thừa, chứng từ, biên rõ ràng thiếu so với thực tế.  lần kiểm đếm   •   Kịp thời xử lý ghi nhận chênh lệch vào phần mềm kế toán kho để đảm  bảo khớp số liệu kỳ.  Các sai •   Hạch tốn vật tư xuất dùng •   Việc kiểm sốt kho sót vật tư hồn nhập kho đối doanh nghiệp sản xuất quy trình với doanh nghiệp sản xuất, thường phức tạp đòi hỏi nhập xuất xây lắp khơng trình tự, theo dõi chặt chẽ nguyên thực tế nhập xuất, hạch phận khác Một  phụ liệu, toán số lượng chênh lệch  phần mềm kế toán tốt có vật hai lần nhập xuất, …   quy trình phù hợp giúp Khơng hạch tốn có ích nhiều cho doanh  phẩm, phế nghiệp vụ thu hồi phế liệu, nghiệp việc kiểm soát  phẩm đối nguyên vật liệu xuất thừa.  quản lý vấn đề   tư, thành • với doanh nghiệp •     sản xuất  •   Cách tính giá trị thành phẩm    bổ chi phí tính giá thành nhập xuất kho nguyên vật không hợp lý.  liệu, thành phẩm Có quy Xuất kho nội khơng định rõ ràng nhập xuất nguyên vật liệu thừa, phế  phẩm, … sản xuất.  Khơng hạch tốn chi phí vào sản xuất.    Luôn thực trình tự, quy trình xuất kho nguyên liệu, vật tư •   dở dang sản xuất, phân giá thành sản xuất   • • Khơng theo dõi riêng thành  phẩm phế phẩm    Nhận  Nhân viên nhận hàng  Nên tách biệt chức nhận hàng với hàng nhận sai hàng, Chẳng hạn chức đề nghị mua hàng Nhân viên hàng hóa sai số lượng, chất nhận hàng nên nhận hàng nhận lượng hay quy h đơn đặt hàng hợp lệ phòng thu mua gửi đến Thực biện pháp thích hợp để đo lường hàng hóa nhằm  Nhà cung cấp phát hành đảm bảo hàng hóa thực nhận đồng gửi hoá đơn ghi sai số với đơn đặt hàng quy cách Một lượng, giá trị phát hành nhân viên kiểm tra chất lượng độc lập nên hoá đơn đú p hỗ trợ việc nhận hàng quy cách phức tạp mà nhân viên nhận hàng khơng thể đánh giá xác Một liên biên nhận hàng sau hoàn thành ký xong nên gửi cho  phịng kế tốn để làm chứng từ hạch tốn gửi cho phịng đề nghị mua hàng để làm chứng quy trình mua hàng hồn thành Khi cơng ty nhận hoá đơn nhà cung cấp, tất hoá đơn nên đánh số theo thứ tự để việc sau việc kiểm tra tính liên tục số hố đơn giúp xác định việc tất hoá đơn nhận được hạch tố n HTK ghi nhận khơng Kiểm tra, đối chiếu hoá đơn với với hàng hoá xuất kho chứng từ liên quan   thực tế xác định sai giá tr ị  Những thông tin hoá đơn phải đối chiếu với chứng từ kiên quan mua hàng phiếu giao hàng, đơn đặt hàng, hợp đồng, bảng giá bán, … Nếu có sai lệch vượt mức cho phép, hoá đơn phải tiến hàng điều tra, xử l ý tr ước ghi sổ kế toán Tổ chức Ai người ghi kế toán hàng tồn kho ghi nhận ghi nhận hệ thống nhận nghiệp vụ kế toán  nghiệp vụ mua hàng vào sổ kế toán chi chứng từ tiết hàng tồn kho  toán Cập nhật số liệu sai vào sổ Đối chiếu chi tiết HTK , Nợ phải trả với sổ Cuối tháng, k ế toán lập bảng đối chiếu với số dư nợ HTK, nợ phải trả trên sổ chi tiết với số dư tr ên sổ Mọi sai lệch (nếu có) phải theo dõi, xử lý Bảng đối chiếu kiểm tra bở i giám đốc tài  2.3.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất   Phạm vi Rủi ro trọng yếu   Thủ tục kiểm soát   phát sinh  Sản xuất thừa khiến hàng Rà soát lại hệ thống kế hoạch sản xuất   tồn kho tăng, ảnh hưởng khả Xem xét lại phê duyệt quy trình sản thu hồi vốn; sản xuất đơn đặt hàng   xuất thiếu ảnh hưởng đến   doanh thu không đáp ứng Hạn chế tiếp cận với quy trình sản nhu cầu khách xuất đơn đặt hàng Hoạt động hàng Định dạng trước mã sản phẩm cần lập sản xuất để tránh sai sót bắt tay sản kế hoạch sản xuất  xuất  Xây dựng kế hoạch sản Tìm hiểu rõ thị trường, xây dựng kế hoạch xuất không phù hợp với tiêu dựa nguồn lực, nhu cầu khách chí đề khơng theo hàng thị yếu   kịp thay đổi thị trường.  Vật liệu yêu cầu mua Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp   nhiều  Có phê duyệt cấp yêu cầu mua vật liệu  Yêu cầu cung cấp  Nhân viên kho phận Phân chia trách nhiệm phận kho vật liệu  mua nguyên vật liệu thông người lập yêu cầu mua vật liệu   đồng để lấy cắp, tuồn hàng Yêu cầu mua vật liệu cần có phê duyệt ngồi người có thẩm quyền   Đơn vị tổ chức kho riêng để Phân chia trách nhiệm người yêu cầu tồn trữ NVL -> phiếu yêu người phê duyệt.  cầu vật liệu là chứng từ quan Yêu cầu phận kho kiểm tra kỹ thông tin trọng => Rủi ro sai sót thơng phiếu u cầu   tin (số lượng, chủng loại, tên, …)    Thông tin phiếu xuất Phân chia trách nhiệm người lập kho khác so với vật liệu  phiếu xuất kho người nhận hàng  xuất thực tế   Người tiếp nhận vật liệu  Xuất kho Cần lập phiếu thông tin đơn hàng nhận vật liệu  (để đối chiếu thông tin với phiếu xuất kho)  Giá trị nguyên vật liệu bị ghi Kiểm tra rà soát giá trị vật liệu, yêu cầu nhận sai => ảnh hưởng đến kế tốn viên thống cách tính giá vật giá vốn hàng bán  liệu  Đánh số thứ tự phiếu xuất kho trước ghi nhận thông tin vật liệu  Hàng tồn kho bị cắp, Bộ phận giám sát sản xuất lập thẻ theo ghi nhận sai giá trị sau dõi chi phí sản xuất cho lô hàng Thẻ lần nhập, xuất kho…  theo dõi phải đánh số thứ tự liên tục trước.  Yêu cầu nội dung thẻ theo dõi phải gh i Quản lý nhận số lượng, giá trị chi phí phát hàng tồn sinh q trình sản xuất.  kho Ít hàng tháng cơng ty phải kiểm kê đối  phân chiếu với sổ kho sổ kế tốn Nếu có bất xưởng  kỳ sai lệch phải tiến hành điều tra rõ ràng Lập báo cáo cảnh báo mặt hàng cần tồn   kho an tồn để đặt hàng tránh tình trạng lãng phí tài nguyên Cảnh báo hàng hết hạn sử dụng để lý kịp thời, tránh gây mát khơng đáng có    Hàng tồn kho tồn đọng Kiểm k ê HTK => Trong trình kiểm k ê, thời d ẫn gian dài hàng hố bị hư hỏng lỗi thời phải tới tình tr ạng hư hỏng ghi nhận tr ên bảng kiểm k ê Biên bản  lỗi thời  kiểm k ê phải kiểm tra và phê duyệt  bởi quản lý kho Lập bảng đối chiếu HTK thực tế v HTK theo sổ sách (HTK bị hư hỏng lỗi  phải ghi để xử lý Giá tr ị thực Xem xét trích lập dự phịng giảm giá HTK HTK thấp Hàng k ỳ, kế tốn HTK lập báo cáo tà giá gốc  tình hình ln chuyển HTK, phận tài chính, phận bán hàng, phận mua hàng xem xét để xác định giá tr ị thực hiện được mặt hàng chậm luân chuyển, từ đề mức trích lập dư phịng phù hợp  Thành phẩm chất Theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt lượng, không đạt yêu cầu  động sản xuất  Thiết lập hệ thống báo cáo hoạt động phù  Nhập kho hợp  thành Đào tạo nhân có chất lượng trình độ  phẩm  chun mơn tốt    Trong q trình nhập kho dễ Đánh số thứ tự phiếu nhập kho trước xảy việc hàng, nhân ghi thông tin nhập hàng.  viên thông đồng với để lấy hàng bán   Chia tách phân chia nhiệm vụ thủ kho phận sản xuất   Dữ liệu chi phí khơng Tự động hóa liệu nguồn  xác Kiểm sốt tồn q trình xử lý liệu  Đơn vị phải thiết kế tổ chức chứng từ, sổ sách nhằm tập hợp chi phí phát sinh theo lơ hàng chu trình sản xuất.  Hệ thống kế tốn Phân bổ chi phí sản xuất Đối với chi phí phát sinh liên quan đến chi phí chung khơng hợp lý  tồn trình sản xuất => Đơn vị phải tiến hành tập hợp định kỳ phân bổ chúng Áp dụng phương pháp xác định chi phí sản xuất dựa hoạt động  Sai sót q trình ghi Thực thủ tục kiểm tra đối nhận chi phí,  chiếu số liệu từ hệ thống với sổ tương đương, đối chiếu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sổ chi tiết nguyên vật liệu, tính tốn lại chi phí sản xuất chung phân bổ cho lơ hàng hay quy trình…   Ngồi đơn vị áp dụng hệ thố ng chi phí tiêu chuẩn để kế tốn chi phí   10   Báo cáo sai lệch   Cải tiến công cụ đánh giá kết thực   2.4 Nhận xét quy trình:  2.4.1 Ví d ụ 1 Tại cơng ty Scavi Huế có chu trình mua NVL nhập kho sau:   Hình 1. Sơ đồ nhập kho NVL từ Biên Hồ giám định   (1) Phịng thương mại thơng tin nhập hàng đến phận kho số khối loại hàng hóa   (2) Thủ kho nắm số lượng lập kế hoạch nhập hàng cho phận nhập kho hàng hóa từ Biên Hịa chuyển kho vực nhập kho Bộ phận nhập kho nhận biên   bản giao nhận hàng hóa, phiếu chuyển kho Parking list nhập hàng theo số lượng trọng lượng kiện ghi Parking list Quá trình nhập hàng giám sát số lượng nhân viên bảo vệ Nếu thiếu số kiện, sai trọng lượng có tượng bất thường  phải làm biên xác nhận có chữ ký bên liên quan (đơn vị vận chuyển, bảo vệ kho) sau thơng tin đến phận xuất nhập nhóm IT file scan để giải trở ngại.  (3) Sau nhập hàng xuống trưởng nhóm nhập kho mang chứng từ ký xác nhận vào kế toán kho   (4) Kế toán kho nhập số liệu vào hệ thống ISCALA đồng thời lập phiếu nhập kho lưu trữ chứng từ  11   Nhận xét quy trình:     Ưu điểm:  o Quy trình có cơng đoạn với u cầu đảm bảo giao nhận xác Có nhiều nhân viên với phân cơng cụ thể Có khu vực để hàng cho giai đoạn      Hạn chế : o - Chưa thực đầy đủ yêu cầu nhập kho cân đếm bóc tách kiểm tra thơ hàng hóa - Chưa có kế hoạch nhập vị trí N VL khu vực chờ, cơng tác giám định vượt thời gian quy định  - Chưa có biện pháp kiểm sốt hàng tốt khu vực hàng chờ, thông tin đơn vị nhập hàng đơn vị nhận trách nhiệm theo dõi hàng chưa xác kịp thời      Một số giải pháp:  o - Cần có phối hợp kho phận giám định để đảm bảo quy trình nhanh kịp thời.  - Hệ thống kho bãi rộng lớn chưa đảm bảo với lượng  NVL nhập kho Cần xem xét lại sách nhập kho phù hợp Khơng để tình trạng N VL nhập kho khơng có vị trí phải để trên đường luồn.  - Bộ phận kho cần rà sốt lại lượng tồn ngồi sản xuất để thơng tin đến phận thương mại để có kế hoạch sản xuất lý thích hợp    2.4.2 Ví dụ 2  Quy trình kiểm sốt nội bộ q trình xuất kho Tổng Cơng ty Cổ Phần Dệt May Hịa Thọ đượ c thể hiện Hình Hình 3.  12   13    Nhận xét quy trình   Ưu điểm:  o Q trình xuất kho cơng ty đảm b ảo đượ c nghiệ p v ụ xu ất kho khơng bị b ỏ  sót, số  liệu về  hàng tồn kho đượ c ghi chép xác, ghi nhận tài khoản, phê duyệt đắn, hàng xuất đượ c kiểm tra chất lượng đầy đủ    H ạn chế : o - Chưa theo dõi hàng gửi bán dẫn đế n việc ghi nhận nghiệ p vụ xuất kho thành phẩm sai thời điểm - Việc ghi nhận nghiệ p vụ xuất kho khơng có   để  đối chiếu chỉ  cứ  vào  phiếu xu ất kho phịng Kinh doanh May lậ p mà khơng có chứng t ừ  khác để  đối chiếu sẽ là thiếu cứ và d ễ phát sinh sai sót   o  Một số giải pháp:  - Cần mở tài khoản theo dõi hàng gửi bán việc làm cần thiết nhằm quản lý hàng tồn kho tốt hơn, hạn chế gian lận sai sót xảy   - Đề xuất thêm chứng từ, “Phiếu yêu cầu xuất vật tư”    2.4.3 Ví d ụ 3 Tại Cơng ty TNHH Phát Đạ t  quy trình nhậ p kho: Khi công ty nhậ p hàng c nhà sản xuất mà cơng ty hợ   p tác, quy trình nhập kho trước bán sau:   14    Hình 4: Quy trình nhậ p kho Cơng ty Trách nhiệm hữ u hạn Phát Đạt   Quy trình cụ thể diễn sau:   Bước 1: Khi mua hàng về, phận mua hàng có yêu cầu nhập kho, yêu cầu có mẫu lời nói   Bước 2: Thủ kho nhận yêu cầu nhập kho, lập phiếu nhập kho đồng thời chuyển hàng cho phận nhận hàng kho Phiếu nhập kho lập thành nhiều liên: liên lưu sổ, giao cho nhân viên mua hàng liên 2, để tiếp tục làm thủ tục nhập kho   Bước 3: Sau có phiếu nhập kho, phận mua hàng giao hàng cho phận kiểm nghiệm.  Bước 4: Hàng  kiểm nghiệm nhập kho Trường hợp có thừa thiếu hàng, Thủ kho phải lập biên báo cáo với người có trách nhiệm để xử lý theo quy định.  Bước 5: Sau nhập kho, thủ kho ký nhân hàng ghi lượng thực nhập ngày nhập vào phiếu nhập kho, lưu lại liên, liên chuyển cho kế toán Bước 6: Căn vào phiếu nhập kho, kế tốn hồn chỉnh đơn giá, ghi sổ hạch toán hàng nhập sổ kế toán.  15    Nhận xét quy trình    Ưu điểm:  o - Việc ghi chép, nhập liệu liệu đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu, giúp hạch tốn xác kết kinh doanh   - Công việc phân cho cá nhân, cá nhân phụ trách việc riêng biệt có liên quan đến nhau, thuận lợi cho việc phân công nhiệm vụ truy cứu trách nhiệm   có cố xảy      Hạn chế:  o - Nhận thơng tin đơn hàng trễ, bên cạnh việc lưu trữ thơn tin cách thủ cơng excel gây sai sót định  - Khó khăn việc theo dõi hàng trả từ thị trường   - Việc nhớ vị trí, nhãn hiệu mặt hàng phụ thuộc vào kinh nghiệm thâm niên làm việc thủ kho      Một số giải pháp  o - Khi nhập kho, nhân viên kho cần lập báo cáo nhận hàng Báo cáo nhận hàng cần ghi rõ số lượng, chủng loại, chất lượng hàng thực nhận lập thành ba liên gửi cho phận: Bộ phận nhận hàng, phận mua hàng kế toán Báo cáo nhận hàng  phải đánh số liên tục bảo quản cẩn thận, phát báo cáo nhận hàng nhân viên nhận hàng phải thông báo cho phận có liên quan   - Để tránh tình trạng kiểm  nhận hàng cẩu thả vơ tình bỏ sót chi tiết quan trọng, doanh nghiệp nên thiết kế bảng kiểm tra bao quát tất đặc điểm quan trọng hàng mua cần kiểm tra nhận hàng như: Số lượng, quy cách, chất lượng,   …và gửi kèm với báo cáo nhận hàng cho phận mua hàng - Nhanh chóng chuyển hàng nhận đến vị trí tồn trữ xác định chuyển đến nơi cần sử dụng để tránh tình trạng đề nghị mua hàng lần thứ hai hàng nhận được.  16    2.4.4 Ví d ụ 4 Tại Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn DHL Capital xuất hố đơn bán hàng cho cơng ty liên kết thấp giá mua vào nên dẫn đến kết sản xuất kinh doanh kỳ bị lỗ Tuy nhiên, trình quan thuế kiểm tra, nghi ngờ giá bán công ty không giá trị giao dịch thông thường thị trường, nghi ngờ cơng ty chủ động  bán lỗ mục đích chuyển giá, tối ưu hố thuế   Nguyên nhân công ty bán hàng thấp giá vốn:   - Khi l  hàng hoá lỗi thời, tồn kho chậm luân chuyển, cuối chu kỳ hàng, để tránh tồn kho, doanh nghiệp cần phải bán hàng với giá thấp   - Hàng hoá thuộc hàng dễ hết hạn sử dụng với giá thấp giá bán kế hoạch   - Khuyến mại, giảm giá, …  - Giá thành sản xuất đột biến cao giá bán  - Doanh nghiệp chủ động bán lỗ mục đích chuyển giá, tối ưu thuế,  …  Bất lợi bán hàng thấp giá vốn:   Hầu hết, việc bán hàng giá vốn bị quan Thuế ý đến Cơ quan thuế đặt câu hỏi việc giá bán thấp giá vốn: nghi ngờ giá bán không giá trị giao dịch thơng thường thị trường, qua đó, bác bỏ doanh thu kê khai để ấn định thuế xử lý truy thu, phạt thuế đối với doanh nghiệp.  Giải pháp:  - Chuẩn bị phương án giải trình: ví dụ trường hợp doanh nghiệp muốn giảm giá hàng bán với mục đích lý hàng tồn kho, cần thực thủ tục khuyến mãi,  …  - Công ty cần có đầy đủ pháp lý chứng minh việc công ty bán giá phù hợp với giá thị trường tình hình kinh doanh cơng ty: Lưu trữ văn bản, biên  bản họp, trình lý hạ thấp giá bán giá vốn, …  PHẦN 3: KẾT THÚC Trên thông tin liên quan đến kiểm soát nội bộ đối vớ i hàng tồn kho giá vốn hàng bán ví d ụ minh hoạ th ực t ế v ề kiểm soát nội bộ tại m ột số doanh nghiệ p Việt Nam Nhóm em nh ận thấy r ằng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu 17   đối vớ i HTK GVHB thể có thể giúp doanh nghiệp có ngăn ngừa đượ c việc thất tài sản khơng ảnh hưởng đến mục tiêu khác doanh nghiệ p nên doanh nghiệ p “Đừng để mất bò mớ i làm chuồng” Mặc dù nhóm em có cố  gắng viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em r ất mong sự đóng góp ý kiến nhận xét mong b ỏ qua thiếu sót Em xin chân thành cảm ơn!  18   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ mơn Kiểm tốn (2019) Kiểm tốn Đạ i học kinh tế TP.HCM NXB Lao Độ ng Xã Hội [2] Dương, T (2019) Quản tr ị hàng tồn kho công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt [3] Nguyễn, A T (2010) Ki ểm sốt nội bộ chu trình hàng tồn kho tổng Cơng ty Cổ   phần d ệt may Hịa Thọ.  [4] Trương, M T (2017) Hoàn thiệ n quy trình quản lý tồn kho ứng d ụng Lean đánh giá hiệu quả quản lý tồn kho Công ty Scavi Huế.  [5] https://www.ketoan1a.com/tintuc/cac-loi-thuong-gap-trong-ke-toan-hang-ton-khova-cach-han-che-cho-nam-tai-chinh-2020.html  [6] https://gonnapass.com/ban-hang-thap-hon-gia-von/   ... tục kiểm soát tương ứng hàng tồn kho giá vốn hàng bán  2 2.2.1 Hàng tồn kho 2.2.3 Giá vốn hàng bán 2.3 Kiểm soát n? ?i bộ? ?hàng tồn kho giá vốn hàng bán đ? ?i vớ? ?i. .. PHẦN 2: N? ?I DUNG 2.1 Mục đích kiểm sốt n? ?i hàng tồn kho giá vốn hàng bán Để? ?kiểm sốt tốt q trình vận động hàng tồn kho, đơn vị ph ? ?i thiết lậ p m ột hệ  thống kiểm soát n? ?i bộ? ?tương đ? ?i phức... k ế toán lập bảng đ? ?i chiếu v? ?i? ?số dư nợ HTK, nợ ph? ?i trả trên sổ chi tiết v? ?i số dư tr ên sổ M? ?i sai lệch (nếu có) ph? ?i theo d? ?i, xử lý Bảng đ? ?i chiếu kiểm tra bở? ?i giám đốc t? ?i  2.3.2 Đ? ?i với
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn học KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH đề tài kiểm soát nội bộ đối vớ i hàng tồn kho và giá vốn hàng bán,