0

Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí happy kids

18 7 0
  • Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí happy kids

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:21

NHÓM DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ HAPPY KIDS I ĐIỀU LỆ DỰ ÁN Tên dự án Tổng quan phạm vi Xây dựng khu vui chơi Happy Kids - Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng - Địa điểm: Khu đô thị Nam Thăng Long – Hà Nội - Quy mô: 800m2 bao gồm phân khu chính: Khu vui chơi nhà, Khu vui chơi trời Khu nhà hàng - Thời gian xây dựng hoàn thiện dự kiến: năm tháng - Mục đích dự án: Xây dựng khu vui chơi cho cư dân Hà Nội khách du lịch vãng lai Phương án - Mục tiêu dự án: Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động quý 4/2022 kinh doanh Thu hút 30% thị phần khách hàng khu vui chơi địa bàn Hà Nội Lịch trình, cột mốc Ngày bắt Ngày kết Hạng mục công việc Thủ tục pháp lý Người thực Chủ đầu tư đầu 15/05/202 thúc 22/05/2021 Ký hợp đồng với Chủ đầu tư 25/05/202 25/05/2021 STT bên liên quan: quyền địa phương, Cty xây dựng, Cty thiết kế… Chuẩn bị thi công 3.1 San lấp mặt 3.2 Khảo sát + Thiết kế mặt 3.3 Thiết kế phối cảnh 30/05/202 07/07/2021 Cty xây dựng KING 30/05/202 06/06/2021 Công ty thiết kế 09/06/202 01/07/2021 thi công quang cảnh LASC lOMoARcPSD|12114775 3.4 Thiết kế vẽ 3.5 Vẽ kỹ thuật 3.6 Nhận vẽ + mua vật liệu xây dựng 3.7 Thanh tốn lần Phịng KT-TC 05/07/202 07/07/2021 (Cty QLDA EXTRA) 12/07/202 25/05/2022 Thi cơng 4.1 Xây dựng móng, 12/07/202 15/08/2021 cơng trình ngầm 4.2 Xây thơ, đổ mái 4.3 Hồn thiện Cơng ty xây dựng KING 30/01/2022 21/08/202 25/05/2022 05/02/202 Phòng KT-TC 4.4 Thanh toán lần (Cty QLDA EXTRA) 26/05/202 26/05/2022 30/05/202 30/05/202 07/06/2022 Thi công nội thất 5.1 Phác thảo mặt bằng, xác định cơng vị trí sử dụng 5.2 Thiết kế vẽ + Cơng ty thiết kế hình minh họa thi công nội 08/06/202 5.3 Vẽ kỹ thuật thất EKE 14/06/2022 21/06/2022 15/06/202 5.4 Mua sắm thiết bị, dụng cụ khu vui chơi 5.5 Thi công 26/06/202 30/06/2022 Công ty thiết kế 03/07/202 30/09/2022 thi công nội Nhà phân phối MEDIA+ thất EKE Phòng KT-TC 02/10/202 02/10/2022 5.6 Thanh toán lần Kiểm tra, vận hành, (Cty QLDA EXTRA) Công ty QLDA 10/10/202 31/10/2022 chạy thử EXTRA lOMoARcPSD|12114775 Quyết toán hợp đồng Công ty QLDA 05/11/2022 05/11/2022 EXTRA - Đảm bảo chấp hành quy định pháp luật - Số liệu cụ thể ngân sách, thời gian trình thực Tiêu chí chấp - Đảm bảo yêu cầu an toàn lao động nhận - Thực giám sát thường xuyên - Hoàn thành tiến độ, dự án hoạt động hiệu quả, cam kết sau hoàn thành xây dựng Ràng buộc Giả định Rủi ro - Thời gian: hồn thành - Vị trí xây dựng khơng - Rủi ro từ môi trường tự quý 4/2022 bị thay đổi nhiên, thủ tục hành - Ngân sách: không vượt - Hợp đồng thuê đất chính, biến động thị 20 tỷ đồng không bị kết thúc trước trường, lỗi kỹ thuật - Diện tích: 800m2 hạn q trình xây dựng Rủi ro/ Ràng - Yêu cầu an toàn lao - Thủ tục pháp lý - Hao mịn má móc, buộc/ Giả định động hồn tất trang thiết bị - Hợp đồng với bên - Thiết bị không đồng liên quan quán suốt trình thực dự án - Duy trì nguồn Các bên liên vốn - Lãnh đạo dự án: Công ty quản lý dự án EXTRA quan - Thành viên nhóm dự án - Nhà đầu tư: Tập đồn ZENZ, Cơng ty TNHH PARADISE - Tổ chức cho vay: Ngân hàng ShinHan Bank, cơng ty tín dụng LX - Công ty xây dựng KING - Công ty thiết kế thi công quang cảnh LASC - Công ty thiết kế thi công nội thất EKE - Tư vấn dự án: DELTA - Nhà cung cấp: Hòa Phát, Nhà phân phối MEDIA+ - Khách hàng dự án: dân cư Hà Nội, khách du lịch vãng lai lOMoARcPSD|12114775 - Lao động: Lao động địa phương - Nhóm người bị ảnh hưởng từ dự án: cư dân sống xung quanh khu vực dự án II SỔ ĐĂNG KÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN Mức ảnh STT Bên liên quan Mức độ Quyền hưởng tương tác lực đến dự Mong muốn Mối quan tâm Dự án hoàn thành Dự án hoàn thành tiến độ, hoạt tiến độ, động hiệu quả, không ngân sách cho phép, bị thiếu vốn Thực tốt dự án, đảm bảo chất lượng hồn thành vai trị Cao đảm bảo tiến độ, dự trogn trình thực Nhận án mang lại doanh thu Dự án đem lại doanh dự án Doanh thu, lợi nhuân thu, lợi nhuận kì vọng Thu hồi nợ theo Khả trả nợ kế hoạch dự án Thực thành công Tiến độ công việc, dự án ngân sách thực án Lãnh đạo dự án: Công ty QLDA EXTRA Thành viên nhóm dự án Nhà đầu tư: Tập đồn ZENZ, Cơng ty TNHH PARADISE Tổ chức cho vay: Ngân hàng ShinHan Bank, Cơng ty tín cao Trung bình cao cao Cao Cao Cao Cao dụng LX Công ty xây dựng KING Công ty thiết kế thi công quang cảnh LASC Công ty thiết kế thi công nội thất EKE Tư vấn dự án DELTA Cao biết Nhận biết Trung Trung Nhận bình bình biết Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Cao Nhận biết Nhận biết Cao dự án Hồn thành thiết kế Tiền cơng từ thiết kế, thi công theo kế thi công quan cảnh hoạch hợp đồng dự án Hoàn thành thiết kế Tiền công, doanh thu thi công theo hợp từ bán số nội đồng Thự thành công thất cho dự án Dự án hoàn thành lOMoARcPSD|12114775 dự án tiến độ, sử Cung cấp nguyên vật Nhà cung cấp: Hòa Phát, Nhà phân phối MEDIA+ Thấp Trung bình Cao liệu cho việc xây dựng hồn thiện yêu cầu dự án Truyền thông tốt để 10 Cơng ty trun fthoong SUZU Media Thấp Trung bình 11 Lao động địa phương Thấp Cao 12 Khách hàng dự án Thấp Cao Cao Cao Trung lập Trung bình Cao Thấp Doanh thu từ bán nguyên vật liệu người biết đến Dự án mang lại công Độ phổ biến ăn việc làm có khu vui chơi chất truyền thơng Tiền lương hàng lượng, an tồn, giải trí tháng Giá cả, chất lượng vui vẻ Dự án đảm bảo xử lý đảm bảo an toàn Dân cư quanh khu vực dự án ngân sách dự án nhiều rác thải xây dựng, 13 dụng hiệu xây dựng, môi trường sống trước, sau dự án thực dự án sau dịch vụ, vệ sinh, an tồn Mơi trường có bị nhiễm hay khơng, dự án có đảm bảo an tồn, dự án có thực cung cấp khu vui chơi an toàn, chất lượng III MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC YÊU CẦU lOMoARcPSD|12114775 Tên dư án: Xây dựng khu vui chơi giải trí Happy Kids Tổng đầu tư: 20 tỷ đồng Mô tả dự án: Dự án tư nhân Quy mơ : 800 m2 Thời gian hồn thành dự kiến: năm tháng ID Liên Mô tả yêu cầu kết Nhu cầu kinh doanh, nêu lý Mục tiêu dự Yêu cầu Thuộc nhóm Thiết kế án bên liên ID 1.1 1.2 quan Dự án hồn thiện Đẩy nhanh tiến Hồn thiện Ơng Lê Việt Nhà đầu tư Đang tiến trước thời hạn quy độ để sớm đưa trước quý Dũng Công ty hành định tháng vào hoạt động IV/2022 Thu hẹp phạm vi dự kinh doanh Để tiết kiệm Thu hút 30% Ông Lê Việt PARADISE Nhà đầu tư Không tiến án cách giảm chi phí cho khách hàng Dũng Công ty hành tổng mức đầu tư công việc kinh địa bàn TNHH 10% doanh sau xây Hà Nội PARADISE TNHH dựng cho chủ 2.1 3.1 3.2 ShinHa Bank độc đầu tư Để quảng cáo Không phục Bà Lê Thị Bên cho vay Không tiến quyền sử dụng cho ngân hàng vụ mục tiêu Hoài Thu ShinHa Bank hành Hồn thành hình led khu vui Dự án chơi Cần phải có khu Để khách hàng Thu hút 30% Ơng Trần Nhóm Lãnh vực vệ sinh riêng thuận tiện sử thị phần Thanh Tâm đạo dự án khu vực dụng, tăng chất khách hàng Bà Lương Nhóm Lãnh Chia thành khu lượng cho khu địa bàn vui chơi Tiện xậy dựng Hà Nội Thu hút 30% Đang tiến lOMoARcPSD|12114775 cho lứa tuổi phù mơ hình thị phần hợp khu vực trò chơi phù khách hàng khu vui chơi hợp lứa tuổi địa bàn trời 4.1 5.1 5.2 6.1 Thị Xuân đạo dự án hành Hoàn thành Hà Nội nhà Khu vui chơi Đảm bảo an Thu hút 30% Ông Trương Cơng ty xây nhà khu nhà tồn cho khách thị phần Xuân Thành dựng KING hàng buộc phải có hà khách hàng Phỏng vấn bé từ 712 tuổi sơ thích bé Nhóm khách hàng mục tiêu Đang tiến hành hệ thống thoát hiểm tăng niềm tin phòng cháy chữa cho khách cháy Thêm hồ bơi mini khu vực vui chơi trời hàng Thu hút 30% thị phần khách hàng địa bàn Hà Nội Thu hút bé Thêm khu nghỉ cho phụ huynh bên cạnh khu hoạt vui chơi nhà khu vui chơi trời Để phụ huynh tiện theo dõi bé Thu hút 30% khách hàng địa bàn Hà Nội, tạo lòng tin cho khách hàng Phỏng vấn phụ huynh bé Nhóm khách hàng mục tiêu Đang tiến hành Thêm mơ hình nhân vật Disney, Marvel, superman… Thu hút bé Thu hút 30% khách hàng địa bàn Hà Nội Ông Phạm Minh Hùng Công ty thiết kế thi công quang cảnh LASC Đang tiến hành IV LẬP BÁO CÁO PHẠM VI lOMoARcPSD|12114775 Mô tả phạm vi -Dự án công trình xây dựng khu vui chơi giải trí khởi cơng, xây dựng, hồn thiện giao lại cho chủ đầu tư vào trước quý IV/ năm 2022 Dự án cho khu vui chơi chất lượng, đảm bảo an tồn thu hút khoảng 7000-10000 lượt khách/ tháng - Dự án có tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng khu đô thị Nam Thăng Long – Hà Nội với quy mô: 800m2 , bao gồm phân khu chính: Khu vui chơi nhà, Khu vui chơi trời Khu nhà hàng Thời gian xây dựng hoàn thiện dự kiến: năm tháng Các giao phẩm với tiêu chí chấp nhận ( phạm vi sản phẩm) Dự án cho giao phẩm cuối Khu vui chơi giải trí hồn thiện để bàn giao cho chủ đầu tư kinh doanh Trong đó, Dự án có giao phẩm là: Khu vui chơi nhà, khu vui chơi trời khu nhà hàng Giao phẩm TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN -Khu vực cần đảm bảo chất lượng mang tính giải trí cao thu hút khách hàng, đảm bảo an toàn xây dựng tiện nghi Bên cạnh Khu vui chơi nhà có khu nghỉ cho phụ huynh, có lối hiểm, phịng cháy chữa cháy, có khu vệ sinh riêng Khu vực chia thành khu cho lứa tuổi khác Bên cạnh đó, có thêm mơ hình cơng chúa Disney, siêu anh hùng -Đảm bảo an tồn thiết bị trò chơi xây dựng, thu hút khách Khu vui chơi ngồi trời hàng Có khu nghỉ cho phụ huynh.Khu vực chia thành khu trò chơi cho lứa tuổi khác nhau.Xây dựng khu vệ sinh riêng cho khu vui chơi trời xây thêm hồ bơi mini lOMoARcPSD|12114775 -Khu nhà hàng cần có thiết kế bắt mắt, trẻ trung tiện nghi Đảm Khu nhà hàng bảo phải an tồn, có khu vực hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháyvà khu vực vệ sinh riêng biệt Loại trừ - Biến động môi trường tự nhiên, thủ tục hành chính, biến động thị trường, lỗi kỹ thuật trình xây dựng - Dự án hồn thành khơng tiến độ, khơng đủ thông số kĩ thuật, chưa đảm bảo chất lượng xây dựng - Gặp rủi ro an toàn lao động - Gảm vốn đầu tư, thu hẹp phạm vi dự án - Quảng cáo độc quyền cho bên cho vay vốn Giới hạn Dự án có giới hạn lớn nhân lực vật lực Nguồn vốn có giới hạn 10 tỷ đồng, quy mô 800 m2 Đây dự án đầu tư kinh phí lớn với nhiều bên liên quan tham gia như: Chủ đầu tư, lãnh đạo dự án, Các công ty đối tác,… có giấy phép xây dựng đầy đủ Lượng nhân cơng khoảng 50 người Dự án có sức chứa khoảng 12000 lượt khách tháng Giả định - Vị trí xây dựng khơng bị thay đổi - Hợp đồng thuê đất không bị kết thúc trước hạn - Thủ tục pháp lý hoàn tất lOMoARcPSD|12114775 - Hợp đồng với bên liên quan quán suốt trình thực dự án - Duy trì nguồn vốn V WBS DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI HAPPY KIDS Khu vui chơi Happy Kids o Quản lý dự án 1.1 Kế hoạch 1.1.1 Phạm vi, ngân sách, lịch trình cột mốc 1.1.2 Các bên liên quan 1.2 Gặp gỡ/ họp 1.3 Quản trị 1.3.1 Nguồn lực 1.3.2 Nhu cầu khách hàng 1.3.3 Yêu cầu bên liên quan o Lập kế hoạch 2.1 Thủ tục pháp lý 2.2 Địa điểm 2.3 Quy mô, nguồn lực, thời gian 2.4 Các bên liên quan o Chuẩn bị thi công 3.1 Mặt lOMoARcPSD|12114775 3.1.1 Giải phóng mặt 3.1.2 Chuẩn bị mặt o 3.1.2.1 San lấp mặt o 3.1.2.2 Mạng lưới điện nước phục vụ thi công o 3.1.2.3 Mạng lưới thông tin liên lạc 3.1.3 Nhà tạm phục vụ thi công o 3.1.3.1 Hệ thống kho bãi o 3.1.3.2 Khu vực lắp ráp, trộn bê tông 3.2 Thiết kế 3.2.1 Kiến trúc o 3.2.1.1 Thiết kế phương án o 3.2.1.2 Thiết kế kỹ thuật 3.2.1.2.1 Phần kiến trúc 3.2.1.2.2 Phần kết cấu 3.2.1.2.3 Hệ thống điện 3.2.1.2.4 Hệ thống nước 3.2.2 Nội thất o 3.2.2.1 Bản vẽ chi tiết trần o 3.2.2.2 Bản vẽ chi tiết trang trí o 3.2.2.3 Bản vẽ hoàn thiện sàn lOMoARcPSD|12114775 3.3 Nguyên vật liệu o Thi cơng 4.1 Nền móng,cơng trình ngầm 4.1.1 Móng dầm móng 4.1.2 Bể ngầm 4.2 Phần thơ, mái 4.2.1 Khu trời 4.2.2 Khu nhà 4.2.3 Khu nhà hàng 4.3 Các cơng trình phụ 4.3.1 Khu vườn hoa 4.3.2 Khu để xe 4.3.3 Khu bảo vệ 4.3.4 Khu y tế 4.3.5 Tường bao, cổng vào o Hoàn thiện 5.1 Hệ thống nước 5.2 Hệ thống điện 5.3 Phịng cháy chữa cháy 5.4 Máy móc, thiết bị, dụng cụ trò chơi 5.5 Khu nhà hàng lOMoARcPSD|12114775 o Kiểm tra/ Vận hành chạy thử 6.1 Nghiệm thu,đánh giá chất lượng cơng trình o Kết thúc dự án 7.1 Bàn giao dự án 7.2 Quyết toán hợp Khu vui chơi Happy Kids Quản lý Lập kếế 3.Chuẩ n bị dự án hoạch thi cống 1.2 1.1 Kếế Meeting hoạch s 1.1.1 Phạm vi, ngân 1.2.1 Liến hệ đốếi tác sách, lịch trình cột mốếc 1.1.2 Các bến liến quan 1.2.2 Gặp mặt 1.3 Quản trị 1.3.1 2.1 Thủ tục pháp lý 3.2 Thiếết kếế 3.1 Mặt bằồng 3.3 Nguyến vật liệu 3.2.1 Kiếến 3.2.2 Nội 3.1.1 3.1.2 trúc thâết Giải Chuẩn bị 3.1.3 1.3.2 mặt bằồng Nhà tạm 3.2.1.1 phóng Nhu câồu 2.3 Quy mặt phụ c vụ Thiếết 3.2.1.2 khách mố, kếế 3.2.2.1 hàng nguốồn bằồng 3.1.2.1 thi cống lực, thời phươn Thiếết kếế Bản veỗ chi San lâếp kyỗ thuậ t gian g án tiếết trâồn mặt 1.3.3 3.1.3.1 bằồng Yếu câồu 3.2.1.1.1 2.4 Các Hệ Mặt 3.2.1.2.1 bến liến thốếng bằồng Phâồn 3.2.2.2 bến liến 3.1.2.2 kho bãi quan kiếến Bản veỗ quan tổng thể Mạng trúc chi tiếết khu đâết lưới điện trang trí 3.1.3.2 nước Khu phục vụ vực lằếp 3.2.1.1.2 thi cống Mục đích 3.2.1.2.2 3.2.2.3 ráp, cống Phâồn Bản veỗ trộn bế nằng sử kếết câếu hoàn 3.1.2.3 tống dụng thiện sàn Mạng mốỗi khu lưới Nguốồnựl c 2.2 Địa điểm thống tin liến lạc 3.2.1.2.3 3.2.1.1 Mặt Hệ thốếng điệ n cằết cống trình 3.2.1.1.4 Phốếi cảnh cống trình WBS dictionary Hoàn thiện Thi cống 3.2.1.2.4 Hệ thốếng nước 4.1 Nếồn móng, 4.2 Phâồn 4.3 Các thố, mái cống trình phụ Cống trình ngâồm 4.1.1 Móng dâồm móng 4.1.2 Bể ngâồm 4.2.1 Khu ngồi trời 5.1 Hệ 4.2.2 nhà 4.2.3 Khu nhà hàng thốếng 5.2 Hệ móc, thiếết 5.5 Khu điện thốếng bị, dụng cụ 5.1.1 4.3.1 Vườn Đường hoa ốếng câếp 4.3.2 Khu để nước 5.2.1 Mạng lưới đèn chiếếu bảo vệ 4.3.4 Khu y tếế 4.3.5 rào, cổng cháy hịa khống khí 5.2.2 Mạng lưới thống tin án 6.1 7.1 Bàn giao dự án 5.5.1 Nghiệm thu,đán h giá thu ngân lượng nhà hàng Quâồy sáng, điếồu xe 4.3.3 Nhà cháy chữa trò chơi Kếết thúc dự chạy thử 5.3 Máy nước phòng Tường hành thốếng thoát Khu 5.2 Hệ Kiểm tra/ Vận châết cống 5.5.2 Quán Cafe 5.5.3 Nhà ằn trình 7.2 Quyếết tốn hợp lOMoARcPSD|12114775 gói cơng việc điển hình: Xây dựng móng, cơng trình ngầm Hồn thiện vẽ nội thất Tên gói cơng việc: Móng dầm móng WBS number: 4.1.1 Mơ tả cơng việc: Xây dựng móng bao gồm đào đất, hút nước ngầm, đổ đất thừa, be thành móng, gia cố nền, làm móng( đan thép, ghép cốp pha,đổ đầm bê tông, chờ bê tơng ngưng kết, rút cốp pha,xây tường móng ) Cột mốc: Thời gian: Chuẩn bị móng 12/7/2021 - 23/7/2021 Xây dựng móng, dầm móng 23/7/2021 -15/08/2021 Hoạt đơng Đào đất Hút nước ngầm Be thành móng Gia cố Đan thép Ghép cốp pha Đổ đầm bê tông Chờ bê tông ngưng kết Rút cốp pha Xây tường Nguồn lực - Nguồn lực tài - Con người( nhân Chi phí Chi phí Tổng chi nhân cơng vật tư phí 32.000.000 15.000.000 47.000.000 22.000.000 15.000.000 37.000.000 22.000.000 50.000.000 72.000.000 30.000.000 20.000.000 50.000.000 công xây dựng) 35.000.000 - Máy móc 150.000.000 185.000.00 - Vật tư 20.000.000 32.000.000 52.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.00 0 0 32.000.000 10.000.000 42.000.000 45.000.000 100.000.000 145.000.00 lOMoARcPSD|12114775 móng Tổng 350.000.000 570.000.000 920.000.00 Yêu cầu chất lượng: - Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công nghiệm thu ,đảm bảo cường độ nền,không bị lún gây nứt đổ vỡ cơng trình xây dựng Tiêu chí chấp nhận: - Đạt theo tiêu chuẩn kĩ thuật: móng phải kiên cố, cố định, bền lâu đảm bảo kinh tế - Hoàn thành tiến độ - Quá trình giám sát nghiệm thu thường xun Thơng tin kĩ thuật: - Tham chiếu tài liệu kĩ thuật Tên gói cơng việc: Hồn thiêṇbản vẽ chi WBS number: 3.2.2.2 tiết trang trí nơịthất Mơ tả cơng việc: lên concept & bố trí sơ đồ cơng năng; xác nhận sơ đồ bố trí & Concepts; tiến hành thiết kế bối cảnh 3D mô thực tế ảo; chỉnh sửa có, xác nhận phương án bố trí nội thất cuối cùng,… Cột mốc: Thời gian: lOMoARcPSD|12114775 - Khảo sát hiêṇtrạng, nghiên cứu nhu cầu khách hàng 9/6/2021-15/6/2021 - Lên concept, thiết kế 2D 16/6/2021-30/6/2021 - Thiết kế 3D 1/7/2021-8/7/2021 - Trình bày phương án với chủ đầu tư 9/7/2021 Hoạt đơngg Nguồn lực Chi phí Tổng chi phí Khảo sát trạng nhân công - Nguồn lực 3.500.000 vật chất 2.200.000 5.700.000 Tổng hợp, phân tích, đánh tài 3.000.000 3.000.000 giá Lấy ý kiến chủ đầu tư, - Con người … Lên concept & bố trí sơ đồ (kiến trúc 3.900.000 1.000.000 4.900.000 4.700.000 2.000.000 6.700.000 5.200.000 3.500.000 8.700.000 1.000.000 800.000 1.800.000 21.300.000 9.500.000 30.800.000 sư, nhân Chi phí cơng Xác nhận sơ đồ bố trí & Concepts => phác thảo vẽ 2D Tiến hành thiết kế bối cảnh cơng, ) - Máy móc - Vâṭtư 3D mô thực tế ảo Chỉnh sửa có Xác nhận phương án bố trí nội thất cuối Tổng Yêu cầu chất lượng: - Đảm bảo thiết kế chi tiết, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu - Thiết kế với yêu cầu chủ đầu tư Tiêu chí chấp nhận: - Đạt theo tiêu chuẩn kĩ thuật - Hoàn thành tiến độ - Quá trình giám sát nghiệm thu thường xuyên lOMoARcPSD|12114775 Thông tin kĩ thuật: - Tham chiếu tài liệu kĩ thuật ... lOMoARcPSD|12114775 - Hợp đồng với bên liên quan quán suốt trình thực dự án - Duy trì nguồn vốn V WBS DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI HAPPY KIDS Khu vui chơi Happy Kids o Quản lý dự án 1.1 Kế hoạch 1.1.1 Phạm vi, ngân... trò chơi xây dựng, thu hút khách Khu vui chơi ngồi trời hàng Có khu nghỉ cho phụ huynh .Khu vực chia thành khu trò chơi cho lứa tuổi khác nhau .Xây dựng khu vệ sinh riêng cho khu vui chơi trời xây. .. lOMoARcPSD|12114775 Mơ tả phạm vi -Dự án cơng trình xây dựng khu vui chơi giải trí khởi cơng, xây dựng, hoàn thiện giao lại cho chủ đầu tư vào trước quý IV/ năm 2022 Dự án cho khu vui chơi chất lượng, đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí happy kids ,

Từ khóa liên quan