0

BT đồ THỊ hàm số so 1

24 5 0
  • BT đồ THỊ hàm số so 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:24

STBS Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 1 ĐỌC ĐỒ THỊ BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ DẠNG 1 NHẬN DẠNG 3 HÀM SỐ THƯỜNG GẶP (BIẾT ĐỒ THỊ, BBT) Câu 1 Đường cong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số sau, hỏi đó là hà. ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số ĐỌC ĐỒ THỊ - BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ DẠNG 1: NHẬN DẠNG HÀM SỐ THƯỜNG GẶP (BIẾT ĐỒ THỊ, BBT) Câu 1.Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau, hỏi hàm số nào? 4 A y = − x + x + B y = x − x + C y = x + x + Câu Hàm số bốn hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ sau? 3 A y = x + 3x − B y = x − x + C y = x − x + y = − x + x − Câu Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên ? D y = x − 3x + D 3 3 A y = x + 3x B y = x − x C y = x − 3x D y = x + x Câu Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y = x − x − B y = − x + x − C y = x − x − D y = −3 x + x − Câu Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số số bốn hàm số sau đây? Trang 1/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A y = x − x + C y = −2 x + 3x − B y = − x + x + D y = x − x − Câu Đường cong hình đồ thị hàm số sau ? x +1 x −1 A B y = − x + x − C y = x − 3x + Câu Đường cong hình đồ thị hàm số đây? y= D y= x −1 x +1 x +1 x −1 y= y= y = x − x + y = x − x − x −1 x +1 A B C D Câu Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Biết f ( x) bốn phương án A, B, C, D đưa Trang 2/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số Tìm f ( x) A f ( x) = x + x f ( x) = − x + x − B f ( x ) = − x + x D f ( x) = x − x C Câu Biết bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số hàm số liệt kê phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 2x + x −3 x +1 2x −1 y= y= y= x+2 x−2 x−2 x+2 A B C D Câu 10.Bảng biến thiên hình bốn hàm số liệt kê Hãy tìm hàm số y= −2 x − −x +1 2x − y= y= x −1 x−2 x +1 A B C Câu 11 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số sau đây? y= A y = x + x − x − C y = x − x B y = − x + x D y = − x + x Câu 12 Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? x − x2 − A C y = x + x + Câu 13 Hình bên đồ thị hàm số nào? y= Trang 3/24 - Mã đề thi 100 Trang 3 B y = x − 3x + 3 D y = −3 x + x + D y= 2x + x −1 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số x+2 x −1 y= y= y = x − x + y = − x + x + x +1 x +1 A B C D Câu 14 Biết đồ thị cho hình vẽ đồ thị hàm số cho phương án A , B, C, D Đó hàm số nào? A y = x + x − 11x + 3 C y = x − x + x + Câu 15 Đồ thị hình hàm số nào? B y = x − x + x + 3 D y = x − x + x + −x + −x −x +1 −2 x + y= y= y= x +1 x +1 x +1 2x +1 A B C D Câu 16 Biết hình đồ thị bốn hàm số sau, hỏi đồ thị hàm số nào? y= Trang 4/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số y O x 4 A y = x − x B y = x − x + C y = x + x Câu 17 Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ 2x − 2x −1 2x − y= y= x−2 x−2 x+2 A B C Câu 18 Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số ? y y= O 2x −1 2x − x−3 y= y= x−2 x+2 x−2 A B C Câu 20 Đường cong hình sau đồ thị hàm số nào? Trang 5/24 - Mã đề thi 100 Trang D y= x+3 x−2 x 3 A y = − x − x + B y = x + 3x + C y = − x + x − Câu 19 Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên y= D y = − x + x D y = x − x + D y= 2x − x−2 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 4 A y = x + x − B y = x − x − C y = − x − x + y = − x4 + 2x2 + Câu 21 Hàm số sau có bảng biến thiên hình vẽ 3 A y = x − 3x + B y = x − 3x − Câu 22 Đồ thị hình sau hàm số ? C y = − x + 3x − D D y = x + x − A y = − x + x − 4 B y = x − x + C y = − x + x + D y = x − x ax − y= bx + c có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? Câu 23 Xác định a , b , c để hàm số y O x A a = 2, b = 1, c = −1 C a = 2, b = 2, c = −1 B a = 2, b = 1, c = D a = 2, b = −1, c = Câu 24 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số nào? Trang 6/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 3 A y =- x + x B y = x - x + C y =- x + x + D y = x - x Câu 25 Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số đây? y = x3 − x + 3 y = − x + x + y = − x − x + A B C D y = x − x + Câu 26 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 4 A y = x − x − B y = x − 3x + C y = x − x D y = − x4 + 2x2 − Câu 27 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số cho liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? Trang 7/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A y = x − 3x − C y = x − x + 12 x − 4 B y = x − x − D y = −2 x + x − 12 x − 4 Câu 28 Hàm số y = x − x − có dạng đồ thị đồ thị sau ? A B C Câu 29 Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? 4 A y = − x + x B y = 3x − x + C y = x + x D D y = x Câu 30 Chọn hàm số có đồ thị hình vẽ bên: 3 A y = − x + 3x + B y = x + x + C y = − x − 3x + Câu 31 Đồ thị hình vẽ hàm số hàm số cho A f ( x ) = − x3 + x B f ( x ) = x3 − 3x D y = x − x + x x +1 C D Câu 32 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? f ( x ) = x3 − 3x + Trang 8/24 - Mã đề thi 100 Trang f ( x) = ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A y = − x + 3x + C y = x − 3x + B y = x − x + D y = x + x + Câu 33 Đồ thị sau bốn hàm số cho, hàm số nào? A y = x − x + B y = − x + x + C Câu 34 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? 3 y= 2x +1 x +1 D y = x − x + 3 3 A y = − x − x − B y = x + 3x − C y = − x + x − D y = x − 3x + Câu 35 Đường cong bên đồ thị hàm số nêu 3 A y = − x + x + B y = x + x + x + 3 C y = x + x − 3x + D y = − x − x + x − Câu 36 Đồ thị sau hàm số nào? Trang 9/24 - Mã đề thi 100 Trang ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 2x +1 x +1 y= y= x −1 2x +1 A B Câu 37 Đồ thị hình bên hàm số sau đây: C y= 2x +1 x +1 D y= 2x −1 x +1 x +1 x −1 x −1 x −1 y= y= y= 2x +1 2x −1 2x +1 1− 2x A B C D Câu 38 Hình bên đồ thị hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hàm số y= 3 A y = − x + x − B y = x + x + Câu 39 Đường cong bên đồ thị hàm số: C y = x − x + D y = − x − x + − 2x x4 y= − 2x2 + x +1 A B y = x − x + C Câu 40 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? y= Trang 10/24 - Mã đề thi 100 Trang 10 D y= 2x −1 x +1 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 3 A y = − x + 3x + B y = − x − 3x + Câu 41 Đồ thị sau hàm số -1 C y = x + x + D y = x − x + O -2 -3 -4 A y = x + x − y = x4 − x2 − B y = x − x − −1 y= x + 3x − D C Câu 42 Đồ thị hình vẽ bên đồ thị hàm số sau đây? 3 A y = − x − x + B y = x − 3x + C y = − x + 3x + Câu 43 Đồ thị hình bên đồ thị hàm số sau đây? A y = − x + x C y = x − x − Câu 44 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? Trang 11/24 - Mã đề thi 100 Trang 11 B y = − x + x − D y = x − x D y = − x + x + ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số y = x − x + A B y = − x + x C y = x − x D y = − x + x + Câu 45 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Đó hàm số nào? 2x +1 x+2 x −1 y= y= x + ( ) x +1 x +1 A B C Câu 46 Đường cong hình vẽ bên dạng đồ thị hàm số đây? y= y= 2x + ( x + 1) y= 2x − x +1 D y f(x)=x^3-3x^2+4 x A y = − ( x + 1) ( x − ) y = ( x − 3) B y = x − 3x + 4 C D y = x − x + Câu 47 Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số bốn hàm số sau x−2 −2 x + −x + y= y= x +1 x +1 x+2 A B C Câu 48 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? y= Trang 12/24 - Mã đề thi 100 Trang 12 D ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A y = − x − 3x + 3 B y = x − x + C y = x − x + D y = x − 3x + ax + y= cx + b với a , b , c số thực Câu 49 Đường cong hình bên đồ thị hàm số Mệnh đề sau đúng? A a = ; b = −2 ; c = B a = ; b = ; c = C a = ; b = ; c = −1 D c = −1 Câu 50 Đồ thị hàm số sau có hình dạng hình vẽ bên 3 A y = x + 3x + B y = − x + x + C y = x − 3x + Câu 51 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? Trang 13/24 - Mã đề thi 100 Trang 13 a = 2; b=2; D y = − x − x + ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 4 A y = x − x + B y = − x + 3x + C y = − x + x + Câu 52 Đường cong hình đồ thị hàm số D y = x − 3x + Hỏi hàm số hàm số hàm số sau đây: A y = − x − 3 B y = x − x − C y = − x + x − D y = − x + 3x − Câu 53 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? 3 A y = x − x B y = − x + x C y = x − x Câu 54 Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? D y = x − 3x 3 A y = x + x − B y = x + 3x − C y = − x − x − Câu 55 Đường cong hình bên đồ thị hàm số D y = x − 3x − Trang 14/24 - Mã đề thi 100 Trang 14 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số −2 x + 2x 2x + y= y= x x +1 x A B C Câu 56 Hình đồ thị hàm số hàm số sau đây: y= D y= −x +1 2x A y = x − x + C y = − x − x + 4 B y = −2 x + x − D y = x − x − Câu 57 Bảng biến thiên sau hàm số nào? 4 A y = x − x + B y = − x + x − Câu 58 Bảng biến thiên sau hàm số nào? A y = − x + x − C y = x − x + x − C y = x − x − B y = −3x + x − D y = −2 x + x − Câu 59 Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số nào? Trang 15/24 - Mã đề thi 100 Trang 15 D y = x − x − ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số 3 3 A y = − x − 3x + B y = − x + 3x + C y = x − x + D y = x − 3x + ax − b y= x − có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? Câu 60.Cho hàm số A b < < a B a < b < C a < ; b < D < b < a Câu 61 Biết đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C , D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = − x + x C y = −2 x + x − Câu 62 Hình vẽ bên đồ thị hàm số Trang 16/24 - Mã đề thi 100 Trang 16 y= ax + b cx + d B y = − x + x − D y = x − x − ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số y O Mệnh đề sau đúng? A bd > , ad > B ad > , ab < x C bd < , ab > D ab < , ad < ĐÁP ÁN 1D 12B 23A 34B 45B 56A 2C 13D 24A 35A 46B 57C 3B 14B 25A 36C 47B 58D 4A 15C 26A 37C 48B 59C 5D 16A 27C 38C 49A 60A 6A 17B 28D 39D 50A 61B 7D 18D 29C 40D 51C 62B 8B 19A 30D 41C 52D 9C 20B 31B 42D 53D 10C 21A 32C 43D 54D DẠNG 2: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ THƯỜNG GẶP (BIẾT HÀM SỐ) Câu 63 Đồ thị hàm số y= y x +1 − x có dạng: y 3 2 1 x -3 -2 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 A x y -3 B y 2 1 x x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -2 -3 C D Câu 64 Đồ thị hàm số sau nằm phía trục hồnh? A y = − x − x − x − B y = − x − x + Trang 17/24 - Mã đề thi 100 Trang 17 11B 22D 33A 44C 55A ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số C y = x + x − y = f ( x ) = ax + bx + c Câu 65 Hàm số Hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ sau: hàm số bốn hàm số sau: y = ( x − 2) − 2 A ( a ≠ 0) D y = − x + x − B y = − x + x + y = ( x2 − 2) + C y = − x + x + Câu 66 Đồ thị hàm số y = − x + x có dạng D y y 2 1 x -2 -1 A x -2 -1 -1 -1 -2 -2 y B y 2 1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -2 -2 C D Câu 67 Đồ thị hàm số sau nằm phía trục hồnh? A y = x + x − B y = − x − x − x − 4 C y = − x + x − D y = − x − x + 2x +1 y= x − Khẳng định đúng? Câu 68 Cho hàm số A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = B Hàm số có cực trị C Đồ thị hàm số qua điểm Câu 69 Tìm đồ thị hàm số Trang 18/24 - Mã đề thi 100 Trang 18 y= A ( 1;3) D Hàm số nghịch biến x −1 x − hàm ( −∞;2 ) ∪ ( 2; +∞ ) ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A B C D (C ), (C2 ), (C3 ) Câu 70 Cho hàm số f ( x), f '( x ), f ''( x) có đồ thị hình vẽ Khi thứ tự đồ thị hàm số (C1) y 5x O -5 (C3) (C2) -2 A f ''( x ), f ( x), f '( x) C f '( x), f ( x), f ''( x) B f ( x ), f '( x), f ''( x) D f '( x), f ''( x), f ( x) Câu 71 Trong hình vẽ sau, hình biểu diễn đồ thị hàm số y = − x + x + A Trang 19/24 - Mã đề thi 100 Trang 19 B ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số C D Câu 72 Đường cong bên điểm biểu diễn đồ thị hàm số sau A y = − x + 3x + C y = − x + x + B y = − x + x + D y = x − x + Câu 73 Đồ thị sau đồ thị hàm số y = x + x – A C B D Câu 74.] Đồ thị sau đồ thị hàm số y = x + x − Trang 20/24 - Mã đề thi 100 Trang 20 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A C B D Câu 75 Trong đồ thị đây, đồ thị đồ thị hàm số y= x +1 1− x ? y 3 2 y 1 x x -3 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 A -3 y -3 B y 2 1 x x -3 -2 C Câu 76 Cho hàm số -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 y = f ( x ) = x + ax + bx + Trang 21/24 - Mã đề thi 100 Trang 21 -2 D có đồ thị hình vẽ -3 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số y = f ( x) Hàm số hàm số bốn hàm số sau: 3 A y = x − 3x + B y = x + x + x + C y = x − x + x + Câu 77 Tìm đồ thị hàm số A y= D y = x + 3x + x +1 − x đồ thị hàm số đây: C y = x + x − Câu 78 Hàm số có đồ thị sau ? A Trang 22/24 - Mã đề thi 100 Trang 22 B D B ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số C D Câu 79.] Đâu hình dạng đồ thị y = x − x + A C Câu 80 Đồ thị sau đồ thị hàm số y y=− B D x + x2 −1 ? y 3 2 1 x -3 -2 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 A x y -3 B y 3 2 1 x -3 C -2 -1 x -3 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 D -3 Câu 81 Trong hình vẽ sau, hình biểu diễn đồ thị hàm số y = − x + x + Trang 23/24 - Mã đề thi 100 Trang 23 ST&BS: Phạm Bá Duy – THPT Việt Yên số A B C D ĐÁP ÁN: 63A 74D 64D 75D 65A 76B Trang 24/24 - Mã đề thi 100 Trang 24 66C 77B 67C 78A 68A 79B 69A 80C 70C 81C 71B 72B 73D ... B D Câu 75 Trong đồ thị đây, đồ thị đồ thị hàm số y= x +1 1− x ? y 3 2 y 1 x x -3 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -3 A -3 y -3 B y 2 1 x x -3 -2 C Câu 76 Cho hàm số -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 y = f (... +1 y= x − Khẳng định đúng? Câu 68 Cho hàm số A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = B Hàm số có cực trị C Đồ thị hàm số qua điểm Câu 69 Tìm đồ thị hàm số Trang 18 /24 - Mã đề thi 10 0 Trang 18 ... 60A 6A 17 B 28D 39D 50A 61B 7D 18 D 29C 40D 51C 62B 8B 19 A 30D 41C 52D 9C 20B 31B 42D 53D 10 C 21A 32C 43D 54D DẠNG 2: NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ THƯỜNG GẶP (BIẾT HÀM SỐ) Câu 63 Đồ thị hàm số y= y x +1 − x
- Xem thêm -

Xem thêm: BT đồ THỊ hàm số so 1,

Từ khóa liên quan