0

Bai tap song dung 1

5 6 0
  • Bai tap song dung 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:31

www thuvienhoclieu com SÓNG DỪNG (Dành cho nhóm cơ bản) PHẦN A TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH Câu 1 Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ trên sợi dây luôn ngược pha với sóng tới tại A mọi điểm trên d. SĨNG DỪNG (Dành cho nhóm bản) PHẦN A TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH Câu 1: Khi phản xạ vật cản cố định, sóng phản xạ sợi dây ln ngược pha với sóng tới A điểm dây B trung điểm sợi dây C điểm bụng D điểm phản xạ Câu 2: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng A Điểm bụng điểm mà sóng tới sóng phản xạ pha B Điểm nút điểm mà sóng tới sóng phản xạ ngược pha C Trong sóng dừng có truyền pha từ điểm sang điểm khác D Các điểm nằm bụng dao động pha Câu 3: Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới điểm cố định khơng A tần số B tốc độ C bước sóng D pha ban đầu Câu 4: Khi lấy k = 0, 1,2,… Điều kiện để có sóng dừng dây đàn hồi có chiều dài sóng A λ l = ( 2k + 1) l = B λ kλ l = ( 2k + 1) D λ Câu 5: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi có bước sóng sóng liên tiếp n λ , bước đầu dây cố định đầu lại tự l = kλ C l n λ ( n − 1) λ2 λ khoảng cách n nút ( n − 1) λ4 A B C D Câu 6: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 7: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách ba bụng liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 8: (CĐ2012) Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 9: Chọn phát biểu sai Trong sóng dừng Trang A vị trí nút cách đầu cố định khoảng số ngun lần nửa bước sóng B vị trí bụng cách đầu cố định khoảng số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng C Hai điểm đối xứng qua nút dao động pha D Hai điểm đối xứng bụng dao động pha Câu 10: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng? A Ứng dụng sóng dừng đo tốc độ truyền sóng B Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì C Khoảng cách bụng nút liên tiếp phần tư bước sóng D Biên độ bụng 2a, bề rộng bụng 4A sóng tới có biên độ a Câu 11: Phát biểu sau đúng? Khi có sóng dừng dây đàn hồi A nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động B dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên C dây cịn sóng phản xạ, cịn sóng tới bị triệt tiêu D tất điểm dây dừng lại không dao động Câu 12: Ta quan sát thấy tượng sợi dây có sóng dừng? A Tất phần tử dây đứng yên B Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng C Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại D Tất phần tử dây chuyển động với tốc độ Câu 13: Sóng dừng xảy dây đàn hồi có hai đầu cố định A chiều dài dây phần tư bước sóng B bước sóng gấp ba chiều dài dây C chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 14: Một sóng lan truyền dây đàn hồi gặp đầu dây cố định phản xạ trở lại, A sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới B sóng phản xạ ln giao thoa với sóng tới tạo thành sóng dừng C sóng phản xạ ln pha với sóng tới D sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới PHẦN B PHÂN DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Đại cương sóng dừng Câu 1: Sóng dừng sợi dây đàn hồi có tần số f = 50(Hz) Khoảng cách nút sóng liên tiếp 30(cm) Vận tốc truyền sóng dây A 15(m/s) B 10(m/s) C 5(m/s) D 20(m/s) Câu 2: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây A v=15 m/s B v= 28 m/s C v= 25 m/s D v=20 m/s Câu 3: Một nam điện có dịng điện xoay chiều tần số 50Hz qua Đặt nam châm điện phía dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm Ta thấy dây có sóng dừng với bó sóng Tính vận tốc sóng truyền dây? A 60 m/s B 60 cm/s C m/s D cm/s Câu 4: Một dây cao su đầu cố định, đầu gắn âm thoa dao động với tần số f Dây dài 2m vận tốc sóng truyền dây 20m/s Muốn dây rung thành bó sóng f có giá trị A Hz B 20 Hz C 100 Hz D 25 Hz Câu 5: (ĐH-2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz Trang Câu 6: Dây AB = 90 cm có đầu A cố định, đầu B tự Khi tần số dây 10 Hz dây có nút sóng dừng Khoảng cách từ A đến nút thứ A 0,84 m B 0,72 m C 1,68 m D 0,80 m Câu 7: (Đề thi thức Bộ GD 2018) Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây với bước sóng 20 cm biên độ dao động điểm bụng cm Số điểm dây mà phần tử dao động với biên độ mm A B C D Câu 8: Một sợi dây AB dài 4,5m có đầu A để tự do, đầu B gắn với cần rung với tần số f thay đổi Ban đầu dây có sóng dừng với đầu A bụng đầu B nút Khi tần số f tăng thêm Hz số nút dây tăng thêm 18 nút A bụng B nút Tính tốc độ truyền sóng sợi dây A 3,2 m/s B 1,0 m/s C 1,5 m/s D 3,0 m/s Câu (CĐ-2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A B C D Câu 10 Hai sóng hình sin bước sóng λ , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5 s Giá trị bước sóng λ A 20 cm B 10 cm C 5cm D 15,5 cm Câu 11 (Đề ĐH -2008) Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A 16 m/s B m/s C 12 m/s D m/s Câu 12 Trong thí nghiệm sóng dừng dây dàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác dây ko dao động biết thời gian liên tiếp lần sợi dây duỗi thẳng 0.05s bề rộng bụng sóng cm vmax bụng sóng A 40π cm/s B 80π cm/s C 24π m/s D 8π cm/s Câu 13 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 100 Hz B 125 Hz C 75 Hz D 50 Hz Câu 14 Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc ∆ϕ = (k + 0,5)π với k số ngun Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5 Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12,5 Hz Câu 15 Một sợi dây đàn hồi dài có đầu O dao động điều hồ với phương trình: π u =10cos2 ft (mm) Vận tốc truyền sóng dây m/s Xét điểm N dây cách O 28 cm, ∆ϕ = ( 2k + 1) điểm dao động lệch pha với O đến 26 Hz Bước sóng sóng A 20cm B 16cm π (k thuộc Z) Biết tần số f có giá trị từ 23 Hz C 8cm D 32cm Dạng 2: Xác định số nút số bụng số điểm sóng dừng Trang Câu Dây AB = 40cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM = 14cm Tổng số bụng dây AB A 10 B C 12 D 14 Câu (ĐH-2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hịa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25 cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi có điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A cm? A 10 B C D Câu Trên sợi dây đàn hồi chiều dài 1,6 m, hai đầu cố định có sóng dừng Quan sát dây thấy có điểm bụng cách khoảng 20 cm ln dao động biên độ A0 Số bụng sóng dây A B C D Câu Một sợi dây AB dài m căng ngang có đầu cố định Ta thấy khoảng cách 2/2 điểm gần dao động với biên độ lần biên độ điểm bụng cách 1/4 (m) Số bó sóng tạo dây A B C D Câu Trên sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm Trên dây có hai điểm A B cách 6,1 cm, A nút sóng Số nút sóng bụng sóng đoạn dây AB A 11 bụng, 11 nút B 10 bụng, 11 nút C 10 bụng, 10 nút D 11 bụng, 10 nút Câu Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a, bước sóng λ Tại điểm dây có vị trí cân cách nút đoạn có biên độ dao động là: A B a C a D a Câu Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a A nút, B vị trí cân điểm bụng gần A Điểm C dây có vị trí cân trung điểm AB dao động với biên độ A B a C a D a Câu Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a A nút, B vị trí cân điểm bụng gần A Điểm dây có vị trí cân C nằm A B, AC = 2CB dao động với biên độ A B a C a D a Câu 10 Một sợi dây AB có chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa Trên dây AB có sóng dừng ổn định với bụng sóng, biên độ bụng sóng cm, B coi nút sóng Điểm dây có vị trí cân cách A đoạn cm dao động với biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 11 (ĐH-2012): Không xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A.30 cm B.60 cm C.90 cm D.45 cm Câu 12: Một sợi dây đàn hồi OM = 180 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây hình thành bụng sóng, biên độ dao động phần tử bụng sóng cm Tại điểm N gần đầu O nhất, phần tử có biên độ dao động 1,5 cm Khoảng cách ON A.18 cm B.36 cm C.9,0 cm D.24 cm Trang Câu 13: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp 12 cm C D hai phần tử dây nằm bó sóng, có biên độ dao động cm nằm cách cm Biên độ dao động điểm bụng A.8 cm B.4,62 cm C.5,66 cm D.6,93 cm Câu 14: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B nút Sóng dây có bước sóng λ Hai điểm gần B có biên độ dao động nửa biên độ dao động cực đại sóng dừng cách khoảng A λ/3 B λ/4 C λ/6 D λ/12 Câu 15: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90cm hai đầu dây cố định Khi kích thích dao động, dây hình thành sóng dừng với bó sóng biên độ bụng 2cm Tại M gần nguồn phát sóng tới A có biên độ dao động 1cm Khoảng cách MA A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm Trang ... cách 6 ,1 cm, A nút sóng Số nút sóng bụng sóng đoạn dây AB A 11 bụng, 11 nút B 10 bụng, 11 nút C 10 bụng, 10 nút D 11 bụng, 10 nút Câu Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần... đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM = 14 cm Tổng số bụng dây AB A 10 B C 12 D 14 Câu (ĐH-2 010 ) Một sợi dây AB dài 10 0 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa... tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5 Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12 ,5 Hz Câu 15 Một sợi dây đàn hồi dài có đầu O dao động điều hồ với phương trình: π u =10 cos2 ft (mm) Vận tốc truyền sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap song dung 1,