0

ÔN tập lí THUYẾT + bài tập chương 1 hóa 9

42 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2022, 20:33

ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1.1 Khái niệm Câu Metyl axetat hợp chất hữu thuộc loại: A chất béo C este B amin D cacbohidrat Câu Trong phân tử este có chứa nhóm chức A –COO– B –COOH C =C=O D –OH C HCOOH D CH3OH Câu Chất sau este? A HCOOCH3 B CH3CHO Câu Chất sau este? A CH3OOCC2H5 B HOOCCH3 C C2H5Cl D (CH3CO)2O Câu Chất sau este ? A HCOOCH3 B C2H5OC2H5 C CH3COOC2H5 D C3H5(COOCH3)3 Câu Cho chất: HCHO, HCOOH, C 2H2, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, HCOOCH3 Số chất thuộc loại este A B C D Câu Cho chất sau: HCOOC2H5, CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, H2NCH2COOH, CH3COONH4, C3H5(OOCC15H31)3, CH3OOC-COOC2H5 Có chất thuộc loại este? A B C D Câu Cho chất có cơng thức cấu tạo sau: C 2H3COOCH3, C2H5OC2H5, HCOOC6H5, CH3COC2H5, CH3OOCCH3 Số chất không thuộc loại este A B C D Câu Cho chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO (COOCH3)2 Số chất dãy thuộc loại este A B C D Câu 10 Các chất: (1) dầu bôi trơn động cơ, (2) mỡ lợn, (3) sáp ong, (4) xà phòng, (5) dầu thực vật Những chất có chứa loại nhóm định chức (xét chất hóa học thành phần hố học chất)? A (2), (3) (5) B (1), (2) (3) C (1), (3) (5) D (2), (3) (4) 1.2 Cấu tạo Câu Etyl axetat (este có mùi thơm thường dùng làm dung mơi để hịa tan chất hữu cơ) có cơng thức cấu tạo sau: Số liên kết σ phân tử A B 11 C 13 D 14 Câu Tổng số liên kết xích ma CH3COOCH=CH2 là: A B 13 C 10 D 11 Câu Tổng số liên kết σ este có cơng thức tổng qt CnH2nO2 A 3n B 3n + C 2n + D 3n - Câu Cho este có cơng thức cấu tạo sau: Số este có chứa liên kết pi (π) phân tử A B C D Câu Cho hợp chất hữu sau: (1) HCOOCH3; (2) HOCOC2H5; (3) C6H5COOC2H5; (4) CH3OCOCH3; (5) CH3COOH; (6) HCOOC3H5 Số este chứa liên kết π phân tử A B C D C D Câu Cho este có cơng thức cấu tạo sau: Số este có chứa hai liên kết pi (π) phân tử A B Câu Cho công thức cấu tạo sau: Hai công thức cấu tạo biểu diễn este A (1) (2) (4) B (1) (3) C (2) (4) D (3) Câu Este X mạch hở, có cơng thức phân tử C 5H8O2 Số liên kết pi (π) phần gốc hiđrocacbon X A B C D Câu Este E mạch hở, có cơng thức phân tử C5H8O4 Số liên kết pi (π) phần gốc hiđrocacbon E A B C D Câu 10 Este Y mạch hở, có cơng thức phân tử C 5HnO2 Biết tổng số liên kết pi (π) phân tử Y Giá trị n A 10 B C D Câu 11 Este CH3COOH C2H5OH có cơng thức cấu tạo A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 12 Este X tạo thành từ axit axetic ancol metylic có công thức phân tử A C4H8O2 B C4H10O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 13 Este X mạch hở có công thức phân tử C 5H8O2, tạo axit Y ancol Z Chất Y A CH3COOH B C2H5COOH C C3H5COOH D HCOOH Câu 14 Một este có CTPT C2H4O2 tạo thành từ ancol metylic axit sau đây? A Axit propionic B Axit axetic C Axit fomic D Axit oxalic Câu 15 Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B CH3COOCH3 C HOC2H4CHO D HCOOC2H5 2.1 Xác định danh pháp từ công thức phân tử Câu Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2 Vậy X A vinyl axetat C metyl fomat B metyl axetat D vinyl fomat Câu Este sau có cơng thức phân tử C4H8O2 ? A Phenyl axetat C Etyl axetat B Vinyl axetat D Propyl axetat Câu Este sau có cơng thức phân tử C4H6O2? A Phenyl axetat B Vinyl axetat C Propyl axetat D Etyl axetat Câu Cho este mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O2 có gốc ancol metyl tên gọi axit tương ứng là: A axit oxalic B axit axetic C axit acrylic D axit propionic Câu Este sau có phân tử khối 88? A Etyl axetat B Metyl fomat C Vinyl fomat D Metyl axetat Câu Este có tỉ khối so với oxi 2,75? A vinyl acrylat B etyl axetat C metyl fomat D phenyl propionat Câu Este mạch hở, đơn chức, chứa 50% C (về khối lượng) có tên gọi là? A Vinylaxetat B Metylaxetat C Etylaxetat D Vinylfomat Câu Este X tạo thành từ ancol etylic axit cacboxylic Y Biết thể tích X nặng gấp 2,3125 lần thể tích khí O (đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tên gọi Y A axit axetic B axit fomic C axit acrylic D axit oxalic Câu Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thể tích khí CO sinh ln thể tích khí O2 cần cho phản ứng điều kiện nhiệt độ áp suất Tên gọi este đem đốt A etyl axetat B metyl fomiat C metyl axetat D propyl fomiat Câu 10 Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức X thấy V CO2 = VO2 cần dùng gấp 1,5 lần VH2O điều kiện nhiệt độ áp suất Tên gọi X A metyl fomat B vinyl fomat C etyl fomat D vinyl axetat 2.2 Xác định danh pháp từ công thức cấu tạo Câu Cho công thức cấu tạo sau:  1 HOOCCH 2CH   HCOOCH 2CH   CH 3CH 2OCOH  5 CH 3COOCH  3 CH 3CH 2OOCH Các công thức cấu tạo ứng với etyl fomat A (1), (2), (3) B (2), (3) C (2), (3), (4) D (1), (5) Câu Cho công thức cấu tạo sau:  1 CH 3COOCH 2CH   CH 3OOCCH 2CH   CH 3CH 2OOCCH   CH 3CH 2OCOCH  3 CH 3OCOCH 2CH Các công thức cấu tạo ứng với etyl axetat A (1), (4), (5) B (1), (5) C (1), (2), (3) D (3), (4) Câu Cho este thơm có cơng thức cấu tạo sau: Cơng thức cấu tạo ứng với tên gọi isoamyl axetat (có mùi thơm chuối chín) A (4) B (2) C (1) D (3) Câu Cho este thơm có cơng thức cấu tạo sau: Cơng thức cấu tạo ứng với tên gọi benzyl axetat (có mùi thơm hoa nhài) A (1) B (4) C (3) D (2) Câu Chất X có cơng thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3 Tên gọi X là: A metyl fomat B etyl axetat C etyl fomat D metyl axetat Câu Hợp chất X có cơng thức cấu tạo HCOOC2H5 X có tên gọi sau đây? A Etyl fomat B Metyl fomat C Propyl axetat D Metyl axetat Câu Este HCOOCH2CH3CH3 có tên là: A isopropyl fomat B etyl axetat C propyl axetat D propyl fomat Câu Tên gọi este HCOOCH(CH3)2 là: A propyl axetat B etyl axetat C isopropyl fomat D propyl fomat Câu Hợp chất X có cơng thức cấu tạo sau: CH 3COOCH3 Tên gọi X A metyl axetat B axeton C etyl axetat D đimetyl axetat Câu 10 Chất X có cơng thức: CH3COOC2H5 Tên gọi X A vinyl propioat B vinyl axetat C etyl axetat D etyl propioat Câu 11 Este X có công thức cấu tạo thu gọn CH 3COOCH2CH2CH3 Vậy tên gọi X A metyl butirat B propyl axetat C etyl propionat D isopropyl axetat Câu 12 Este C2H5COOC2H5 có tên gọi A etyl fomat B vinyl propionat C etyl propionat D etyl axetat Câu 13 Este C2H5COOCH3 có tên A Metyl propionat B Metyl etyl este C Etyl metyl este D Etyl propionat Câu 14 Hợp chất X có cơng thức cấu tạo HCOOCH=CH2 Tên gọi X là: A vinyl fomat B etyl axetat C vinyl axetat D metyl fomat Câu 15 Chất Y có cơng thức cấu tạo CH3COOCH=CH2 Tên gọi Y A metyl acrylat B propyl fomat C metyl axetat D vinyl axetat Câu 16 CH3CH2COOCH=CH2 có tên gọi A vinyl propionat B vinyl acrylat C etyl acrylat D etyl propionat Câu 17 X có cơng thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3 Tên gọi X A vinyl axetat B metyl acrylat C metyl fomat D metyl axetat Câu 18 Cho este có cơng thức cấu tạo: CH2=C(CH3)COOCH3 Tên gọi este A metyl acrylat B metyl metacrylat C metyl metacrylic D metyl acrylic Câu 19 Este CH2=C(CH3)COOCH2CH3 có tên gọi A vinyl propionat B metyl acrylat C etyl fomat D etyl metacylat Câu 20 Chất X có cơng thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2 Tên gọi X là: A Etyl axetat B Vinyl acrylat C Propyl metacrylat D Vinyl metacrylat Câu 21 Etse X có công thức cấu tạo CH 3COOCH2C6H5 (C6H5: gốc phenyl) Tên gọi X A phenyl axetat B benzyl axetat C phenyl axetic D metyl benzoat Câu 22 CH3COOC6H5 có tên gọi là: A Phenyl axetat B metyl phenolat C metyl benzoat D benzylaxetat 2.3 Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo từ danh pháp Câu Khối lượng mol (g/mol) este có mùi chuối chín A 144 B 130 C 102 D 116 Câu Benzyl propionat có mùi hương hoa nhài (lài), dùng làm hương liệu cho nước hoa số loại hóa mỹ phẩm khác Chất có phân tử khối A 166 B 152 C 150 D 164 C 88 D 74 C CH3COOCH3 D Câu Phân tử khối etyl axetat A 102 B 60 Câu Etyl axetat có cơng thức hóa học A HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 Câu Công thức phân tử este có tên gọi etyl axetat A C4H8O2 B C4H6O4 C C4H10O2 D C4H6O2 Câu Metyl axetat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo: A C3H7COOH C C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 D CH3COOCH3 Câu Metyl axetat có cơng thức phân tử A C3H6O2 B C4H8O2 C C4H6O2 D C5H8O2 Câu Ở điều kiện thích hợp, chất sau phản ứng với tạo thành metylaxetat: A HCOOH CH3OH B CH3COOH C2H5OH C CH3COOH CH3OH D HCOOH C2H5OH Câu Metyl fomat có CTPT là: A CH3COOCH3 C HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 D HCOOCH3 Câu 10 Este etyl fomiat có cơng thức A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 11 Este vinyl fomiat có cơng thức cấu tạo A HCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH2CH3 Câu 12 Isopropyl axetat có công thức là: A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOCH2CH2CH3 D CH3COOCH(CH3)2 Câu 13 Tên gọi sau đây: isoamyl axetat tên este có cơng thức cấu tạo là: A CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 B C2H3COOCH3 C CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 14 Este vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 15 Metyl propionat tên gọi hợp chất A CH3COOC2H5 B CH3COOC3H7 C C3H7COOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 16 Công thức cấu tạo este isoamyl isovalerat A CH3CH2COOCH(CH3)2 B (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2 C (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2 D CH3CH2COOCH3 Câu 17 Butyl axetat este dùng làm dung môi pha son Công thức cấu tạo butyl axetat A CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3 B CH3COO-CH2-CH2-CH3 C CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 D CH3-COO-CH(CH3)-CH2-CH3 Câu 18 Benzyl axetat este có mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat A CH3COOC6H5 B C6H5COOCH3 C C6H5CH2COOCH3 D CH3COOCH2C6H5 Câu 19 Dân gian có câu ca dao: “Chẳng thơm thể hoa nhài, không lịch người Tràng An” Benzyl axetat, este tạo nên mùi thơm hoa nhài có công thức cấu tạo A B C D 4.1 Xác định số đồng phân este no, đơn chức Câu Hợp chất hữu E (mạch hở, bền điều kiện thường) có cơng thức phân tử C2H4O2 Số đồng phân cấu tạo E thỏa mãn A B C D Câu Hợp chất hữu T (mạch hở, bền điều kiện thường) có cơng thức phân tử C3H6O2 Biết T chứa nhóm chức ancol, anđehit, axit este Số đồng phân cấu tạo T thỏa mãn A B C D Câu Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu Có hợp chất đơn chức có cơng thức phân tử C 3H6O2 mà este? A B C D Câu Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A B C D Câu Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có hợp chất mạch hở bền tác dụng với NaOH? A B C D Câu Số hợp chất có cơng thức phân tử C 3H6O2, tác dụng với dung dịch NaOH tan nước A B C D Câu Ứng với công thức phân tử C 3H6O2, có cơng thức cấu tạo mạch hở tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na? A B C D Câu Số đồng phân cấu tạo este axit fomic có cơng thức C4H8O2 là: A B C D Câu 10 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 11 C4H8O2 có số đồng phân đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na là: A B C D Câu 12 Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 13 Este E (no, mạch hở) có cơng thức đơn giản C 2H4O Số đồng phân cấu tạo chứa chức este E A B C D Câu 14 Este E (C5H10O2) tạo thành từ axit cacboxylic ancol có mạch cacbon khơng phân nhánh Số đồng phân cấu tạo E thỏa mãn A B C D C 11 D 13 Câu 15 Số đồng phân đơn chức C5H10O2 A B 4.2 Xác định số đồng phân este không no, đơn chức Câu Số đồng phân este mạch hở, có cơng thức phân tử C3H4O2 A B C D Câu Số este mạch hở có cơng thức C 4H6O2 tạo từ axit ancol tương ứng là: A B C D Câu Ứng với CTPT C4H6O2 có đồng phân đơn chức mạch hở ? A 10 B C D Câu Este T (đơn chức, mạch hở) có cơng thức đơn giản C 2H3O Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn T A B C D Câu Hợp chất hữu E (đơn chức, mạch hở) có cơng thức phân tử C 4H6O2 có đồng phân hình học Số công thức cấu tạo thỏa mãn E A B C D Câu 39 Cho m gam chất hữu mạch hở, đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8% sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 9,6 gam muối axit hữu 3,2 gam ancol Công thức X A CH3COOCH = CH2 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH2 = CHCOOCH3 m4 gamn 0,1mol 4 4 48  50gam dd NaOH8% RCOOR '   9, gam RCOONa  3, gam R 'OH  C2 H5COOCH metyl propionat 34,10ml NaOH10% RCOOR 14 43 '  RCOONa  R 'OH Cn H n O Câu 40 Xà phịng hóa hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X mạch hở 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M, sau phản ứng hồn tồn cạn dung dịch thu 12,2 gam chất rắn khan 4,6 gam ancol (hơi) Vậy công thức X A C3H7COOCH3 B C2H3COOC2H5 C CH3COOC3H5 D CH3COOC2H5 0,2 mol 447 4 48  200 ml NaOH1M 0,1mol RCOOR '  12, gam  n RCOONa  n este  n NaOH tham gia  0,1mol  0,1.(M R  67)  0,1.40  12,  M R  15  R : CH   n  0,  0,1  0,1  NaOH   M este  8,8  88  M R '  88  73  15  R ' : CH   CH3COOC2 H5 0,1 Câu 41 Cho 20 gam este X mạch hở (có phân tử khối 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23,2 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH2=CHCH2COOCH3.B CH3COOCH=CHCH3 C CH2=CHCOOC2H5 D C2H5COOCH=CH2 0,3 mol 447 4 48  300ml NaOH1M 20 gam RCOOR '   23, gam 1442443 M 100 n este  20  0, mol  n NaOH  { 100 0,3mol  M R 'OH  8,8  CH  CH  OH  44  M R '  44  17  27  R ' : CH  CH  42 4 0, CH  CHO  RCOOCH  CH  M R  71  100  M R  29  R : C2 H5   C2 H 5COOCH  CH 44 4 43 M 100 BÀI PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE Một số điều cần lưu ý : + Khi đốt cháy este no đơn chức, mạch hở thu n n nCO2  nH2O n + Khi đốt cháy este mà thu este CO2 H2O este có cơng thức CnH2n-2O2 CnH2n-2O4 ● Khi làm tập dạng nên ý đến việc sử dụng phương pháp : Nhận xét đánh giá, bảo toàn khối lượng Ngoài gặp tập liên quan đến hỗn hợp este nên ý đến việc sử dụng phương pháp trung bình I BÀI TẬP CÁC DẠNG TỐN CƠ BẢN Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp este no, đơn chức, mạch hở Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dung dịch nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam Số mol H2O sinh khối lượng kết tủa tạo : A 0,1 mol; 12 gam B 0,1 mol; 10 gam C 0,01 mol; 10 gam D 0,01 mol; 1,2 gam Ví dụ 2: Đốt cháy gam este E thu 4,48 lít CO (đktc) 3,6 gam H2O Biết E có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 Vậy công thức cấu tạo E : A CH3COOCH2CH2CH3 B HCOOCH2CH2CH3 C HCOOC2H5 D HCOOCH3 Ví dụ 3: Đốt hồn tồn 4,2 gam este E thu 6,16 gam CO 2,52 gam H2O Công thức cấu tạo E : A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Ví dụ 4: Đốt cháy 3,7 gam chất hữu X cần dùng 3,92 lít O2 (đktc) thu CO2 H2O có tỉ lệ mol 1:1 Biết X tác dụng với KOH tạo chất hữu Vậy công thức phân tử X : A C3H6O2 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H4O2 Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X ( tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C D Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H2O Phần trăm số mol vinyl axetat X : A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% Câu 42 Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở Y số mol CO sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este Y A propyl axetat fomat C n H 2n O  B metyl axetat C etyl axetat D metyl 3n  O   nCO  nH 2O Câu 43 Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức, no, mạch hở X cần dùng 0,35 mol O2 thu 0,3 mol CO2 Vậy công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C3H4O2 Cn H 2n O  3n  O   nCO  nH 2O 0,35 0,3 Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn 26,4 gam este E no, đơn chức, mạch hở thu lượng CO lớn lượng H2O 31,2 gam Công thức phân tử của este E A C2H4 O2 B CH2O2 C C4H8O2 D C3H6O2 CO  O2 26, gam este   H 2O C n H 2n O  m CO2  m H2O  31, 3n  O   nCO  nH 2O 26, 14n  32 1, Câu 45 Đốt cháy hoàn toàn 1,62 gam hỗn hợp E gồm hai este no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng X, Y (MX < MY) cần vừa đủ 1,904 lít oxi (đktc) Cơng thức phân tử Y, X A C2H4O2 C3H6O2 B C3H6O2 C4H8O2 C C4H8O2 C3H6O2 D C3H6O2 C2H4O2 0,085 mol CO 1, 62 gam este   H 2O 44 48 1,904(L)O C n H 2n O  3n  O   nCO  nH 2O 1, 62 14n  32 0, 085 6(L) CO 5, 43  40,25mol X   HO 4,5gam 44 423  0,25mol 0,275 mol 47 48  6,16(L)O C n H 2n O  3n  O   nCO  nH 2O 0, 275 0, 25 Câu 46 Đốt cháy hoàn toàn 7,92 gam môt este E đơn chức, mạch hở thu đựơc 14,52 gam CO2 Công thức phân tử Y A C2H4O2 B C3H6O2 C C3H4O2 D C4H6O2  O2 7,92 gam este  14,52 gam CO 4 43 0,33mol  y  y C x H y O   x   1O   xCO  H 2O   7,92 0,33 12x  y  32 Câu 47 Đốt cháy hoàn 4,4 gam este no, đơn chức, mạch hở X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vơi dư thu 20 gam kết tủa Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C4H8O2 CO  O2 dd Ca (OH) 4, 4gam este     20 gam CaCO3  42 43 H O 0,2 mol C n H 2n O  4, 14n  32 3n  O   nCO  nH 2O 0, Câu 48 Đốt cháy hoàn gam este no, đơn chức mạch hở X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vơi thu 10 gam kết tủa dung dịch Y Đun nóng dung dịch Y thu gam kết tủa Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C3H4O2 D C4H6O2 10 gam CaCO3  42 43 CO  0,1mol  O2 dd Ca (OH) gam este    dd X (Ca(HCO3 )   5gam CaCO  H 2O 4 43 0,05mol C n H 2n O  3n  O   nCO  nH 2O 14n  32 0,   kX  k COO  kC C   nC H O  nCO  nH O  0,1mol  n 2n2 2   X làCnH2n2O2 Câu 49 [HO12.C1.10.BT.a] Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp este no, đơn chức, mạch hở Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dung dịch nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam Số mol H2O sinh khối lượng kết tủa tạo là: A 0,1 mol; 12 gam B 0,1 mol; 10 gam C 0,01 mol; 10 gam D 0,01 nH2O  nCO2  a mol  nO2  (1,5a  0,05) mol  0,05.2  2nO2  2a  a BTKL: 3,35 +32.(1,5a - 0,05) =44a +18a  a =0,125  nH 2O  nCO  0,125 mol  mH 2O  0,125.18  2,25gam Câu 50 [HO12.C1.10.BT.b] Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O (ở đktc), thu 6,72 lít khí CO (ở đktc) 3,6 gam H2O Giá trị V A 4,48 lít B 6,72 lít C 2,24 lít D 8,96 lít  X laøCxHyO2   2nCxHyO2  2nO2  2nCO2  nH2O  nO2  0,3 mol { { {  14 43 ? 0,3 0,2  0,1   VO (đktc)  0,3.22,4  6,72 lít Câu 51 [HO12.C1.10.BT.c] Đốt cháy m gam este etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau lọc 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2 Giá trị m là: A 4,48 B 3,3 O2 , to CH COOC H   4CO2  4H2O { {  4 43 4x mol 4x mol  x mol   nBaCO3  nBa(HCO3 )2  nBa(OH)2 43 14 43  2y 14 0,08 ?(0,08 y)  C 1,8 D 2,2 nCO  nBaCO  2nBa(HCO )  4x 14 43  2 33  x  0,025; y  0,06 y (0,08 y)    mdd spö  mdd Ba(OH)2  m(CO2 , H2O)  mBaCO3  194,38  mCH3COOC2H5  2,2 gam 43 43 43  200 248x 197y  Câu 52 [HO12.C1.10.BT.c] Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H 2O Phần trăm số mol vinyl axetat X là: A 25% B 27,92% C 72,08% D 75%  74nC H O  86nC H O  3,08  nC H O  0,03 6   6nC H O  6nC H O  2nH O   6 {2   nC4H6O2  0,01 0,12  0,01  %nC H O  100%  25% 0,04 Câu 53 [HO12.C1.10.BT.c] Đốt cháy hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp este CH 3COOC2H5 C2H5COOCH3, cho toàn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m A 12,96 gam gam B 27,36 gam C 44,64 gam D 31,68  Nhậ n thấ y cảhai chấ t đề u cócô ng thứ c phâ n tửlàC4H8O2  Theo giảthiế t vàsự bả o n nguyê n tốC, H ta có :  15,84  nC4H8O2  88  0,18; nH2O  nCO2  4nC4H8O2  0,72 mol  m  mH O  mCO  44,64 gam 2  bình Ca(OH)2 tăng Câu 54 [HO12.C1.11.BT.a] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu 23,52 lít CO2 18,9 gam H2O (thể tích khí đo đktc) Số este chứa hỗn hợp X A B C D 1,05  O2  X  3  CO2  H2O  X : CnH2nO2  nCnH2nO2  0,35 n  to { { 0,35  1,05 mol 1,05 mol     2nO2  2nCO2  nH2O 2n X gåm este lµ HCOOC2H5 { { { 14Cn2H2n43O2   1,225 1,05 1,05 ? CH3COOCH3  Câu 55 [HO12.C1.11.BT.a] Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X thu 13,44 lít CO (ở đktc) 10,8 gam H2O X este sau đây? A metyl axetat fomat B isopropyl fomat C etyl fomat  meste  (14n  32) x  13, nx  0,  n  4; X : C4 H 8O2    nCO2  nx  0,  x  0,14   HOOCCH (CH )CH : iso propyl fomat  D metyl Câu 56 [HO12.C1.11.BT.a] Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este X (tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C Câu 57 [HO12.C1.1.D05.a] Đốt cháy hoàn toàn este X thu D n CO2  n H2O A No, hai chức, mạch hở B No, mạch hở C No, đơn chức, mạch hở D Đơn chức Este Câu 58 [HO12.C1.1.D05.a] Đốt cháy 1,48 gam este X thu 2,64 gam CO2 1,08 gam H2O CTPT X A C4H8O2 B C3H6O2 C C4H6O2 D C2H4O2 n CO2  n H2O  0, 06  n X  n O2  (m X  m C  m H ) / 32  0, 02   Câu 59 [HO12.C1.1.D05.a] Đốt cháy este X thu 13,2 gam CO 5,4 gam nước X thuộc loại este A Mạch vòng, đơn chức B Không no, đơn chức, mạch hở C No, đơn chức, mạch hở D No, hai chức, mạch hở n CO2  n H2O  0,3  Câu 60 [HO12.C1.1.D05.a] Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O Công thức phân tử X A C2H4O2 B C5H10O2 C C3H6O2 D C4H8O2 BTKL    m  6, (g)  CX,Y  2,5   BT: O   n X  0,1 mol Câu 61 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 9,768 gam este no, đơn chức, mạch hở thu 19,536 gam CO2 Công thức phân tử este A C3H6O2 C5H10O2 B C2H4O2 C C4H8O2 D Câu 62 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO2 4,68 gam H2O Công thức phân tử este X A C3H6O2 B C4H8O4 C C2H4O2 D C4H8O2 Câu 63 [HO12.C1.1.D05.b] Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A metyl fomat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 64 [HO12.C1.1.D05.b] Thể tích khí CO (đktc) sinh đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH3COOCH3, HCOOC2H5 A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 65 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hồn tồn este sau thu số mol CO lớn số mol H2O A HCOOCH3 CH3COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C CH2=CHCOOCH3 D Câu 66 [HO12.C1.1.D05.b] Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H 2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 25% B 72,08% C 27,92% D 75% Câu 67 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X, thu 8,8 gam CO2 3,6 gam nước Công thức đơn giản X A CH2O B C2H4O2 C CH2O2 D C2H4O Câu 68 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO lớn số mol H2O A HCOOCH3 CH3COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C CH2=CHCOOCH3 D Câu 69 [HO12.C1.1.D05.b] (Đề thi thử THPT Ngơ Quyền - Hải Phịng - Lần - 2020) Đốt cháy hoàn toàn 0, 12 mol este đơn chức mạch hở X, thu 0, 36 mol CO2 0, 36 mol H2O Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C C3H4O2 D C4H8O2 Câu 70 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu CO2 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 3,6 C 6,3 D 4,5 Câu 71 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO lớn số mol H2O? A CH3COOCH2CH3 CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D Câu 72 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO 4,68 gam H2O Công thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 n CO2  n H2O  0, 26  n X  (m X  m C  m H ) / 32  0,13   C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 73 [HO12.C1.1.D05.b] Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat etyl fomat Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 2,16 gam H 2O Phần trăm số mol vinyl axetat X A 75% B 72,08% C 27,92% D 25% Câu 74 [HO12.C1.1.D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu 11,44 gam CO 4,68 gam H2O Công thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 C C3H6O2 D C2H4O2 n CO2  n H2O  0, 26  n X  (m X  m C  m H ) / 32  0,13   II BÀI TẬP Ví dụ Thủy phân hồn tồn 16,12 gam tripanmitin ((C 15H31COO)3C3H5) cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 240 B 120 C 80 D 160 Ví dụ Xà phịng hóa hồn tồn 0,3 mol (C 17H35COO)3C3H5 dung dịch KOH dư thu m gam muối Giá trị m A 264,6 gam gam B 96,6 gam C 88,2 gam D 289,8 Ví dụ Hyđro hóa hồn tồn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H (đktc) Giá trị V A 1,344 B 0,448 C 2,688 D 4,032 Ví dụ Khi cho 178 kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 120 kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn Khối lượng xà phòng thu A 146,8 kg kg B 61,2 kg C 183,6 kg D 122,4 Ví dụ Thủy phân hồn toàn triglixerit X dung dịch NaOH dư, thu 4,6 gam glixerol m gam hỗn hợp hai muối natri stearat natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng 1: Giá trị m A 45,6 gam B 45,8 gam C 45,7 gam D 45,9 gam Ví dụ Hỗn hợp X gồm tripanmitin, triolein tristearin Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, thu 123,64 gam CO2 47,34 gam H2O Nếu xà phòng hóa 65,67 gam X với dung dịch KOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 74,67 B 71,37 C 78,27 D 67,77 Câu 75 [HO12.C1.2.D01.a] Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta cho chất béo lỏng tác dụng với A H2 (có Ni nung nóng làm xúc tác) B dung dịch NaOH đun nóng C nước brom D dung dịch HCl đun nóng Câu 76 [HO12.C1.2.D01.a] Muối Na, K axit béo dùng để sản xuất A xà phòng axetic B glixerol C chất khử trùng D axit Câu 77 [HO12.C1.2.D01.a] mol chất béo tác dụng với tối đa A mol NaOH NaOH B mol NaOH C mol NaOH D mol Câu 78 [HO12.C1.2.D01.a] Chất sau làm màu nước brom? A Triolein B Tripanmitin C Tristearin D Sobitol Câu 79 [HO12.C1.2.D02.a] Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo dung dịch NaOH, đun nóng, thu 9,2 gam glixerol 91,8 gam muối Giá trị m A 101 B 89 C 93 D 85 n NaOH  3n C3H5 (OH)3  0,3  m  mC3H5 (OH)3 Câu 80 [HO12.C1.2.D02.a] Khi xà phịng hóa tristearn ta thu sản phẩm là: A C17H35COONa glixerol B C15H31COONa etanol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 81 [HO12.C1.2.D02.a] Xà phịng hóa hồn tồn triolein dung dịch NaOH, thu glixerol chất hữu X Chất X A C17H33COONa C17H35COOH B CH3COONa C C17H33COOH D Câu 82 [HO12.C1.2.D02.a] Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol chất béo thu m gam glixerol Giá trị m A 11,50 B 9,20 C 7,36 D 7,20 Câu 83 [HO12.C1.2.D01.b] Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 84 [HO12.C1.2.D01.b] Phát biểu sau khơng đúng? A Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm D Chất béo trieste etylen glicol với axit béo Câu 85 [HO12.C1.2.D02.b] Thuỷ phân chất X môi trường axit, thu glucozơ Chất X là? A Triolein Xenlulozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Câu 86 [HO12.C1.2.D02.b] Xà phịng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 18,38 gam gam B 16,68 gam C 18,24 gam D 17,80 n C3H5 (OH)3  n NaOH /  0, 02 Câu 87 [HO12.C1.2.D03.b] Thủy phân hoàn toàn lượng triolein dung dịch NaOH dư, đun nóng Sau phản ứng thu 4,6 gam glixerol m gam xà phòng Giá trị m A 45,6 B 46,2 C 45,2 D 44,8 Câu 88 [HO12.C1.2.D03.b] Thủy phân hoàn toàn lượng triolein dung dịch NaOH dư, đun nóng Sau phản ứng thu 4,6 gam glixerol m gam xà phòng Giá trị m A 45,6 B 46,2 C 45,2 D 44,8 Câu 89 [HO12.C1.2.D04.b] Thủy phân hoàn toàn mol triglixerit X dung dịch KOH, thu mol glixerol, mol kali panmitat mol kali oleat Số liên kết pi (π) phân tử X A B C D Câu 90 [HO12.C1.2.D01.c] Cho glixerin trioleat (hay triolein) vào mối ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy là: A B C D Câu 91 [HO12.C1.2.D02.c] Khi xà phịng hóa triglixerit X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu sản phẩm gồm glixerol, natri stearat natri panmitat Số nguyên tử H X là: A 104 B 102 C 98 D 108 Câu 92 [HO12.C1.2.D01.a] Chất axit béo A axit axetic oleic B axit panmitic C axit stearic D axit D Axit Câu 93 [HO12.C1.2.D01.a] Axit sau axit béo? A Axit fomic axetic B Axit oleic C Axit acrylic Câu 94 [HO12.C1.2.D01.a] Chất béo trieste axit béo với A etylen glicol B glixerol C etanol D phenol Câu 95 [HO12.C1.2.D01.a] Khi thuỷ phân chất béo môi trường kiềm thu muối axit béo A phenol đơn chức B glixerol C ancol đơn chức D este Câu 96 [HO12.C1.2.D02.a] (THPT Đồng Dậu - Vĩnh Phúc - Năm 2020 - Lần I) Thủy phân hoàn tồn chất béo dung dịch NaOH ln thu A glixerol glicol B ancol etylic C ancol benzylic D etylen D Etilen Câu 97 [HO12.C1.2.D02.a] Thủy phân chất béo thu chất sau đây? A Metanol glicol B Glixerol C Etanol Câu 98 [HO12.C1.2.D02.a] Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C17H35COOH glixerol B C17H35COONa glixerol C C15H31COONa glixerol D C15H31COONa etanol Câu 99 [HO12.C1.2.D02.a] Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol glixerol B ancol đơn chức C este đơn chức D Câu 100 [HO12.C1.2.D01.b] Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2 (xúc tác Ni, đun nóng) B Dung dịch NaOH (đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) D Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) Câu 101 Cho phát biểu sau: (1) Chất béo gọi chung triglixerit (2) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực (3) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (4) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 102 Cho phát biểu sau đây: (a) Chất béo trieste glixerol với axit béo (b) Chất béo chất lỏng (c) Chất béo chứa gốc axit béo không no thường chất lỏng nhiệt độ thường gọi dầu (d) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (e) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có niken xúc tác thu chất béo rắn Số phát biểu A B C D Câu 103 Có nhận định sau: (a) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit… (b) Lipit chất béo (c) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phịng hóa (d) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật (e) Các chất béo không tan nước liên kết hiđro với nước (f) Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần ngun tố Số nhận định A B C D Câu 104 [HO12.C1.2.D01.b] Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 105 [HO12.C1.2.D02.b] Xà phòng hố hồn tồn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 Câu 106 [HO12.C1.2.D02.b] Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, đun nóng, thu m gam glixerol Giá trị m A 27,6 B 4,6 C 14,4 D 9,2 Câu 107 [HO12.C1.2.D03.b] Khi thuỷ phân triglixerit X, thu axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: A 26,208 lít B 15,680 lít C 17,472 lít D 20,9664 lít  nX  8,6  0,01mol  nO  78.0,01 0,78mol  VO  0,78.22,4  17,472  lít 2 860 Câu 108 [HO12.C1.2.D03.b] Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo no X thu 4,539 mol CO2 4,361 mol H 2O Thủy phân hết m gam X dung dịch NaOH thu 74,226 gam muối Tổng số nguyên tử X A 57 B 155 C 173 D 806 Câu 109 [HO12.C1.2.D04.b] Thể tích H2(đktc) cần để hidro hóa hồn tồn triolein A 7608 lít lít B 760,18 lít C 7,6018 lít D 7601,8 ... là: A 0 ,1 mol; 12 gam B 0 ,1 mol; 10 gam C 0, 01 mol; 10 gam D 0, 01 nH2O  nCO2  a mol  nO2  (1, 5a  0,05) mol  0,05.2  2nO2  2a  a BTKL: 3,35 +3 2. (1, 5a - 0,05) =44a +1 8a  a =0 ,12 5 ...  0 ,1 mol Câu 61 [HO12.C1 .1. D05.b] Đốt cháy hoàn toàn 9, 768 gam este no, đơn chức, mạch hở thu 19 ,536 gam CO2 Công thức phân tử este A C3H6O2 C5H10O2 B C2H4O2 C C4H8O2 D Câu 62 [HO12.C1 .1. D05.b]... 15 ,680 lít C 17 ,472 lít D 20 ,96 64 lít  nX  8,6  0,01mol  nO  78.0, 01? ?? 0,78mol  VO  0,78.22,4  17 ,472  lít 2 860 Câu 10 8 [HO12.C1.2.D03.b] Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo no X thu 4,539
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập lí THUYẾT + bài tập chương 1 hóa 9,