0

CHUẨN HOÁ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GENE SOD1 Ở TẾ BÀO ỐI BÀ MẸ MANG THAI NGHI HỘI CHỨNG DOWN- LUẬN VĂN CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC

21 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2023, 08:36

Slide 1 LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC BỘ MÔN HOÁ SINH Hà Nội 2009 © www kythuatyhoc com TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC DŨNG CHUẨN HOÁ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GENE SOD1 Ở TẾ BÀO[.] LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC BỘ MƠN HỐ SINH Hà Nội -2009 © www.kythuatyhoc.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC DŨNG CHUẨN HỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GENE SOD1 Ở TẾ BÀO ỐI BÀ MẸ MANG THAI NGHI HỘI CHỨNG DOWN LUẬN VĂN CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC Người hướng dẫn: TS Đặng Thị Ngọc Dung Hà Nội -2010 © www.kythuatyhoc.com ĐẶT VẤN ĐỀ CĐTS: Vấn đề xã hội quan tâm nhằm nâng cao CLDS KT hỗ trợ: Nhiều KT có KT PCR, CĐ bệnh DT mức độ phân tử HC Down: Là số bệnh DT hay gặp Có nhiều cách CĐTS HC Down, thông qua TB ối phương pháp phổ biến © www.kythuatyhoc.com MỤC TIÊU Chuẩn hóa quy trình tách chiết DNA từ tế bào ối phụ nữ mang thai Tối ưu hóa phản ứng PCR với gene SOD1 BN mang hc Down với BN chứng © www.kythuatyhoc.com TỔNG QUAN HC Down: Là BTBS hay gặp bệnh RL NST Dị tật tim (46%), bất thường ống tiêu hóa (7%), bệnh Leukemia cấp (3%), 10% động kinh, 11% Alzheimer’s tuổi 50 77% tuổi 70, IQ< 50 Khoảng 92% thể nhiễm 21 thuần, 2%-3% thể khảm, 4%-5% thể chuyển đoạn © www.kythuatyhoc.com TỔNG QUAN CĐTS HC Down: Thơng dụng : triple test, siêu âm, sinh thiết tua rau,… Hiện : phân tích TB ối cho kết xác độ tin cậy cao cách nhuộm băng NST PCR phân tích gene SOD-1 © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Đối tượng NC Bà mẹ mang thai BT ( mẫu ) Bà mẹ mang thai chẩn đoán trước sinh thai bị Down ( mẫu ) Các mẫu TB ối lấy từ phụ nữ độ tuổi từ 37-43, nuôi cấy bảo quản -200C Bộ mơn Di truyền Trường ĐHYHN © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mơ tả Hố chất: Lysis Buffer, pH7,5 Dung dịch K, pH8 Proteinase K: 10 mg/ml SDS: 10% Phenol: Chloroform: Isoamyl (25: 24: 1) Chloroform: Isoamyl (24:1) Natriacetat: M, 100ml © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Ethalnol: 100% 70% Thạch Agarose Nước cất lần hấp tiệt trùng Taq polymerase dNTP Primer Loading eye 6X Ethidium Bromide Dung dịch hịa tan DNA © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Quy trình tách chiết DNA: B1: Rửa TB ối B2: Phá vỡ màng TB ối B3: Thu DNA B4: Tủa DNA B5: Làm sạch, hịa tan DNA bảo quản © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Kỹ thuật đánh giá kết tách chiết: Đo mật độ quang: Độ tinh [DNA] Điện di DNA tổng số: Chất lượng DNA Chạy PCR với mồi gene GAPDH: Chất lượng, độ đặc hiệu DNA Phương pháp SHPT sử dụng kỹ thuật PCR: Tiến hành chạy PCR với primer gene SOD-1 © www.kythuatyhoc.com MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TÁCH DNA ĐO OD NỒNG ĐỘ VÀ ĐỘ TINH SẠCH ĐiỆN DI DNA TỔNG SỐ HÌNH ẢNH THU ĐƯỢC PCR VỚI GENE SOD-1 ĐiỆN DI SẢN PHẨM PCR PCR VỚI GENE GAPDH ĐiỆN DI SẢN PHẨM PCR HÌNH ẢNH THU ĐƯỢC HÌNH ẢNH THU ĐƯỢC KẾT LUẬN © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Sau điều chỉnh quy trình : Điều chỉnh số vòng ly tâm Chuyển từ ly tâm thường sang điều kiện ly tâm lạnh Chúng thu số kết sau © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng đo mật độ quang DNA Mẫu Giá trị OD Nồng độ (µg/ml) 87 98 137 120 124 Độ tinh (OD260/OD280) 0,9667 0,9635 0,9831 0,9756 0,9818 © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết điện di DNA tổng số © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết điện di sản phẩm PCR với mồi GAPDH M © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết điện di mẫu chạy PCR với primer SOD-1 lần : M â www.kythuatyhoc.com KT QU V BN LUN ã Kết điện di mẫu chạy PCR với primer SOD-1 lần : M © www.kythuatyhoc.com KẾT LUẬN KT tách chiết DNA từ TB ối theo quy trình có thay đổi phù hợp, lượng DNA thu nhiều mà giữ chất lượng DNA © www.kythuatyhoc.com KẾT LUẬN Việc tối ưu hóa phản ứng PCR cho kết phân tích exon gene SOD-1 rõ ràng, dễ dàng, góp phần phục vụ chẩn đốn trước sinh hội chứng Down © www.kythuatyhoc.com ... Proteinase K: 10 mg/ml SDS: 10 % Phenol: Chloroform: Isoamyl (25: 24: 1) Chloroform: Isoamyl (24 :1) Natriacetat: M, 10 0ml © www.kythuatyhoc.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC Ethalnol: 10 0% 70% Thạch... Bảng đo mật độ quang DNA Mẫu Giá trị OD Nồng độ (µg/ml) 87 98 13 7 12 0 12 4 Độ tinh (OD260/OD280) 0,9667 0,9635 0,98 31 0,9756 0,9 818 © www.kythuatyhoc.com KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết điện di DNA tổng... SOD1 BN mang hc Down với BN chứng © www.kythuatyhoc.com TỔNG QUAN HC Down: Là BTBS hay gặp bệnh RL NST Dị tật tim (46%), bất thường ống tiêu hóa (7%), bệnh Leukemia cấp (3%), 10 % động kinh, 11 %
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUẨN HOÁ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GENE SOD1 Ở TẾ BÀO ỐI BÀ MẸ MANG THAI NGHI HỘI CHỨNG DOWN- LUẬN VĂN CỬ NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC,