0

Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

37 1 0
  • Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:19

Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tình hình sản xuất, nguồn gốc, giá trị sử dụng, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đặc điểm thực vật học, kỹ thuật canh tác, các loại sâu bệnh và biện pháp quản lý trên cây đậu phộng, đậu nành, mè. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: CÂY CƠNG NGHIỆP NGẮN NGÀY NGÀNH, NGHỀ: BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định Số:…./QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày… tháng… năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm i LỜI GIỚI THIỆU Cây đậu phộng, đậu nành, mè loại cơng nghiệp đóng vai trị quan trọng cấu trồng nông nghiệp Việt Nam đặc biệt tỉnh phía Nam Mơn học cơng nghiệp ngắn ngày đưa vào chương trình giảng dạy hệ trung cấp ngành Trồng trọt Bảo vệ thực vật Để đáp ứng nhu cầu tư liệu học tập nghiên cứu cho sinh viên cán giảng dạy, tác giả xin gửi đến bạn đọc giáo trình "Cây cơng nghiệp ngắn ngày" Giáo trình tổng hợp hệ thống lại kết cơng trình nghiên cứu đậu phộng, đậu nành, mè ngồi nước Tơi hy vọng tài liệu giúp ích cho học tập nghiên cứu sinh viên cán nghiên cứu công nghiệp ngắn ngày Chân thành cảm ơn tất đồng nghiệp, thành viên hội đồng thẩm định phản biện đóng góp điều chỉnh nội dung giáo trình hồn chỉnh Mặc dù với cố gắng cao trình biên soạn nhiều ý kiến đóng góp đồng nghiệp, lần biên soạn chắn nhiều hạn chế Tác giả mong nhận đóng góp bạn đọc để giáo trình ngày hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn ! Đồng Tháp, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Chủ biên/Tham gia biên soạn Nguyễn Thị Huyền Trang ii MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU ii CHƯƠNG CÂY ĐẬU PHỘNG 1 Tình hình sản xuất nước giới:Error! defined Bookmark not 1.1 Trong nước: Error! Bookmark not defined 1.2 Trên giới: 2 Nguồn gốc, phân loại chọn giống đậu phộng: 2.1 Nguồn gốc: 2.2 Phân loại: 2.3 Chọn giống đậu phộng: Giá trị sử dụng: 3.1 Giá trị dinh dưỡng: 3.2 Giá trị kinh tế: Đặc điểm thực vật: 4.1 Rễ: 4.2 Thân: 4.3 Lá: 4.4 Hoa: 4.5 Trái: 4.6 Hạt: Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh: 5.1 Nhiệt độ: 5.2 Ánh sáng: 5.3 Nước: 5.4 Đất đai: 10 Kỹ thuật canh tác: 10 6.1 Thời vụ: 10 6.2 Giống: 10 iii 6.3 Chuẩn bị đất: 11 6.4 Gieo sạ: 11 6.5 Bón phân: 12 6.6 Tưới nước quản lý cỏ dại: 15 Côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 16 7.1 Sâu hại rễ trái: 16 7.2 Sâu hại thân, lá: 16 Bệnh hại biện pháp quản lý: 18 8.1 Bệnh cây: 18 8.2 Bệnh trái rễ: 19 Thu hoạch bảo quản: 20 9.1 Thu hoạch: 20 9.2 Bảo quản: 21 10 Thực hành: Kỹ thuật trồng quản lý sâu, bệnh gây hại đậu phộng: 22 10.1 Chuẩn bị đất: 22 10.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc: 22 10.3 Quan sát côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 23 10.4 Quan sát bệnh hại biện pháp quản lý: 23 10.5 Quan sát đặc điểm hình thái, tính thành phần suất suất: 23 CHƯƠNG CÂY ĐẬU NÀNH 25 Tình hình sản xuất nước giới: 25 1.1 Trong nước: 25 1.2 Trên giới: 26 Nguồn gốc, phân loại chọn giống đậu nành: 27 2.1 Nguồn gốc: 27 2.2 Phân loại: 27 2.3 Chọn giống đậu nành: 28 Giá trị sử dụng: 28 3.1 Giá trị dinh dưỡng: 28 iv 3.2 Giá trị kinh tế: 29 Đặc điểm thực vật: 29 4.1 Rễ: 29 4.2 Thân: 30 4.3 Lá: 32 4.4 Hoa: 32 4.5 Trái: 34 4.6 Hạt: 35 Nốt sần cố định đạm: 36 5.1 Sự hình thành nốt sần: 36 5.2 Quan hệ vi khuẩn tạo nốt sần giống đậu nành: 36 5.3 Hiệu cố định lợi ích biện pháp nhiễm vi khuẩn: 37 5.4 Cách nhiễm vi khuẩn nốt sần cho hạt giống đậu nành (nhiễm khuẩn Rhizobium: 37 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh: 37 6.1 Đất: 37 6.2 Nước: 37 6.3 Ánh sáng: 38 6.4 Nhiệt độ: 38 Kỹ thuật canh tác: 38 7.1 Thời vụ: 38 7.2 Giống: 39 7.3 Chuẩn bị đất: 39 7.4 Gieo sạ: 41 7.5 Bón phân: 41 7.6 Tưới nước quản lý cỏ dại: 42 Côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 43 8.1 Dòi đục thân: 43 8.2 Sâu đục trái: 44 8.3 Sâu ăn tạp: 45 v Bệnh hại biện pháp quản lý: 45 9.1 Bệnh héo (Bệnh lỡ cổ rễ) (Rhizoctonia solani): 45 9.2 Bệnh gỉ sắt (Phakopsora pachyrhizi Sydow: 46 10 Thu hoạch bảo quản: 46 10.1 Thu hoạch: 46 10.2 Bảo quản: 46 11 Thực hành: Kỹ thuật trồng quản lý sâu, bệnh gây hại đậu nành: 47 11.1 Chuẩn bị đất: 47 11.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc: 47 11 Quan sát côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 48 11 Quan sát bệnh hại biện pháp quản lý: 49 11.5 Quan sát đặc điểm hình thái, tính thành phần suất suất: 49 CHƯƠNG CÂY MÈ 50 Tình hình sản xuất nước giới: 50 1.1 Trong nước: 50 1.2 Trên giới: 51 Nguồn gốc phân loại: 51 2.1 Nguồn gốc: 51 2.2 Phân loại: 51 Giá trị sử dụng: 52 3.1 Giá trị dinh dưỡng: 52 3.2 Giá trị kinh tế: 52 Đặc điểm thực vật: 53 4.1 Rễ: 53 4.2 Thân: 53 4.3 Lá: 53 4.4 Hoa: 54 4.5 Trái: 55 4.6 Hạt: 56 vi Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh: 56 5.1 Nhiệt độ: 56 5.2 Ánh sáng: 57 5.3 Nước: 57 5.4 Độ cao: 57 5.5 Gió: 57 5.6 Đất: 58 Kỹ thuật canh tác: 58 6.1 Thời vụ: 58 6.2 Giống: 58 6.3 Chuẩn bị đất: 60 6.4 Gieo sạ: 60 6.5 Bón phân: 61 6.6 Tưới nước quản lý cỏ dại: 62 Côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 62 7.1 Rầy xanh (Amrasca devestans): 62 7.2 Sâu keo (Spodoptera litura): 62 7.3 Bọ xít xanh (Nevara viridula): 62 Bệnh hại biện pháp quản lý: 63 8.1 Bệnh héo tươi: 63 8.2 Bệnh đốm lá: 63 8.3 Bệnh đốm phấn: 63 8.4 Bệnh khảm: 64 Thu hoạch bảo quản: 64 9.1 Thu hoạch: 64 9.2 Bảo quản: 65 10 Thực hành: Kỹ thuật trồng quản lý sâu, bệnh gây hại mè: 65 10.1 Chuẩn bị đất: 65 10.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc: 65 10.3 Quan sát côn trùng gây hại biện pháp quản lý: 65 vii 10.4 Quan sát bệnh hại biện pháp quản lý: 66 10.5 Quan sát đặc điểm hình thái, tính thành phần suất suất: 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 viii GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên Môn học: Cây công nghiệp ngắn ngày Mã Mơn học: CNN444 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị Mơn học: - Vị trí: Mơn học công nghiệp ngắn ngày môn học chuyên môn đào tạo trình độ Cao đẳng Bảo vệ thực vật - Tính chất: cơng nghiệp ngắn ngày mơn học tích hợp nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thuật trồng loại công nghiệp đậu phộng, đậu nành, mè - Ý nghĩa vai trị mơn học: có ý nghĩa vai trò quan trọng, trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ kỹ thuật trồng loại công nghiệp, phục vụ công tác sau tốt nghiệp Mục tiêu Môn học: - Về kiến thức: trình bày tình hình sản xuất, nguồn gốc, giá trị sử dụng, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đặc điểm thực vật học, kỹ thuật canh tác, loại sâu bệnh biện pháp quản lý đậu phộng, đậu nành, mè - Về kỹ năng: thực được, hướng dẫn thực quy trình kỹ thuật canh tác quản lý sâu bệnh gây hại đậu phộng, đậu nành, mè - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Có phẩm chất đạo đức tốt nhận thức đắn môn học, có thái độ hợp tác với bạn bè, tơn trọng pháp luật quy định nhà trường; + Có ý thức trách nhiệm học tập, có khả làm việc theo nhóm; + Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo cập nhật thông tin ix 5.4 Đất đai Đất trồng đậu phộng cần có cấu tạo nhẹ, xốp để thư đài đâm vào đất dễ dàng phát triển tốt đất, cấu tạo đất phải chứa nhiều cát hay thịt pha cát Đất thịt chứa nhiều sét đất sét khơng thích hợp cho đậu phộng Đất trồng đậu phộng không ngập nước, đọng nước, nghĩa phải nước dễ dàng Độ pH thích hợp cho việc trồng đậu phộng 5,7-6,2 Nếu pH giảm sinh trưởng, phát triển Khi pH vào khoảng vi khuẩn Rhizobium đậu phộng chết gần hết Ruộng đậu phộng trở nên vàng tương tự thiếu đạm hay bị ngập nước Kỹ thuật canh tác 6.1 Thời vụ Mùa vụ trồng đậu phộng tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, đất đai, hệ thống thủy lợi cấu trồng cụ thể địa phương Nhìn chung, vụ trồng đậu phộng đồng sông Cửu Long mùa nắng, lúc lúa thu hoạch xong, ruộng khơ Ở miền Đơng Nam Bộ, mùa vụ vào mùa mưa, lúc có nước Riêng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng nhờ có địa hình cao nước tưới thuận lợi nên đậu phộng trồng hai mùa: mùa mưa mùa nắng Mùa nắng trồng đậu phộng đất ruộng chân giồng, xuống giống khoảng cuối tháng 12 dương lịch (Mai Xuân Hương Nguyễn Trí Tài, 2003), mùa mưa trồng đất cát đỉnh giồng, xuống giống khoảng tháng - dương lịch Ở đồng sơng Cửu Long trồng đậu phộng quanh năm kỹ thuật canh tác phải phù hợp theo vụ Thời điểm xuống giống yếu tố quan trọng định đến suất, phải tính thời điểm xuống giống để cho nở hoa dịp trời khô ráo, nhiều nắng có thụ phấn đạt hiệu cao 6.2 Giống Chuẩn bị hạt giống: phơi trái đậu phộng giống trước bóc vỏ - ngày nắng nhẹ trước gieo - ngày nhằm làm giảm tỷ lệ nước hạt để tăng sức hút nước hạt, đồng thời kích thích hoạt động men chuyển hóa q trình nảy mầm Sau bóc vỏ, loại bỏ hạt lép, bị sâu bệnh, hạt tróc vỏ lụa hạt bị vỡ q trình bóc vỏ Thử sức nảy mầm hạt: cho cát ẩm vào khai đem gieo khoảng 50 hạt, tưới nước thấy mặt cát khô, sau - ngày đem đếm, có 85% hạt nảy mầm đem gieo Dùng Rovral Bavistin trộn với hạt với liều 10 lượng g/1 kg hạt để ngừa bệnh gây chết sau Trộn thuốc trước gieo cách bỏ hạt thuốc vào túi nylon lớn, bịt kín miệng, xóc Tùy theo kích cỡ hạt độ nảy mầm mà lượng giống cần khác nhau, hạt có kích cỡ trung bình nảy mầm khoảng 85% cần khoảng 200 - 250 kg trái giống/ha Ủ hạt nẩy mầm trước gieo: đảm bảo mật độ gieo, mọc nhanh khỏi mặt đất tránh kiến, dế phá hại, tránh tình trạng mọc không đều, tranh thủ thời vụ, không cần phải dặm lại, tránh lãng phí hạt giống Xử lý thúc mầm: nhằm giúp hạt giống nhanh chóng hút nước vịng tăng tỷ lệ nảy mầm Cách thực hiện: ngâm hạt giống nước ấm 400C khoảng - Sau kiểm tra đủ nước, vớt hạt để vỏ đem trải mỏng cát ẩm, bên phủ bao tải rơm rạ để giữ ấm, ủ hạt cho nảy mầm 24 - 48 đến thấy hạt nứt vỏ lụa, phơi rễ lộ trắng đem gieo (Cục Trồng trọt bảo vệ thực vật, 1991) Tuy nhiên, gieo hạt nẩy mầm phải bảo đảm điều kiện sau: đất phải đủ ẩm, nhiệt độ lúc gieo hạt khoảng 30 - 320C 6.3 Chuẩn bị đất Đồng sông Cửu Long trồng mùa mưa nắng, tùy theo loại đất mà có cách làm đất khác nhau, cày sâu, bừa kỹ giúp rễ trái phát triển sau nầy Vùng đất thấp lên líp cao 15-20 cm, mặt líp rộng 1-2 m Đất cát giồng có địa hình cao nước tốt phải đánh rảnh nước để tránh ngập úng cục mùa mưa Làm đất giai đoạn quan trọng bận rộn canh tác đậu phộng Làm đất tơi xốp khơng cịn cỏ dại tốn nhiều cơng lao động, cần giới hóa để giảm bớt phí tổn thời gian Dùng máy móc canh tác như: máy cày, máy xới, máy gieo hạt, máy tách hạt, máy bóc vỏ, cho vùng chuyên canh cần thiết để hạ giá thành sản phẩm Ở nơi canh tác với diện tích nhỏ dùng trâu, bị làm cơng cụ thay sức người, cách làm phù hợp với điều kiện canh tác manh mún, nhỏ lẻ nước ta 6.4 Gieo sạ Khoảng cách trồng hàng cách hàng 20-25 cm, cách 15-20 cm Mật độ 35-45 cây/m2 Lúc 10-15 ngày tuổi làm cỏ vun gốc, 25-30 ngày làm lần 2, làm lần lúc 35-40 ngày, làm cỏ vun gốc trể ảnh hưởng đến hoa trái Có thể phun thuốc diệt cỏ lúc gieo hạt 1-2 ngày, dùng màng phủ hạn chế cỏ 11 6.5 Bón phân Đậu phộng có khả tự cố định đạm nên khơng cần bón phân đạm nhiều, nhiên cần đảm bảo thành phần đa, trung vi lượng cho cây, đất cát cần có chất hữu để giữ dinh dưỡng, giữ ẩm cho đất bón 8-10 phân chuồng cho Bón phân cho theo cơng thức 30-60-40 NPK, N thích hợp (NH4)2SO4 lưu huỳnh S thích hợp cho tạo dầu Phân lân dùng super phosphat có Ca S, dùng phân DAP, phân kali cần nhiều cho tạo trái bón 60-80 kg K2O/ha, dùng phân K2SO4 KCl a Dưỡng chất N Chứa nhiều hạt đậu, thời kỳ hoa đủ P N kéo dài thời gian trổ hoa Đậu phộng thuộc họ đậu, có chứa nhiều vi khuẩn Rhizobium tổng hợp đạm khí trời nốt sần chưa phát triển rễ 15 - 20 ngày đầu sau gieo, cần phải cung cấp lượng đạm khởi động cho cây, tức bón lót khoảng 10 - 20 kg N/ha lúc hạt nảy mầm, lúc với bón P Đậu phộng thường trồng đất cát nghèo chất hữu hay vi khuẩn Rhizobium hoạt động khơng tích cực, phải bón đạm để tăng suất trái hạt b Dưỡng chất P Kéo dài trổ hoa tăng số hoa từ 200, 300 đến 500 hoa cây, làm tăng khả kết trái giảm thiểu trái có hạt lép Lân có hiệu lực nhiều loại đất, suất đậu tăng rõ rệt bón lân loại đất bạc màu Đậu phộng có khả hấp thu loại lân khó tiêu nhu Apatit, temophotphat có tác dụng đậu phộng từ đầu vụ Do đó, canh tác đậu phộng dùng dạng phân thường có hiệu kinh tế cao super lân, điều kiện khơng bón đủ vơi pH thấp c Dưỡng chất K Đậu phộng cần nhiều kali, sau N Kali có vai trị quan trọng quang hợp lá, làm tăng số hạt, tỷ lệ hạt chắc, giúp cho vách tế bào vững nên thân cứng cáp, đổ ngã kali khơng ảnh hưởng nhiều đến hàm lượng dầu Kali giúp chống chịu sâu bệnh điều kiện môi trường bất lợi khô hạn Kali dễ chuyển vị từ già sang non nên triệu chứng thiếu kali thường biểu già, bên Lá thiếu kali màu xanh chuyển sang màu vàng bìa lá, đơi gân Bìa sau chuyển sang màu đỏ cháy khô, uốn cong lại Cây hấp thụ kali tương đối sớm, khoảng 60% nhu cầu kali hấp thụ thời kỳ hoa, tạo trái Cây thiếu kali giảm chuyển vị amino acid, acid hữu đường đến rễ, đậu phộng cho nhiều trái có hạt 12 d Dưỡng chất Ca Là chất dinh dưỡng cần ý trước trồng đậu phộng, Ca phải có đầy đủ vùng rễ nơi thư đài phát triển, Ca hấp thụ rễ chuyển vị lên thân, cành, không chuyển vị lên trái Ca cung cấp cho trái thư đài hấp thụ vùng đất quanh thư đài Ca cần cho biến dưỡng hydratcacbon, hấp thụ biến dưỡng N đậu phộng Ca hấp thụ gần thư đài phối hợp với acid oxalic trái vỏ trái, yếu tố lipase hữu hiệu thêm tổng hợp nhờ Ca nhờ K hay Mg Vỏ trái đậu tương đối chứa nhiều Ca nhất, kỹ thuật cung cấp Ca cho đậu phộng bồi dưỡng vơi bón nhiều thạch cao Thời gian trái hấp thụ Ca để phát triển quan trọng 15 - 30 ngày sau thư đài chui xuống đất Thiếu Ca hạt lép nhiều, trái bị thối đen gốc, thân mầm bị xám đen Nếu trồng đậu phộng đất thịt pha sét cần bón khoảng 3% CaCO3 đầy đủ cung cấp Ca cho đậu phộng sinh trưởng tốt Trong thời gian đậu phộng tăng trưởng ảnh hưởng đất thiếu Ca thường kết hợp với đất thiếu S Biểu thiếu Ca S đậu bị lùn, sinh trưởng yếu vàng Nếu bón đầy đủ Ca S phát triển mạnh, xanh tốt e Dưỡng chất Mg Magnesium thành phần diệp lục tố chất cần thiết cho hình thành amino acid tổng hợp chất béo, ảnh hưởng đến sức sống hạt Thiếu Mg phần thịt gân bị màu, già, Mg chuyển vị lên non Sự màu từ bìa lan dần vào gân Bìa trở nên màu da cam uốn cong Lá già sau bị vàng rụng Triệu chứng thiếu Mg thường xuất tuần sau gieo Thiếu Mg thường không hạn chế phát triển Đất giồng cát nằm địa hình cao nên bị rửa trơi nhiều Ca Mg, nên thường hay bị thiếu dưỡng chất Ở đất phèn, Mg hữu dụng thấp f Dưỡng chất S Lưu huỳnh chất dinh dưỡng quan trọng liên quan trực tiếp đến sinh trưởng, khả tạo trái chất lượng hạt Lưu huỳnh cần thiết cho hình thành tế bào mới, phát triển chlorophyll thành phần số amino acid Lưu huỳnh tham gia vào tổng hợp chất dầu hình thành nốt rễ Khi thiếu lưu huỳnh, bị vàng giống thiếu đạm xảy non S khơng chuyển vị, có màu xanh nhạt hay vàng Cây thiếu lưu huỳnh bị lùn nhánh Triệu chứng thiếu S thường xuất tuần đầu 13 sau gieo Đậu phộng cần S với lượng nhỏ, lý gây thiếu S việc trồng đậu phộng sử dụng nhiều phân urê g Dưỡng chất vi lượng Chất sắt (Fe): cần thiết cho đậu phộng vi khuẩn cố định đạm Sắt coi chất xúc tác cho hình thành diệp lục tố Thiếu sắt, gân non bị màu, thiếu sắt nghiêm trọng, gân bị vàng sau trở nên trắng Cây thiếu sắt sinh trưởng kém, nhỏ Triệu chứng thiếu sắt thường xuất vài tuần đầu sau gieo Bón nhiều lân dẫn đến thiếu sắt làm không hoạt động Trong đất có nhiều Ca, Mg, Cu Zn dẫn đến thiếu sắt Chất kẽm (Zn): thiếu kẽm khơng tổng hợp chất điều hịa sinh trưởng IAA, chất cần thiết cho vươn dài chia cắt tế bào Ngồi ra, kẽm cịn có vai trị tổng hợp tinh bột Thiếu kẽm bị lùn, nhỏ có màu vàng gân Thiếu kẽm trầm trọng làm cho phần bên thân có vết thương chết Chất Mangan (Mn): nguyên tố có vai trị quan trọng việc điều hịa hàm lượng auxin cách kích hoạt enzyme phân hủy IAA, thừa Mangan dẫn đến thiếu chất điều hòa sinh trưởng auxin Thiếu mangan làm cho màu xanh gân gân xanh Khi thiếu nhiều tồn gân bị vàng Cây thiếu Mangan thân mảnh khảnh, yếu ớt, trái, suất giảm Chất đồng (Cu): cần đồng dưỡng chất thiếu bị biến dạng, màu vàng xanh, bìa uốn cong vào trong, thân lùn cành ngắn Thiếu đồng thường xảy đất hữu Ở đất sét trồng đậu xảy trường hợp bị thiếu đồng Chất Boron (B): cần thiết cho việc tạo phấn hoa, hạt đậu phộng cho hình thành vách tế bào Thiếu B có màu xanh đậm, xuất vết thương lá, cuống thân; lóng thân ngắn, chồi thứ cấp mọc nhiều nên lùn xòe rộng Triệu chứng thiếu B thường thấy sản xuất đồng ruộng trái, trái có hạt phát triển khơng bình thường, mặt tử diệp lõm xuống có màu nâu, trái rang lên Đất cát thường xảy tượng thiếu B Chất Molybden (Mo): cần thiết cho nốt sần, thành phần nitrogenase, enzyme quan trọng cần thiết cho cố định đạm Ngồi ra, Mo cịn kích hoạt enzyme khử nitrate, biến nitrate thành nitrite, để sau thành đạm ammonium cần thiết việc tổng hợp amino acid Vì vai trị Mo q trình chuyển dạng N, nên triệu chứng thiếu Mo giống thiếu N 14 Theo Nguyễn Bảo Vệ Trần Thị Ba (2005), lượng phân bón cho đậu phộng diện tích sau: - Lần (10 – 15 ngày sau gieo): 50 -60 kg ure + 25 – 30 kg KCl - Lần (25 – 30 ngày sau gieo): 50 -60 kg ure + 40 kg CaSO4 + 25 – 30 kg KCl - Lần (40 ngày sau gieo): 40 kg CaSO4 + 25 – 30 kg KCl - Lần (50 ngày sau gieo): 40 kg CaSO4 6.6 Tưới nước quản lý cỏ dại a Tưới nước Cây đậu phộng phản ứng nhạy với thay đổi ẩm độ đất ẩm độ khơng khí, giai đoạn hoa tạo trái Vì vậy, phải có hệ thống thoát nước tốt trồng mùa mưa biện pháp tưới đầy đủ nước mùa khô Tùy theo điều kiện đất đai nguồn nước áp dụng phương pháp tưới thấm tưới phun Chú ý giai đoạn cần tưới nước đầy đủ cho đậu phộng: - Thời kỳ hoa: khoảng 22 - 40 ngày sau gieo - Thời kỳ thư đài đâm xuống đất: khoảng 40 - 50 ngày sau gieo - Thời kỳ tạo trái non: khoảng 50 - 60 ngày sau gieo b Quản lý cỏ dại Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, nước ánh sáng đậu phộng dẫn đến việc giảm suất, phòng trừ cỏ dại khâu thiết yếu hệ thống canh tác Làm cỏ kịp thời biện pháp ngăn chặn hữu hiệu chống việc thất thoát dinh dưỡng đất lượng phân bón, giúp đậu phộng nhận đầy đủ ánh sáng đảm bảo cho phát triển Sự cạnh tranh dinh dưỡng xảy mạnh thời kỳ tăng trưởng (20-45 ngày), cần thiết phải bắt đầu làm cỏ 10-15 ngày tuổi Kết hợp làm cỏ với việc xới đất, vun gốc, bón phân lúc chất dự trữ hạt hết, mà nốt sần chưa cung cấp đạm cho Trước bắt đầu hoa, tiến hành làm cỏ lần (25-30 ngày) để tập trung dưỡng chất cho hoa, đậu trái tạo trái tốt, đồng thời hạn chế sâu, bệnh hại Nếu cần thiết tiến hành làm cỏ lần hoa rộ (35-40 ngày) Không nên làm cỏ trễ ảnh hưởng đến thư đài đâm vào đất, tác động xấu đến việc hình thành trái sau 15 Cơn trùng gây hại biện pháp quản lý 7.1 Sâu hại rễ trái - Sùng trắng: cịn gọi đng, thành trùng bọ cánh cứng (Holotrichia sp.,), chúng đẻ trứng đất cát đỉnh giồng mà không đẻ trứng loại đất thịt hay đất sét Thành trùng đẻ trứng đất vào mùa mưa, trứng nở ấu trùng có màu trắng gọi sùng trắng ăn phá rễ non tất loại đất giồng cát Để phòng ngừa phá hại loại côn trùng này, nông dân thường xuống giống vào đầu mùa mưa Ngừa sùng trắng cách đào rãnh xung quanh ruộng để tạo khoảng cách ngăn cản xâm nhập sùng Chuẩn bị đất kỹ lưỡng, xới đất, lượm sùng Sau khử đất thuốc hạt Basudin 10H hay Regent 0.3G, rãi trước gieo hạt tưới thật đẫm kết hợp với vệ sinh đồng ruộng - Mối: làm tổ đất, có nhiều loài mối gây hại rễ đậu phộng đất cát Chúng gây hại cách ăn rỗng ruột rễ làm héo rũ chết, ngồi cịn cạp vỏ đậu gây vết thương nấm bệnh đễ xâm nhập, đơi mối cịn kht gốc, cành trái đậu Phòng trừ mối cách trộn hạt giống với thuốc sát trùng trước gieo rãi thuốc Basudin 10H Diaphos 10G vùng đất có mối 7.2 Sâu hại thân, - Sâu ăn tạp (Hình 1.3): tên khoa học Spodoptera litura, gây thiệt hại phổ biến đồng sông Cửu Long Trứng đẻ thành ổ hình trịn mặt phiến lá, có lơng vàng nâu che phủ Sâu ăn lủng có hình dạng bất định cắn đứt thân Sau sâu thường chui vào sống đất, ẩn kẻ nứt hay rơm rạ phủ mặt đất Nhộng đất 16 Hình 1.3: Sâu ăn tạp hại đậu phộng Nên làm đất kỹ trước trồng vụ sau để diệt sâu nhộng sống đất, xử lý đất thuốc hạt Nên thay đổi loại thuốc thường xuyên phun vào giai đoạn trứng nở cho hiệu cao: Polytrin P 440ND, Cyperan 25EC, Cymbus 5EC, Decis 2.5EC, pha trộn với Atabron 5EC - Sâu lá: có lồi sâu phá hại đậu phộng nước ta Lồi Cacceia micaeana tồn thân màu xanh (Hình 1.4), cuộn trịn lá, khơng quang hợp để ni Lồi Maruca testulatis đốt có chấm đen, non ăn vào nõn dọc thân sâu - 10 cm làm bụi đậu phộng không phát triển Ngồi ra, cịn lồi Lamprosomo indicata Fab (Lương Minh Khơi, 1991) 17 Hình 1.4: Sâu hại đậu phộng Biện pháp phòng trừ: dùng thuốc Peran 50EC, Decis 2.5EC, Wofatox, Netoxin 95WP, Cyperan 25EC phun ướt lên thân - Sâu xanh: tên khoa học Heliothis armigera Hiilbner, sâu ăn khuyết lá, hoa, chồi, đục lỗ vào chồi làm trưởng thành có lổ, sâu lớn hóa nhộng đất, diệt chúng, dùng loại thuốc Cyperan, Peran… - Nhện đỏ: Tên khoa học Paratetranychus sp làm cho bị đỏ, héo dần chết, công nặng nơi khô hạn, phịng biện pháp canh tác tránh khơ hạn, dùng thuốc diệt Polytrin 440ND, Comite 73 EC Bệnh hại biện pháp quản lý 8.1 Bệnh - Bệnh đốm lá: bệnh quan trọng canh tác đậu phộng, bệnh xuất khắp nơi gây hại nặng nề Tuy nhiên, mức độ nặng nhẹ tùy theo vùng, mùa vụ giống Bệnh đốm nâu: nấm Cercospora arachidicola Hori gây (còn gọi bệnh đốm sớm), xuất mặt có màu nâu sậm có vết vàng xung quanh (Hình 1.5) 18 Hình 1.5: Bệnh đốm nâu hại đậu phộng Bệnh đốm đen: nấm Phaeoisariopsis personata gây ra, đốm bệnh có màu đen xuất mặt lá, bào tử nấm cịn cơng thân, cuống thư đài, bệnh làm giảm quang hợp, giảm suất, Bonaza 100DD, Carban 50EC - Bệnh rỉ sắt: nấm Puccinia arachidis gây ra, Bệnh cơng thân cây, Phịng bệnh bố trí trồng cách vụ tháng phun thuốc Tiltsuper 300 ND, Manzate… - Bệnh cháy lá: loại nấm Cercospora canescens, Myrothecium rodium, Choanephora cucurbitarum, Alternaria spp.… Phòng trị bệnh cháy cách: khơng trồng q dày, khơng bón q nhiều phân đạm, loại bỏ tàn dư bệnh cháy Bonanza 100DD, Mexyl - MZ 72WP Trước dùng thuốc gốc đồng, lưu huỳnh Sulox 80WP 8.2 Bệnh trái rễ - Bệnh héo cây: có dạng héo héo tươi héo khô: Dạng héo tươi: Pseudomonas solanacaerum Aspergillus niger gây (Mehan ctv., 1991) Khi bị vi khuẩn xâm nhập, - tuần đầu chết đột ngột (lá cịn xanh) khơng có dấu hiệu thân gốc, cịn lớn có màu xanh vàng nhạt, đọt cong vẹo, cuối non có màu 19 nâu cịn dính lại Cắt ngang thân bệnh thấy mạch gỗ bị xạm đen, vi khuẩn phát triển đầy mạch dẫn truyền Dạng héo khô: tác nhân Cortisium rolfsii, Rhizoctonia spp., Fusarium spp, Diplodia natalensis công, bị bệnh héo khô cành, thân, gốc bị thối Bệnh xuất lúc hoa, đậu trái hay sớm Phòng trị bệnh cách luân canh với trồng khác, vệ sinh đồng ruộng, dùng giống kháng, phun loại thuốc Validan 5DD, Bonanza 100DD, Carbenzim 50WP, Vanicide 5WP - Bệnh héo trái: nấm gây Pythium myriotylum Dreshler, Rhizoctonia solani Kuhn, Fusarium solani Saccardo.Trái bị bệnh có vết màu đen vỏ, vết bệnh phát triển nối kết lại làm vỏ trái màu, bệnh nặng vỏ trái bị hoại tử Phòng trị thuốc Validan 5DD, Bonanza 100DD, Carbenzim 50WP -Bệnh bướu trái: bệnh tuyến trùng, Meloidogyne arenaria Chitwood, Meloidogyne hapla Chitwood gây Bệnh bướu trái xuất rễ, thư đài trái Trái bệnh có bướu cộm lên phát triển Phòng trị bệnh cách luân canh với kháng tuyến trùng bắp, lúa; xử lý Basudin Furadan Thu hoạch bảo quản 9.1 Thu hoạch Thu hoạch trái thấy 75-80% tổng số trái, gốc chuyển sang màu vàng, rụng Dùng cuốc cưa cuốc sâu tấc lật ngược gốc lên để thu trái Vùng đất cát nhổ (Hình 1.6a), sau lặt trái tay (Hình 1.6b), việc thu hoạch đậu phộng tay tốn nhiều cơng lao động thời gian, dùng cày lật gốc lên để thu hoạch, cách nhanh mà khơng bị sót trái Nếu đất q khơ tưới cho đất mềm để trái khơng bị đất giữ lại Đất cát, đất thịt pha cát, đất tơi xốp thuận lợi thu hoạch, tỷ lệ trái cịn sót lại đất khơng nhiều 20 a) b) Hình 1.6: Thu hoạch đậu phộng: a) dùng tay nhổ cây, b) lặt trái tay Xác định thời điểm thu hoạch để có nhiều trái già, hạt lớn, hàm lượng dầu nhiều quan trọng để đạt suất cao Xác định thời điểm thu hoạch cách nhổ thử vài quan sát, thấy vỏ trái mỏng, sậm màu, gân rõ trái đạt độ chuẩn Cây đậu phộng hoa kéo dài nên khơng địi hỏi tồn số trái già thu hoạch, để lâu trái già nẩy mầm trước lúc thu hoạch Đặc tính giống vấn đề định cách thu hoạch, giống có thư đài mỏng manh dễ đứt cuống dùng cách nhổ, trái cịn sót lại đất nhiều dẫn đến giảm suất Giống thân đứng, trái quanh vùng gốc bị rơi rớt lại đất thu hoạch so với giống thân bị Trong q trình thu hoạch trái phải giữ trái tồn vẹn, khơng làm xây xát, trái xây xát dễ bị nấm mốc công sinh độc chất gây tác hại đến sức khỏe cho người sử dụng, đồng thời làm giảm chất lượng hạt giống 9.2 Bảo quản Trái đậu trước bảo quản phải phơi tới hàm lượng độ ẩm hạt từ 8-10%, loại bỏ trái bị vỡ, bị sâu bệnh, loại bỏ trái màu sắc không bình thường, trái cịn non, hạt nhăn nheo có kích thước nhỏ bình thường, đậu xuất khẩu, có vài hạt có chứa aflatoxin bị loại bỏ bị hạ giá thấp Trong thực tế sản xuất người nơng dân thường bảo quản trái nhiều bảo quản hạt Thời gian bảo quản trái giữ lâu so với bảo quản hạt Do sản xuất qui mô nhỏ nên phần lớn sản lượng đậu bảo quản điều kiện nông hộ thời gian chờ bán bảo quản để làm giống cho vụ gieo trồng sau Để hạn chế thiệt hại trình bảo quản cần phải có biện pháp kiểm sốt thích hợp, vùng nhiệt đới ẩm điều kiện bảo quản tốt kho lạnh, điều kiện nơng hộ phải thống mát, khơ thời gian bảo 21 quản lâu Trái đậu phộng bảo quản cách đổ thành đống chứa bao tải điều kiện khơ ráo, thống mát (bảo quản bao tốt so với đổ thành đống) Nếu bảo quản thời gian dài đưa vào kho chứa có điều kiện bảo quản tốt Trước đưa vào kho đậu xơng hóa chất thích hợp để chống lại xâm nhập loại dịch hại Trong kho cần có khoảng khơng gian định để bảo đảm lưu thơng khơng khí thống mát Đảo bao đậu thường xuyên bảo quản thời gian dài Bảo quản hạt: nhìn chung bảo quản hạt áp dụng thời gian ngắn điều kiện bảo quản quản lý tốt, bảo quản hạt thời gian dài chứa hạt bao đặt kho 0oC (cả giống xuất khẩu), tốt nên dùng hệ thống đóng bao chân khơng có điều chỉnh nitơ loại trừ côn trùng Nếu bảo quản giống nên đóng gói bao nhỏ khơng mở bao suốt trình bảo quản sử dụng 10 Thực hành: Kỹ thuật trồng quản lý sâu, bệnh gây hại đậu phộng 10.1 Chuẩn bị đất Tiến hành làm cỏ dại trước lên liếp, sau lên liếp kết hợp bón lót phân hữu Sau xới làm phẳng mặt liếp trước gieo hạt 10.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc a Chuẩn bị hạt giống Trái đậu phộng giống sau bóc vỏ, loại bỏ hạt lép, bị sâu bệnh, hạt tróc vỏ lụa hạt bị vỡ q trình bóc vỏ Thử lại độ nảy mầm hạt cách cho cát ẩm vào khai đem gieo khoảng 50 hạt, tưới nước thấy mặt cát khô, sau 3-4 ngày đem đếm, có 85% hạt nảy mầm đem gieo b Gieo hạt Trước gieo hạt, trộn hạt với thuốc trừ bệnh để ngừa bệnh chết Trộn thuốc trước gieo cách bỏ hạt thuốc vào túi nylon lớn, bịt kín miệng, xóc Gieo 2-3 hạt/hốc, gieo độ sâu 2-3 cm, sau hạt nảy mầm tỉa bỏ yếu ớt, chừa lại 22 c Bón phân Theo Nguyễn Bảo Vệ Trần Thị Ba (2005), lượng phân bón cho diện tích sau: - Lần (10 – 15 ngày sau gieo): 50 -60 kg ure + 25 – 30 kg KCl - Lần (25 – 30 ngày sau gieo): 50 -60 kg ure + 40 kg CaSO4 + 25 – 30 kg KCl - Lần (40 ngày sau gieo): 40 kg CaSO4 + 25 – 30 kg KCl - Lần (50 ngày sau gieo): 40 kg CaSO4 d Tưới nước Cây đậu phộng phản ứng nhạy cảm với thay đổi độ ẩm đất ẩm độ khơng khí, giai đoạn hoa, tạo trái Tưới nước lần/ngày vào giai đoạn con, giai đoạn 22-60 ngày sau gieo tưới lần/ngày Ngưng tưới nước trước thu hoạch trái đậu tuần 10.3 Quan sát côn trùng gây hại biện pháp quản lý Ghi nhận tất lồi trùng gây hại biện pháp phòng trừ 10.4 Quan sát bệnh hại biện pháp quản lý Ghi nhận tất loại bệnh gây hại biện pháp phịng trừ 10.5 Quan sát đặc điểm hình thái, tính thành phần suất suất - Quan sát đặc điểm hình thái: rễ, thân, lá, hoa, trái hạt đậu phộng - Tính thành phần suất suất đậu phộng + Số trái/cây: đếm tất trái + Phần trăm trái lép: tính phần trăm trái lép theo công thức sau: Số trái lép Phần trăm trái lép = x 100 Tổng số trái 23 + Phần trăm trái 1, 2, hạt: tính phần trăm trái 1, 2, hạt theo công thức sau: Số trái 1, 2, hạt Phần trăm trái 1, 2, hạt = x 100 Tổng số trái + Trọng lượng 100 hạt: cân trọng lượng 100 hạt sau thu hoạch + Năng suất lý thuyết/m2: thu tất lô (1m2), đập hạt, cân trọng lượng CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Vai trò Ca Mo đậu phộng ? Câu 2: Nêu loại côn trùng gây hại đậu phộng ? Câu 3: Nêu loại bệnh gây hại đậu phộng ? Câu 4: Nêu biện pháp thu hoạch đậu phộng ? 24 ... 23.793 1. 493 1. 606 34.7 21 38. 216 Châu Á 13 .264 12 .356 1. 793 1. 970 23.788 24.337 Ấn Độ 6.556 6.220 988 1. 152 6.480 7 .16 8 Trung Quốc 4.885 4.269 2.972 3.360 14 . 516 14 .3 41 Indonesia 684 636 1. 890 1. 216 ... tạo trình độ Cao đẳng Bảo vệ thực vật - Tính chất: cơng nghiệp ngắn ngày mơn học tích hợp nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ thuật trồng loại công nghiệp đậu phộng, đậu nành, mè - Ý nghĩa... sạ Khoảng cách trồng hàng cách hàng 2 0-2 5 cm, cách 1 5-2 0 cm Mật độ 3 5-4 5 cây/ m2 Lúc 1 0 -1 5 ngày tuổi làm cỏ vun gốc, 2 5-3 0 ngày làm lần 2, làm lần lúc 3 5-4 0 ngày, làm cỏ vun gốc trể ảnh hưởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày (Nghề: Bảo vệ thực vật - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp,