0

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Vi tích phân 2B

2 3 0
  • ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Vi tích phân 2B

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:38

Môn thi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 2 – Năm học 2020 2021 MÃ LƯU TRỮ (do phòng KT ĐBCL ghi) (Đề thi gồm 2 trang) Họ têKhảo sát sự tồn tại của mỗi giới hạn sau và tìm giới hạn (nếu nó tồn tại)→ →−+ − +4( ; ) (0;1) 2 2 ( ; ) (0;0) 4 4( 1) lim ; lim .( 1) x y x yx y yx y x y2b) Biện luận (theo tham số a) sự liên tục tại mỗi điểm thuộcn người ra đềMSCB Chữ ký Trang 1. MÃ LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM (do phòng KT-ĐBCL ghi) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ – Năm học 2020-2021 CK20212_ MTH00004 Tên học phần: Vi tích phân 2B (Ca 2) Mã HP: MTH00004 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 26/10/2021; 9g55 Ghi chú: Sinh viên [  phép /  không phép] sử dụng tài liệu làm Họ tên sinh viên: … MSSV: …………… STT: … ĐỀ THI CÓ TRANG Câu (2,5 điểm) 1a) Khảo sát tồn giới hạn sau tìm giới hạn (nếu tồn tại) lim ( x; y) →(0;1) x( y − 1) x2 + ( y − 1)2 ; lim ( x; y) →(0;0) y4 x4 + y4 2b) Biện luận (theo tham số a) liên tục điểm thuộc hàm f cho  x( y − 1) ( x; y)  (0;1),  f ( x; y) =  x2 + ( y − 1)2  ( x; y) = (0;1) a Câu (2,5 điểm) 2a) Cho z = f (x − y) với f hàm số biến có đạo hàm Chứng minh z z + = x y 2b) Cho hàm số g định g(x; y) = x sin(x + y) Hãy giải thích tồn lập phép xấp xỉ tuyến tính hàm g (−1;1) 2c) Hãy tính xấp xỉ giá trị g(−0, 9; 1,1) Câu (2,5 điểm) 3a) Tính tích phân kép  (x + xy)dA cách đưa tích phân lặp, T tam T giác mặt phẳng tọa độ có đỉnh (0;1), (2;0) (2;3) 3b) Tính  −2xydx + x ydy cách tham số hóa đoạn thẳng T để tính tích T phân đường trực tiếp (Đề thi gồm trang) Họ tên người đề/MSCB: Chữ ký: Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 1/2] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ – Năm học 2020-2021 3c) Đặt I = MÃ LƯU TRỮ (do phòng KT-ĐBCL ghi) CK20212_ MTH00004  (x + xy)dA với U miền phẳng bị bao quanh đường cong U U đơn, kín trơn khúc Đặt J =  −2 xydx + x2 ydy Hãy cho biết đẳng thức U liên hệ I J đối chiếu với hai kết câu 3a 3b Câu (2,5 điểm) 4a) Tìm nghiệm tốn giá trị đầu y = ky cos(mx − n), y(0) = 1, với y hàm số thực phụ thuộc vào biến x ln có giá trị dương; k, m n số dương 4b) Tìm nghiệm toán giá trị đầu y − y + y = x, y(0) = 8081 24245 , y(0) = 4 HẾT (Đề thi gồm trang) Họ tên người đề/MSCB: Chữ ký: Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 2/2] ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ – Năm học 2020-2021 3c) Đặt I = MÃ LƯU TRỮ (do phòng KT-ĐBCL ghi) CK20212_... đầu y − y + y = x, y(0) = 8081 24245 , y(0) = 4 HẾT (Đề thi gồm trang) Họ tên người đề/ MSCB: Chữ ký: Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 2/2] ... kín trơn khúc Đặt J =  −2 xydx + x2 ydy Hãy cho biết đẳng thức U liên hệ I J đối chiếu với hai kết câu 3a 3b Câu (2,5 điểm) 4a) Tìm nghiệm toán giá trị đầu y = ky cos(mx − n), y(0) = 1, với
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Vi tích phân 2B,

Từ khóa liên quan