0

11 bang danh gia nhan vien theo quy nam

3 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2023, 08:23

CÔNG TY …………… BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN - CÔNG NHÂN TRONG CÔNG TY Họ tên: Chức vụ: Lương khởi điểm: … Bộ phận: Ngày nhận việc: Lương hiện tại: …… .…… Trình độ học vấn : Bằng cấp cao nhất : Thâm niên Công tác : Vị trí chuyên môn : Cấp Quản lý trực tiếp : A CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) STT CÔNG VIỆC CHÍNH CÔNG VIỆC PHU B CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ ( Điểm số tối đa là 10 điểm ) STT ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC Tính phức tạp PHẦN ĐÁNH GIÁ Khối lượng công việc (số giờ làm việc ngày) Tính sáng tạo, linh động Tính phối hợp, tổ chức Tinh thần trách nhiệm Tính kỷ luật ĐIỂM SỐ Kết quả đạt được Kinh nghiệm giải quyết Kỷ chuyên môn 10 Khả quản lý điều hành TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA: 100 XẾP LOẠI : GHI CHU : XẾP LOẠI : XUẤT SẮC : 81≤ X ≤ 100 điểm GIỎI : 71≤ X ≤ 80 điểm KHÁ : 61≤ X ≤ 70 điểm T.BÌNH : 51≤ X ≤ 60 điểm YẾU : X ≤ 50 điểm C PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ Đánh giá chung: MẶT HẠN CHẾ TRIỂN VỌNG MẶT TÍCH CỰC Đề xuất: NGÀY D Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CHỮ KY NGÀY CHỮ KY E Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ NGÀY CHỮ KY F XÉT DUYỆT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NGÀY CHỮ KY ...7 Kết quả đạt được Kinh nghiệm gia? ?i quy? ?́t Kỷ chuyên môn 10 Khả quản lý điều hành... T.BÌNH : 51≤ X ≤ 60 điểm YẾU : X ≤ 50 điểm C PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIA? ? VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ Đánh gia? ? chung: MẶT HẠN CHẾ TRIỂN VỌNG MẶT TÍCH CỰC ... D Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIA? ? CHỮ KY NGÀY
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 bang danh gia nhan vien theo quy nam ,