0

TIỂU LUẬN KTHP TRIẾT

7 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2022, 20:01

f ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC KHOA KINH TẾ BÀI TIỂU LUẬN Đề tài Phân tích quan điểm của Triết học Mác Lênin về con người và bản chất con người Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của. f ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC KHOA KINH TẾ - - BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: Phân tích quan điểm Triết học Mác-Lênin người chất người Ý nghĩa lý luận thực tiễn quan điểm Mã học phần: PHI510023 Giảng viên: TS Trần Nguyên Ký Sinh viên: Trần Minh Trang Lớp: ĐT002 MSSV:31211020306 Thành phố Hồ Chí Minh, 12/2021 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người chất người  Quan điểm người Trên sở quan niệm vật lịch sử, C.Mác đưa khái niệm hoàn chỉnh người cụ thể người thực thể thống biện chứng tự nhiên xã hội Con người sinh từ tự nhiên, tuân theo quy luật tự nhiên, đồng thời người tồn phát triển gắn liền với tồn phát triển xã hội Thông qua khái niệm này, C.Mác làm sáng tỏ mối quan hệ người – tự nhiên – xã hội Trước hết người thực thể tự nhiên: Giới tự nhiên tiền đề vật chất quy định hình thành phát triển người Con người tự nhiên người mang tất tính sinh học, tính lồi Yếu tố sinh học người điều kiện quy định tồn người Việc nghiên cứu khám phá khoa học cấu tạo nguồn gốc tự nhiên sở quan trọng giúp cho người có nhìn cụ thể thân để tự tin làm chủ hành vi hoạt động Bản tính tự nhiên người phân tích tự hai giác độ sau đây: Thứ nhất: người động vật cao cấp tinh hoa mn lồi, sản phẩm trình phát triển lâu dài giới tự nhiên Con người vận dụng hết yếu tố điều kiện cần thiết để tồn đời sống tự nhiên thức ăn, đồ uống, nơi Và q trình đấu tranh với tự nhiên để sinh tồn Học thuyết Đácuyn tiến hóa lồi cho thấy rõ tiến hóa ngoạn mục người Tất thuộc tính, đặc điểm sinh học với trình tâm sinh lý giai đoạn phát triển khác nói lên chất sinh học cá nhân người Thứ hai: người phận giới tự nhiên Chính giới tự nhiên “thân thể vơ người” Điều có nghĩa người sống giới tự nhiên tư nhiên nuôi dưỡng nuôi dưỡng tạo dựng sở người có nhận thức, có cách ứng xử khoa học phù hợp với quy luật tự nhiên Do đó, biến đổi giới tự nhiên tác động quy luật tự nhiên quy định tồn loài người xã hội loài người ngược lại hoạt động biến đổi người luôn tác động trở lại môi trường tự nhiên làm biến đổi mơi trường Vì mối quan hệ biện chứng tồn người tồn khác giới tự nhiên Tuy nhiên, mặt tự nhiên yếu tố quy định chất người Đặc trưng quy định khác biệt người với giới loài vật mặt xã hội Mặc dù người sinh từ tiến hóa tự nhiên người khác với động vật người thực thể xã hội Để xét tư cách “người” người xét mối quan hệ cộng đồng xã hội gia đình, dân tộc, quốc gia, nhân loại Bản tính xã hội người phân tích từ hai giác độ sau đây: Thứ nhất: từ giác độ nguồn gốc hình thành lồi người, thực thể xã hội hoạt động xã hội trước hết quan trọng hoạt động lao động sản xuất làm cho người trở thành người với nghĩa Người giống vật lao động mà khỏi trạng thái túy lồi vật Thơng qua hoạt động lao động người làm thay đổi cải tiến toàn giới tự nhiên: “Con vật tái sản xuất thân nó, cịn người tái sản xuất toàn giới tự nhiên” Bởi vậy, lao động yếu tố định hình thành chất xã hội người đồng thời hình thành nhân cách cá nhân cộng đồng xã hội Thứ hai: xét từ góc độ tồn phát triển người, tồn loài người ln ln bị chi phối nhân tố qui luật xã hội Xã hội biến đổi kéo theo người biến đổi tương ứng ngược lại, phát triển cá nhân tiền đề cho phát triển xã hội Ngồi mối quan hệ xã hội người tổn với tư cách thực thể sinh vật túy mà “con người” với đầy đủ ý nghĩa Từ hai phương diện tự nhiên xã hội người tồn tính thống nó, quy định tác động lẫn dẫn đến biến đổi lẫn nhờ tạo nên khả hoạt động sáng tạo người trình hình thành nên lịch sử nó, thực phát triển lịch sử  Về chất người Từ quan niệm trình bày trên, thấy người vượt lên giới loài vật ba phương diện khác nhau: quan hệ với tự nhiên với xã hội với thân người Suy cho ba mối quan hệ mang tính xã hội quan hệ xã hội người với người quan hệ chất, bao quát tất mối quan hệ hoạt động chừng mực liên quan đến người Do để nhấn mạnh chất xã hội người, C.Mác nêu lên khẳng định: “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội” Luận đề khẳng định rằng, khơng có người trừu tượng ly điều kiện, hồn cảnh lịch sử xã hội Con người luôn cụ thể, xác định sống điều kiện lịch sử định, thời đại định Trong điều kiện lịch sử đó, hoạt động thực tiễn mình, người tạo giá trị lẫn vật chất tinh thần để tồn phát triển mặt thể lực tư trí tuệ Và tồn chất xã hội người bộc lộ thông qua mối quan hệ xã hội cụ thể quan hệ người với người mặt kinh tế, trị, văn hóa… Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử cần phải tiếp cận từ giác độ phân tích lý giải hình thành phát triển quan hệ xã hội cảu lịch sử Cũng thế, giải phóng chất người cần phải hướng vào giải phóng mối quan hệ trị, kinh tế, văn hóa xã hội nó, thơng qua mà phát huy khả sáng tạo lịch sử người Như với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn, tác động vào giới tự nhiên, làm cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn phát triển đồng thời người sáng tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Ý nghĩa lý luận thực tiễn  Về lý luận: quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người chất người sở phương pháp luận cho hoạt động người, biểu hiện: + Trong nhận thức, đánh giá người cần phải xem xét phương diện tính tự nhiên lẫn phương diện tính xã hội, song đó, phải coi trọng việc xem xét người từ phương diện tính xã hội nhiều Mặt khác, việc xây dựng thái độ sống vừa phải biết tính đến nhu cầu sinh học song cần coi trọng rèn luyện phẩm chất xã hội, tránh rơi vào thái độ sống chạy theo nhu cầu tầm thường + Vì chất người tổng hịa quan hệ xã hội nên cần phải trọng việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp, với quan hệ xã hội tốt đẹp để xây dựng, phát triển người tốt đẹp hơn, hoàn thiện Đồng thời, hoạt động nhận thức thực tiễn phải ý giải đắn mối quan hệ xã hội – cá nhân, tránh khuynh hướng đề cao mức cá nhân xã hội người tổng thể quan hệ xã hội  Về thực tiễn Đảng ta quán triệt vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người chất người tư tưởng Hồ Chí Minh người lãnh đạo đất nước, đặc biệt thời kỳ đổi đất nước: + Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phát triển lý luận người phù hợp với điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam đại Tư tưởng Hồ Chí Minh người bao hàm nhiều nội dung khác nhau, có nội dung là: tin tưởng giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai cấp, dân tộc, tư tưởng người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng, tư tưởng phát triển người toàn diện Giải phóng nhân dân lao động gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, Việt Nam quyền lợi nhân dân lao động thống với quyền lợi giai cấp dân tộc Đấu tranh giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai cấp vô sản giai cấp nông dân lãnh đạo giai cấp vô sản để giải phóng thân giai cấp vơ sản, mà cịn để giải cấp giai cấp nơng dân tồn thể dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột Chỉ cách việc giải phóng giai cấp vơ sản thực triệt để đảm bảo thắng lợi hoàn tồn Cơng giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc thắng lợi thắng lợi hoàn toàn, triệt để việc thực cách mạng vô sản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Sự nghiệp giải phóng hồn thành giai cấp bị bóc lột, dân tộc bị áp người lao động phạm vi tồn giới khỏi ách áp bức, nơ lệ Do bối cảnh lịch sử quốc gia dân tộc, Hồ Chí Minh ln nhấn mạnh tư tưởng giành độc lập, tự cho quốc gia dân tộc Đối với Người, độc lập dân tộc bước khởi đầu để đưa nhân dân tới sống tự hạnh phúc Bởi theo Người, nước độc lập mà nhân dân không tự do, không ấm no hạnh phúc độc lập tự chẳng cịn ý nghĩa + Trong cơng đổi mới, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công đổi đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công văn minh Nhân dân ta qua có chất lượng sống tốt Trong chủ trương này, Đảng ta khẳng định phát huy nhân tố người Việt Nam, coi người Việt Nam vừa mục tiêu vừa động lực công đổi phát triển đất nước Lời cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS Trần Nguyên Ký, thời gian học thầy không dài đủ để em cảm nhận tâm huyết việc giảng dạy thầy để truyền đạt kiến thức bổ ích cho tụi em giúp tụi em nắm vững kiến thức không riêng môn mà cịn kiến thức vận dụng ngồi xã hội Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe ln thành cơng nghiệp giảng dạy Em xin chân thành cảm ơn thầy! Tài liệu tham khảo: Sách “Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học Triết học MácLênin” ... tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Ý nghĩa lý luận thực tiễn  Về lý luận: quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người chất người sở phương pháp luận cho hoạt động người, biểu hiện: + Trong nhận... người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hịa quan hệ xã hội” Luận đề khẳng định rằng, khơng có người trừu tượng ly điều kiện, hồn cảnh lịch sử xã hội Con người... đất nước, đặc biệt thời kỳ đổi đất nước: + Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo phát triển lý luận người phù hợp với điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam đại Tư tưởng Hồ Chí Minh người bao hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KTHP TRIẾT,