0

QUAN TRI HOC CHUONG 2 SU PHAT TRIEN CUA KHOA HOC QUAN TRI

44 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2022, 21:16

QUAN TRI HOC CHUONG 2 SU PHAT TRIEN CUA KHOA HOC QUAN TRI pptx For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City CHƯƠNG 2 SỰ PHÁ. CHƯƠNG : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC QUẢN TRỊ For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City Nội dung Chương 02: I Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Cổ điển II Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Tâm lý–Xã hội III Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Định lượng IV Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Hệ thống V Các lý thuyết quản trị thuộc trường phái Nhật Bản For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển 1/ Quản trị theo khoa học • Federick Winslow Taylor (1856 -1915): Một kỹ sư khí, xuất thân từ cơng nhân trở thành kỹ sư trải qua khoá vừa học vừa làm ban đêm • Theo ơng ngun nhân khiến suất lao động thấp là: – Công nhân phương pháp làm việc; – Công nhân làm việc thiếu nhiệt tình hăng hái For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển • Th mướn cơng nhân sở Các đến trước mướn trước [không nhược lưu ý đến khả nghề nghiệp điểm công nhân] cách • Hầu khơng có cơng tác huấn quản luyện nhân viên lý cũ • Cơng nhân tự định đoạt tốc độ làm việc For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển Các • Cơng việc làm theo thói quen, nhược khơng có tiêu chuẩn phương điểm pháp • Công việc trách nhiệm cách giao cho người cơng nhân quản lý cũ • Tính chun nghiệp nhà quản trị không thừa nhận For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển • Phát triển khoa học thay phương pháp kinh nghiệm cũ • Tuyển chọn cách khoa học, huấn luyện, dạy bồi dưỡng cơng nhân • Đảm bảo thực kế hoạch vạch • Tách bạch vai trị NQT nhân viên For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City nguyên tắc quản trị khoa học I/ Trường phái quản trị cổ điển Công tác quản trị tương ứng là: – Nghiên cứu thời gian thao tác hợp lý để thực công việc – Dùng cách mô tả công việc (Job Description) để chọn lựa công nhân, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn hệ thống huấn luyện thức For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển Công tác quản trị tương ứng (tt): – Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng, bảo đảm an toàn lao động dụng cụ thích hợp – Chú trọng lập kế hoạch tổ chức hoạt động For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển 1/ Quản trị theo khoa học • Henry L Gantt (1861-1919): Hệ thống trả lương theo sản phẩm Taylor khơng tác động nhiều đến kích thích cơng nhân => Gantt bổ sung hệ thống tiền thưởng [người công nhân vượt tiêu thưởng người quản trị trực tiếp thưởng] For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City I/ Trường phái quản trị cổ điển Đóng góp Ơng BIỂU ĐỒ GANTT: Diễn tả thời gian kế hoạch công việc cách phân tích thời gian cơng đoạn-> thể lên biểu đồ -> NQT nhìn vào thấy tiến độ công việc For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City 10 ... khoa học • Lilian Gilbreth (1878-19 72) Frank Gilbreth (1868 – 1 924 ): Ông bà người tiên phong nghiên cứu thời gian – động tác phát tri? ??n lý thuyế quản trị • Ơng bà nhận thấy thao tác có liên quan. .. Trường phái quản trị cổ điển 2/ Trường phái quản trị hành chính: Max Webber (1864-1 920 ): Ơng nhà xã hội học người Đức, Webber phát tri? ??n lý thuyết tổ chức hợp lý (tổ chức ? ?quan liêu” bàn giấy) For... phái quản trị khoa học For use with Management by Nguyen Phuc Quy Thanh Bussiness Administration Department, Banking University Ho Chi Minh City 12 I/ Trường phái quản trị cổ điển 2/ Quản trị hành
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN TRI HOC CHUONG 2 SU PHAT TRIEN CUA KHOA HOC QUAN TRI,