0

Bài thảo luận dân sự 5 nhóm 3

15 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2022, 15:46

Khoa Luật Dân sự Lớp Luật Dân sự 46A2 BUỔI THẢO LUẬN THỨ 5 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ Giảng viên Nguyễn Nhật Thanh Nhóm 03 Thành viên 1 Mai Đức Hoàng 2153801012086 2 Phạm Thị Hồng 2153801012088 3 Nguyễ. Khoa Luật Dân Lớp Luật Dân 46A2 BUỔI THẢO LUẬN THỨ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ Giảng viên: Nguyễn Nhật Thanh Nhóm: 03 Thành viên Mai Đức Hoàng Phạm Thị Hồng Nguyễn Hữu Minh Huy Nguyễn Đoàn Tấn Khoa Phạm Hoàng Long Rơ Lan Lý Nguyễn Anh Minh Vũ Thị Kim Ngân 2153801012086 2153801012088 2153801012091 2153801012102 2153801012121 2153801012125 2153801012130 2153801012143 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng năm 2022 *Di sản thừa kế Câu 1: Điều 612 BLDS 2015 xác định: Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác Di sản có bao gồm nghĩa vụ tài sản người cố, điều nhắc đến điều 615 “Thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại” BLDS 2015: - Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác - Trường hợp di sản chưa chia nghĩa vụ tài sản người chết để lại người quản lý di sản thực theo thỏa thuận người thừa kế phạm vi di sản người chết để lại - Trường hợp di sản chia người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại tương ứng không vượt phần tài sản mà nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác - Trường hợp người thừa kế cá nhân hưởng di sản theo di chúc phải thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại người thừa kế cá nhân Câu 2: Khi tài sản người cố để lại bị thay tài sản khác tài sản khơng xem di sản di sản xác lập thời điểm mở thừa kế, tài sản người q cố bị thay khơng với ý chí ban đầu người để lại di sản tài sản thay khơng thuộc quyền sở hữu người để lại di sản luật có quy định “Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác.” Câu 3: Để coi di sản, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất người cố không thiết cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo quy định khoảng điều 188 Luật Đất đai 2013, trường hợp người sử dụng đất chết để lại di sản bất động sản chưa cấp Giấy chứng nhận mà có thừa kế, xác định di sản thừa kế cần vào yếu tố người sử dụng đất có loại giấy tờ nào, có sử dụng đất ổn định khơng, có tranh chấp hay khơng… để xác định đất có thuộc vào di sản thừa kế hay không Cụ thể: “1 Người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất; góp vốn quyền sử dụng đất có điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 186 trường hợp nhận thừa kế quy định Khoản Điều 168 Luật b) Đất khơng có tranh chấp c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án d) Trong thời hạn sử dụng đất.” Câu 4: Trong Bản án số 08, Tồ án có coi diện tích đất tăng 85,5m2 chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản thể đoạn nhận định tòa án: “từ lập luận trên, có để xác định tài sản ơng Hịa bà Mai gồm: ½ giá trị nhà sân tường bao loan…85m2 chưa cấp giấy chứng nhận sau trừ nghĩa vụ tài nhà nước 1.966.500.000…” “đây tài sản ơng Hịa, bà Mai nhiên đương phải thực nghĩa vụ thuế nhà nước, khơng xác định di sản thừa kế ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương sự.” Câu 5: Theo em, hướng giải tòa hợp lý phần đất kể gia đình ơng Hịa bà Mai sử dụng sau trạm điện nhà nước di dời, hộ ơng Hịa quản lý, sử dụng ổn định nhiều năm nay, hộ liền kề xây dựng mốc giới rõ ràng, khơng có tranh chấp, không thuộc diện đất quy hoạch phải di dời, vị trí đất tăng nằm tiếp giáp với phía trước ngơi nhà lán bán hàng hộ ơng Hịa Ngồi án có đề cập việc ơng Hịa có thực nghĩa vụ tài phần đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà nước nên định tòa án hợp tình hợp lý Câu 6: Ở án lệ 16/2017/AL, diện tích 398m2 đất, phần di sản ông Phùng Văn N để ½ tổng diện tích đất, tức 189 m2 Vì tài sản hình thành thời kì nhân Căn pháp lý: Điều 612 BLDS 2015 Câu 7: Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K không coi di sản, không đưa tài sản bán vào khối tài sản để chia có Tịa án cấp sơ thẩm xác định di sản tổng diện tích đất 398m2 (bao gồm phần đất bán cho ông Phùng Văn K) để chia khơng Vì tài sản lúc mở thừa kế di sản, nhiên phần di sản bán đồng ý của đồng thừa kế, khơng cịn di sản mà người thừa kế hưởng nữa, chuyển giao quyền sử hữu cho người khác, khơng cịn nằm khối tài sản coi di sản lại nên mang chia Câu 8: Suy nghĩ em hướng giải án lệ liên quan đến phần đất chuyển nhượng cho Ông Phùng Văn K hoàn toàn toàn thuyết phục Phần đất mà Ông K chuyển nhượng nằm khối di sản chuyển nhượng theo quy định pháp luật, đáp đứng đầy đủ điều kiện giao dịch dân Diện tích đất chuyển nhượng cho ông K xác lập với người thừa kế, đồng thời người quản lý di sản theo quy định pháp luật với mục đích để chăm lo cho sống người thừa kế bà Phùng Văn G, đồng ý thừa kế khác Năm 1999 bà Phùng Thị G cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 267,4m2 Nay ơng Phùng Văn K quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, hướng giải án lệ thuyết phục phù hợp với pháp luật Câu : Trong trường hợp bà Phùng Văn G chuyển nhượng đất để chăm lo cho sống mà dùng tiền cho cá nhân số tiền coi di sản Vì vào Điều 612 BLDS 2015: Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác Tài sản 398m2 hình thành thời kỳ nhân nên tài sản chung ông N bà G, dĩ nhiên bà G bán phần đất thành tiền tiền tài sản chung Vậy nên số tiền bà G bán từ 131m2 398m2 coi di sản để chia Câu 10: Ở thời điểm bà G chết di sản cịn lại bà mảnh đất chung vợ chồng 133,5m2 ứng với 267m2 , thấy án đoạn “Do đó, phần di sản bà Phùng Thị G để lại khối tài sản chia theo di chúc …” Câu 11: Việc Tòa án định phần lại di sản bà G 43,5 m2 thuyết phục dựa yếu tố : + bà G để lại di chúc 90m2 tài sản 133,5m2 cho chị H theo án coi hợp pháp theo điều 630 BLDS 2015 + di chúc sau định đoạt 90m2 133,5 m2 tài sản bà cịn lại 43,5 m2 chưa định đoạt dựa điều 650 khoản 2a BLDS2015 để chia thừa kế theo pháp luật Đây nội dung Án lệ 16 thể đoạn trích: ” Bà Phùng Thị G có quyền định đoạt ½ diện tích đất tổng 267m2 đất chung vợ chồng Do phần di sản bà G ½ tài sản ( 133,5m2) chia theo di chúc 90m2, lại 43,5m2 chia theo cho kỷ phần cịn lại … Nên phần diện tích đất quản lý, sử dụng tiệp tục quản lý, sử dụng” Ta thấy phiên tòa Gíam đốc thẩm nhận định vụ việc đưa hướng giải thuyết phục theo quy định pháp luật Câu 12: Việc Tòa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43.5m2 đất không thuyết phục Căn điều 651 BLDS 2015: “1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, khơng cịn hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản.” Từ dựa vào khoản a) ta thấy phần di sản mà ông N để lại chia phần gồm bà G người Phân di sản ơng N ½ diện tích cịn lại 267m2, tức 133.5m2 Phần chia cho đồng thừa kế, người nhận 19,07m2 đất Do đó, tổng diện tích đất mà bà G sở hữu sau nhận thừa kế 62,57m2 Đây không nội dung Án lệ số 16 nội dung án lệ số 16 để công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất di sản thừa kế đồng thừa kế chuyển nhượng *Quản lý di sản Câu 1: Trích án: Quyết định Tồ: Giao cho anh Phạm Tiến H quyền quản lý di sản thừa kế ơng Phạm Tiến Đ bà Đồn Thị T gồm nhà, đất tài sản đất mang tên bà Đoàn Thị T số 0010/QSDĐ/323/QĐUB UBND huyện M cấp ngày 02/4/2004 Tiểu khu C, thị trấn nơng trường M, huyện M, tỉnh Sơn La (Có sơ đồ trích đo trạng khu đất kèm theo) Việc xác định Toà thuyết phục Vì theo em, số đơng hàng thừa kế thứ nhất trí cử ơng H người quản lý di sản (Theo khoản điều 616 BLDS 2015.) Câu : Trước chấp hành án, ông Thiện người quản lý di sản Vì ơng Thiện người trực tiếp sinh sống nhà đất, tiếp tục quản lý di sản ông bà Đ T Căn khoản điều 616 BLDS 2015 di sản không định người quản lý người thừa kế chưa cử người quản lý (ơng Thiện khơng trí với người thừa kế cử ông H người quản lý) nên ông Thiện người quản lý di sản Câu : Việc Toà án giao cho anh H quyền quản lý di sản thuyết phục Vì điều 616 BLDS 2015 :”1 Người quản lý di sản người định di chúc người thừa kế thỏa thuận cử Trường hợp di chúc không định người quản lý di sản người thừa kế chưa cử người quản lý di sản người chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản người thừa kế cử người quản lý di sản Trường hợp chưa xác định người thừa kế di sản chưa có người quản lý theo quy định khoản khoản Điều di sản quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.” Thì thứ tự người quản lý di sản là: 1.Được định di chúc; 2.Những người thừa kế thoả thuận cử ra; 3.Người chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý người thừa kế cữ người quản lý Theo hàng thừa kế thứ (trừ anh T) trí cử anh H người quản lý nên dựa quyền hạn Tồ giao quyền quản lý di sản cho anh H Câu 4: Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản khơng có quyền tôn tạo, tu sửa lại di sản Bản án số 11 Vì ơng Đ bà T chết không để lại di chúc nên vào điểm a khoản Điều 650 BLDS 2015 thừa kế theo pháp luật hưởng thừa kế theo thứ tự hàng thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết, theo Bản án số 11 người hưởng thừa kế theo pháp luật gồm người có anh H anh T Căn khoản Điều 616 BLDS 2015 người quản lý di sản người định di sản người thừa kế thỏa thuận cử mà anh H người thừa kế chọn làm quản lý di sản Điều 617 BLDS 2015 khơng nêu mà yêu cầu bảo quản, không bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, chấp định đoạt tài sản Cơ sở pháp lý: Điều 618,651 BLDS 2015; điểm a khoản Điều 650 BLDS 2015 Câu 5: Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản khơng có quyền giao lại cho người khác quản lý di sản (như Bản án số 11 ông Thiện giao lại cho trai) Vì vào điểm đ khoản Điều 616 BLDS 2015 giao lại di sản theo yêu cầu người thừa kế anh T người quản lý chưa đồng ý đồng thừa kế việc giao lại cho trai anh N Cơ sở pháp lý: Điều 616,651 BLDS 2015 Câu 6: Trong Quyết định số 147, Tòa án xác định người quản lý khơng có quyền tự thỏa thuận mở lối cho người khác qua di sản có thuyết phục Vì vào điểm b khoản Điều 617 BLDS 2015 người quản lý tài sản ơng Nhỏ khơng có quyền định đoạt tài sản chưa có đồng ý người thừa kế Cơ sở pháp lý: Điều 616, điểm b khoản Điều 617 BLDS 2015 * Thời hiệu lĩnh vực thừa kế Câu 1: Ở Điều 623 BLDS 2015 cho ta biết Việt Nam có ba loại thời hiệu thừa kế, điều luật quy định sau: “1 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản Trường hợp khơng có người thừa kế quản lý di sản di sản giải sau: a) Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu theo quy định Điều 236 Bộ luật này; b) Di sản thuộc Nhà nước, khơng có người chiếm hữu quy định điểm a khoản Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế” Câu 2: Ở quốc gia khác nhau, họ có quy định thời hiệu yêu cầu chia di sản khác Với BLDS Pháp họ khơng áp dụng thời hiệu cho việc chia di sản, thể qua Điều 815 Bộ luật này, họ cho phân chia tài sản thực thời điểm trừ trường hợp bị đình theo phán thỏa thuận Cịn BLDS Lào, Điều 608 lại quy định: “Việc đòi thừa kế thực thời hạn ba năm, kể từ ngày chủ sở hữu di sản chết” Câu 3: Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T thời điểm mà cụ chết năm 1972 Ở phần nhận định Tòa án, Tòa cho rằng: “Như kể từ ngày Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định Điều 623 Bộ luật Dân năm 2015 để xác định thời hiệu trường hợp mở thừa kế trước ngày 01-012017 Căn quy định khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế ngày 30-8-1990 Bộ luật Dân năm 2015, trường hợp thời hiệu khởi kiện chia di sản cụ T cho đồng thừa kế theo quy định pháp luật” Việc Tòa áp dụng khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế 1990, cho thấy Tòa ghi nhận thời điểm mở thừa kế di sản cụ T vào năm 1972, trước thời điểm công bố Pháp lệnh Thừa kế Câu 4: - Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn bản, quy định khoản điều 623 BLSD năm 2015 nêu rõ thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế - Theo em thuyết phục Vì việc quy định thời hiệu 30 năm bất động sản hợp lý việc quy định Điều 236 BLDS 2015, mà di sản cụ T đa phần bất động sản, tài sản có giá trị lớn nên việc chia thừa kế phải cần có khoảng thời gian dài mà thời hiệu 30 năm vô hợp lý Việc kéo dài thời 30 năm giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người hưởng thừa kế cách tốt Câu 5: - Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố chưa có sở văn Cụ thể vào khoản Điều 623 BLDS 2015: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế” BLDS lấy thời hiệu 30 năm bắt đầu kể từ thời điểm mở thừa kế không đề cập đến thừa kế mở trước ban hành Pháp lệnh thừa kế ngày 30/8/1990 có áp dụng thời điểm bắt đầu kể từ thời điểm mở thừa kế hay kể từ ngày cơng bố Pháp lệnh -Theo em thuyết phục Vì Nội dung Án lệ kết hợp BLDS 2015 khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế 1990 Như vậy, thời điểm bắt đầu tính thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế từ ngày Pháp lệnh thừa kế năm 1990 công bố ngày 10/9/1990 Với quy định thời hiệu chia di sản thừa kế còn, Tòa án kéo dài thêm nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người thừa kế, người dân dễ tiếp cận với cơng lý u cầu tòa án giải tranh chấp thừa kế Câu 6: - Án lệ số 26/2018/AL cho ta nhìn thời điểm bắt đầu tính thời hiệu thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế bất động sản Cho thấy vấn đề phức tạp đặc biết có thay đổi hệ dẫn tới áp dụng thay đổi luật pháp tạo khó khăn q trình xác định Các định Tịa án đưa hầu hết phải xem xét nhiều khía cạnh để mang tính thuyết phục Đây xem Án lệ hay tính thực tế thường xuyên xảy - Nhưng bên cạnh có vấn đề bất cập chưa thực rõ ràng là: + Viện dẫn điểm d khoản Điều 688 BLDS 2015: “Thời hiệu áp dụng theo quy định luật này.” Nhưng khoản Điều 688 áp dụng “giao dịch dân sự” Mà thừa kế có loại thừa kế theo di chúc thừa kế theo theo pháp, có thừa kế theo di chúc giao dịch dân di chúc giao dịch dân sự, thừa kế theo pháp luật khơng phải =>Vậy nên viện dẫn điều làm pháp lý bất hợp lý *Tìm kiếm tài liệu Yêu cầu 1: Liệt kê viết liên quan đến pháp luật tài sản pháp luật thừa kế công bố Tạp chí chuyên ngành Luật từ đầu năm 2018 đến Khi liệt kê, yêu cầu theo trật tự theo tên tác giả việc liệt kê phải thỏa mãn thông tin theo trật tự sau: 1) Họ tên tác giả, 2) Tên viết để dấu ngoặc kép, 3) Tên Tạp chí in nghiêng, 4) Số năm tạp chí, 5) Số trang viết (ví dụ: từ tr.41 đến 51) Các viết liệt kê theo alphabet tên tác giả (không nêu chức danh) - Những viết liên quan đến pháp luật tài sản pháp luật thừa kế cơng bố Tạp chí chuyên ngành Luật từ đầu năm 2018 đến là: Bạch Thị Nhã Nam, “Những bất cập quy định pháp luật quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm tài sản”, Tạp chí Luật học, số 10/2018, trang 17-25 Bạch Thị Nhã Nam, “Quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm tài sản”, Tạp chí Nghề luật, số 5/2018 – Năm thứ Mười Ba, trang 32-37 Bùi Ngọc Thanh, “Haonf thiện chế tài để công khai, minh bạch tài sản thu nhập”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 (364)/ Kỳ 2, tháng 6/2018, trang 35-40 Bùi Thị Thanh Hằng, Nguyễn Anh Thư, “Ảnh hưởng số học thuyết pháp lý đến chế định vật quyền Bộ luật Dân 2015”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1/2017, trang 50-59 Cao Anh Nguyên, “Di sản dùng vào việc thờ cúng – nhìn từ góc độ thực tiễn xét xử thi hành án (Kỳ 1)”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 1/2018, tr.39-41 Cao Anh Nguyên, “Di sản dùng vào việc thờ cúng – nhìn từ góc độ thực tiễn xét xử thi hành án (Tiếp theo kì trước hết)”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 2/2018, tr.4142 Cao Thị Kim Trinh, “Bình luận sai sót q trình kê biên, xử lý tài sản chấp để thi hành án, định kinh doanh thương mại”, Tạp chí Nghề luật, số 09/2020 – Năm thứ Mười Lăm, tr.57-60 Châu Thị Vân, “Căn xác lập quyền sở hữu tài sản khơng xác định chủ sở hữu”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 1/2018, tr.33-42 Chu Thị Thanh An, “Quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ tổ chức tín dụng”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 11/2019, tr.25 10 Đặng Ngọc Dư, “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân việc thu hồi tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng”, Tạp chí Kiểm sát, số 24/2017, tr.33-40 11 Đặng Phước Thông, “Đăng ký quyền sở hữu hộ chung cư theo yêu cầu số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 3/2020, tr.3749 12 Đặng Thu Hà, “Diện hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam số nước giới’, Tạp chí Nghề luật, số 5/2018 – Năm thứ Mười Ba, tr.85-90 13 Đinh Văn Quế, “Một số vấn đề tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’ quy định Bộ Luật Hình năm 2015”, Tạp chí Kiểm sát, số 18 năm 2017, tr42-47 14 Đinh Văn Quế, “Phân biệt số tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, số 03/2021, tr.17-22 15 Đoàn Thị Phương Diệp, Nguyễn Thị Vy Quý, “Mối quan hệ quyền hưởng dụng quyền sở hữu tài sản góc nhìn so sánh”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20(420) – T10/2020, tr.3-9 16 Đồn Văn Bình, “Giải pháp hồn thiện pháp luật bất động sản du lịch Việt nam”, Tạp chí Luật học, số 07/2019, tr.13-19 17 Dương Anh Sơn, “Bảo lưu quyền sở hữu hiệu lực đối kháng với người thứ ba”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 2/2018, tr.19-25 18 Hồ Thị Vân Anh, “Bảo đảm thực nghĩa vụ tài sản hình thành tương lai”, Tạp chí Nghề luật, số 4/2018 – Năm thứ Mười Ba, tr.56-62 19 Hoàng Giang Linh, “Thẩm quyền bất động sản theo pháp luật công chứng, chứng thực”, Tạp chí Nghề luật, số 4/2018 – Năm thứ Mười Ba, tr.52-55 20 Hồng Nam Hải, “Kiểm sốt tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn – Điểm quan trọng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018”, Tạp chí Nội chính, số 69, tháng 8/2019, tr.29 21 Hoàng Thị Hải Yến, “Về bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch chấp tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, số 11/2020, tr.41-46 22 Hoàng Thị Loan, “Những vấn đề lý luận di chúc hiệu lực di chúc”, Tạp chí Luật học, số 03/2018, tr.31-41 23 Hồng Thị Việt Anh, “Chế định cầm cố tài sản Bộ Luật Dân 2015 bàn luận cầm cố tiền gửi tiết kiệm ngân hàng”, Tạp chí Pháp luật Thực tiễn, số 43/2020, tr.12-20 24 Lê Đăng Doanh, “Bàn hành vi đồng phạm tội tham ô tài sản qua vụ án thực tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 1-2021, tr.41-43 25 Lê Duy Tường, “Một số vấn đề lý luận thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, Số 17(tháng 9/2019), tr.25-30 26 Lê Minh Thành, “Xử lý tài sản chấp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn, số 38/2019, tr.78-86 27 Lê Quang Thắng, "Nguyên nhân giải pháp hạn chế mức độ ẩn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Tạp chí Kiểm sát, số 14/2018, tr.40-43 10 28 Lê Thị Giang, "Quyền bất động sản liền kề Bộ luật Dân năm 2015", Tạp chí Kiểm sát, số 16/2018, tr.12-18 29 Lê Thị Giang, “Nhận diện hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 09/2018, tr.14-22 30 Lê Thị Giang, “Tặng cho tài sản Bộ luật dân Pháp”, Tạp chí Luật học, số 03/2018, tr 92-104 31 Lê Thị Ngọc Mai, “Kiểm soát đầu bất động sản bối cảnh thu hút đầu tư Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số đặc biệt/2019, 42-56 32 Lê Thị Thảo, “Định giá tài sản bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 03/2020, tr 67-79 33 Lê Văn Quang, "Về điều kiện bảo vệ người thứ ba tình mua tài sản bán đấu giá", Tạp chí Kiểm sát, số 17/2018, tr.23-27 34 Lê Vĩnh Châu - Ngô Khánh Tùng, “Bàn chia tài sản chung vợ chồng doanh nghiệp qua vụ án ly hơn”, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 7-2021, tr.1-8 35 Lị Thị Việt Hà, "Bình luận Điều 355 Bộ luật Hình năm 2015 tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", Tạp chí Tịa án nhân dân, số 5/2018, tr.1-2 36 Ngơ Hồng Oanh, Phạm Quỳnh Lan, “Một số vấn đề biện pháp phong tỏa tài sản người có nghĩa vụ theo Bộ Luật tố tụng dân năm 2015”, Tạp chí Nghề luật, Số 5/2018 - Năm thứ Mười Ba, tr.61-68 37 Ngô Quốc Chiến, “Bất khả kháng nghĩa vụ hồn trả tài sản”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 08(408)/Kỳ 2, tháng 4/2020, tr.51-55 38 Ngô Thị Ánh Vân, Đặng Lê Phương Uyên, “Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 6/2019, tr 24-36 39 Nguyễn Đình Phước, “Tiền ảo xem tài sản”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21(421) - T11/2020, tr 20-26 40 Nguyễn Hà Thanh, “Khởi kiện dân để thu hồi tài sản tham nhũng - kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11(411)/Kỳ 1, tháng 6/2020, tr.59 41 Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Thúy Hồng, “Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà - Pháp luật thực tiễn”, Tạp chí Nghề luật, Số 4/2018 Năm thứ Mười Ba, tr.46-51 42 Nguyễn Hồng Hải, "Tiếp cận mới, quyền tài sản Bộ luật Dân năm 2015", Tạp chí Kiểm sát, số 13/2018, tr 15-21 11 43 Nguyễn Minh Hằng, Bùi Nguyễn Phương Lê, “Bàn thi hành án có thay đổi giá tài sản thời điểm thi hành”, Tạp chí Kiểm sát, số 07/2020, tr.27-33 44 Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà, “Thẩm quyền giải tranh chấp thừa kế tài sản”, Tạp chí Nội chính, số 79(7/2020), tr.24-28 45 Nguyễn Ngọc Điện, “Tiêu chí nhận diện hệ pháp lý việc chiếm hữu, sử dụng tài sản lợi tài sản mà khơng có pháp luật”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2+3(402+403)/kỳ tháng kỳ tháng 2/2020, tr.36-42 46 Nguyễn Nhật Huy, “Hạn chế phân chia di sản thừa kế Bộ luật Dân năm 2015 - Một số bất cập kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn, số 40/2019, tr.51-58 47 Nguyễn Nhật Khanh, “Bảo đảm thống quy định biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số (360)/Kỳ 2, tháng 4/2018, tr.41-50 48 Phan Trung Hiền - Chử Duy Thanh, “Pháp luật lập vi bất động sản”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 24(400)/Kỳ 2, tháng 12/2019, tr.41-46 49 Hoàng Thị Loan, “Người lập di chúc điều kiện luật định người lập di chúc”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 17 (393)/Kỳ 1, tháng 9/2019, tr.44-52 50 Phan Thị Lan Phương, “Hoàn thiện quy định pháp luật kiểm soát thu nhập, tài sản người có chức vụ, quyền hạn”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số (377)/Kỳ 2, tháng 4/2019, tr.32-37 51 Nguyễn Tấn Hoàng Hải, “Bồi thường tổn thất tinh thần tài sản bị xâm phạm - Kinh nghiệm từ pháp luật nước ngồi”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 8/2017, tr.3440 52 Nguyễn Thanh Phúc, “Quyền đòi lại tài sản chủ sở hữu theo quy định Điều 167 168 Bộ luật dân 2015”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3/2020, tr.29-36 53 Nguyễn Thanh Thư, “Hình thức di chúc miệng”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 2/2020, tr.23-31 54 Nguyễn Thanh Tú, “Một số vấn đề pháp lý quyền sở hữu tài sản từ góc độ tài sản mã hóa bối cảnh cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 4/2020, tr.1-14 55 Nguyễn Thế Đức Tâm – Lê Bảo Khanh, “Thừa kế theo pháp luật anh chị em cha khác mẹ mẹ khác cha”, Tạp chí Tồ án nhân dân online, 09/4/2020 56 Nguyễn Thị An Na, “Một số vấn đề cần lưu ý luật sư tham gia giải tranh chấp quyền tài sản”, Tạp chí Nghề luật, số 6/2019 – Năm thứ Mười Bốn, tr23-29 12 57 Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Hương, “Bình luận sai sót giải vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, Tạp chí Nghề luật, số 5/2019 - Năm thứ Mười Bốn, tr.59-62 58 Nguyễn Thị Hồng Vân, “Một số vấn đề người làm chứng cho việc lập di chúc”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số 2(335)-2020, tr.9-15 59 Nguyễn Thị Thu Trang, Châu Thanh Quyền, “Quyền nghĩa vụ vợ chồng tài sản người thứ ba ly hơn”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12(345) 2020, tr.50-54 60 Nguyễn Thùy Trang, “Bình luận phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại đảm bảo quyền đòi tài sản từ vụ án cụ thể”, Tạp chí Nghề luật, số 3/2018 Năm thứ Mười Ba, tr.66-71 61 Nguyễn Văn Hợi, Giáp Minh Tâm, “Hoàn thiện quy định bảo lưu quyền quyền sở hữu Bộ luật Dân 2015”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 2/2019, tr 1217 62 Nguyễn Văn Tiến, "Quyền khởi kiện Chấp hành viên việc xác định, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự", Tạp chí Tịa án nhân dân, số 2/2018, tr.30-32 63 Nguyễn Văn Vân, “Tài sản sở hữu - Kinh nghiệm pháp luật Liên bang Nga”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 4/2020, tr.31-44 64 Nguyễn Viết Giang, “Bàn vấn đề thừa kế thừa kế vị riêng bố dượng, mẹ kế theo quy định Bộ luật Dân năm 2015”, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 7-2020, tr.23-24 65 hạm Văn Lợi, “Một số tranh chấp phổ biến liên quan đến tình trạng pháp lý tài sản chấp quyền sử dụng đất từ thực tiễn giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao”, Tạp chí Nghề luật, số 09/2020 – Năm thứ Mười Lăm, tr.3-6 66 Phạm Xuân Việt, “Thực trạng công tác thu hồi tài sản tham nhũng Việt Nam, nguyên nhân số giải pháp”, Tạp chí Nghề luật, số 3/2018 - Năm thứ Mười Ba, tr.25-33 67 Quách Hữu Thái, “Xác định di sản phân chia di sản thừa kế Bộ luật Dân 2015 - số vướng mắc, bất cập kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 23-2020, tr.18-23 68 Thiều Văn Thịnh, “Giải pháp hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tảng cơng nghệ số”, Tạp chí Kiểm sát, số 23 (tháng 12/2019), tr.28-34 69 Trần Hồng Minh Phượng, “Có cơng chứng thừa kế tài sản chấp hay không?”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12(333)-2019, tr.52-55 Yêu cầu 2: 13 Tìm kiếm: Tạp chí chun ngành luật => tạp chí mà sinh viên luật cần biết Đọc : Tạp chí Luật học ; tạp chí Nghề luật ; tạp chí nghiên cứu Lập pháp ; tạp chí Nhà nước Pháp luật ;tạp chí Tịa án nhân dân ; tạp chí Khoa học Pháp lý ; tạp chí Kiểm sát ; tạp chí Nội ; tạp chí Pháp luật Thực tiễn ; tạp chí Dân chủ Pháp Luật 14 ... 43 ,5 m2 thuyết phục dựa yếu tố : + bà G để lại di chúc 90m2 tài sản 133 ,5m2 cho chị H theo án coi hợp pháp theo điều 630 BLDS 20 15 + di chúc sau định đoạt 90m2 133 ,5 m2 tài sản bà cịn lại 43 ,5. .. chí Dân chủ Pháp luật, Số 2 (3 35) -2020, tr.9- 15 59 Nguyễn Thị Thu Trang, Châu Thanh Quyền, “Quyền nghĩa vụ vợ chồng tài sản người thứ ba ly hơn”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12 (3 45) 2020, tr .50 -54 ... Điều 167 168 Bộ luật dân 20 15? ??, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3/ 2020, tr.29 -36 53 Nguyễn Thanh Thư, “Hình thức di chúc miệng”, Tạp chí Khoa học Pháp Lý, số 2/2020, tr. 23- 31 54 Nguyễn Thanh Tú,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận dân sự 5 nhóm 3,