0

Bài giảng Quản trị công ty (sau đại học)

101 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 23:00

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cũng như kỹ năng hoạch định và phát triển hệ thống quản trị công ty cho doanh nghiệp hướng đến sự minh bạch, hiệu quả, tối đa hóa lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trên cơ sở phát huy vai trò và đáp ứng hài hòa lợi ích của các bên có liên quanTài liệu bắt buộc:Đỗ Thị Bình và Nguyễn Thị Uyên (2022), Quản trị công ty, Nhà xuất bản Thống Kê, 2022Các nguyên tắc QTCT của OECD 2015 (English), IFC 2016 (Vietnamese)Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN năm 20172018 (Cấp độ 1 và Cấp độ 2)Ủy ban chứng khoán nhà nước và IFC (2019). Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt nam.Tài liệu tham khảo khuyến khích:Tricker, B (2009). Corporate Governace – Kiểm soát quản trị công ty, NXB Thời đại, Hà Nội. H. Hent Baker và Ronald Anderson (2011): Quản trị doanh nghiệp: lý thuyết, nghiên cứu và thực hành, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí MinhJohn L. Colley và Cộng sự (2003), Corporate Governance, NXB Mc Graw Hill.Cẩm nang quản trị công ty (IFC, 2010)Quy chế quản trị công ty của Bộ tài chính 2007 ban hành theo QĐ122007QĐBTCLuật Doanh nghiệp Luật chứng khoán Nghị định số và các thông tư hướng dẫn chi tiết QUẢN TRỊ CƠNG TY Học phần: tín Đối tượng: Sau đại học Bộ môn Quản trị chiến lược MỤC TIÊU MÔN HỌC Học phần cung cấp cho người học kiến thức kỹ hoạch định phát triển hệ thống quản trị công ty cho doanh nghiệp hướng đến minh bạch, hiệu quả, tối đa hóa lợi ích cổ đơng phát triển bền vững cho doanh nghiệp sở phát huy vai trò đáp ứng hài hòa lợi ích bên có liên quan 01/15/2023 Bộ mơn Quản trị chiến lược CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC Cấu trúc Số tiết Chương 1: Tổng quan lý thuyết quản trị công ty Chương 2: Nhận diện hệ thống nguyên tắc quản trị công ty Chương 3: Hoạch định hệ thống quản trị công ty Chương 4: Đánh giá quản trị công ty Thảo luận 10 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược Tài liệu tham khảo  Tài liệu bắt buộc: Đỗ Thị Bình Nguyễn Thị Uyên (2022), Quản trị công ty, Nhà xuất Thống Kê, 2022 – Các nguyên tắc QTCT OECD 2015 (English), IFC 2016 (Vietnamese) – Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN năm 2017-2018 (Cấp độ Cấp độ 2) – Ủy ban chứng khoán nhà nước IFC (2019) Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt dành cho công ty đại chúng Việt nam  Tài liệu tham khảo khuyến khích: – Tricker, B (2009) Corporate Governace – Kiểm sốt quản trị cơng ty, NXB Thời đại, Hà Nội – H Hent Baker Ronald Anderson (2011): Quản trị doanh nghiệp: lý thuyết, nghiên cứu thực hành, NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – John L Colley Cộng (2003), Corporate Governance, NXB Mc Graw- Hill – Cẩm nang quản trị công ty (IFC, 2010) – Quy chế quản trị công ty Bộ tài 2007 ban hành theo QĐ12/2007/QĐ-BTC 01/15/2023 – Luật Doanh nghiệp – Luật chứng khoán – Nghị định số thông tư hướng dẫn chi tiết Bộ môn Quản trị chiến lược Chương TỔNG QUAN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CÔNG TY Học phần: tín Đối tượng: Học viên SĐH 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược Nội dung Chương 1: Tổng quan lý thuyết quản trị công ty   1.1 Một số xu hướng phát triển quan trọng có liên quan đến quản trị cơng ty 1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ 1.1.2 Xu hướng đồng sáng tạo xây dựng mạng giá trị  1.2 Khái niệm vai trị, ý nghĩa Quản trị cơng ty 1.2.1 Khái niệm Quản trị công ty  1.2.2 Vai trị Quản trị cơng ty 1.2.3 Ý nghĩa Quản trị công ty  1.3 Một số lý thuyết quản trị công ty 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược 1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ  Sự tác động Cách mạng công nghiệp 4.0  Gia tăng phụ thuộc lẫn bên có liên quan  Áp lực tối ưu hóa hiệu sử dụng nguồn lực, phát huy lợi đáp ứng nhu cầu bên tham gia “Muốn nhanh mình, muốn xa người khác” 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược 1.1 Xu hướng đồng sáng tạo xây dựng mạng giá trị  Nhu cầu lớn mạnh doanh nghiệp xu hướng phát triển tất yếu:  Chuyển từ “Quản trị cảm tính” sang “Quản trị theo khoa học”  Tách bạch Quyền sở hữu Quyền quản lý  Chuyển từ thể chế “Gia đình trị” sang “Cơ chế trị”  Xây dựng chế trị (Hệ thống quản trị công ty) dựa xu hướng đồng sáng tạo giá trị thiết lập mạng giá trị đảm bảo hài hịa lợi ích bên có liên 01/15/2023 quan Bộ mơn Quản trị chiến lược Nội dung Chương 1: Tổng quan lý thuyết quản trị công ty   1.1 Một số xu hướng phát triển quan trọng có liên quan đến quản trị công ty 1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ 1.1.2 Xu hướng đồng sáng tạo xây dựng mạng giá trị  1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa Quản trị công ty 1.2.1 Khái niệm Quản trị công ty  1.2.2 Vai trị Quản trị cơng ty 1.2.3 Ý nghĩa Quản trị công ty  1.3 Một số lý thuyết quản trị công ty 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược 1.2.1 Khái niệm Quản trị công ty  Một số khái niệm vê quản trị công ty   “Quản trị công ty việc bảo đảm cân mục tiêu kinh tế xã hội, mục tiêu cá nhân tập thể” - Adrian Cadbury (Trích Bộ thơng lệ quản trị công ty tốt Việt Nam Uỷ ban chứng khoán Nhà nước IFC phát hành)  Quản trị cơng ty “thủ tục quy trình mà theo tổ chức điều hành kiểm soát” - Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2015  Quản trị công ty việc hoạch định, tổ chức, phân phối quyền trách nhiệm thành viên khác công ty hội đồng quản trị, nhà quản lý, cổ đông bên liên quan khác; đồng thời giải thích rõ ràng quy tắc, thủ tục định công ty nhằm thiết lập giám sát việc thực mục tiêu cách hiệu quả, nhằm đáp ứng mục tiêu cổ đông kỳ vọng bên có liên quan đến doanh nghiệp ... ý nghĩa Quản trị công ty 1.2.1 Khái niệm Quản trị cơng ty? ? 1.2.2 Vai trị Quản trị công ty 1.2.3 Ý nghĩa Quản trị công ty? ? 1.3 Một số lý thuyết quản trị công ty 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến... giá trị? ? 1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa Quản trị công ty 1.2.1 Khái niệm Quản trị công ty? ? 1.2.2 Vai trị Quản trị cơng ty 1.2.3 Ý nghĩa Quản trị công ty? ? 1.3 Một số lý thuyết quản trị công ty. .. Vai trị Quản trị công ty 1.2.3 Ý nghĩa Quản trị công ty? ? 1.3 Một số lý thuyết quản trị công ty 01/15/2023 Bộ môn Quản trị chiến lược 1.1.1 Nền kinh tế chia sẻ  Sự tác động Cách mạng công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị công ty (sau đại học),